nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Bordány Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének 8/2014(VI.30..) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-01-01 -tól
Bordány Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének 8/2014(VI.30..) önkormányzati rendelete
a települési szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról

Bordány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésének, illetve a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) 88. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján a települési szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatás ellátására az alábbi rendeletet alkotja:
I. Általános rendelkezésekA rendelet célja


1.§ (1) A rendelet célja Bordány nagyközség épített- és természeti környezetének megóvása a közigazgatási területén belül keletkező települési szilárd hulladék káros hatásaitól, azok célszerű és gondos kezelése által, továbbá az emberi egészség megóvása. Ennek érdekében a Képviselő- testület a települési szilárd hulladék rendszeres összegyűjtésére, elszállítására, ártalommentes elhelyezésére kötelező közszolgáltatást szervez és e tevékenység ellátásáról közszolgáltatás útján gondoskodik.


(2) Az emberi egészség védelme, a természeti és az épített környezet megőrzése érdekében mindenki köteles a települési környezet, különösen a közterületek szennyeződését, fertőzését okozó tevékenységtől, illetőleg magatartástól tartózkodni.


(3) A hulladékkal összefüggő tevékenységet úgy kell megszervezni és végezni, hogy az a hulladék mennyiségének, illetve térfogatának csökkenését eredményezze, újrahasznosítását minél nagyobb arányban lehetővé tegye, a környezeti kockázatot a környezetkárosító hatású anyagok bekerülésének akadályozásával minimálisra csökkentse és keletkezésének ellenőrzését, mennyiségének mérését biztosítsa. A különböző hulladékfajták lehetőség szerint elkülönített (szelektív) gyűjtésével elő kell segíteni a gazdaságos hulladék-hasznosítás előfeltételét.


(4) A hulladékok és azok bomlástermékeinek gyűjtése, szállítása, tárolása, ártalmatlanítása, hasznosítása, kezelése során meg kell akadályozni azok talajba, felszíni vagy felszín alatti vízbe, levegőbe jutását.A rendelet hatálya


2.§ (1) A rendelet tárgyi hatálya: a közszolgáltatás kiterjed az ingatlanon összegyűjtött települési szilárd hulladék rendszeres összegyűjtésére, begyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére a kijelölt hulladéklerakó helyen.


(2) A rendelet területi hatálya: a közszolgáltatás Bordány nagyközség közigazgatási területére terjed ki.


(3) A rendelet személyi hatálya: valamennyi magánszemélyre kiterjed, akinek tulajdonában, birtokában, vagy használatában – a község közigazgatási területén – lévő ingatlanán (a továbbiakban ingatlantulajdonos) települési szilárd hulladék keletkezik.


(4) A rendelet hatálya nem terjed ki: a veszélyes hulladék keletkezésének ellenőrzésével és annak kezelésével összefüggő tevékenységére.


(5) ) Az önkormányzat együttműködik a Ht. 32/A. § (1) bekezdésben meghatározott feladatokra Koordináló szervként kijelölt NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (a továbbiakban: Koordináló szerv). Az Önkormányzat jelen rendeleti szabályozással is elősegíti az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben foglaltak végrehajtását.
II. A közszolgáltatás ellátásaKözszolgáltató, közszolgáltatási szerződés, hulladék elhelyezés


3.§ (1) Bordány Nagyközségi Önkormányzata a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátását megbízott közszolgáltató (továbbiakban: szolgáltató) útján biztosítja.


(2) A települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljes körű ellátása az FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: közszolgáltató) feladata, aki azt annak minden részfeladatára kiterjedően — e rendelet szabályainak figyelembevételével — köteles ellátni. A közszolgáltató adatai:

 1. A szolgáltató megnevezése: FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
 2. Székhely: 6521 Vaskút, 0551/2. hrsz.
 3. KÜJ azonosító: 103 203 115
 4. KTJ-azonosító: 101 265 543
 5. Statisztikai számjel: 24290054-3821-572-03.
 6. Adószám: 24290054-2-03,
 7. Cégjegyzékszám: 03-09-126039

A szerződés szerinti hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség által kiadott minősítő okirat száma: OKTF-KP/10201-6/2015.


