nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015(VIII.28.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-09-01 -tól
Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015(VIII.28.) önkormányzati rendelete
a mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről

Járdánháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének

9/2015.(VIII.28.) önkormányzati rendelete

a mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről


Járdánháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 19. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 17. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A rendelet területi hatálya kiterjed a Járdánháza község közigazgatási területén elhelyezkedő termőföldekre és egyéb művelési ágú ingatlanokra (a továbbiakban együtt: termőföld), kivéve az erdőt és a halastavat.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed az (1) bekezdésben meghatározott termőföld használóira,  tulajdonosaira, akár természetes személyek, jogi vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek és a  mezei őrszolgálat feladatait ellátó mezőőre.


2. §

(1) A Képviselő-testület az 1. § (1) bekezdésében meghatározott területek őrzéséről mezei őrszolgálat létesítésével gondoskodik.

(2) A Képviselő-testület a mezei őrszolgálat létszámát egy főben állapítja meg.


3. §

(1) A mezei őrszolgálat megalakítási, fenntartási és működési költségeit az önkormányzat éves költségvetéséből és a központi költségvetés által biztosított hozzájárulásból kell fedezni.

(2) A  termőföld használóit és tulajdonosait mezőőri járulékfizetési kötelezettség nem terheli.


4. §

(1) A mezei őrszolgálatot a mezőőr látja el. A mezőőr alkalmazására vonatkozóan a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

(2) A mezőőr feladatát a vonatozó jogszabályok alapján köteles ellátni.

(3) A szakmai felügyeletet a mezőgazdasági igazgatási szerv és az illetékes rendőrkapitányság gyakorolja.

(4) A mezőőr felett a munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.

(5) A mezőőr tevékenysége során együttműködik a rendőrséggel, a polgárőrséggel, a gazdasági kamarákkal, a gazdaszervezetekkel, a hulladékkezelést végző gazdasági szervezetekkel, a tájvédelmi körzet képviselőivel, a területileg illetékes vadásztársasággal.

(5) A mezei őrszolgálat működéséről a mezőőr évente köteles beszámolni a Képviselő- testületnek.

5. §

Ez a rendelet 2015. szeptember 1. napján lép hatályba.            Kovács Gábor sk.                                                                      Dr. Tóth Rita sk.

              Polgármester                                                                               Jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!