nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
NYÍRADONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2013(XII.19.)
Hatályos:2013-12-19 - 2018-03-28
NYÍRADONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2013(XII.19.)
Nyíradony Város Képviselő-testületének 24/2013.(XII.19.) számú rendelete Nyíradony Város Díszpolgára kitüntető cím adományozásának rendjéről

Nyíradony Város Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CXXXIX. Törvény 42. §-a 1. és 3. pontjában foglalt hatáskörében eljárva Nyíradony Város  Díszpolgára kitüntető címről – mint Nyíradony Város Önkormányzata által adományozható legmagasabb elismerő cím - és adományozásának rendjéről az  alábbi rendeletet alkotja.
 1. §.


(1)Nyíradony Város Díszpolgára kitüntető cím a Nyíradony Város Önkormányzata által adományozható legmagasabb elismerő cím, melyet Nyíradony Város Képviselő-testülete át nem ruházható hatáskörében  jogosult megállapítani.

 1. A kitüntető címet a Képviselő-testület e rendeletben foglalt szabályok szerint évente egy alkalommal, Nyíradony várossá válásának napja alkalmából tartott rendezvényen kell átadni.
 2. A Képviselő-testület minden évben legfeljebb egy élő személy és egy fő esetében, amennyiben a személy elhalálozott halála után (posztumusz)  módon lehet megállapítani.


2.§.


 1. Nyíradony Város Díszpolgára kitüntető cím  azoknak a magyar, illetve külföldi személyeknek adományozható, akik:
  1. akik a település gazdasági, idegenforgalmi, tudományos,  oktatási, művészeti, vagy sportéletében maradandót alkottak, tevékenységükkel megalapozták a város nemzetközi kapcsolatainak kialakítását, ennek fejlesztésében erősítésében tartós és eredményes munkát végeztek,
  2. akik kiemelkedő munkásságukkal szolgálták a város fejlődését, a helyi közösség érdekeit és javát, hozzájárulva tevékenységükkel közvetlenül vagy közvetve a város ismertté tételéhez, tekintélyének, jó hírnevének növeléséhez,
  3. akik a település intézményeinek vezetésében, a közösségi élet fejlesztésében, a város népességmegtartó erejének fokozásában olyan tartós és kiemelkedő tevékenységet végeztek, mely elősegíti a város tekintélyének és jó hírnevének növelését.


 1. Díszpolgári cím  egy személy esetében csak egy alkalommal adományozható.3. §.


      


         (1) Díszpolgári cím adományozására javaslatot:

a.) Nyíradony   Város   Önkormányzata           Képviselő-testülete bizottságai  bizottsági    döntéssel,    az    önkormányzat képviselő-testületének  tagjai, az    képviselő-testülettel       együttműködési megállapodást kötött  társadalmi  és civil   szervek, és szervezetek,  alapítványok testületi döntésükkel,

b.) gazdasági      társaságokat    tömörítő     szervezetek   szakmai közösségei vezetősége kollektív döntésükkel,

c.) önkormányzati és nem önkormányzati fenntartású   intézmények    többségi döntéssel    hozott    munkatársi   kollektívái       testületi  döntésükkel,

d.) magánszemélyek    a város     polgármesteréhez címzett írásbeli beadványukkal   tehetnek javaslatot.

             (2) A javaslatokat írásban  minden   évben  legkésőbb december 15-ig

                  kell a város polgármesteréhez benyújtani.

 1. A javaslatokat a város polgármestere terjeszti a képviselő-testület

     elé.

 1. A Képviselő-testület  a javaslatokról  a 2. §-ban foglalt szabályok

     alkalmazásával többségi döntéssel hozott határozatával hoz döntést.

(5) A Képviselő-testületnek    a   meghozott   döntéséről       indoklási 

     kötelezettsége nincs.


4. §.


