nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Balatonszabadi Község Képviselő testületének 23/2016 (XII.8..) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-12-23 - 2016-12-24
Balatonszabadi Község Képviselő testületének 23/2016 (XII.8..) önkormányzati rendelete
Balatonszabadi község helyi építési szabályzatáról szóló 17/2005.(X.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Balatonszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének
23/2016.(XII.8.) önkormányzati rendelete
Balatonszabadi község helyi építési szabályzatáról szóló,
17/2005.(X.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról


Balatonszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 6/A.§ (3) bekezdésében és a 62.§ (6) bekezdés 6) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és az Étv. 6.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a település-rendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet VI. fejezetének eljárási szabályai alapján a következőket rendeli el:
1. §
(1)    A Rendelet (továbbiakban: R.) 1.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Balatonszabadi község közigazgatási területén telket alakítani, építményt tervezni, kivitelezni, építeni, felújítani, átalakítani, korszerűsíteni, bővíteni, lebontani, használni, az általános érvényű előírások mellett e rendelet (és a hozzátartozó szabályozási terv együttes) alkalmazásával szabad.”

(2)    A R. 1.§ (4) bekezdés helyére a következő rendelkezés lép:
„(4) A szabályozási terven kötelező szabályozási elemek jelöltek. A kötelező erejű szabályozási elemek csak a HÉSZ és a szabályozási terv módosításával változtathatók meg. ”

(3)    A R. 1.§ (9) bekezdés helyére a következő rendelkezés lép:
„(9) A község közigazgatási területén megvalósuló épületek parkoló igényét az építési telken belül kell kielégíteni. Ha ez nem lehetséges, az OTÉK járművek elhelyezésére vonatkozó szabályai szerint kell eljárni. "

(4)    A R. 1.§ (21) bekezdés helyére a következő rendelkezés lép:
„(21) E rendeletben és a szabályozási tervben nem szabályozott kérdésekben
az OTÉK  és a Balaton kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló törvény előírásait kell figyelembe venni.”

2. §
(1)    A R. 4.§ (4) bekezdés helyére a következő rendelkezés lép:
„(4) A lakóterületen elhelyezhető lakóépület, a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, egyházi. oktatási, egészségügyi, szociális épület,      sportépítmény, a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású kézműipari épület.
     Kivételesen elhelyezhető szálláshely szolgáltató épület, igazgatási épület és a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású egyéb gazdasági építmény. A lakóterületen nem helyezhető el önálló parkoló terület és garázs a 3,5 t önsúlynál nehezebb gépjárművek és az ilyeneket szállító járművek számára.”


(2)    A R.) 4.§ (5) bekezdés helyére a következő rendelkezés lép:
„(5) A területen az OTÉK-ban felsorolt melléképítmények helyezhetők el a húsfüstölő, a jégverem, a zöldségverem, az állatkifutó, a trágyatároló, a komposztáló, a siló, az ömlesztett anyag- folyadék- és gáztároló kivételével.”

3. §
(1)    A R.) 5.§ (5) bekezdés helyére a következő rendelkezés lép:
„(5) A területen legfeljebb négylakásos lakóépületek, a helyi lakosság ellátását szolgáló közbiztonsági, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épületek helyezhetők el. Kivételesen elhelyezhetők a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású kézműipari és egyéb gazdasági épületek, sportépítmények, négy szobaszámot meg nem haladó kereskedelmi szálláshely épületek.
    A területen nem helyezhetők el üzemanyagtöltők, négy szobaszámot meghaladó szolgáltató szálláshelyek, egyéb közösségi szórakoztató, kulturális épületek, és a 3,5 t önsúlynál nehezebb gépjárművek garázsai és önálló parkoló területei.”

(2)    A R.) 5.§ (6) bekezdés helyére a következő rendelkezés lép:
„(6) A területen az OTÉK-ban felsorolt melléképítmények helyezhetők el a húsfüstölő, a jégverem, a zöldségverem, az állatkifutó, a trágyatároló a komposztáló, a siló, az ömlesztett anyag- folyadék- és gáztároló kivételével.”

4. §
A R.) 6.§ (5) bekezdés helyére a következő rendelkezés lép:
„(5) Az építési övezetben elhelyezhetők továbbá az OTÉK-ban felsorolt melléképítmények, valamint a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró egyéb,-kisüzemi- gazdasági tevékenység céljára szolgáló építmény is.”

5. §

A R. 8.§ (5) bekezdés helyére a következő rendelkezés lép:
„(5) A településközpont vegyes területen (Vt) lakóépületek, igazgatási épületek, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épületek, egyéb közösségi szórakoztató épületek, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épületek, sportépítmények, kivételesen nem zavaró hatású egyéb gazdasági építmények, termelő kertészeti építmények, üzemanyagtöltő állomások helyezhetők el”

6. §

A R. 9.§ (5) bekezdés helyére a következő rendelkezés lép:
    „(5) A központi vegyes területen (Vk) igazgatási épület, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épületek, egyéb közösségi szórakoztató épületek, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épületek, sportépítmények helyezhetők el. Kivételesen elhelyezhető, nem zavaró hatású egyéb gazdasági építmények, a gazdasági célú épületeken belül a tulajdonos, a használó és a személyzet részére szolgálati lakások.
A területen nem helyezhetők el önálló parkoló területek és garázsok a 3,5 t önsúlynál nehezebb tehergépjárművek számára, üzemanyagtöltő és önálló lakóépület.”