(2a) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás rendszeres teljesítésére jogosult, illetőleg kötelezett közszolgáltató által bevont alvállalkozó adatai:

 1. Alvállalkozó megnevezése: Négyforrás Nonprofit Kft.
 2. Székhely: 6793 Forráskút, Fő utca 74.
 3. KÜJ azonosító: 103 194 743
 4. KTJ-azonosító: 102 443 063
 5. Statisztikai számjel: 23140925-3811-572-06
 6. Adószám: 23140925-2-06
 7. Cégjegyzékszám: 23140925-2-06

A hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség által kiadott minősítő okirat száma: OKTF-KP/


(3) A szolgáltató a külterületi ingatlanok szilárd hulladékának begyűjtése érdekében alvállalkozót vesz igénybe.


(4) A települési szilárd hulladék elhelyezése a Szeged, Sándorfalvi úti Regionális Hulladékkezelő Telepen, valamint a Felgyői Regionális Hulladékkezelő Központban (továbbiakban: hulladéklerakó helyek) történik.A szolgáltató és az ingatlantulajdonos közötti jogviszony


4.§ A szolgáltató által nyújtott, a települési szilárd hulladék szervezett gyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatás igénybevétele az ingatlantulajdonos számára kötelező.


5.§ (1) A hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatás körében a szolgáltató és az ingatlantulajdonos közötti szerződéses jogviszonyt a közszolgáltatás rendelkezésre állásának és az ingatlan tulajdonlásának, birtoklásának vagy használatának ténye hozza létre.


(2) A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban Ptk.) vonatkozó szabályai alapján, a szolgáltatás igénybevételére közszolgáltatási szerződés jön létre.


(3) A közszolgáltatási szerződés tartalmazza e rendelet közszolgáltatás rendjére, módjára és feltételeire, a szerződő felek jogaira és kötelezettségeire, különös tekintettel a szolgáltatás díjának megfizetésére, valamint az ügyfélfogadásra, tájékoztatásra, panasz intézésének módjára vonatkozó rendelkezéseket.


(4) A szerződéses jogviszony kezdő időpontja az a nap, amikor a szolgáltató a közszolgáltatás megkezdéséről és az azzal járó kötelezettségekről az ingatlantulajdonost írásban értesítette, illetve felhívás közzététele útján tájékoztatta.A közszolgáltatás ellátásának rendje, módja


6.§ Az ingatlantulajdonos az ingatlanán keletkező háztartási szilárd hulladékot az annak begyűjtésére e rendeletben feljogosított hulladékkezelőnek, a szolgáltatónak köteles átadni.


7.§ (1) A közszolgáltatás igénybevétele során a közszolgáltató által meghatározott szabványos űrtartalmú gyűjtőedények használhatók.


(2) A szolgáltató belterületen, valamint a külterület zártkerti részein az ingatlan előtti, közvetlenül az úttest melletti zöld területről, a külterületi tanyás településrészeken az ingatlan bejárójának közúttal érintkező csomópontja mellől szállítja el a hulladékot, a közszolgáltatási szerződésben megjelölt időpontban.


(3) A gyűjtőedényeket, valamint a szilárd hulladék kihelyezéséhez használt zsákokat a szolgáltatással érintett ingatlanon belül kell elhelyezni, illetve tárolni. A gyűjtőeszköz közterületre történő kihelyezését a közüzemi szerződésben meghatározott szállítási időpontot legfeljebb 10 órával megelőzően kell elvégezni, majd az ürítést követően haladéktalanul gondoskodni kell az üres gyűjtőedény tárolási helyére történő visszahelyezéséről.


