nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017 (II.8.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-06-01 - 2017-10-03
Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017 (II.8.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2017. (II.8.) számú önkormányzati rendelete


az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről


Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § A rendelet hatálya


(1)   A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak Bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.


2. § A költségvetés bevételei és kiadásai(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetését:

666.896.301 Ft

Költségvetési bevétellel (bevételi főösszeg)

666.896.301 Ft

Költségvetési kiadással (kiadási főösszeg)


állapítja meg.


(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1 melléklete alapján határozza meg a Képviselő-testület.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban az 1.2. és 1.3. mellékletek szerint állapítja meg.

(4)   A Képviselő-testület a működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – a 2.1. és 2.2. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. § A költségvetés részletezése


A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1)   Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.

(2)   Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.    

(3)  Az Önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.

(4) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásainak előirányzatát a 6. és a 7. melléklet tartalmazza.

(5)   Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6)  A Képviselő-testület a 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) bér előirányzatot költségvetési szervenként, feladatonként a 9.1.-9.5. mellékletek szerint határozza meg.4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai


(1)   Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2)  Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3)  Évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4)  Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.


5. § Az előirányzatok módosítása


(1)   Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.

(3)    A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzaton belül saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között nem átcsoportosíthatók.

(4)   Amennyiben az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(5)   A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

(6)  Az önkormányzat hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja a közszolgálati köztisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, és a 2016. évi XC. törvény szerint 38.650.- forint.


6. § A gazdálkodás szabályai


(1)   A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2)   Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által a (önállóan működő és gazdálkodó, vagy önállóan működő) költségvetési szerv számára ellátott feladatok fedezetéül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet az önállóan működő költségvetési szerv érdekében használ fel.

(3)   Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.

(4)   Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(5)   A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.


7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése


(1)   Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2)   Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról megbízás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
8. § Záró és vegyes rendelkezések


(1)   Ez a rendelet 2017. február 9 napján lép hatályba.
Csatolmányok

Megnevezés méret
1.3. melléklet
46 KB
1.4.melléklet
46.5 KB
2.2. melléklet
29.5 KB
3. melléklet
25.5 KB
4. melléklet
25.5 KB
5. melléklet
25 KB
6. melléklet
26 KB
7. melléklet
26.5 KB
8. melléklet
28 KB
9.1.2. melléklet
46 KB
9.1.3. melléklet
47 KB
9.2 melléklet
32.5 KB
9.2.1. melléklet
31.5 KB
9.2.2. melléklet
32 KB
9.2.3. melléklet
31.5 KB
9.3. melléklet
31.5 KB
9.3.1. melléklet
31.5 KB
9.3.2. melléklet
31.5 KB
9.3.3. melléklet
32 KB
9.4. melléklet
32.5 KB
9.4.1. melléklet
31 KB
9.4.2. melléklet
31 KB
9.4.3. melléklet
31 KB
1. számú tájékoztató tábla
31 KB
1.1. melléklet
49 KB
1.2. melléklet
48.5 KB
2.1. melléklet
30 KB
2.2. melléklet
30.5 KB
9.1. melléklet
49 KB
9.1.1. melléklet
47 KB
9.5. melléklet
32 KB
9.5.1. melléklet
32 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!