nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013.(X.04.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2013-10-05 - 2013-10-05
Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013.(X.04.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbér mértékéről szóló 24/2011.(XII.15.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Jászfényszaru Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. számú törvény 22. § (1) bekezdésének a. pontjában meghatározott feladatkörre tekintettel,  a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. számú törvény 8. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:


1. §

Az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbér mértékéről szóló

 24/2011.(XII.15.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 6. § (2) bekezdése helyébe a kövező szöveg lép:

„Szolgálati jelleggel lakásbérleti szerződés a település közigazgatási területén végzett közszolgálati munkavégzés idejére köthető, a közszolgálatot megalapozó szerződés, munkaszerződés, kinevezés alapján határozott, vagy határozatlan időre.„

2. §

(1) A Rendelet 6. § (8) a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„a)  a lakásbérleti jogviszony a közszolgáltatás alapjául szolgáló jogviszony fennállásáig szól,”

(2) A Rendelet 6. § (8) b) pontja „munkaviszony” szöveg helyébe a „közszolgáltatás alapjául szolgáló jogviszony” szöveg lép.

(3) A Rendelet 6. § (8) c) pontja „munkaviszony” szöveg helyébe a „közszolgáltatás alapjául szolgáló jogviszony” szöveg lép.

3. §

A Rendelet 6. § (9) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(9)  A szolgálati jelleggel bérbe adott lakás bérleti díjának mértéke a szerződéskötéstől számított 5 évig azonos a szociális helyzet alapján bérbe adott lakásások bérleti díjának  mértékével, azt követően a bérlő költségelvű bérleti díj megfizetésére köteles.”4. §

(1) A Rendelet 7. § (2) bekezdésben a „a helyi lapban” szöveg helyébe a „az önkormányzat hivatalos honlapján” szöveg lép.

(2) Kiegészül a Rendelet 7. § (2) bekezdése az alábbi szöveggel:

„ Lehetőség szerint az önkormányzat hivatalos lapjában fel kell hívni a figyelmet a lakáspályázati felhívásra, illetve az megjelenthető.”

(3) A Rendelet 7. § (3) bekezdése kiegészül az alábbi rendelkezéssel:

i) a pályázat elbírálásánál előnyben részesülők körét.

 (4) Hatályát veszi a Rendelet 7. § (5) –(8) bekezdése.

5. §

Hatályát veszíti a Rendelet 8.§ (1) bekezdésben az alábbi szöveg:

„Amennyiben két, vagy több pályázó azonos időtartamra vállalja a lakbér megfizetését és ez az összeg a pályázók által vállalt legmagasabb összeg, akkor a pályázók sorrendjének megállapítása sorsolással történik.”

6. §

A Rendelet 8. § (2) bekezdése helyébe az alábbi  rendelkezés lép:

(2) Bármely bérbeadási mód szerinti pályázati eljárás keretében bérbe adott lakásra a bérleti szerződést a pozitív döntés közlésétől számított 15 napon belül meg kell kötni.

7. §

A Rendelet 8. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(3) Ha a pályázat nyertese a bérleti szerződést nem köti meg, a bérbeadó a következő érvényes pályázóval köthet szerződést. Amennyiben a második pályázóval sem jön létre bérleti szerződés, akkor új pályázatot kell kiírni.

8. §

Hatályát veszíti a Rendelet 8.§ (4) bekezdése.9. §

A Rendelet 8. § (5) bekezdése  helyébe az alábbi  rendelkezés lép:

(5) Amennyiben e rendelet másként nem szabályozza a bérbeadó a bérlővel legfeljebb 5 éves időtartamra  köt szerződést.

10. §

Kiegészül a Rendelet 8. §-a az alábbi  rendelkezéssel:

(6) A határozott idő elteltével – a 9. §-ban foglaltak kivételével- a bérlő minden elhelyezési igény nélkül köteles a lakást elhagyni a vele együtt élőkkel együtt.

11. §

(1) A Rendelet  3. melléklete  1. pontjában a  „Fürst S.” szöveg  helyébe „Szent István” kerül.

(2) A Rendelet  3. melléklete  2. pontjában a  „Fürst S.” szöveg  helyébe „Szent István” kerül.

(3) A Rendelet  3. melléklete  4. pontjában a  „Fürst S.” szöveg  helyébe „Szent István” kerül.

(4) A Rendelet  3. melléklete  5. pontjában a  „Fürst S.” szöveg  helyébe „Szent István” kerül.

(5) A Rendelet  3. melléklete  29. pontjában a  „Sallai I.” szöveg  helyébe „Mátyás király” kerül.

12. §


  1. E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
  2. E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő bérleti jogviszonyokra is alkalmazni kell.


Kelt: Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. október 2. napján tartott nyilvános ülésén.Győriné dr. Czeglédi Márta                                                                     Dr. Voller Erika

               polgármester                                                                                    jegyző
Kihirdetési záradék:                                                                            Dr. Voller Erika

Kihirdetve: 2013. október 04.                                                                   jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!