(4) A lezárt utcákban a tárolóedényeknek a szállító járművel megközelíthető közterülethez ürítés céljából történő ki- és visszaszállításáról az köteles gondoskodni, akinek a tevékenysége miatt az út lezárása történik.


(5) A kihelyezett gyűjtőeszköz nem akadályozhatja a jármű- és gyalogos forgalmat, elhelyezése nem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével, illetve a településképnek indokolatlan megzavarásával.


8.§ A szolgáltató a többlethulladékot az általa rendszeresített emblémás zsákban – mely az ügyfélszolgálatokon és a Bordányi Polgármesteri Hivatalban megvásárolható – szállítja el. A zsák ára magába foglalja a szállítás és a deponálás költségét. Amennyiben a többlethulladék nem emblémás zsákban kerül kihelyezésre, a szolgáltató fizetési értesítő hátrahagyása mellett szállítja azt el.


9.§ A szolgáltató a közszolgáltatás keretében a szelektíven gyűjtött szilárd hulladékot (papír műanyag, stb.) az általa biztosított speciális, átlátszó gyűjtőzsákban az ingatlan elé kihelyezve, illetőleg a közterületen elhelyezett gyűjtőszigetről begyűjti és elszállítja.


10.§ (1) A szolgáltatás ünnepnapokon is biztosított, kivéve minden év január első napján.


(2) Amennyiben a szolgáltató tevékenységét a meghatározott időpontban elvégezni nem tudja, e tényről a megrendelőt haladéktalanul értesíti és az elmaradt szolgáltatást 24 órán belül pótolja.


11.§ Tilos a gyűjtőeszközökben folyékony, vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyezteti az elszállítással foglalkozók, illetőleg mások életét, testi épségét vagy egészségét.Az ingatlantulajdonos közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos kötelezettségei


12.§ Az ingatlantulajdonos hulladékkezeléssel kapcsolatos alapvető kötelezettsége, hogy

a)a települési szilárd hulladék keletkezését a lehető legalacsonyabb szinten tartsa,

b)az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladék gyűjtéséről, tárolásáról, elszállításáról és annak ártalommentes elhelyezéséről e rendeletben meghatározott módon gondoskodjon,

c)a települési szilárd hulladékot úgy kezelje, hogy azzal mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a természetes és épített környezetet ne szennyezze, a növény- és állatvilágot ne károsítsa, a közbiztonságot ne zavarja.


13.§ (1) Az ingatlan tulajdonlásának, birtoklásának vagy használatának tényét a szolgáltató részére az ingatlantulajdonosnak 15 napon belül kell bejelenteni.


(2) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatás érintő változásról értesíteni köteles a szolgáltatót.


14.§ Az ingatlantulajdonos kötelezettsége gondoskodni a szabványos, megfelelő minőségű és szükséges térfogatú tároló tartály beszerzéséről, annak megőrzéséről, tisztántartásáról, esetleges javításáról, pótlásáról.


15.§ (1) A tárolóedényt a tulajdonos június 1-től szeptember 30-ig terjedő időszakban hetente, az év további részében havonta köteles mosni és fertőtleníteni.


(2) A gyűjtőedény környezetének tisztántartásáról az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni, kivéve, ha a hulladék a szolgáltató hibájából szóródik el.A szolgáltató közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos kötelezettségei


16.§ A szolgáltató közszolgáltatással összefüggő tevékenységét mindenkor a vonatkozó jogszabályi előírásokban foglalt műszaki, közegészségügyi és egyéb feltételeknek megfelelően köteles ellátni.


17.§ A szolgáltató a települési szilárd hulladékot, illetőleg a szelektíven gyűjtött hulladékot az ingatlantulajdonossal kötött közszolgáltatási szerződésben meghatározott szállítási napon köteles elszállítani.


18.§ (1) A szolgáltató az ügyfélkapcsolat fenntartása érdekében forráskúti ügyfélszolgálatán hétfőtől csütörtökig ügyfélszolgálatot, továbbá minden hónap csütörtöki napján kihelyezett ügyfélszolgálatot tart a településen.


