nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Nógrádsipek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014 (XII.22.) rendelete
Hatályos:2014-12-23 - 2020-03-25
Nógrádsipek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014 (XII.22.) rendelete
NÓGRÁDSIPEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS SZERVEI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

Nógrádsipek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1)-(3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. §.

(1) A Képviselő-testület és szervei számára a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) rendelkezéseit, valamint az egyéb jogszabályokban megállapított hatásköri, szervezeti és működési szabályokat az önkormányzat működési területén e rendeletben előírtakkal együtt kell alkalmazni.
(2) Az Önkormányzat hivatalos megnevezése: Nógrádsipek Község Önkormányzata (továbbiakban Önkormányzat).
(3) Az Önkormányzat székhelye: 3179 Nógrádsipek, Jókai út 4.
(4) Az Önkormányzat működési területe: Nógrádsipek közigazgatási területe.
(5) Az Önkormányzat hivatalos honlapja: www.sipek.hu. Az Önkormányzat hivatalos facebook-oldala: Sipeki Hírmondó.
(6) A képviselő-testület hivatala: Varsányi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal).
(7) A Képviselő-testület tagjainak száma 5 fő. A képviselő-testületi tagok lakcímét, valamint elérhetőségét az 1. számú függelék tartalmazza.
(8) Az önkormányzat jelképeit és azok használatának rendjét külön rendelet állapítja meg.
(9) A helyi népszavazás, népi kezdeményezés eljárását, egyes feltételeit külön rendelet állapítja meg.
(10) Az önkormányzati helyi kitüntetések és elismerő címek alapításának és adományozásának szabályait külön rendelet rögzíti.
(11) Az Önkormányzat vagyonát a jegyző egységes nyilvántartásba veszi. A vagyonnal való gazdálkodást a képviselő-testület külön rendeletben szabályozza.
(12) Az Önkormányzat társulási kapcsolatainak felsorolását a 2. számú függelék tartalmazza.


II. Fejezet

AZ  ÖNKORMÁNYZAT  FELADATA  ÉS  HATÁSKÖRE

2. §.

(1) Nógrádsipek Község Önkormányzata önállóan, szabadon, demokratikus módon, széleskörű nyilvánosságot teremtve intézi a település közügyeit, gondoskodik a közszolgáltatásokról, a helyi közhatalom gyakorlásáról.
(2) Az Önkormányzat jogi személy. Az önkormányzati feladat- és hatáskörök a képviselő-testületet illetik meg. A Képviselő-testületet a polgármester képviseli.
(3) A Képviselő-testület átruházott hatásköreinek felsorolását a 2. számú melléklet tartalmazza. Az átruházott hatáskör tovább nem ruházható.
(4) Az Önkormányzat működésével kapcsolatos feladatokat a képviselő-testület és szervei látják el.

3. §.

Az Önkormányzat által vállalt feladatok:
1. településfejlesztés, településrendezés
2. az épített és természeti környezet védelme
3. a csatornázás
4.  vízrendezés
5.  a csapadékvíz elvezetés
6. közreműködés a településtisztaság biztosításában
7. gondoskodás a helyi tűzvédelemről
8. szerepvállalás, hozzájárulás a közbiztonság helyi feladatainak megoldásához
9. közreműködés a foglalkoztatás megoldásában
10. közösségi tér biztosítása
11. közművelődés, művészeti tevékenység, sport támogatása
12. az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése
13. az idegenforgalom és turizmus fejlesztése
14. a községet érintő ügyekben a község hiteles tájékoztatása
15. mezőgazdasági termelő-tevékenység.


III. Fejezet

A  KÉPVISELŐ-TESTÜLET  MŰKÖDÉSE

4. §.

(1)  A Képviselő-testület szükség szerint, de legalább évi 6 alkalommal rendes ülést tart.
(2) A Képviselő-testület a lakosság részére évente egy alkalommal közmeghallgatást tart. A közmeghallgatás időpontját és napirendjét, helyének megjelölésével együtt az ülés előtt legalább 15 nappal nyilvánosságra kell hozni.

5. §.

