nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018 (II.15.) rendelete
Hatályos:2018-02-16 - 2018-02-17
Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018 (II.15.) rendelete
Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.14.) Önkormányzati rendelet módosításáról

Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva, a Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2017.(III.24.) önkormányzati rendelet 25. § (1)-(2) bekezdése alapján a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének előzetes kikérésével a következőket rendeli el: 


1.§


Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.14.) Önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


       „A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének


           


állapítja meg.”


2. §


Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.


                           Majoros János s.k.                                  Dr. Szombati Csaba Gábor s.k.

                              polgármester                                                                jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!