(2) A szolgáltató hétköznapokon telefonos ügyfélszolgálatot működtet.


(3) A szolgáltató folyamatosan működő honlapot üzemeltet, melyen megjeleníti a lakosság számára lényeges közleményeket, információkat.


19.§ A szolgáltató a lakosság részéről hozzá személyesen, elektronikusan, vagy postán érkezett panaszokat kivizsgálja és annak eredményéről 15 napon belül írásban értesíti a panaszost.A közszolgáltatás részét képező lomtalanítás, illetőleg a településen működő hulladékudvar szolgáltatásainak igénybevétele


20.§ (1) A szolgáltató évente egy alkalommal, a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás keretében, külön díj felszámítása nélkül gondoskodik a lomtalanítás alá tartozó települési nagydarabos szilárd hulladék begyűjtéséről, elszállításáról és ártalmatlanításáról. A lomtalanítás megszervezése és lebonyolítása a szolgáltató feladata, ennek érdekében egyeztet az önkormányzattal, illetve tájékoztatja a lakosságot.


(2) Az ingatlantulajdonos a lomtalanításba bevont feleslegessé vált hulladékát szelektív módon, a begyűjtést megelőző napon helyezheti ki.


21.§ Bordány nagyközség 0106/84 hrsz.-ú külterületi ingatlan területén, kizárólag a lakossági gyűjtésből származó szelektíven szétválogatott hulladékok, valamint a háztartási mennyiségben előforduló veszélyes hulladékok átvételére hulladékudvar működik.A hulladék elszállításának megtagadása


22.§ A szolgáltató megtagadhatja a hulladék elszállítását, amennyiben


a)az nem a rendszeresített gyűjtőeszközökben kerül átadásra,

b)a hulladék – az ürítés és elszállítás során – a szállítást végző személyek életében, testi épségében, egészségében, továbbá a járműben vagy annak berendezésében kárt okozhat,

c)megállapítható, hogy a gyűjtőeszköz folyékony, veszélyes, vagy olyan anyagot tartalmaz, amely a települési szilárd hulladékkal együtt nem gyűjthető, nem szállítható, vagy nem minősül települési szilárd hulladéknak.
III. A közszolgáltatás díjaKözszolgáltatási díjfizetési kötelezettség


23.§ (1) A helyi közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonos közszolgáltatási díjat köteles fizetni.


(2) A települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008.(III.28.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdésében foglaltak esetében a közszolgáltatási díj megfizetése nem tagadható meg.


(3) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díja a Ht. 47/A. §-ában foglaltak alapján miniszteri rendeletben kerül megállapításra.


(4) A szelektíven gyűjtött települési szilárd hulladék elhelyezése térítésmentes.


(5) Az ingatlantulajdonos a hulladékszállítási díjat a szerződéses jogviszony létrejöttének napjától számítva köteles megfizetni.


(6) Az ingatlanhasználó a teljesített közszolgáltatás alapján számított közszolgáltatási díjat utólagosan, a Koordináló szerv által negyedévente utólag kiállított és megküldött számla alapján köteles megfizetni a Koordináló szerv részére. ási Tervben foglaltak végrehajtását.


(7) A közszolgáltatási díjat tartalmazó számla adataival és összegével kapcsolatban az ingatlanhasználó a Koordináló szervnél írásban kifogást emelhet. A kifogásnak a számla kiegyenlítésére vonatkozó kötelezettség teljesítésére halasztó hatálya nincs. A kifogásra, annak kézhezvételétől számított tizenöt napon belül a Koordináló szerv válaszát megküldi.


(8) A Koordináló szerv a közszolgáltatási díjakra vonatkozó számlákat a 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatás alapján állítja ki.

