nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Zalavár Község Polgármesterének 3/2020 (III.27..) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-03-28 - 2020-03-29
Zalavár Község Polgármesterének 3/2020 (III.27..) önkormányzati rendelete
a helyi közművelődésről szóló 8/1999. (XI. 2.) önkormányzati rendelet módosításárólZalavár Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a helyi közművelődésről szóló 8/1999. (XI. 2.) önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:1. §


A Rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


Az Önkormányzat gondoskodik a saját fenntartású Művelődési Ház, a Könyvtár és a Klubterem működtetéséről, szolgáltatásaik folyamatos fejlesztéséről.2. §


A Rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


E rendelet hatálya kiterjed:


  1. az Önkormányzati fenntartású közösségi színtérként működő Művelődési Házra, a Könyvtárra, és a Klubteremre, a községi szervezeteknek, és a Sportklubnak a helyi kulturális életet gazdagító tevékenységeire és szolgáltatásaira, amelyek ellátása Zalavár Község Önkormányzata e szervezetekkel együttműködési – közművelődési – megállapodást köt, a közművelődési tevékenységek résztvevőire.


3. §


A Rendelet 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


A közművelődési szolgáltatás működési feltételeinek biztosítása kötelező önkormányzati feladat, amelynek ellátására az Önkormányzat Művelődési Házat (cím: 8392 Zalavár, Petőfi Sándor utca 5. ; helyrajzi szám: 646/5 a Könyvtárat (cím: 9392 Zalavár, Dózsa György utca 61,; helyrajzi szám: 661)  és a  Klubtermet (cím: 9392 Zalavár, Dózsa György utca 61,; helyrajzi szám: 661)tart fenn.


4. §


A Rendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


A Művelődési Ház és Könyvtár, és a klubterem szolgáltatási feladatainak ellátásához szükséges tárgyi és személyi feltételeket az önkormányzat biztosítja.5. §


A Rendelet 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


A Művelődési Ház, a Könyvtár, és Klubterem szolgáltatásai részben díjmentesek, részben díjkötelesek.

A díjmentes, illetve díjköteles szolgáltatások körét, és mértékét az 1. sz. melléklet tartalmazza. Az 1. számú melléklet szerinti díjköteles szolgáltatásokat a feltüntetett díjak alapján az intézmények és az igénybevevők, megrendelők a közöttük létrejövő szerződésben rögzítik a szolgáltatás jellegére tekintettel. A díj a szolgáltatás, a feladatellátás önköltségénél kevesebb nem lehet, kivéve: ifjúsági és gyermekrendezvények.


5. §


A Rendelet 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


  1. Az Önkormányzat ez e rendeletben megfogalmazott közművelődési feladatait költségvetésből finanszírozza.


  1. Az Önkormányzat éves költségvetési rendeletében biztosítja a Művelődési Ház, a Könyvtár, és a Klubterem fenntartásának költségeit, a szakmai és kisegítő munkakörök bérköltségeit, a technikai-műszaki feltételeket.


  1. A klubok, szakkörök, közösségi szervezetek számára az Önkormányzat éves költségvetési rendeletében határozza meg a támogatás mértékét.


  1. Az 1997. évi CXL. tv.-ben meghatározott állami alapok (telematikai, információs alap, közművelődési infrastruktúrafejlesztési alap) lehetőségeinek kihasználhatósága érdekében az Önkormányzat költségvetésében évente meghatározott célösszeget rendel a pályázati önrész biztosításához.


6. §

Záró rendelkezések


(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Jelen rendelet a hatályba lépésének napját követő napon hatályát veszíti.                                 Lucz József                                                             dr. Bangó Tamás

                                 polgármester                                                                      jegyző


Záradék:


Jelen rendelet Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szervezeti és működési szabályzatáról szóló 20/2014. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 23. § (6) bekezdésében meghatározott módon 2020. március 27. napján kihirdetésre került.


Zalavár, 2020. március 27.


                                                                                                             dr. Bangó Tamás

                                                                                                                       jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
Melléklet a 3/2020. (III.27.) rendelethez
12.88 KB
Indoklás a 3/2020. (III.2) rendelethez
12.87 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!