A Képviselő-testület kidolgozza éves munkatervét, amely tartalmazza a feladat-meghatározásokat, beszámolókat, ellenőrzéseket. A munkatervben a testületi ülések várható időpontját is fel kell tüntetni. A munkaterv tervezetét a polgármester irányításával a jegyző állítja össze és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé minden év február 15-ig.

6. §.

A Képviselő-testületet az Önkormányzathoz és szerveihez érkezett közérdekű bejelentésekről, javaslatokról, panaszokról évi egy alkalommal a jegyző tájékoztatja. Amennyiben a konkrét ügyben a Képviselő-testületnek van hatásköre a döntésre, úgy azt a jegyző a következő ülésre beterjeszti.

7. §.

(1) A Képviselő-testület ülését a polgármester, távollétében az alpolgármester, mindkettőjük egyidejű akadályoztatása esetén a korelnök hívja össze és vezeti.
(2) Az önkormányzati munka társadalmi kontrolljának megvalósítása céljából a jegyző az ülések idejéről, helyéről, a nyilvánosan tárgyalandó napirendekről az ülést megelőzően, a meghívó kifüggesztésével a lakosságot értesíti az önkormányzat hirdetőtábláján.
(3) A meghívónak tartalmaznia kell:
a) az ülés helyét, időpontját
b) a napirendi pontokat és az előterjesztő nevét
c) az írásos előterjesztést, tájékozatót teljes szöveggel és mellékletekkel
d) a tanácskozási jog külön feltüntetését.
(4) A tanácskozási joggal meghívott, az őt érintő napirend írásos előterjesztését, tájékoztatót kapja kézhez.
(5) A testületi ülésre szóló meghívót a polgármester írja alá.
(6) A meghívót és az előterjesztéseket elektronikus úton úgy kell kiküldeni, hogy azt a képviselők 3 naptári nappal az ülés előtt megkapják.
(7) Halasztást nem tűrő esetben a polgármester a képviselő-testület ülését rövid úton is összehívhatja. Ebben az esetben bármilyen értesítési mód igénybe vehető.
(8) Meghívottként tanácskozási jog illeti meg az ülés meghatározott napirendjéhez kapcsolódóan:
a) az Általános iskola igazgatóját,
b) a vezető óvónőt,
c) a háziorvost, védőnőt,
d) a szociális gondozót,
e) a konyha vezetőjét,
f) a lelkipásztort,
g) a körzeti megbízottat,
h) az országgyűlési képviselőt,
i) a nógrádsipeki székhelyű, bejegyzett társadalmi szervezetek vezetőit,
j) a megyei kormányhivatal képviselőjét.
(9) Határozatképtelenség esetén a polgármester 8 napon belül, rövid úton újabb ülést hív össze.


A képviselő-testület tanácskozási rendje

8. §.

