nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Szemely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019. (I.18.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-01-18 -tól
Szemely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019. (I.18.) önkormányzati rendelete
a parkolóhelyekről


Szemelyi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42.§-ában biztosított jogkörében eljárva, valamint az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. Rendelet (továbbiakban OTÉK) 42. §. (1)-(11) bekezdéseiben foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:A rendelet célja


1. § (1) E rendelet célja, hogy Szemely közigazgatási területén – az OTÉK-ban meghatározott – az építmények, önálló rendeltetési egységek, területek rendeltetésszerű használatához előírt gépjármű várakozó helyek (továbbiakban: parkolóhelyek) megépítését a helyi sajátosságok figyelembevételével biztosítsa.


(2) Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) rendelkezéseit, valamint az OTÉK előírásait az e rendeletben foglaltakkal együtt kell alkalmazni.


A rendelet hatálya


2. §      A rendelet hatálya kiterjed a Szemely közigazgatási területén az OTÉK szerint gépjármű elhelyezési kötelezettséggel járó tevékenységre, valamint az e tevékenységet végző természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre.


Parkolóhely-építési kötelezettség mértéke


3. §  (1) Az OTÉK 4. számú melléklete alapján számított gépjármű elhelyezési kötelezettség mértékét – a lakások és üdülőegységek kivételével – az Önkormányzat teljes közigazgatási területét érintően -50%-os eltéréssel kell meghatározni.


(2) Az (1) bekezdésben meghatározottak szerint számított gépjármű elhelyezési kötelezettség mértékét egész számra felkerekítve kell megállapítani.


(3)  A parkolóhelyek kiépítését, illetve a meglévők használhatóságát és fenntartását az OTÉK 42.§ (11) bekezdésében meghatározott időn belül kell megvalósítani, illetve biztosítani.
Telken kívüli parkolóhely-létesítési kötelezettség


4. § (1) A szükséges parkolóhelyek teljes mennyiségének telken belül történő biztosításától kizárólag a településrendezési terv megvalósítása érdekében lehet eltekinteni, amennyiben a megváltás lehetőségét a Képviselő-testület döntésével jóváhagyta.


(2) A gépjármű elhelyezési kötelezettség telken belüli teljes körű teljesítésétől – lakások esetén – kizárólag akkor lehet eltekinteni, ha:

a) gépkocsival a telekre való be- és kihajtás forgalomtechnikai okból nem engedélyezhető,

b) a telek kizárólag forgalom elől elzárt utcáról közelíthető meg gépjárművel,

c) a telken értékvédelem alatt lévő épület áll és az nem teszi lehetővé a gépjármű elhelyezési kötelezettség telken belüli teljes körű teljesítését,

d) a telken meglévő értékes vagy védelem alatt lévő növényzet nem teszi lehetővé a gépjármű elhelyezési kötelezettség telken belüli teljes körű teljesítését,

e) a telek megközelítésére szolgáló magánúton a parkolási igény kielégíthető.

f) a kialakult, telepszerű beépítésű lakóterületek úszótelkein a bővítésből eredő új parkolóhelyek nem alakíthatók ki.


(3) A Kötelezett a gépjármű elhelyezési kötelezettség megvalósítási módjáról a hatósági eljárás során köteles nyilatkozni.


Parkolóhely-építési kötelezettség teljesítésének módja


5. § (1) A parkolóhelyek megépítésére vonatkozó kötelezettséget jelen rendelet előírásainak figyelembevételével az építésügyi hatóság állapítja meg.


(2)       Amennyiben a rendelet hatálya alá tartozó esetekben az OTÉK 42.§ (1)-(9) bekezdése alapján meghatározásra kerülő előírt számú parkolóhely az ingatlanon belül nem, vagy csak részben építhető meg, ezt a kötelezettséget a gépjármű más telken meglévő vagy létesülő felszíni parkolóban történő elhelyezésével kell teljesíteni.


(3) A (2) bekezdésben foglalt kötelezettség akkor tekinthető teljesítettnek, ha parkolás más telken meglévő parkolóban biztosítható, vagy ha a telek 500 m-es körzetében, az építési munkával legkésőbb egyidőben felszíni parkoló, létesül, és a parkolás - az építtető és a más telek tulajdonosa által megkötött szerződésben foglaltak alapján – folyamatosan biztosítható.


Záró rendelkezések


6. § Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.


Szemely, 2019.01.18.


Kumli József                                                               Kisasszondiné Kavalecz Anita

polgármester                                                                                     jegyző


Kihirdetve helyben szokásos módon:

Szemely, 2019. 01.18.

Kisasszondiné Kavalecz Anita

jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!