A közszolgáltató hiányos vagy késedelmes adatszolgáltatása esetén a Koordináló szerv a nem megfelelő adatszolgáltatással érintett ingatlanhasználó tekintetében a Koordináló szerv által legutóbb kiszámlázott közszolgáltatási díjról állít ki számlát. Az ezzel összefüggésben keletkező díjkorrekció esetén minden helytállási kötelezettség a közszolgáltatót terheli. Az így keletkező közszolgáltatási díjkülönbözet pozitív mérlegét a Koordináló szerv a közszolgáltatónak fizetendő esedékes szolgáltatási díjba beszámítja.

A közszolgáltató hiányos vagy helytelen adatszolgáltatásából eredő, a Koordináló szerv által nem megfelelő adattartalommal kiállított számlákkal kapcsolatos valamennyi következményért a közszolgáltatót terheli felelősség.


(9) A Koordináló szerv a 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatásból kiindulva megállapítja azon ingatlanok körét, amelyre nincs közszolgáltatási díjfizetés meghatározva az adatszolgáltatásban, ugyanakkor vélelmezhető, hogy az ingatlannal összefüggésben teljesítés történt. A Koordináló szerv e körben jogosult ingyenesen adatot kérni az illetékes hatóságtól a 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatásból hiányzó ingatlanok és szükséges adataik megállapítása érdekében.

A fentiek szerint rögzített ingatlanok adatait a Koordináló szerv megküldi a közszolgáltatónak, és felhívja a közszolgáltatót, hogy a megküldött ingatlanokon végzett szolgáltatásának megfelelően korrigálja a 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatást legkésőbb az értesítés kézhezvételét követő 8 napon belül.

Ezen korrekciót követően — a közszolgáltató eltérő adatszolgáltatása hiányában — a Koordináló szerv a közszolgáltatási díjat az ingatlantulajdonosnak számlázza ki.


(10) A Koordináló szerv a kiszámlázott és az ingatlanhasználó által határidőn belül ki nem fizetett közszolgáltatási díj behajtása érdekében intézkedik.Díjkedvezmények


24. §  (1) Az Önkormányzat a 70 életévet betöltött egyedül élő ingatlantulajdonos részére kérelemre biztosítja a 60 literes gyűjtőedény használatát.


(2) Az Önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott személyek részére a 120 literes gyűjtőedény ürítésére megállapított díj 50 %-ának erejéig díjkedvezményt biztosít.


(3) Az ingatlantulajdonos – a feltételek fennállása esetén - díjkedvezményre vonatkozó igényét az erre rendszeresített nyomtatványon jelenti be az ingatlan fekvése szerinti települési jegyző részére.


(4) A jegyző a kérelem alapján – amennyiben a díjkedvezmény biztosításához szükséges feltételek fennállnak - igazolást állít ki, amelyet megküld a kérelmező illetve a közszolgáltató részére. A jegyző díjkedvezményre jogosultakról illetve érintett ingatlanokról nyilvántartást vezet.


(5) A jegyző jogosult a díjkedvezmény feltételeinek fennállását hivatalból ellenőrizni. Amennyiben megállapítást nyer, hogy a díjkedvezmény biztosításának felétételei nem állnak fent, a jegyző az igazolást visszavonja, és erről értesíti a kérelmezőt és a közszolgáltatót.


(6) Amennyiben a díjkedvezmény (1) bekezdésben meghatározott feltételeiben változás következik be, azt az ingatlantulajdonos haladéktalanul – legkésőbb a változás bekövetkezésétől számított 15 napjáig - köteles a jegyzőnek írásban bejelenteni.IV. Egyéb rendelkezésekA közszolgáltatás szünetelése


25.§ (1) Szüneteltethető a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatás igénybevétele azon ingatlanok tekintetében – ide értve azon településrészeken található ingatlanokat, amelyek időleges használatban állnak –, amelyeken megszakítás nélkül, legalább 30 napig az ingatlantulajdonos nem tartózkodik és az érintett ingatlant más sem használja.


