nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 15/2015 (VI.5.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-07-05 - 2015-07-05
Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 15/2015 (VI.5.) önkormányzati rendelete
Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 15/2015. (VI.05.) önkormányzati rendelete Jászfényszaru Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 11/2005. (V. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Jászfényszaru Város Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazása alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal Állami Főépítész, jogutódja: Állami Főépítészi hatáskörében eljáró Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, a Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség, a Közép- Tisza vidéki Területi Vízügyi Hatóság, jogutódja: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Területi Vízügyi Hatóság, a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság, a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve, a Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala, a Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége, a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Földhivatala, a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóság, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság, a Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság, a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság, a Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Hivatala, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat, Boldog Község Önkormányzata, Csány Község Önkormányzata, Hatvan Város Önkormányzata, Jászágó Község Önkormányzata, Pusztamonostor Község Önkormányzata, Szentlőrinckáta Község Önkormányzata, Tóalmás Község Önkormányzata, Tura Város Önkormányzata, Zsámbok Község Önkormányzata, továbbá a Partnerségi egyeztetési szabályzatban nevesített partnerek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1. §

Jászfényszaru Város helyi építési szabályzatáról szóló 11/2005. (V. 26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: HÉSZ) 1. §-a az alábbi bekezdéssel egészül ki:

„1. § (15) Jelen rendeletet a VÁTI Városépítési Kft. (1085 Budapest, József körút 29.) által 4322/2014 törzsszámon készített záradékolt szabályozási tervvel együtt kell alkalmazni.”


2. §

A HÉSZ 12. § helyébe a következő bekezdés lép:

„12. § (1) Lakóterületen utcavonalon álló beépítési előírás esetén általában előkert nélküli, utcavonalon álló, a történetileg kialakult épülettömegeknek megfelelő épület építhető, azaz a szabályozási vonal egyben kötelező építési vonal is. Ennek értelmében az utcai homlokzaton sem tornác, sem emeleti ki- vagy visszaugrás, erkély, oromfali loggia nem engedélyezhető.

(2) Lakóterületen az előkert általános értéke 5m. Az övezeti előírásban szereplő „e*” az előkert egyedi, az utcában már jellemzően kialakult értékére utal, melyhez az új beépítésekkel is igazodni kell.

(3) Az épületek tetőidomai csak 38°- 45° közötti hajlásszöggel alakítható ki.

(4) A melléképítmények közül kerti építmény, növényház, terepszint alatti építmény, hulladéktároló, közműcsatlakozó, közműpótló, kemence, jégverem létesíthető.”


3. §

(1) A HÉSZ 13. § (5) bekezdésének táblázata előtti szöveges előírások helyébe az alábbi szövegrész lép:

„13.§ (5) A településközpont vegyes területek egyes építési övezeteinek előírásai:”

(2) A HÉSZ 13. § (5) bekezdésének táblázata Vt8 építési övezetre vonatkozó oszlopa helyébe az alábbi oszlop lép:

Építési övezet jele

Vt8 Ou/50/7,5*/500

Beépítési mód

Oldalhatáron álló

Beépítettség megengedett legnagyobb mértéke (%)

50

Megengedett legnagyobb építménymagasság (m)

7,5*

Kialakítható legkisebb telekterület mérete (m2)

500

Kialakítható legkisebb telekszélessége (m)

20

Zöldfelület legkisebb mértéke (%)

20

Beépítés feltételének közművesítettségi mértéke

teljes

* 11,5 m kizárólag tornacsarnok építése esetén.”

4. §

A HÉSZ 13. § (7) bekezdése helyébe a következő bekezdés lép:

„13. § (7) Az épületek tetőidomai – a Vt8 építési övezet kivételével – csak 38-45° közötti tetőhajlásszögűek lehetnek.”


5. §

(1)   E rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

(2)   E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a HÉSZ 13. § (8) bekezdése, 16. § (6) és (11) bekezdései.

(3)   E rendelet előírásait a hatályba lépését követően indult építési hatósági ügyekben kell alkalmazni.

Kelt: Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 3. napján tartott ülésén.


Győriné dr. Czeglédi Márta                                                     dr. Voller Erika

         polgármester                                                                               jegyző                                               


Kihirdetési záradék:

Kihirdetve 2015. június 5.

                                                                                                    dr. Voller Erika

                                                                                                            jegyző          


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!