nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(II.24.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-03-26 -tól
Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(II.24.) önkormányzati rendelete
Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(II.24.) önkormányzati rendelete a temetőről és a temetkezésről


Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. §. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. Általános rendelkezések


1.§


(1) A rendelet hatálya Sárisáp Község közigazgatási területén Sárisáp Rákóczi u. 16. szám alatt működő önkormányzati tulajdonban lévő köztemetőre az ott folyó temetkezési és temető fenntartási, sírhely használati tevékenységekre, továbbá a köztemetőben tevékenységet végző természetes és jogi személyekre terjed ki.

(2) Az önkormányzat az (1) bekezdésben megjelölt köztemetőre vonatkozó és üzemeltetési kötelezettségeit kegyeleti közszolgáltatási szerződés útján biztosítja.

2. Temetési helyek


2.§


A temetőben temetkezési helyként koporsós, és urna- és gyermek sírhelyek válthatók meg.  A fenntartó engedélyével sírbolt is kialakítható.


3. §


(1) Az egyes temetési helyeket az elhunyt hozzátartozóinak, illetve a temettetést megrendelőknek meg kell váltani és ezzel a temetési hely felett a 145/1999. (X.1.) Korm. rendelet 18. §. (1) bekezdésének a) b) c) d) pontjaiban meghatározott időtartamra rendelkezési jogosultságot szereznek.

A rendelkezési jogosultság a sírhely használati idejének lejártakor az üzemeltetővel való egyeztetés nyomán meghosszabbítható.

(2)  Kettős és mélyített sírok esetében a rendelkezési jogosultság idejét az utolsó rátemetéstől időarányosan kell számítani.

(3) A temetési helyekkel való ésszerű gazdálkodás érdekében még élő személy részére temetési hely nem váltható meg.


3. Sírhelyek méretei


4. §.


(1) Az egyes temetkezési helyek méreteit a 1. melléklet tartalmazza.


(2) Az egyes temetési helyek egymástól mért távolsága új parcella esetén:

     a) Egyes, kettes sírhely                                         80 cm

     b) Gyermeksírhely                                                 60 cm

     c) Kettős, négyes, hatos sírbolt                            100 cm

     d) Urnasírhely, kettes négyes urnasírbolt               120 cm4. Temetőben végzett tevékenységek


5. §


(1) Hamvasztás után a hamvakat tartalmazó urnát, vagy urnakoporsót: 

a) koporsós sírhelyen rátemetéssel

b) urnasírhelyen

c) sírboltban

d) urnasírboltban

lehet elhelyezni.


(2) Az egyes temetési helyeken elhelyezhető koporsók, illetve hamvakat tartalmazó urnák száma összesen:


      a)   egyes sírhely esetében 2 koporsó mélyített sírba és 2 urna talajszint alatt elhelyezve

      b)   kettes sírhely esetében 4 koporsó mélyített sírba és 4 urna talajszint alatt elhelyezve

c)      gyermeksírhely esetében 2 gyermekkoporsó vagy 1 gyermekkoporsó és 1 urna talajszint alatt elhelyezve

d)     urnasírhely esetében 2 urna talajszint alatt és 2 urna urnafülkében síremléken

e)      urnasírbolt esetében a sírboltkönyvben rögzítettek szerint 2 vagy 4 urna talajszint alatt és 2 urna urnafülkében síremléken.

f)       sírbolt esetében a sírboltkönyvben rögzítettek szerint 2, 4 vagy 6 koporsó és 2, 4 vagy 6 urna kizárólag a sírbolt belsejében.


(3)  A temetőben síremlék műtárgyak elhelyezésére a szabványoknak és a temető üzembiztonsági előírásainak megfelelően, az üzemeltető által jóváhagyott tervek (vázrajzok) alapján kerülhet sor.


6. §


(1) A temetési helyek magánszemélyek között jogügylet tárgyai nem lehetnek.

(2) A temetési hely felett rendelkezni jogosult köteles saját költségén gondoskodni a sírhely, síremlék vagy sírbolt fenntartásáról, gondozásáról, helyreállításáról. A gondozási kötelezettség a szomszédos sírhelyig tartó terület feléig terjed ki.

(3) A temetőben a temetési helyek bekerítése tilos.


7.§


(1)  A temetőben bármilyen vállalkozásszerűen végzett munkát kizárólag az üzemeltetőnek történt bejelentés után, annak írásos engedélye alapján lehet megkezdeni.

(2)  A köztemetőben az elhunyt hűtésével, ravatalozásával a temetőben erre a célra rendszeresített szállító járművön történő szállításával, továbbá a hamvaknak az erre szolgáló berendezéssel történő szórásával, urna elhelyezéssel, sírásással, sírhelynyitással, sírba helyezéssel, visszahantolással, újratemetéssel és exhumálással kapcsolatos feladatok ellátására az üzemeltető szakszemélyzetének és berendezésének használata kötelező.


8. §.


(1) A sírhelyre csak olyan egynyári és kétnyári, vagy évelő lágyszárú virág, dísznövény, talajtakaró növény és cserje ültethető, mely nem terjed túl a sírhely oldalhatárán. Fákat csak a temető fenntartója ültethet.

(2) A sírhelyekről lekerülő hulladékot csak az arra kijelölt gyűjtőhelyen lehet elhelyezni.

(3) Az építéssel, bontással keletkező építési törmelék, hulladék és felesleges föld azonnali elszállításáról az építtető köteles gondoskodni.

(4) Tilos a sírhelyek környékét felásni, a talajt elhordani, vagy sírfeltöltésre használni, a sírok mellé ülőpadot elhelyezni.

