nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Csibrák Község Önkormányzata Képviselő testületének 3/2016 (V.31.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-06-01 -tól
Csibrák Község Önkormányzata Képviselő testületének 3/2016 (V.31.) önkormányzati rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI GAZDÁLKODÁS ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL


Csibrák  Községi  Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az  Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának zárszámadásával kapcsolatban az alábbi rendeletet  alkotja.


1. §

A rendelet hatálya, az önkormányzat és költségvetési szervei


(1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, annak Képviselő-testületére, szerveire valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.    


(2) A társulás útján, az önkormányzat tagi részvételével fenntartott költségvetési intézmények

- az  óvodai nevelési feladatokat a  ellátására létrejött Kurd-Csibrák Önkormányzatok Óvodai  Társulása keretében  Kurd székhelyű Kurdi Napsugár Óvoda, 

- a Kurd székhellyel működő Kurdi Közös Önkormányzati Hivatal, illetőleg annak Gyulaji Kirendeltsége,

- a Dombóvár és városkörnyéki települések  közös fenntartásában működő„Kapaszkodó” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ,  –

tekintetében az önkormányzat zárszámadási rendeletének hatálya kizárólag a saját intézmény fenntartási, hozzájárulási, illetőleg támogatási előirányzataira terjed ki. 


2.§.


2015. évi költségvetésének teljesítése


(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetése teljesítésének

                         a.) bevételi főösszegét:        53.463.- ezer forintban,

                         b.) kiadási főösszegét:         49433.- ezer forintban   állapítja meg.


3.§.

 A költségvetési bevételek és kiadások


A Képviselő-testület a Csibrák Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:(1) Működési kiadások előirányzata összesen:                                              38.404,-  e Ft

Ebből:           

- Személyi jellegű kiadások:                                                                     18.727.- e Ft

- Munkaadókat terhelő járulékok:                                                               3.763.- e Ft

- Dologi jellegű kiadások:                                                                          9.619.- e Ft

- Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                   3.426.- e Ft

- Egyéb működési célú kiadások:                                                               1.464.- e Ft


(2) Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásai összesen:                         1.405.- e forint.

     A felhalmozási kiadásokból (e Ft-ban):

- a beruházások előirányzata:                                                                      1.405.-e Ft

ebből:  EU- forrásból                                                                                          0.-

- a felújítások előirányzata:                                                                                 0.-                                    

      - az egyéb felhalmozási célú kiadások,                                                                0.-


4. §.


(1) Csibrák Községi Önkormányzat 2015. évi  költségvetési  kiadási előirányzatai  teljesítését  az 1.  melléklet szerinti tartalommal fogadja el.

(2) Csibrák  Községi Önkormányzatra kiterjedő 2015. évi bevételeit a 2.melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Csibrák Községi Önkormányzat   finanszírozási kiadásait a 3. melléklet szerint  fogadja el.

(4) Csibrák Községi Önkormányzat   finanszírozási bevételeit a 4. melléklet szerint  fogadja el.

(5) Az önkormányzat kormányzati funkciók szerinti teljesített kiadásait az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6)Az önkormányzat kormányzati funkciók szerinti teljesített bevételeit a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.


5. §


Az önkormányzat maradványkimutatása


(1)A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált összesített pénzmaradványát: 4.030 e Ft-ban, a 7.  melléklet szerint hagyja jóvá.

Ebből a 2016 évi működtetésre igénybe vehető működési célú pénzmaradvány összege:   4.030.- e Ft.


6.§.


Az önkormányzat létszámgazdálkodása


Csibrák Község Önkormányzata  2015 évi személyi juttatásainak alakulását a 8. melléklet, az engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti  megoszlását a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.


7.§.


(1) Csibrák Önkormányzata  kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolását a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.


(2) Az önkormányzat  köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó elszámolását a 11. melléklet szerint fogadja el.


8. §


Az önkormányzat  eredménye, mérlege, vagyona


(1) Az önkormányzat   2015 évi eredménykimutatását a 12. melléklet szerint fogadja el.

(2) Az önkormányzat 2015 évi költségvetési mérlegét a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3)Az önkormányzat a 2015 évi  immateriális javainak alakulását  a 14. melléklet szerint fogadja el.

(4) Az önkormányzat  eszközeinek értékvesztését  a 15. melléklet szerint fogadja el.


9.§.


(1) Csibrák Községi Önkormányzat  2015 év végén fennálló adósságállományát a 16. melléklet  szerint hagyja jóvá.

(2)   Az  önkormányzatnak Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházása nem volt.

(3) Az önkormányzat  közvetett támogatásokat, kedvezményeket nem állapított meg 2015 évben.


10. §


Záró rendelkezések


(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján  lép hatályba.

(2) Ezt a rendeletet a képviselő-testület a 2016. május 30. napján tartott ülésén alkotta meg.
Kardos János                                                Horváthné Tóth Valéria 

                                       polgármester                                                        jegyzőA rendelet kihírdetése megtörtént.


2016-05.31.


Horváthné Tóth Valéria

jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1-16.
182.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!