nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. (II.20.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-12-31 - 2015-06-09
Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. (II.20.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 23.§ és 34.§ (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel az alábbi rendeletet alkotja:


1. §


A rendelet hatálya Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület) és annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervére, mely gazdasági szervezettel rendelkezik, továbbá az egyéb önkormányzati fenntartású önállóan működő költségvetési szerveire terjed ki.


2. §


(1) Kistarcsa Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek:

                    a) Városi Óvoda

                    b) Városi Művelődési, Sportközpont és Könyvtár

                    c) Alapszolgáltatási Központ

                    d) Polgármesteri Hivatal.


(2) Az Önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáért felelős szervezet a Polgármesteri Hivatal, mely gazdasági szervezettel rendelkező, önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.


[1][2][3][4][5][6][7]3. §


A Képviselő-testület az Önkormányzat összesített 2014. évi költségvetés kiadási és bevételi eredeti előirányzat főösszegét 1 373 218 eFt összegben, a módosított főösszegét 2 080 690 eFt összegben hagyja jóvá.


[8] [9][10][11][12] [13][14]4. §

  

(1) Az Önkormányzat összesített 2014. évi módosított bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) közhatalmi bevétel                                                                 418 780 eFt

b) működési célú támogatási bevétel                                           99 773 eFt

c) intézményi működési bevétel                                                 184 891 eFt

d) önkormányzat működése állami támogatása                           662 033 eFt

e) állami támogatás felhalmozási célra                                       150 199 eFt

f) felhalmozási és tőke jellegű bevételek                                       71 854 eFt

g) támogatási bevétel felhalmozási célra fejezettől

    Eu-s projektekhez                                                                  124 108 eFt

h) felhalmozási célú pénzeszköz átvétel/támogatás visszatérülés

   államháztartáson kívülről                                                                    0 eFt.


(2) Az Önkormányzat-finanszírozási bevételek nélküli- összesített bevételeiből

a) működési célú bevételek                                                 1 365 477 eFt,

b) felhalmozási célú bevételek                                                346 161 eFt.


(3) Az Önkormányzat finanszírozási bevételei

a) előző évi pénzmaradvány igénybevétele működésre és felhalmozásra        212 279 eFt

b) külső finanszírozás hitel fejlesztési felvételével                                        139 330 eFt

c) 2015. évi működés finanszírozási előlege                                                 17 443 eFt.


  [15] [16][17][18][19][20][21][22]5. §


  (1) Az Önkormányzat összevont 2014. évi módosított kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban kerülnek meghatározásra:

  a) a működési költségvetés kiadásainak összege   1 226 383 eFt, melyből

  aa) személyi juttatások összege                                         451 568 eFt,

  ab) munkaadókat terhelő járulékok és

  szociális hozzájárulási adó összege                                    126 650 eFt,

  ac) dologi jellegű kiadások összege                                     484 661 eFt,

  ad) ellátottak pénzbeli juttatásai                                            25 324 eFt,

  ae) egyéb működési célú kiadások összege                           89 116 eFt,

  af) általános tartalék összege                                                49 064 eFt.


  b) felhalmozási költségvetési kiadások összege                      790 596 eFt, melyből

  ba) beruházások, felújítások összege                                 358 675 eFt,

  bb) felhalmozási célú pénzeszközátadás, támogatás           256 520 eFt,

  bc) felhalmozási tartalék összege                                       175 401 eFt


  c) a finanszírozási kiadások összege                                           63 711 eFt”.


  (2) Az Önkormányzat összesített bevételei és kiadásai előirányzatából

  a) a kötelező feladatok bevételei-kiadásai                           1 777 114 eFt,

  b) az önként vállalt feladatok bevételei-kiadásai                     59 367 eFt,

  c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei                       19 744 eFt.

  d) tartalékok előirányzata                                                   224 465eFt.


  (3) Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott pénzbeli ellátások előirányzatának módosított összege az alábbiakban kerül meghatározásra:

  a) Önkormányzati segélyek                                              4 751 eFt

  b) közgyógyellátás méltányossági alapon                            749 eFt

  c) lakásfenntartási támogatás                                           6 277 eFt

  d) rendszeres szociális segély                                          4 232 eFt

  e) foglalkoztatást helyettesítő támogatás                           6 307 eFt.

  f) családi támogatások                                                     3 008 eFt.