(1) A képviselő-testület ülését a polgármester, akadályoztatása esetén az alpolgármester, mindkettőjük egyidejű akadályoztatása esetén a korelnök vezeti. A helyettesítő jogai és kötelezettségei az ülésvezetés körében azonosak a polgármesterével. Az ülést vezető feladata a tanácskozás rendjének zavartalan biztosítása.
(2) A polgármester, vagy bármely képviselő javaslatára a képviselő-testület megszabhatja a hozzászólások időtartamát. A kérdésben a képviselő-testület vita nélkül dönt.
(3) A napirendek levezetése és ismertetése, esetleg kiegészítése után a polgármester kérdések intézésére hívja fel a képviselőket. A feltett kérdésekre, azok elhangzása sorrendjében a kérdezett rövid, lényegre törő választ ad. A válaszok megadása körében a tárgytól eltérni nem szabad.
(4) A kérdések megválaszolása után a polgármester az előterjesztést vitára bocsátja. A vitába bármely képviselő bekapcsolódhat, amennyiben ezen szándékát előzetesen jelzi a polgármesternek. A polgármester határozza meg a hozzászólások sorrendjét.
(5) A hozzászólások közben más képviselő, vagy jelenlévő hozzászólásának csak rendkívül indokolt esetben van helye. A hozzászólásra a polgármester ad engedélyt.
(6) Az adott napirendhez nem tartozó, vagy napirendhez egyáltalán nem tartozó és interpellációs bejelentésnek sem minősülő hozzászólásra, kérdésre a polgármester adhat engedélyt, maximum 3 percre, az ülés végén.
(7) Az ülés elnökének a munkáját a jegyző, akadályoztatása esetén az aljegyző segíti, aki köteles jelezni, ha a döntés meghozatala vagy a képviselő-testület működése során jogszabálysértést észlel.
(8) A tárgyalt napirendet érintő ügyrendi kérdésben a képviselő bármikor szót kérhet. Az ügyrendi javaslatok felett a képviselő-testület vita nélkül dönt.
(9) A képviselő-testület nyilvános ülésén a meghívottak a polgármester engedélyével kaphatnak szót.
A meghívottak részére – amennyiben a képviselők által feltett kérdésre, vagy előterjesztés kapcsán kívánnak hozzászólni – a hozzászólás jogát biztosítani kell. A polgármester a hozzászólás időtartamát meghatározhatja.
A meghívottak előterjesztéshez kapcsolódó hozzászólása szervezetenként egy főre korlátozódik.
(10) A Képviselő-testület esetenként szótöbbséggel – vita nélkül – határozhat a működési rend körébe tartozó bárminemű kérdésben, e jogának gyakorlása során felülvizsgálhatja a polgármester döntését.
(11) A polgármester a rend fenntartása érdekében figyelmeztetésben részesítheti azt a képviselőt, aki az SZMSZ-ben foglaltakat nem tartja be.
(12) A polgármester rendreutasíthatja azt a képviselő-testületi tagot, aki a testületi ülés rendjét zavaró magatartást tanúsít.
(13) A polgármester a meghívott személyek közül figyelmeztetheti azt, aki a számára biztosított időtartamon túl sem fejezi be hozzászólását, ill. a hozzászólásban a napirend tárgyától eltér, amennyiben utóbbira külön engedélyt nem kapott.
(14) A polgármester rendreutasíthatja azt a meghívott, vagy érdeklődő személyt, akit figyelmeztetésben részesített, továbbá aki képviselő-testületi üléshez méltatlan magatartást tanúsított.
Rendreutasítás esetén – az arra okot adó magatartás jellegétől, súlyától és körülményétől függően – javaslatot tehet a képviselő-testületnek az ülésről való kizárására. A képviselő-testület a kérdésben vita nélkül, szótöbbséggel határoz.
(15) Ismételt rendreutasítás után a képviselő-testület dönthet arról, hogy a rendbontó meghatározott ideig a képviselő-testületi üléseket nem látogathatja.
(16) A képviselő-testület döntése alapján a polgármester tartós rendzavarás vagy a vita folyamatos rendjét ellehetetlenítő esemény következtében elnapolhatja az ülést.
(17) A polgármesternek a rendfenntartás érdekében tett intézkedései ellen felszólalni, azokat visszautasítani, vitába szállni nem lehet.
(18) A polgármester, vagy bármelyik képviselő javaslatot tehet a vita lezárására. A képviselő-testület a kérdésben vita nélkül, szótöbbséggel határoz.
(19) Zárt ülés keretében tárgyalandó napirendet a képviselő-testület ülésén nyilvánosan tárgyalt napirendek után, utolsóként kell tárgyalni.

A tanácskozás menete

9. §.

