nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Zákányszék Község Képviselő-testületének 7/2011.(IV.01.) Ör. számú rendelete
Hatályos:2016-05-01 - 2016-08-31
Zákányszék Község Képviselő-testületének 7/2011.(IV.01.) Ör. számú rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról és azok térítési díjáról

Zákányszék Község Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (a továbbiakban: Sztv.) 60. § (3)-(4) bekezdés, 62. § (2) bekezdés, 92.§ (1) bekezdés b) pontja, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. r. 2. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról a következőképpen rendelkezik:


1. §


(1) Zákányszék Község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) a szociálisan rászoruló személyek részére személyes gondoskodást nyújtó alapellátást biztosít. A személyes gondoskodás keretében nyújtott szociális alapszolgáltatást a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ (6787 Zákányszék, Dózsa György utca 44., továbbiakban: Intézmény) intézményen keresztül látja el.


(2) Szociális alapszolgáltatások:

a) étkeztetés

b) házi segítségnyújtás

c) családsegítés

d) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

e) közösségi ellátás

f) támogató szolgáltatás

g) idősek nappali ellátása (kiegészítve a demens személyek nappali intézményi ellátásával),

h) tanyagondnoki szolgáltatás

i) ápolást, gondozást nyújtó idősek otthona (demens idősek ellátási formával kiegészítve)

j) szenvedélybetegek nappali ellátása


(3) Szociális szakosított ellátás: ápolás, gondozást nyújtó intézményi ellátás - idősek otthona.


2. §

Területi hatály


(1) E rendelet területi hatálya feladat ellátási területenként:


a) Étkeztetés: Ásotthalom, Mórahalom, Pusztamérges, Öttömös, Zákányszék, közigazgatási területe.

b) Házi segítségnyújtás: Ásotthalom, Forráskút Mórahalom, Pusztamérges, Öttömös, Üllés, Zákányszék, közigazgatási területe.

c) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: Ásotthalom, Forráskút Mórahalom, Pusztamérges, Ruzsa, Öttömös, Üllés, Zákányszék, közigazgatási területe.

d) Idősek nappali ellátását: Ásotthalom, Forráskút, Mórahalom, Öttömös, Pusztamérges, Üllés, Zákányszék, közigazgatási területe. Demens nappali ellátásban részesülő személyek esetében Zákányszék és Ásotthalom közigazgatási területe.

e) Szenvedélybetegek nappali ellátása: Dél-Alföld régió közigazgatási területéről fogad ellátottakat

f) Családsegítő szolgáltatás: Ásotthalom, Forráskút, Mórahalom, Pusztamérges, Ruzsa, Öttömös, Üllés, Zákányszék, közigazgatási területe.

g) Támogató szolgáltatás: Ásotthalom, Mórahalom, Ruzsa, Öttömös, Zákányszék, közigazgatási területe.

h) Közösségi ellátás: Ásotthalom, Forráskút, Pusztamérges, Ruzsa, Öttömös, Üllés, Zákányszék közigazgatási területe.

i) Tanyagondnoki szolgálat: Zákányszék község közigazgatási területén az alábbi körzetekben:

              1. körzet. Zákányszék tanya 1-248.számú ingatlanig,

              2. körzet: Zákányszék tanya 480-692.számú ingatlanig,

              3. körzet: Zákányszék tanya 249-479. számú ingatlanig.


(2) Szakosított ellátási formák (Idősek otthona demens ellátási formával kiegészítve):   Magyarország közigazgatási      területe


3. §


Az ellátás igénybevétele, a térítési díj befizetése és ellenőrzése


(1) Az 1.§-ban meghatározott ellátások esetében a szociális szolgáltatások iránti kérelmet az Intézmény vezetőjénél, vagy feladat ellátási területenként az 1. sz. függelékben meghatározott tagintézmények vezetőjénél, vagy a telephelyek tekintetében a helyileg illetékes vezetőjénél szóban vagy írásban kell benyújtani.


(2) Írásbeli kérelem esetén a kérelmet és mellékleteit a 2. sz. függelék szerinti formanyomtatványokon lehet benyújtani. A kérelem előterjesztésekor mellékelni kell a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet 1. számú melléklet I. része szerinti orvosi igazolást, vagy a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás ideje alatt, illetve annak megszűnését követő 30 napon belül történő igénylésnél a kórházi zárójelentést, valamint az 1. számú melléklet II. része szerinti jövedelemnyilatkozatot.


(3) Az ellátások intézményi térítési díját a rendelet 1. melléklete tartalmazza.


(4) Az intézményi térítési díj és önköltségi adatok mellékszámítását a rendelet 2. melléklete tartalmazza.


(5) Az ellátás után fizetendő térítés díjat az igénybevétel napjától havonként, a tárgyhónapot követő hónap 25. napjáig kell megfizetni az Intézmény bankszámlaszámára, vagy feladat ellátási területenként az 1. sz. függelékben meghatározott tagintézmény vagy telephely házi pénztárába vagy bankszámlaszámára, az általa kiállított számla ellenében.


A térítési díj meg nem fizetése esetén az Intézmény vezetője intézkedik a térítési díj hátralék behajtásával kapcsolatosan.3/A.§


(1) Az Intézmény vezetője külön eljárás nélkül biztosíthatja az ellátást, ha

a) a kérelmező önmaga ellátásáról részben vagy teljesen nem tud gondoskodni, és nincs olyan hozzátartozója, aki ellátásáról gondoskodna;

b) szociális helyzetében, egészségi állapotában olyan igazolt kedvezőtlen változás következett be, amely az azonnali ellátást igényli;

c) a kérelmező kapcsolata a vele együtt élő hozzátartozójával, eltartójával helyrehozhatatlanul megromlott, és az igénylő életet vagy testi épséget veszélyeztető helyzetbe kerül.