(2) A szüneteltetés időtartama alatt a kérelmező mentesül a díjfizetési kötelezettség alól.[1]


(3) Az ingatlantulajdonos szüneteltetésre vonatkozó igényét – annak kezdő időpontját legalább 10 munkanappal megelőzően – az erre rendszeresített nyomtatványon jelenti be az ingatlan fekvése szerinti települési jegyző részére.


(4) A jegyző igazolást állít ki a szüneteltetés tényéről, amelyet megküld a kérelmező illetve a közszolgáltató részére. A szünetelés megkezdését megelőzően bejelentett szüneteltetést a kérelemnek megfelelő időszakra vonatkozóan vélelmezni kell. A jegyző a szünetelés hatálya alatt álló ingatlanokról illetve a szünetelés idejéről nyilvántartást vezet.


(5) Amennyiben a szüneteltetés időtartama a naptári évet meghaladja, a következő év első hónapjában az igénybejelentést meg kell ismételni, az előző 3 hónap közüzemi számláinak egyikével igazolva, hogy az ingatlan használaton kívül van.


(6) A szünetelés időtartama alatt a jegyző jogosult a szünetelés tényét hivatalból ellenőrizni. Amennyiben megállapítást nyer, hogy a szünetelés körülményei nem állnak fent, a jegyző az igazolást visszavonja, és erről értesíti a kérelmezőt és a közszolgáltatót.


(7) Amennyiben a szüneteltetés (1) bekezdésben meghatározott feltételeiben változás következik be, azt az ingatlantulajdonos haladéktalanul – legkésőbb a változás bekövetkezésétől számított 15 napjáig - köteles a jegyzőnek írásban bejelenteni.


Adatkezelés


26.§ (1) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatáshoz rendelt adatkezelés a következő személyes adatokra terjed ki:

a)a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlantulajdonos neve,

b)az ingatlantulajdonos lakcíme,

c)az ingatlantulajdonos születési helye, ideje, anyja neve, adóazonosító jele

d)a települési szilárd hulladékszállítással érintett ingatlan címe.


(2) Az (1) bekezdésben meghatározott adatok kezelésének célja:

a)a közszolgáltatást igénybevevő ingatlantulajdonos személyének megállapítása,

b)a számlázás és a közszolgáltatás igénybevételével kapcsolatos levelezés lebonyolítása,

c)a közszolgáltatás igénybevétele során esetlegesen keletkező díjhátralék behajtása.


(3) Az (1) bekezdés a) - c) pontokban meghatározott adatok kezelésének időtartama a közszolgáltatási szerződés létrejöttétől annak megszűnéséig, díjhátralék esetén a tartozás fennállásáig terjed.


(4) A szolgáltató az (1) bekezdésben megjelölt személyes adatokat köteles az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, illetőleg a belső adatvédelmi szabályzat előírásainak megfelelően kezelni, mely adatokat csak a (2) bekezdés a), c) pontjaiban meghatározott célok érvényre juttatása érdekében ismerhet meg az érintetteken kívüli illetékes szerv vagy személy.


(5) Az (1) bekezdésben foglalt személyes adatokat az önkormányzat – rendszeresített nyilvántartásából, vagy hivatalos tudomása alapján – esetenkénti írásbeli kérelemre a szolgáltató rendelkezésére bocsátja, amennyiben az a közszolgáltatást tényleges igénybe vevő megállapításához, vagy díjhátralék behajtásához szükséges.
V. Vegyes és záró rendelkezések27.§ E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló az Európai Parlament és Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.


28.§ Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Ht., a közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről szóló 317/2013.(VIII.28.) Korm. rendelet, a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008.(III.28.)Korm. rendelet, valamint a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 16/2002.(IV.10.) EüM rendelet, illetőleg a Ptk. rendelkezései az irányadók.


29.§ (1) E rendelet 2014. július 1. napján lép hatályba.


(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a települési szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról szóló 7/2013.(II.18.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.[1]

Módosította: 19/2017.(XII.01.)Ö.r.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!