(1) A polgármester megállapítja a képviselő-testület határozatképességét, majd előterjeszti a napirend tervezetét, indokolja, ha ez a meghívóban foglaltaktól eltér.
(2) Ülésének napirendjéről a képviselő-testület dönt.
(3) A napirendi pontok megtárgyalása előtt képviselői interpellációra, bejelentésre, kérdésre csak sürgős, halaszthatatlan ügyben kerülhet sor. Egyéb közügyekben ezt a képviselő a napirendek után teheti meg.
(4) Az interpelláció, kérdés, bejelentés időtartama egy-egy képviselő esetében összesen az 5 percet nem haladhatja meg. További két témában a képviselő interpellálhat, bejelentést tehet, kérdést intézhet a jelenlévőkhöz, melyre 3-3 perc áll rendelkezésére.
(5) Az interpellációkra, kérdésekre, bejelentésekre szóban, vagy 15 napon belül írásban kell érdemi választ adni. A válasz elfogadásáról először az interpelláló nyilatkozik, majd ha azt nem fogadja el, a képviselő-testület annak elfogadásáról dönt, egyszerű szótöbbséggel.
(6) Amennyiben a megkérdezett írásbeli választ ad, az interpelláló a következő testületi ülésen nyilatkozik a válasz elfogadásáról. Amennyiben a választ nem fogadja el, úgy a képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel határoz az elfogadás kérdésében.
(7) Ugyanabban a kérdésben a továbbiakban interpellációnak, bejelentésnek, kérdés felvetésnek helye nincs, kivéve, ha új tény merül fel.
(8) Az írásbeli előterjesztést az előadó a vita előtt szóban kiegészítheti.
(9) Testületi tagok, tanácskozási joggal meghívottak a napirendekkel kapcsolatban kérdéseket intézhetnek, melyekre a vita előtt válaszolni kell.
(10) A polgármester a vitában elhangzottakat összefoglalja, és az előterjesztésben szereplő, valamint a vita során elhangzott határozati javaslatokat egyenként bocsátja szavazásra úgy, hogy előbb a vita során elhangzott módosító és kiegészítő, majd az előterjesztésben szerepelő határozati javaslatok felett kell dönteni.
(11) Testületi határozattal eldöntött ügyet új tényállási elem felmerülése esetén újra kell tárgyalni, amennyiben az ügy még nem évült el. Az újra tárgyalásra legkésőbb az új tényállási elem bejelentésétől számított második testületi ülésen kerül sor.
(12) A testületi ülés időtartama a tárgyilagos munka és az érdemi döntések érdekében, esetenként a 6 órás tárgyalási időtartamot nem haladhatja meg.

Különös szabályozás a közmeghallgatásra

10. §.

(1) A közmeghallgatáson a települési képviselőkön és a meghívottakon túl kizárólag közérdekű témában a jelenlévő érdeklődők is szót kapnak a polgármestertől.
(2) A közérdekű hozzászólás (panasz, kérdés, javaslat, kritika stb.) időtartama személyenként első alkalommal max. 5 perc, második alkalommal max. 3 perc.
(3) Valamennyi hozzászóló további 2 perc időtartamban reagálhat az adott válaszra.
(4) A meghívót a közmeghallgatás tervezett időpontját 15 nappal megelőzően ki kell függeszteni az önkormányzat hirdetőtábláján, valamint hivatalos honlapján. A meghívóban fel kell tüntetni a hozzászólások menetét, valamint az időkorlátozásokat.
(5) A közmeghallgatást a volt Balás-kúria nagytermében kell megtartani.


A döntéshozatal módja

11. §.

(1) A Képviselő-testület döntéseit a (2) bekezdésben foglaltak kivételével egyszerű szótöbbséggel hozza.
(2) Minősített többség szükséges a Mötv. 50. §-ában meghatározott esetekben, továbbá
a) a Mötv. 42. § 12., 13. pontjában foglalt esetekben
b) hitelfelvételhez, kötvénykibocsátáshoz 5 millió Ft értékhatár felett.

12. §.

(1) A képviselő-testület – a (2) bekezdésben foglaltakat kivéve – döntéseit nyílt szavazással, kézfelemeléssel hozza.
(2) A Mötv. 46. § (2) bekezdésében foglalt ügyekben a képviselő-testület titkos szavazással dönthet.
(3) A titkos szavazást bármelyik képviselő indítványozhatja, erről a képviselő-testület vita nélkül dönt. A szavazás időtartamára a polgármester szünetet rendel el. A titkos szavazás során a szavazólapot borítékban helyezik el a képviselők, majd a szavazólapot tartalmazó borítékot az azok gyűjtésére szolgáló urnába dobják. A szavazás eredményéről – az urna bontását és a szavazatok összesítését követően – az Ügyrendi Bizottság elnöke tájékoztatja a polgármestert, aki ismerteti a döntést.
(4) A képviselő-testület név szerinti szavazást is elrendelhet, erre bármelyik képviselő javaslatot tehet.

