nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Szenna község képviselő-testületének 7/2014 (VIII.28.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-08-29 -tól
Szenna község képviselő-testületének 7/2014 (VIII.28.) önkormányzati rendelete
a magánszemélyek kommunális adójáról

Szenna Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbiakat rendeli el:


Az adó alanya


1. §


Az adó alanya a külön jogszabályban[1] meghatározott adóalannyal azonos.


Az adó tárgya


2. §


Adóköteles az önkormányzat közigazgatási területén:

a) lévő építmények közül a lakás és a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész

 b) beépítetlen belterületi földrészlet

 c) nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti joga.


Az adó mértéke


3. §

Az éves adó mértéke:

  

             (1)   Lakásonként                                                          12.000 Ft

 (2)   Nem lakás céljára szolgáló építményenként

a) garázsonként                                                   1.000 Ft

b) üzletenként, műhelyenként                               5.000 Ft

c) egyéb (zártkerti és külterületi)

     építményenként                                              2.000 Ft

            (3)   Beépítetlen belterületi földrészletenként                     12.000 Ft

            (4)   Lakásbérleti jogonként                                               6.000 Ft.


Adókedvezmény


4. §


(1) A rendelet 4. § (1) bekezdésében foglalt adó mértékét 40 %-kal csökkentett mértékben kell megállapítani, ha a lakást legalább egy fő magánszemély életvitelszerűen lakja.

(2) Az adókedvezmény gyakorlására a népesség nyilvántartás naptári év első napi állapota az irányadó.

(3) Amennyiben a népesség-nyilvántartás kedvezmény elbírálásához adatot nem tartalmaz, úgy az életvitelszerű tartózkodást környezettanulmány adatai alapozzák meg.

(4) A rendelet 4. §. (2) bekezdés b) pontjában foglalt (üzletekre, műhelyekre) az adó mértékét 50 %-al csökkentett mértékben kell megállapítani, ha ott vállalkozói tevékenységet nem folytatnak.


Adómentesség


5. §


Mentes az adó alól:

a) a lakóépülethez tartozó kiegészítő helyiségek

   b) az állattartást szolgáló épületek, épületrészek, valamint a mezőgazdasági célokat szolgáló tároló épületek

c) beépített belterületi telek teljes egészében.  


Az adóbevallás és az adó megfizetése


6. §   


(1) Az adókötelezettség keletkezését, változását, megszűnését követő 15 napon belül az adóhatóságnál írásban kell bejelentést tenni az e célra szolgáló nyomtatványon.

(2) Az adózó a magánszemély kommunális adóját két egyenlő részletben az adóév március 15-ig, illetve szeptember 15-ig fizetheti be késedelmi pótlékmentesen.


7. §      


(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a magánszemélyek kommunális adójáról szóló módosított 14/ 2003. (XII. 11.) önkormányzati rendelet, és az azt módosító 12/2013.(XI.19.) önkormányzati rendelet.[1]

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 24.§

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!