nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 12/2014 (VIII.06.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-08-06 -tól
Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 12/2014 (VIII.06.) önkormányzati rendelete
„Köszönet az évekért” kitüntető díj alapításáról


Jászfényszaru Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazása alapján a következőeket rendeli el:


1. §


Jászfényszaru Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Köszönet az évekért” elnevezéssel kitüntető díjat alapít (a továbbiakban: Kitüntetés).


2.§


A Kitüntetés hosszú időn át a Város érdekében végzett kimagasló munkáért adható.


3. §


  1. A Kitüntetéssel a mindenkori köztisztviselői illetményalap összegének felét meg nem haladó értékű képzőművészeti alkotás, pénzjutalom és oklevél jár.
  2. Az (1) bekezdés szerinti pénzjutalom összege a „Jászfényszarun a köz szolgálatáért” kitüntető díj alapításáról és adományozásáról szóló 7/1996. (V.28.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdésében meghatározott összegű pénzjutalom csökkentve az (1) bekezdés szerinti képzőművészeti alkotás értékével.


4. §


Az oklevél tartalmazza: a város címét, a díj megnevezését, a díjazott nevét, a testület határozat számát, a polgármester aláírását és a bélyegző lenyomatát.


5. §


A Kitüntetés adományozására bármely jászfényszarun lakóhellyel rendelkező természetes személy, vagy székhellyel rendelkező civil szervezet javaslatot tehet. A javaslatot minden tárgyév június hónapjának utolsó napjáig kell eljuttatni a Polgármesterhez.


6. §


A Kitüntetést Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete adományozza. Az adományozásra vonatkozó javaslatot a Polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé.7. §


A Kitüntetést minden évben az augusztus 20-a alkalmából rendezett ünnepségen a Képviselő-testület jelenlétében adja át a Polgármester.


8. §


A kitüntetettek névsorát, adatait, az adományozás címét az e célra készített és a városi könyvtárban őrzött díszalbumban kell vezetni.


9. §


  1. A díszpolgári cím alapításáról és adományozásáról szóló 8/1996. (V.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet 1) 6. § (3)-(4) bekezdése helyébe a következő lép:


„(3) A díszpolgári beiktatás minden évben az augusztus 20-a alkalmából tartott ünnepségen történik.

(4) A díszpolgári oklevelet és emlékplakettet a kitüntetettnek -posztumusz cím esetén a legközelebbi élő hozzátartozónak- a polgármester adja át.”


  1. A „Jászfényszarun a köz szolgálatáért” kitüntető díj alapításáról és adományozásáról 7/1996. (V.28.) önkormányzati rendelet  3. § (2) bekezdésében és 4. § (2) bekezdésében az „Ügyrendi Bizottság” szövegrész helyébe a „Polgármester” szövegrész lép.


10. §


  1. E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Rendelet 1 4. §-a, és 6. § (2) bekezdése.
  2. E rendelet a kihirdetésének napján 18.25 perckor lép hatályba.


Kelt Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 6. napján tartott ülésén
                 Győriné dr. Czeglédi Márta                                           dr. Voller Erika

                            polgármester                                                             jegyző


Kihirdetési záradék:

Kihirdetve 2014. augusztus 6. napján 17 óra 25 perckor.                                                                                                      dr. Voller Erika

                                                                                                             jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!