13. §.

(1) A jegyzőkönyvet a Mötv. 52. § (1) bekezdése szerinti tartalommal egy példányban kell elkészíteni.
(2) A jegyzőkönyv elkészítésének megkönnyítésére a nyilvános ülésről hangfelvétel készülhet.
(3) A jegyző 5 munkanapon belül megküldi a jegyzőkönyvi határozatot tartalmazó kivonatot az érintetteknek.
(4) A képviselő-testület rendeleteinek és határozatainak nyilvántartásáról a jegyző gondoskodik.
(5) Az Önkormányzat hirdetőtábláján és hivatalos honlapján közzé kell tenni a képviselő-testület fontosabb döntéseit. A választópolgárok a Hivatalban megtekinthetik a képviselő-testület előterjesztéseit, döntéseit, jegyzőkönyveit.
(6) A közérdekű adat megismerésére irányuló kérést önkormányzati ügy esetén a polgármester, államigazgatási ügy esetén a jegyző teljesíti.
(7) Zárt ülés tartása esetén is biztosítani kell a külön törvény szerinti közérdekű adat és közérdekből nyilvános adat megismerésének lehetőségét. Az eljárásra az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 28-31. §-aiban foglaltak az irányadók.
(8) Amennyiben az érintett beleegyezésétől függ a zárt ülés tartása, úgy a jegyző az ülés előtt 8 nappal írásban nyilatkoztatja az érintettet, hogy beleegyezik-e a nyilvános tárgyalásba.


IV. Fejezet

A  TELEPÜLÉSI  KÉPVISELŐ

14. §.

(1) A képviselő-testület a települési képviselők részére havi tiszteletdíjat állapít meg külön rendelet szerint.
(2) A települési képviselő kezdeményezheti, hogy a képviselő-testület vizsgálja felül a polgármesternek átruházott önkormányzati hatáskörben hozott döntését.
(3) A települési képviselő a döntést igénylő ügyekben a Hivataltól a képviselői munkához szükséges tájékoztatást a polgármester vagy a jegyző tudtával kérheti, előre egyeztetett időpontban. A tájékoztatást általában szóban, kérésre írásban kell megadni. A képviselő tájékoztatásához – kérésére – az önkormányzati ügyben keletkezett iratokba a betekintés lehetőségét biztosítani kell.
(4) A közérdekű bejelentés, javaslat, panasz ügyében érdeklődő képviselő részére az ügyben keletkezett iratokba a betekintés lehetőségét biztosítani kell. Amennyiben jogszabály erre lehetőséget biztosít, az iratokról másolat kérhető. Kivételt képeznek az államigazgatási egyedi hatósági ügyben keletkezett iratok.

15. §.

(1) A képviselők kötelesek tevékenyen részt venni a testületi ülések döntés-előkészítő munkájában, testületi felkérés alapján eseti bizottsági ülések előkészítésében, meghatározott célvizsgálatokban.
(2) A képviselő köteles olyan magatartást tanúsítani, amely méltóvá teszi Nógrádsipek Község közéleti tevékenységére.
(3) A képviselő a vita megkezdése előtt szóban vagy írásban köteles a polgármesternek jelezni elfogultságát az ügyben.
(4) Az önkormányzati képviselő a döntéshozatal előtt köteles bejelenteni a személyes érintettséget. A személyes érintettség bejelentési kötelezettség elmulasztásának kivizsgálására - annak ismertté válását követően azonnal - a képviselő-testület ügyrendi vizsgálatot rendel el. A vizsgálat lefolytatása az Ügyrendi Bizottság hatáskörébe tartozik.


V. Fejezet

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET BIZOTTSÁGA,  JOGÁLLÁSA,  FELADATAI

16. §.

