nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Sonkád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2018 (II.23.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-02-24 - 2018-02-25
Sonkád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2018 (II.23.) önkormányzati rendelete
Sonkád község településképének védelméről szóló 6/2017. (XII. 22.) önkormányzati rendeletmódosításáról

Sonkád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény (továbbiakban: Tktv.) 12. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011 évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintéz­ményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 43/A. §-ban biztosított véleményezési jogkörében eljáró

- az állami főépítészi hatáskörében eljáró Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal,

- Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság,

- Miniszterelnökség, mint a kulturális örökség védelméért felelős miniszter,

- Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság; valamint

- Sonkád község a településfejlesztési koncepciójával, integrált településfejlesztési stratégiájával és a településrendezési eszközök, valamint településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet készítésével, módosításával összefüggő partnerségi egyeztetés szabályai szerint bevont partnerek [a település lakossága, a településen működő és a településen székhellyel, telephellyel rendelkező érdekképviseleti szervezetek, a településen működő és a településen székhellyel, telephellyel rendelkező civil szervezetek, a településen működő és a településen székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek, a településen működő vallási közösségek (az Országgyűlés által elismert egyházak)]

véleményének kikérésével – a következőket rendeli el:


1. § Hatályát veszti Sonkád község településképének védelméről szóló 6/2017. (XII. 22.) önkormányzati rendelet

a) 12. §-ában „az 1. mellékletben ábrázolt és” szövegrész,

b) 28. § (1) bekezdésében „a Településképi Arculati Kézikönyv és” szövegrész,

c) 37. § (3) bekezdése,

d) 39. § (2) bekezdése.


2. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és hatályba lépését követő napon hatályát veszti.                                 Iszák Tibor s.k.                                                                    Szabó István s.k.

                                 polgármester                                                                            jegyzőZáradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2018. február 23.


Szabó István s.k.

jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!