nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Pácin Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2019. (XII.13.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-12-14 -tól
Pácin Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2019. (XII.13.) önkormányzati rendelete
A képviselők tiszteletdíjáról

Pácin Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. § (1) és a 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §

(1) Pácin Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati képviselő részére –  

       2020. január 1. napjától megbízatása megszűnéségig – tiszteletdíjat állapít meg.

(2) Az önkormányzati képviselők tiszteletdíja havi 30 000.-  forint.

(3) A tiszteletdíj kifizetéséről a Pácini Közös Önkormányzati Hivatal minden hónapban legkésőbb a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig gondoskodik.


2. §

(1) Az önkormányzati képviselőnek a 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. § (3) bekezdése szerinti indokolt költségek kifizetését a polgármester engedélyezi.


3. §

(1) A képviselő tiszteletdíjáról írásban lemondhat.


(2)     A   tiszteletdíjról   történő lemondást        tartalmazó     írásbeli   nyilatkozatot     évente   a polgármesterhez kell benyújtani legkésőbb az önkormányzat költségvetésének elfogadásáig.


(3) Ha a képviselő az e rendelet alapján megállapított tiszteletdíjáról írásbeli nyilatkozatában lemond, annak tartalmaznia kell az alábbiakat:


a) mely időszakra járó tiszteletdíjról kíván lemondani,


b)   az a) pontban meghatározott  időszakra   járó   tiszteletdíj összegét  milyen   célra   javasolja felhasználni.


(4)   Ha   a tiszteletdíjról   való   lemondás     időpontjában   a képviselő az   írásbeli nyilatkozatában a felhasználás    céljára nem tesz javaslatot, abban   az   esetben   a nyilatkozata kiállításától számított 30 napon belül még élhet a javaslatával. Amennyiben a képviselő egyáltalán nem tesz javaslatot, úgy az adott tiszteletdíj összege nem kerül számfejtésre és az önkormányzatnál marad.


4. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.                                     Gégény Zsuzsanna                                               Csonka István

                                          polgármester                                                         jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!