  (4) A Képviselő-testület a Simándy József Sportiskolai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tornateremmel történő bővítése céljából, 139 330 eFt összegű adósságot keletkező ügylet - fejlesztési hitel felvétel- megkötését határozza meg a 2014. évi költségvetése külső finanszírozási bevételeként.


  [23] [24][25][26][27][28]6. §


  Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összevont egyenlege, a tárgyévi módosított bevételek és kiadások egyenlege:

  a) működési cél szerint                                                139 094 e Ft többlet,

  b) felhalmozási cél szerint                                              444 435 e Ft hiány,

  melynek belső finanszírozását a 2013. évi pénzmaradvány és 2012. évi tartalék maradvány felhasználása a működés többlet bevétele és 139 330 eFt összegben külső finanszírozási bevétel (hitel) biztosítja.


  7. §


  (1) Az Önkormányzat 2014. évi összevont – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám előirányzata a rendelet 2.3. számú melléklete szerint kerül jóváhagyásra.

  [29](2) A közfoglalkoztatottak éves módosított létszám-előirányzata az Önkormányzat elemi költségvetésében 21 fő.


  8. §


  Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 7. számú melléklet tartalmazza.


  [30] [31] [32][33][34][35]9. §


  Az Önkormányzat összevont 2014.évi költségvetésében az általános működési célú tartalék módosított összege 49 064 e Ft, a fejlesztési célú tartalék módosított összege 175 401 eFt.


  10. §


  (1) Az Önkormányzat összevont 2014. évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.


  (2) Az Önkormányzat 2014. évi - költségvetési szervek nélküli- elemi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 1.1. számú melléklete tartalmazza.


  (3) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek - ideértve a Polgármesteri Hivatalt is - bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 1.2. számú melléklete tartalmazza.


  (4) Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2014. évi költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.


  (5) Az Önkormányzat (intézmények finanszírozása nélküli) kiadásait és bevételeit, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti csoportosításban, kiemelt előirányzatonként a 2.1. számú melléklet tartalmazza.


  (6) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek kiadásait és bevételeit kötelező, önként vállalt és államigazgatási csoportosításban, kiemelt előirányzatonként a 2.2. számú melléklet tartalmazza.


  (7) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2014. évi engedélyezett létszámát a rendelet 2.3 számú melléklete tartalmazza.


  (8) Az Önkormányzat összevont 2014. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásinak mérlegszerű bemutatását a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.


  (9) Az Önkormányzat 2014. évi előirányzat felhasználási tervét e rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.


  (10) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat e rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.


  (11) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit e rendelet 6. számú melléklete tartalmazza.


  (12) Az Önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások és egyéb felhalmozási kiadások 2014. évi tervezett kiadásait e rendelet 7. számú melléklete tartalmazza.


  11. §


  (1) Az Önkormányzat finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköreit a (2)-(3) bekezdésben meghatározott kivétellel a Képviselő-testület gyakorolja.


  (2) A polgármester gyakorolja a szabad pénzeszközök törvényben szabályozott betétként való éven belüli elhelyezését és visszavonását.


  (3) Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék felett a Képviselő-testület rendelkezik az alábbi kivételekkel:


  a) a polgármester saját hatáskörében jogosult a költségvetés egyes előirányzatait érintő átmeneti intézkedéseket tenni az állampolgárok élet és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg annak következményei elhárítása érdekében szükségessé váló halaszthatatlan kötelezettségek teljesítésére. A Polgármester ezekben az esetekben jogosult pénzeszközt átcsoportosítani – amennyiben a működési tartalék szabadon felhasználható része fedezetet nyújt rá, annak terhére – esetenként legfeljebb 1 millió Ft erejéig;

  b) a polgármester az (3) bekezdés a) pontban foglalt eseteken túl 1 millió Ft értékhatárig jogosult dönteni a forrásfelhasználásról.