(5) A temető tisztán tartását üzemeltető és az önkormányzat közösen végzi.


9. §.


(1) A temetőt a temetőlátogatók részére

             a) április 1-től szeptember 30-ig reggel 7.00 - 20.00-ig

                         b) október 1-től március 31-ig    reggel 8.00 - 18.00-ig

     kell nyitva tartani.

Október 31. és november 1. napján a nyitvatartási idő 22.00-ig tart.


(2) A temetőben 10 éven aluli gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodhat.

(3) A temetőben tilos reklámot, hirdetést elhelyezni, virágot és bármely más tárgyat árusítani.


10. §


(1) Az üzemeltető engedélye nélkül a temetőben sem koporsós temetés, sem urnaelhelyezés, vagy szórás nem végezhető.

(2) Amennyiben az üzemeltető tudomására jut bármely módon történt illegális temetés, urnaelhelyezés, szórás, azt a fenntartó felé jelenteni köteles, aki jogi eljárást kezdeményez az illegális temetést végzővel szemben.


11. §


(1) A veszélyessé vált síremlékek esetében üzemeltető a balesetveszély elhárítása érdekében a szükséges beavatkozást azonnal elvégzi. Ezt követően a további helyreállítási feladatok elvégzésére a sírhely fenntartóját felszólítja.

(2) A felszólítás eredménytelensége esetén a helyreállítási munkálatokat az üzemeltető elvégzi és ennek költségeit áthárítja  a sírhely fenntartójára.


12. §


(1) Síremlék, urnafülke sírhelyen létesítendő tervét, vázrajzát a temető üzemeltetőjének az elhelyezés előtt be kell adni.

(2) A sírjel szabályszerű felállítását, átépítését, lebontását a temető üzemeltetője ellenőrzi.

(3) A temetőben végzendő minden munkát - kivéve a hozzátartozók, vagy megbízottjuk részéről történő sírgondozást, valamint a sírhely díszítését szolgáló növénybeültetést - a temető üzemeltetőjének engedélyével lehet végezni.(4) A temető területén munka úgy végezhető, hogy az ne sértse a hozzátartozók és a látogatók kegyeleti érzéseit és ne akadályozza az elhunyt búcsúztatását. Munkavégzés során a szomszédos sírhely nem sérülhet, gondoskodni kell arról, hogy az eredeti állapot ne változzon. Amennyiben a szomszédos sírhely sérül, úgy a kárt okozó köteles az eredeti állapotot helyreállítani. A munkavégzés ideje alatt a temetési helyek látogatását akadályozni nem lehet. Szükség esetén a munkavégzést fel kell függeszteni.

(5) A temetőben kegyeleti okból elhelyezett gyertya, mécses kizárólag a tűzveszély elkerülésével lehetséges.

(6) A megváltott sírhelyeket a hozzátartozó köteles rendszeresen gondozni. 

(7) A temetőben közlekedési eszköz kizárólag az üzemeltető engedélyével használható.

(8) A temető területére  bármely temetkezési vállalkozás, amelyet az eltemettető megbízott, az üzemeltetővel történt előzetes egyeztetés után munkanapokon 7.00-15.00 óráig szállíthat be elhunytat az alábbi szabályok szerint:

a) Az elhunytat, illetve urnát azonosítás céljából üzemeltetőnek át kell adni.

b)      Koporsós temetés esetén az elhunytat legkésőbb a temetést megelőző munkanapon üzemeltető által biztosított halottas házba előzetes egyeztetés alapján be kell szállítani, ahol az azonosítás után lehet lezárni a koporsót.

c)      Urnás temetés esetén elegendő a temetés napján a temetést megelőző legkésőbb 3 órával az urnát azonosításra átadni.

d)     Előzetes egyeztetés alapján munkaidőben történő elhunyt átvételéért üzemeltető semmilyen külön díjat nem számol fel.

e)      A munkaidőn túl, illetve munkaszüneti napokon beszállított elhunyt átvételéért üzemeltetőt a mindenkori árjegyzéke alapján megállapított ügyeleti díj illeti meg.


(9) A temető létesítményei közül díjmentesen vehető igénybe

a.       sírgondozás céljára víz

b.      a sírgondozásból keletkező koszorú- és virágmaradvány hulladék elhelyezésére kijelölt gyűjtőedény,

c.       az illemhely.5. Temetői díjak


13.§


(1) A sírhelyek megváltásáért, a temetői létesítmények igénybevételéért, az üzemeltető által biztosított szolgáltatásokért díjat kell fizetni.

(2)  A temetőben vállalkozásszerűen munkát végzőknek temető-fenntartási díjat kell fizetni.

(3)  A díjak mértékét a rendelet 2. melléklete tartalmazza.


7. Temető rendjének fenntartása


14.§


(1) A rendeletben rögzített szabályok megsértése esetén üzemeltető a sírhely gondozóját írásban - határidő megjelölésével - felszólítja a jogellenes magatartás megszüntetésére, valamint az eredeti állapot helyreállítására.

(2) A felszólításban megjelölt határidő eredménytelen elteltét követően üzemeltető a szükséges munkálatokat elvégzi, ennek költségeit a sírhely fenntartására jogosult részére áthárítja.


8. Záró rendelkezések


15. §


(1) E rendelet 2014. március 01. napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a temetőről és a temetkezési tevékenységről szóló 22/2012. (VIII.9.) önkormányzati rendelet.

       Kollár Károly                                                          Tóthné Putz Erika

                  polgármester                                                                    jegyző

Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
581.21 KB
2. melléklet
266.86 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!