 1. Nyíradony Város Díszpolgára a Képviselő-testület által adományozott díszpolgári címről díszes kivitelű Díszpolgári Oklevelet kell kiállítani.
 2. A díszpolgári oklevél tartalmazza:
  • az adományozó megnevezését,
  • a képviselő-testület határozatának számát és az adományozás rövid indoklását,
  • a Díszpolgár nevét,
  • az adományozó pecsétjét,
  • az adományozó nevében a polgármester aláírását.

   

 1. A Díszpolgári Oklevél    2 oldalas   A4-es formátumú, kék  színű  bársony borítóval   ellátott     oklevél,   mely   összehajtható. Az  Oklevél    nyíló, valamint  bal    oldalán   Nyíradony város   címere  található. Az   oklevél   jobb oldala tartalmazza a (2) bekezdésben foglaltakat.
 2. A díszpolgári címet minden év januárjában, a település várossá válásának napján tartott rendezvényen kell átadni.
 3. A nem  magyar  állampolgár részére  kiállított   Díszpolgári  Oklevelet az adományozott állampolgárságának hivatalos nyelvére fordítva kell átadni.5. §.


(1) A Nyíradony Város Díszpolgára címmel az alábbi juttatások járnak:

a.) Az adományozáskor: a közszolgálati tisztviselők részére megállapított éves cafatéria összegével azonos mértékű pénzbeli juttatás, mely a díszpolgár elhalálozásáig  jár, és azt minden év április 30-ig kell a díszpolgár részére  az általa megadott folyószámlára, ennek hiányában készpénzben kifizetni. A pénzbeli juttatás összegét minden évben  a költségvetési törvény szerinti megállapított cafetéria összegében kell megállapítani.

b.) A díszpolgár jogosult ingyenesen az Önkormányzat rendezvényeit  látogatni, s igénye esetén  – amennyiben az a rendezvény szervezését nem zavarja – részére hozzászólási jogot biztosítani.

c.) A díszpolgár igénye esetén jogosult önkormányzati intézményekben készített ebéd igénybevételére, melyért a megállapított térítési díj 50 %-át kell megfizetnie.

d.) Jogosult a Harangi Imre Rendezvénycsarnokot – bele értve az ott működtetett uszodai szolgáltatásokat is  – ingyenesen látogatni.

d.) Halála esetén az Önkormányzat által fenntartott díszsírhelyen történő eltemettetésére  jogosult, s temetésének teljes költségét az Önkormányzat fizeti meg.


6. §.     (1) A díszpolgári címet   az    adományozó   érdemtelenné    válási eljárásban

          jogosult  visszavonni.

     (2) A visszavonás visszamenőleges hatályú nem lehet, s az a díszpolgár által

          addig szerzett jogokat nem érintheti.

     (3)Az érdemtelenné válást a Képviselő-testület jogosult  többségi döntéssel  

             hozott határozatában  kimondani.


(4)Az érdemtelenné válási eljárás lebonyolítására a 3. §-ban foglaltakat 

    kell értelemszerűen alkalmazni.

    (5)Az  érdemtelenné    válási    eljárást   akkor lehet     kezdeményezni,

        amennyiben:

 1. A díszpolgárt bíróság jogerősen letöltendő szabadságvesztésre ítélte,
 2. Olyan kirívóan közösségellenes magatartást tanúsított,  mely alapján a kitüntető cím viselésére érdemtelenné válik.


7. §.


 1. Az önkormányzati  rendelet 5. §-ában megállapított juttatásokat a 2013. évtől adományozott díszpolgári címek esetében kell alkalmazni.


 1. A Képviselő-testület e rendeletben foglalt felhatalmazása alapján a még életben lévő díszpolgárok esetében a juttatások megállapításáról határozatában hozhat döntést.


8. §.(1) Az önkormányzati rendelet 2013. december 19. napján lép hatályba.

(2) Egyidejűleg hatályát veszti Nyíradony Város Önkormányzata 3/1992.(IV.02.)számú önkormányzat rendelet.
Nyíradony, 2013. december 19.
         Tasó László                                                                                        Benő János

        Polgármester                                                                                             JegyzőA rendelet  kihirdetve:   2013.december 19.


                                                         Benő János

                                                                               jegyzőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!