  [36]12.§


  (1) A Képviselő-testület a 2014. évben a Városi Óvoda vezetőjének vezetői pótlékát az illetményalap 80%-ban határozza meg. A Városi Óvoda intézményvezető-helyettesi létszámát 4 főben, az intézményvezető-helyettesre vonatkozó pótlék mértékét az illetményalap 40%-ban hagyja jóvá.


  [37](2) Az Alapszolgáltatási Központ intézményvezetőjének pótléka 100 000 Ft/hó, a Kjt. 70. § (2) bekezdésében rögzített szabályok alapján az önkormányzati fenntartású egyéb költségvetési szervek vezetőjének pótléka egységesen 75 000 Ft.


  (3) A Képviselő-testület az Alapszolgáltatási Központ vonatkozásában 1 fő intézményvezető- helyettes részére, 40 000 Ft összegű pótlék megállapítását engedélyezi. Az Alapszolgáltatási Központ intézménynél egészségkárosító kockázatok között dolgozó munkavállalók részére a munkáltató által megállapítható, tárgyévben biztosított pótlék összege, 8 fő munkavállalóra vonatkozóan legfeljebb 20 000 Ft/fő/hó. A részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállalót a pótlék arányos összege illeti meg.


  (4) A Képviselő-testület - a Polgármesteri Hivatal kivételével- jelen rendelet hatálya alá tartozó, önkormányzati fenntartású költségvetési szervek munkavállalója számára 5000Ft/fő/hó összegben, kedvezményes adózású Erzsébet étkezési utalvány juttatását biztosítja.


  (5) A 2014. évben a közszolgálati tisztviselők részére költségvetési rendeletben biztosított cafetéria juttatás –közterheket is tartalmazó- összege 200.000-Ft/fő.

  (6)A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői számára 2014. évben 1000 Ft/hó/fő bruttó összegű bankszámla-hozzájárulást biztosít. A hozzájárulás évente két részletben, a félév utolsó napját követő 15. napig kerül kifizetésre-bankszámlára történő utalással.


  (7) A 2014. évben a költségvetési szervek elemi költségvetésében eredeti előirányzatként jutalom nem kerül tervezésre. Jutalom kifizetésére kizárólag az évközi bérmegtakarítás terhére van lehetőség, a polgármester előzetes engedélyével, legfeljebb az eredeti költségvetésben az egyes költségvetési szervekre vonatkozóan meghatározott rendszeres személyi juttatások 10 %-át meg nem haladó mértékben.


  (8) A Képviselő-testület 2014. évben – a jóváhagyott, összevont személyi juttatás módosított előirányzat évközben keletkezett, kötelezettségvállalással nem terhelt szabad maradványa terhére- egyszeri jelleggel, ajándék- Erzsébet utalvány juttatás biztosítását teszi lehetővé a rendelet hatálya alá tartozó költségvetési szervek munkavállalói javára. Az egyes költségvetési szervek munkavállalói a munkáltatói jogokat gyakorló intézményvezetők által kidolgozott szabályzat szerint jogosultak az egyes meghatározott juttatásként kifizetésre kerülő ajándék-Erzsébet utalványra. A rendelet hatálya alá tartozó szervezetek az alábbi- közterheket is magába foglaló- keretösszegek erejéig jogosultak a juttatás teljesítésére:

  a) Alapszolgáltatási Központ        1 000 eFt,

  b) Polgármesteri Hivatal               5 800 eFt,

  c) Városi Művelődési,

  Sportközpont és Könyvtár          900 eFt,

  d) Városi Óvoda                          6 000 eFt.


  13. §


  (1) A jelen rendelettel a költségvetési szervekre megállapított kiemelt költségvetési előirányzatok között és a kiemelt előirányzatokon belül meghatározott rovatok között a költségvetési szerv vezetője – a pénzügyi ellenjegyzésre jogosult személy jóváhagyásával- jogosult átcsoportosítani. A költségvetési szerv vezetője az előirányzatok módosítására a (4)-(5) bekezdésben foglaltak szerint jogosult.


