nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017 (III.9.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-06-01 -tól
Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017 (III.9.) önkormányzati rendelete
Sármellék Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről

Sármellék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel az államháztartás szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1)-(2) bekezdéseiben, valamint a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvényben foglaltakra Sármellék Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.


1.§.


A rendelet hatálya Sármellék község Önkormányzatára, a Képviselő-testületre, annak bizottságaira és intézményeire terjed ki.

2.§.


(1) Az önkormányzat költségvetési szervei:


a.) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv: Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal

b.) önálló működő költségvetési szerv: Sármelléki Óvoda Általános Művelődési Központ


(2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szervek külön-külön címet alkotnak.


(3) A képviselőtestület igazgatási kiadása önálló címet alkot, a képviselőtestület költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások külön-külön címet alkotnak.


3.§.[1]


Sármellék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a bevételi és kiadási főösszegét 2017. évben 435.467.302,- Ft-ban határozza meg.


4.§.


(1) Az Önkormányzat 2017. évi bevételeit kiemelt előirányzatonként az 2. sz. melléklet tartalmazza.


(2) A 2017. évi költségvetési bevételi előirányzatokat az Önkormányzat és költségvetési szervei szerinti bontásban az 11,13.15. melléklet tartalmazza.


(3) Az Önkormányzat 2017. évben hitel felvételét, adósságot keletkeztető ügylet megkötését nem tervezi.

5.§.[2]


(1) Az Önkormányzat és költségvetési szervei működési, felhalmozási kiadási előirányzatait 2017. évben az alábbiak szerint állapítja meg.


a) Működési, fenntartási kiadások főösszege:                                      261.445.098,- Ft

ebből:                  személyi juttatás                                                          41.921.308,- Ft

                            munkaadókat terhelő jár.                                              7.875.220,- Ft

                            dologi kiadás                                                               85.795.434,- Ft

                            pénzeszköz átadás                                                       12.656.355,- Ft

                            önkormányzat által folyósított ellátás                         13.331.510,- Ft

                            előző évi állami támogatás visszafizetése                          536.268 Ft   

                            felügyelet alá tartozó költségvetési

                            szervnek folyósított támogatás                                   99.329.003,- Ft


b) felhalmozási kiadások főösszege                                                      107.078.079,- Ft

ebből:                  beruházási kiadás                                                        35.203.027,- Ft

                            felújítási kiadás                                                           71.024.297,- Ft

                            felhalmozási célú pénzeszköz átadás                               850.755,- Ft


(2) A 2017. évi kiadásokat az 1. sz.. melléklet tartalmazza.


(3) Az EU támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait az 7. melléklet tartalmazza.

6.§.


Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként az 2.11.13.15. melléklet tartalmazza.


7.§.


(1) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel mérlegszerűen az 3. melléklet mutatja be.


(2) A 2017. évi költségvetési bevételeket és kiadásokat kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2.11.13.15. melléklet tartalmazza.


(3) A tárgyév tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését a 12.14.16. melléklet szerinti előirányzat felhasználási ütemterv tartalmazza.


8.§.


(1) Az Önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségvállalásainak előirányzatait éves bontásban a 9. sz. melléklet tartalmazza.


(2) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 8. sz. melléklet az tartalmazza.
9.§.[3]


A Képviselő-testület az Önkormányzat közalkalmazotti létszámát 17,75 főben, köztisztviselői létszámát 9 főben, egyéb munkavállalói létszámát 13,58 főben állapítja meg.


10.§.


(1) A Képviselő-testület a Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatalban dolgozó köztisztviselők illetményalapját 38.650,- Ft.-ban határozza meg.


(2) A köztisztviselők cafeteria juttatásának éves keretét 2017. évre a Képviselő-testület 200.000,- Ft-ban állapítja meg.


(3) A Képviselő-testület a közalkalmazottak részére havi 8000.- Ft összegű béren kívüli juttatást biztosít.


(4) A Képviselő-testület az önkormányzat alkalmazásában lévő munka törvénykönyve alapján dolgozók részére havi 8000.- Ft összegű béren kívüli juttatást biztosít.


11.§.


Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai évközben megváltoztathatóak.

12.§.


(1) A képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.


(2) Ha évközben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselőtestületet tájékoztatni köteles.

A pótelőirányzatról a polgármester a képviselőtestületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselőtestület legalább félévenként – adott év június 30-ig illetve december 31-ig – dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.


(3) Az önkormányzat képviselőtestülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.


13.§.


Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve szabadon módosíthatja egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat.


14.§.


(1) A költségvetés gazdálkodás biztonságáért a képviselőtestület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.


(2) Az önállóan és részben önálló költségvetési szervek /intézmények/ költségvetésének végrehajtásáért, a takarékosság érvényesüléséért az intézmény vezetője a felelős.

Az intézmények többletbevételeiket csak a képviselőtestület döntése alapján használhatják fel.

(3) A gazdálkodási intézmények költségvetési támogatását az önkormányzat 1/12 részben finanszírozza az önkormányzatok mindenkori likviditási helyzetének megfelelően a központi finanszírozással azonos ütemben a tárgyhó 1-jén.


15.§.


Az önkormányzat képviselőtestülete a polgármester kezdeményezésére az önkormányzati rendeletben meghatározott módon önkormányzati biztost rendel ki, amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli tartozás állományának mértéke eléri éves eredeti előirányzatának 10 %-át, vagy a 100 millió forintot és a tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.


16.§.


Az önkormányzat és intézményei bevételeit és kiadásait a Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett költségvetési számláján tartja nyilván.


17.§.


Jelen rendelet 2017. március 9. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2017. január l-i hatállyal kell alkalmazni.Sármellék, 2017. március 8.
Horváth Tibor                                                                                             Hetesi Krisztina

polgármester                                                                                               jegyzőKihirdetve:

Sármellék, 2017. március 9.                                                                                                                      Hetesi Krisztina

                                                                                                                      jegyző[1]

Módosította: 9/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelet

[2]

Módosította: 9/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelet

[3]

Módosította: 9/2017. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet


Csatolmányok

Megnevezés méret
mellékletek
120.79 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!