7. §

A R. 13.§ (5) bekezdés helyére a következő rendelkezés lép:
„(5) A közlekedési, és közmű területeken a közlekedési és közmű létesítményeken kívül az OTÉK-ban a közlekedési területen megengedett, a közlekedést kiszolgáló, a területet igénybe vevők ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, és szállás, továbbá ezen épületeken belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakás rendeltetést tartalmazó épületek helyezhetők el.”

8. §
A R. 14.§ (3) bekezdés helyére a következő rendelkezés lép:
„(3) A közparkokban az OTÉK zöldterületen megengedett, a terület rendeltetésszerű használatához szükséges építmény és vendéglátó rendeltetést tartalmazó épület helyezhető el legfeljebb 2 %-os beépítettségig szabadonállóan, 5,0 m-es építmény magasságig.”

9. §
(1)    A R. 22.§ (4) bekezdés helyére a következő rendelkezés lép:
„(4) Levegőtisztaság-védelmi szempontból a területen csak olyan tevékenység folytatható és csak olyan létesítmény alakítható ki, amelynek levegőszennyező anyagkibocsátása a területre vonatkozó határértékeket nem lépi túl, és nem okoznak lakosságot zavaró bűzhatást.”

(2)    A R. 22.§ (9) bekezdés helyére a következő rendelkezés lép:
„(9) A település szennyeződés érzékenységi besorolása: fokozottan érzékeny terület.”

(3)    A R. 22.§ (10) bekezdés helyére a következő rendelkezés lép:
„(10) A településen a zajvédelem az országos előírások szerint, azoknak megfelelően biztosítandó. A zajt keltő és a zajtól védendő létesítményeket egymáshoz képest úgy kell elhelyezni, hogy a területre vonatkozó zajterhelési határértékek betartásra kerüljenek.”

(4)    A R. 22.§ (13) bekezdés helyére a következő rendelkezés lép:
„(13) A vezetékes ivóvízhálózattal rendelkező ingatlanok szennyvízelvezetését és szennyvízelhelyezését a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló törvény előírásai szerint kell biztosítani:
Beépítésre szánt területen a megépült és üzembe helyezett szennyvízcsatorna-hálózatra való rákötés kötelező.
Beépítésre nem szánt területen a megépült szennyvízcsatorna-hálózatra való rákötése a szennyvízcsatorna-hálózat átadását követő egy éven belül kötelező.
Beépítésre nem szánt területen, amennyiben nincs lehetőség a szennyvízcsatorna-hálózathoz történő csatlakozásra, új épület csak vízzáró szennyvíztároló, illetve a vízügyi hatóság által engedélyezett egyedi szennyvízkezelő berendezésre vezethető.”

10. §
A R. 28.§ (2) bekezdés helyére a következő rendelkezés lép:
„(2) A helyi közutat, illetőleg közművet, amennyiben azt a település önkormányzata létesítette, úgy annak költségét részben, vagy egészben az érintett ingatlanok tulajdonosaira háríthatja. A hozzájárulás mértékéről és arányáról a képviselő- testület hatósági határozatban dönt.”

11. §
A R. 29.§ a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A beültetési kötelezettséggel érintett területeken háromszintes, gyep-, cserje-, és lombkoronaszinttel képzett növényzettel kell kialakítani és fenntartani. A beültetési kötelezettséget a használatbavételi engedély megkéréséig teljesíteni kell.”

12. §

A R. 29/A.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

5.    számú melléklet: Belterületi Szabályozási Terv 1. számú tervlapjai
6.    számú melléklet: Belterületi Szabályozási Terv 2. számú tervlapjai
7.    számú melléklet: Belterületi Szabályozási Terv 3. számú tervlapjai
8.    számú melléklet: Belterületi Szabályozási Terv 4. számú tervlapjai
9.    számú melléklet: Belterületi Szabályozási Terv 5. számú tervlapjai
10.    számú melléklet: Belterületi Szabályozási Terv 6. számú tervlapja
11.    számú melléklet: Külterületi Szabályozási Terv KSZ-1számú tervlapja”

Záró és vegyes rendelkezések

13. §

(1)    E rendelet az állami főépítész hatáskörében eljáró megyei kormányhivatalnak és az érintett államigazgatási szerveknek történt közlést követő 5. napon, de legkorábban a kihirdetéstől számított 15. napon lép hatályba.

(2)    A rendelet 1.§ (6), (7), (8), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (18), (20), (22), (27), (30), (31), (32), (33) bekezdése, 3.§ (3), (4) bekezdése, 13.§. (2),.(4), bekezdése, 14.§ (4) bekezdése, 15.§ (4) bekezdése, (12) bekezdés első francia bekezdése, 17.§ (8) bekezdése, 19.§ (4) bekezdés első francia bekezdése, 21.§ (5) bekezdése, 22.§ (6), (7), (17) bekezdése, 24.§ (5) bekezdése,  26.§, 27.§, 29.§ (1), (2), (3), (4) bekezdése hatályát veszti.  

Balatonszabadi, 2016. december hó 08-án.

                  

   Király Kálmán                                                dr Töpler Eszter
             polgármester                                                    jegyző      

Kihirdetési záradék:

E rendelet kihirdetésre került 2016. december 08. napján

                                    dr. Töpler Eszter jegyző



Csatolmányok

Megnevezés méret
23/2016.(XII.8.) HÉSZ módosító rendelet
1.65 MB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!