  (2) A rendelet hatálya alá tartozó költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését, ezért ebben az esetben - legfeljebb az elmaradás mértékével - a kiadási előirányzatokat is csökkenteni kell.


  (3) Az önkormányzati intézmények a jóváhagyott előirányzatokon belül a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel kötelesek gazdálkodni.


  (4) A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevételeiből, átvett pénzeszközeiből, intézményi működési bevételeinek túlteljesítéséből származó összeggel bevételi előirányzatát megemelheti a tényleges többletnek, illetve szerződés esetén az abban meghatározott mértéknek megfelelő összeggel, a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett. A többletbevétel összege csak az adott tevékenységhez kapcsolódó kiadásokra használható fel.


  (5) A (4) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás költségvetési többlettámogatási igénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő évben nem járhat. A költségvetési szerv vezetője a (4) bekezdés szerinti előirányzat módosítás során tartós, a költségvetési évet meghaladó időtartamú kötelezettséget nem vállalhat.


  (6) A többletbevétel személyi juttatások kiemelt előirányzatainak növelésére – illetményemelés, határozatlan időre szóló státusz létesítése - csak akkor használható fel, ha a forrás tartós, és a következő években a költségvetési szerv eredeti előirányzataként a Képviselő-testület engedélyével azt megtervezik.


  (7) A polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat módosításáról, átcsoportosításáról a Képviselő-testületet 2014. évben első alkalommal május 31-ig, azt követően minden negyedévet követő 30 napon belül tájékoztatja.


  (8) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy önkormányzatok számára (is) kiírásra kerülő pályázatot a Képviselő-testület egyedi döntése nélkül benyújtson, továbbá a pályázat benyújtásához szükséges nyilatkozatot megtegyen és a szükséges felhatalmazásokat megadja, amennyiben a pályázat megvalósítása sem a tárgyévi sem az azt követő költségvetési években sem igényli önrész biztosítását és nem jár az önkormányzatot terhelő vagyoni kötelezettségvállalással. A polgármester az e bekezdés szerinti feltételekkel benyújtott pályázatokról a Képviselő-testületet (7) bekezdésben foglalt határidőben tájékoztatni köteles.


  (9) A polgármester jogosult a költségvetetési rendeletben jóváhagyott előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok, és a kiemelt előirányzatokon belüli rovatok között, 3000 eFt–ot meg nem haladó egyedi összeg tekintetében átcsoportosítani és erről köteles a Képviselő-testületet a (7) bekezdés szerinti határidőben tájékoztatni.


  14. §


  [38](1) A Képviselő-testület saját hatáskörben állapítja meg az államháztartáson kívülre átadott támogatásra jogosultakat a rendelet 8. számú melléklete szerint. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 8. számú mellékletben nevesített szervezetekkel az ott szereplő támogatási összeg erejéig támogatási szerződést kössön. A Képviselő-testület a civil szervezetek támogatására vonatkozó döntés jogát a 8. számú mellékletben meghatározott keretösszegben, a Humánpolitikai Bizottságra ruházza át.


  (2) A költségvetési előirányzatok terhére az Önkormányzat által vagy a nevében kiírt pályázatoknak minden esetben tartalmazniuk kell a benyújtott pályázatokra vonatkozóan a kizárás, illetve az érvénytelenség feltételeit, a finanszírozó ellenőrzési kötelezettségét, továbbá azt, hogy az elnyert összeg felhasználásáról milyen módon, milyen határidővel és az Önkormányzat mely szerve felé kell elszámolni. A támogatások igénylésére, kifizetésére és elszámolására vonatkozó részletes szabályokat önkormányzati rendelet határozza meg.


  [39] [40](3) A tárgyévi költségvetésben tervezett támogatásértékű kiadások esetében, összesen 830 ezer Ft keretösszeg (továbbiakban: polgármesteri keret) erejéig, a polgármester önállóan jogosult döntésre, támogatás megítélésére. A polgármesteri keret terhére megítélt összegekről- cél és támogatott szervezet megjelölésével-, a polgármester legkésőbb az éves zárszámadással egyidejűleg tájékoztatja a Képviselő-testületet. A polgármesteri keretből nyújtott támogatásokra vonatkozó részletes eljárásrendet belső szabályzat rögzíti.