(1) A képviselő-testület az önkormányzati munka segítésére tagjai sorából egy 3 fős állandó bizottságot hoz létre Ügyrendi Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) elnevezéssel.
(2) A Bizottság működéséhez szükséges feltételeket a jegyző biztosítja.
(3) A Bizottságot az elnök hívja össze. Össze kell hívni a Bizottságot a polgármester indítványára, a képviselő-testület határozatára, vagy 2 tag indítványára. A Bizottság szükség szerint tartja üléseit.
(4) A Bizottság ülésére meg kell hívni a polgármestert. A képviselő-testület tagjait részvételi lehetőségük érdekében az ülésről tájékoztatni kell.
(5) A Bizottság üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet az elnök és a jegyző hitelesít. Jegyzőkönyvbe kell foglalni a Bizottság képviselő-testülethez kapcsolódó döntés-előkészítési, végrehajtási feladatkörben, valamint önkormányzati hatósági jogkörben hozott határozatait. A határozathozatalra a képviselő-testületre vonatkozó szabályok az irányadóak.

17. §.

A Bizottság
a) figyelemmel kíséri az SZMSZ rendelkezéseinek betartását az Önkormányzat szerveinél
b) tájékoztatást kér a jegyzőtől a közérdekű bejelentések, panaszok, javaslatok intézéséről
c) az Önkormányzat szerveinek belső szervezeti felépítésére javaslatot tehet
d) javasolhatja a polgármesternek a képviselő-testület összehívását
e) hatályos önkormányzati rendelet módosítására, szabálytalan életviszonyok önkormányzati szabályozására (rendelet-alkotásra) javaslatot tehet, valamint tervezetet dolgozhat ki és terjeszthet a képviselő-testület elé
f) végzi a polgármester és az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozatának vizsgálatát, azokat nyilvántartja és ellenőrzi. A vagyonnyilatkozatokat zárt borítékban a Hivatal személyi anyagokat tartalmazó páncélszekrényében helyezi el a jegyző. A polgármesteri és képviselői, valamint a hozzátartozói vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos eljárás rendjét az 1. számú melléklet tartalmazza
g) kezdeményezésére meghallgatja a lobbistát
h) a Mötv-ben szabályozottak szerint átveszi az összeférhetetlenség alapjául szolgáló jogviszonyról, írásban megerősített lemondást, kivizsgálja az önkormányzati képviselők összeférhetetlenségének, valamint méltatlanság megállapítására irányuló kezdeményezést, és ennek alapján javaslatot tesz a képviselő-testületnek
i) titkos szavazás esetén közreműködik a szavazás lebonyolításában, megszámolja a szavazatokat és ismerteti a szavazás eredményét
j) az SZMSZ 15. § (4) bekezdésében meghatározott eljárása során biztosítja az érintett képviselő személyes meghallgatását, bizonyítékai előterjesztését, szükség esetén egyéb dokumentumokat kér be. A vizsgálat eredményét és a Bizottság döntési javaslatát a képviselő-testület soron következő ülésén előterjeszti.


VI. Fejezet

A  POLGÁRMESTER

18. §.

(1) A polgármester tisztségét társadalmi megbízatásban látja el. A polgármester feladatait és hatáskörét a Mötv. 67. §-a, valamint a rá vonatkozó egyéb jogszabályok, ill. a képviselő-testület állapítja meg.
(2) A polgármester a dologi kiadási előirányzatok között 500.000.- Ft-ig terjedően gyakorolhatja az átcsoportosítás jogát, melyről a következő testületi ülésen beszámol.
(3) A Polgármester a Képviselő-testület előtt a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben ellátott feladatairól, meghozott döntéseiről a soron következő testületi ülésen beszámol.
(4) A polgármester minden hónap utolsó péntekén 14.00 – 15.00 óráig tart fogadóórát a választópolgárok részére a Hivatal Nógrádsipeki Kirendeltségén található irodájában.


AZ  ALPOLGÁRMESTER

19. §.

(1) A képviselő-testület megbízatásának időtartamára – a polgármester javaslatára – 1 fő társadalmi megbízatású alpolgármestert választ tagjai sorából.
(2) A polgármestert tartós (1 hónapot meghaladó) távolléte esetén az alpolgármester helyettesíti.
(3) A polgármester a rendeletben meghatározott feladatokon túl konkrét feladatok ellátásával bízhatja meg az alpolgármestert.
(4) Az alpolgármester minden hónap utolsó péntekén 14.00 – 15.00 óráig tart fogadóórát a választópolgárok részére.