  15. §


  (1) A Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a tárgyévi munkatervében meghatározott időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének módosításáról.


  (2) A munkáltatói jogkör gyakorlója átmeneti anyagi gondjaik enyhítése érdekében az alkalmazottakat az adóéven belül munkabérelőlegben részesítheti. A munkabérelőlegeket csak úgy lehet folyósítani, hogy a visszafizetés utolsó részlete a tárgyév november hónapra járó rendszeres munkabérből levonható legyen.


  (3) A költségvetési szervek és az Önkormányzat kiadásainak készpénzben történő teljesítésére e rendelet alapján az alábbi kifizetések teljesíthetők:


              a) társadalom-, és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatása,

  b) állományba nem tartozó személyek részére személyi juttatások kifizetése, közfoglalkoztatásban részt vevő foglalkoztatottak személyi juttatás kifizetése,

              c) munkába járás költségtérítése és kiküldetéssel kapcsolatos kiadások teljesítése,

  d) 200 000 Ft összeget meg nem haladó egyedi értékű karbantartási, kisjavítási szolgáltatások és készletbeszerzések, eljárási költségek, reprezentációs kiadások kifizetése,

  e) az Önkormányzat és költségvetési szervek belső szabályzatában meghatározott célú készpénzelőlegek kifizetése.


  16. §


  A költségvetés előirányzatainak megalapozását szolgáló

  önkormányzati rendelet módosítás  (1) Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének a köztisztviselőknek adható egyes juttatásokról és támogatásokról szóló 21/2011. (V. 20.) számú rendelete 3.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


  „ 3.§ (1) A felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőnek 30%-os illetménykiegészítést, a középfokú iskolai végzettségű köztisztviselőnek 20%-os illetménykiegészítést kell megállapítani.”


  17. §


  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2014. január 1. napjától kell alkalmazni.  [1]

  A rendelet szövegét a 12/2014. (V. 29.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2014. május 29-től

  [2]

  A rendelet szövegét a 14/2014 (VI. 26.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2014.06.27-től

  [3]

  A rendelet szövegét a 16/2014. (VIII. 28.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2014. 08. 29-től

  [4]

  A rendelet szövegét a 20/2014 (IX. 04.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2014. 09. 05-től

  [5]

  A rendelet szövegét a 22/2014 (IX. 25.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2014. 09. 26-tól

  [6]

  A rendelet szövegét a 27/2014 (XI. 27.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2014. 11. 28-tól

  [7]

  A rendelet szövegét a 4/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2014. december 30-től

  [8]

  A rendelet szövegét a 12/2014. (V. 29.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2014. május 29-től

  [9]

  A rendelet szövegét a 14/2013 (VI. 26.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2014.06.27-től

  [10]

  A rendelet szövegét a 16/2014. (VIII. 28.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2014. 08. 29-től

  [11]

  A rendelet szövegét a 20/2014. (IX. 04.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2014. 09. 05-től

  [12]

  A rendelet szövegét a 22/2014. (IX. 25.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2014. 09. 26-tól

  [13]

  A rendelet szövegét a 27/2014 (XI. 27.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2014. 11. 28-tól

  [14]

  A rendelet szövegét a 4/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2014. december 30-től

  [15]

  A rendelet szövegét a 12/2014. (V. 29.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. Hatályos: 2014. május 29-től

  [16]

  A rendelet szövegét a 14/2013 (VI. 26.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. Hatályos: 2014.06.27-től

  [17]

  A rendelet szövegét a 16/2014. (VIII. 28.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. Hatályos: 2014. 08. 29-től

  [18]

  A rendelet szövegét a 20/2014 (IX. 04.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. Hatályos: 2014. 09. 05-től

  [19]

  A rendelet szövegét a 22/2014. (IX. 25.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. Hatályos: 2014. 09. 26-tól

  [20]

  A rendelet szövegét a 26/2014. (XI. 05.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2014. 11. 07-tól

  [21]