VII. Fejezet

A  JEGYZŐ

20. §.

(1) A jegyző a Mötv. 81. §-ban foglaltaknak megfelelően ellátja mindazon feladatokat, amelyeket a Mötv. és más jogszabály hatáskörébe utal.
(2) A jegyző a polgármesterek irányításával vezeti a Hivatalt. A Hivatal köztisztviselői felett – a Mötv-ben foglalt előírások betartásával – gyakorolja a munkáltatói jogokat. A köztisztviselők kinevezéséhez, felmentéséhez a Hivatal székhely települése polgármesterének egyetértése szükséges.
(3) A jegyzőt – akadályoztatása esetén - az aljegyző helyettesíti. A jegyzői és az aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége, illetve tartós akadályoztatásuk esetén – legfeljebb hat hónap időtartamra - a Hivatal pénzügyi főmunkatársa látja el a jegyzői feladatokat.


VIII. Fejezet

A  HIVATAL

21. §.

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat működésével, valamint államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására Hivatalt hoz létre.
(2) A Hivatal belső szervezetét, létszámát a képviselő-testület állapítja meg.
(3) A Hivatal részére megállapított létszámmal, az illetménnyel a Mötv. előírásainak és e rendeletben foglaltaknak figyelembe vételével a jegyző gazdálkodik. A Hivatal önálló költségvetési szerv és jogi személy.
(4) A Hivatal kirendeltséget (a továbbiakban: Kirendeltség) működtet Nógrádsipek településen.


IX. Fejezet

ÖNKORMÁNYZATI  RENDELETALKOTÁS

22. §.

(1) Rendelet alkotását kezdeményezheti:
- polgármester
- alpolgármester
- önkormányzati képviselő
- Bizottság
- helyi társadalmi szervezet vezetője
- jegyző
- lakosság, erre irányuló népi kezdeményezéssel.
(2) Rendelet alkotására irányuló kezdeményezést a jegyző útján a polgármesterhez írásban kell benyújtani, mely tartalmazza a rendeletalkotás célját, szükségességének indokait és a szabályozás főbb elemeit. A polgármester a kezdeményezést, majd a tervezetet legkésőbb 60 napon belül a képviselő-testület elé terjeszti.
(3) A rendelet-tervezet elkészítése minden esetben a jegyző feladata.

23. §.

(1) A rendelet kihirdetésének időpontja a közszemlére tétel – a rendelet egy példányának a Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztésének – napja. A rendeletet a jegyző az Önkormányzat hivatalos honlapján is nyilvánosságra hozza.
(2) A képviselő-testület esetenként a kihirdetés egyéb formáit is meghatározhatja.
(3) Az Önkormányzat hatályos rendeleteiről nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartás tartalmazza a rendelet számát, tárgyát, meghozatalának és kihirdetésének időpontját.


X. Fejezet

ÖNKORMÁNYZATI  HATÁROZATHOZATAL

24. §.

(1) A képviselő-testület működése során normatív, hatósági és egyéb határozatokat hoz.
(2) A normatív határozatokat a rendeletek kihirdetésére vonatkozó szabályok szerint kell közzétenni.
(3) A normatív és hatósági határozatok külön-külön, naptári év elejétől kezdődően, folyamatos sorszámmal látandók el. A határozat tartalmazza a döntés végrehajtásának határidejét és felelősét.
(4) A képviselő-testület egyéb határozatait számozás nélkül, jegyzőkönyvi rögzítéssel kell nyilvántartani. A képviselő-testület számozás nélküli határozatot hoz a napirend elfogadásáról, ügyrendi kérdésekben, név szerinti szavazás elrendelése kérdésében, képviselői kérdésre, interpellációra adott válasz elfogadása tárgyában.


XI. Fejezet

ZÁRÓ  RENDELKEZÉSEK

25. §.

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Nógrádsipek Község Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2011. (IV.13.) rendelete.Vizi Zoltán
polgármester


Dr. Kiss Tamás
aljegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1. és 2 sz. melléklet
39.23 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!