  A rendelet szövegét a 27/2014 (XI. 27.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. Hatályos: 2014. 11. 28-tól

  [22]

  A rendelet szövegét a 4/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. Hatályos: 2014. december 30-től

  [23]

  A rendelet szövegét a 12/2014. (V. 29.) önkormányzati rendelet 4. §-a módosította. Hatályos: 2014. május 29-től

  [24]

  A rendelet szövegét a 14/2013 (VI. 26.) önkormányzati rendelet 4. §-a módosította. Hatályos: 2014.06.27-től

  [25]

  A rendelet szövegét a 16/2014. (VIII. 28.) önkormányzati rendelet 4. §-a módosította. Hatályos: 2014. 08.29-től

  [26]

  A rendelet szövegét a 20/2014. (IX. 04.) önkormányzati rendelet 4. §-a módosította. Hatályos: 2014. 09. 05-től

  [27]

  A rendelet szövegét a 27/2014 (XI. 27.) önkormányzati rendelet 4. §-a módosította. Hatályos: 2014. 11. 28-tól

  [28]

  A rendelet szövegét a 4/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 4. §-a módosította. Hatályos: 2014. december 30-től

  [29]

  A rendelet szövegét a 27/2014 (XI. 27.) önkormányzati rendelet 5. §-a módosította. Hatályos: 2014. 11. 28-tól

  [30]

  A rendelet szövegét a 12/2014. (V. 29.) önkormányzati rendelet 5. §-a módosította. Hatályos: 2014. május 29-től

  [31]

  A rendelet szövegét a 14/2013 (VI. 26.) önkormányzati rendelet 5. §-a módosította. Hatályos: 2014.06.27-től

  [32]

  A rendelet szövegét a 16/2014. (VIII. 28.) önkormányzati rendelet 5. §-a módosította. Hatályos: 2014. 08. 29-től

  [33]

  A rendelet szövegét a 20/2014. (IX. 04.) önkormányzati rendelet 5. §-a módosította. Hatályos: 2014. 09. 05-től

  [34]

  A rendelet szövegét a 27/2014 (XI. 27.) önkormányzati rendelet 6. §-a módosította. Hatályos: 2014. 11. 28-tól

  [35]

  A rendelet szövegét a 4/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 5. §-a módosította. Hatályos: 2014. december 30-től

  [36]

  A rendelet szövegét a 27/2014 (XI. 27.) önkormányzati rendelet 7. §-a egészítette ki. Hatályos: 2014. 11. 28-tól

  [37]

  A rendelet szövegét a 16/2014. (VIII. 28.) önkormányzati rendelet 7. §-a módosította. Hatályos: 2014. 09. 01-től

  [38]

  A rendelet szövegét a 25/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet 6. §-a módosította. Hatályos: 2014. október 23-tól

  [39]

  A rendelet szövegét a 12/2014. (V. 29.) önkormányzati rendelet 7. §-a módosította. Hatályos: 2014. május 29-től

  [40]

  A rendelet szövegét a 14/2013 (VI. 26.) önkormányzati rendelet 7. §-a módosította. Hatályos: 2014.06.27-től


  Csatolmányok

  Megnevezés méret
  5. melléklet
  47.24 KB
  2.3. melléklet
  42.1 KB
  6. melléklet
  64.77 KB
  1. melléklet
  73.34 KB
  1.1. melléklet
  77.23 KB
  1.2. melléklet
  69.63 KB
  2. melléklet
  76.85 KB
  2.1. melléklet
  115.47 KB
  2.2. melléklet
  88.34 KB
  3. melléklet
  89.81 KB
  4. melléklet
  85.59 KB
  7. melléklet
  87.24 KB
  8. melléklet
  60.19 KB
  1. melléklet
  73.01 KB
  1.1. melléklet
  78.71 KB
  1.2. melléklet
  66.29 KB
  2. melléklet
  89.77 KB
  2.1. melléklet
  123.78 KB
  2.2. melléklet
  93.22 KB
  3. melléklet
  92.01 KB
  4. melléklet
  66.96 KB
  7. melléklet
  88.27 KB


  Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
  Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!