(2) A szociális alapszolgáltatás igénybevételének időpontjában az Intézményvezető, vagy az általa meghatalmazott területileg illetékes tagintézmény-vezető vagy telephelyvezető, és az ellátást igénybevevő, illetve törvényes képviselője megállapodást köt, figyelemmel a Sztv-ben és a szakmai jogszabályokban foglaltakra. A megállapodás mintákat a helyi rendelet 2. sz. függeléke tartalmazza.


3/B.§


(1) A szociális szolgáltatások és ellátások igénybe vételéért fizetendő személyi térítési díj mértékének megállapítására és megfizetésére az alábbi szabályokat kell alkalmazni:

a) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokért a személyi térítési díjat az Sztv. 114. § (2) bekezdésében meghatározott tartásra köteles és képes személy köteles megfizetni.

b) Amennyiben a térítési díj fizetésére kötelezett jövedelemmel nem rendelkezik, a szolgáltatásokat térítésmentesen kell biztosítani.

c) Az alapfeladatokon túl nyújtott szolgáltatásokért, az Intézmény által szervezett programokért, továbbá az intézményi jogviszonyban nem álló személyek – hozzátartozók – által igénybe vett egyes intézményi szolgáltatásokért az igénybe vevőnek önköltséget meghaladó mértékű térítési díjat kell megfizetnie, melynek mértékét és megfizetésének módját - idősek ápoló-gondozó otthona és nappali ellátások tekintetében - az Intézmény házirendjei tartalmazzák.

d) A személyi térítési díj megfizetésének szabályait az intézményi jogviszonyt létesítő megállapodás tartalmazza.

e) A személyi térítési díjat az Intézményvezető állapítja meg. Az Intézményvezető nevében és képviseletében a tagintézmények és telephelyek tekintetében a helyileg illetékes vezető határozza meg a személyi térítési díjakat.


(2) Térítési díjkedvezményt, mentességet az Intézményvezető csak a törvényben meghatározott estetekben adhat. Egyedi, méltányosságot igénylő kérelmeket a Fenntartó engedélyezhet, különösen ha:

a) elemi kárt szenvedett,

b) bűncselekménnyel - lopással vagy rablással - megkárosították,

c) lakásában rendkívüli esemény miatt súlyos kár keletkezett,

d) egészségében állapotrosszabbodás következett be,

e) családi körülményeiben olyan változás állt be, amely miatt az ellátott a személyi térítési díjat átmenetileg nem tudja megfizetni.


(3) Amennyiben az Intézményvezető által megállapított személyi térítési díj összegével a jogosult, illetve a fizetésre kötelezett személy nem ért egyet, az Intézményvezető intézkedése ellen a kézhezvételtől számított nyolc napon belül a Homokháti Kistérség Többcélú Társulásához címzett fellebbezéssel lehet élni, ezt követően a fenntartó döntésének felülvizsgálata bíróságtól kérhető.


3/C.§


A személyes gondoskodást nyújtó ellátás megszűnésére az Sztv. 100-104.§-ban foglaltakat kell az intézményre megfelelően alkalmazni.


4.§


Étkeztetés


(1) Szociálisan rászorultnak minősül az, aki

     a) 60. életévét betöltötte vagy nyugdíjban vagy nyugdíjszerű ellátásban részesül

     b) 18. életévét betöltötte és

ba) munkaképesség csökkenéséről igazolással rendelkezik

bb) 60. életévét be nem töltött személy, akinek egészségi állapotára tekintettel háziorvosa szociális étkeztetés igénybevételét kifejezetten javasolja

     c) vakok személyi járadékában részesül, vagy

     d) fogyatékossági támogatásban részesül, vagy

     e) pszichiátriai betegségéről szakorvosi igazolással rendelkezik

     f) szenvedélybetegségéről háziorvosi, szakorvosi igazolással rendelkezik

     g) hajléktalan, ennek tényét lakcímkártyával igazolja


(2) A szociális rászorultság vizsgálata az Intézmény vezetőjének feladata.


(3) Hatályon kívül helyezte a 6/2013.(II.28.) Ör. rendelet


5.§

Házi segítségnyújtás


Hatályon kívül helyezte a 6/2013.(II.28.) Ör. rendelet

6. §

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás


Hatályon kívül helyezte a 6/2013.(II.28.) Ör. rendelet

7. §

Támogató szolgálat


Hatályon kívül helyezte a 6/2013.(II.28.) Ör. rendelet


8. §

Idősek nappali ellátása


Hatályon kívül helyezte a 6/2013.(II.28.) Ör. rendelet


9.§

Ápolást, gondozást nyújtó idősek otthona


Hatályon kívül helyezte a 6/2013.(II.28.) Ör. rendelet


10. §

Szenvedélybetegek nappali ellátása


Hatályon kívül helyezte a 6/2013.(II.28.) Ör. rendelet


11. §


Tanyagondnoki szolgáltatás


A tanyagondnoki szolgáltatás feladatait a tanyagondnokok a 2. § (1) bekezdés i) pontjában megállapított körzethatárok alapján látják el, és ennek keretében a következő szolgáltatásokat végzik:


a) egészségügyi szolgáltatások


b) szállítási szolgáltatások


c) szabadidős tevékenységek szervezése


d) egyéb szolgáltatások


A fenntartó Homokháti Kistérség Többcélú Társulása eltekint a tanyagondnoki tevékenységi munkanaplóban az ellátottakkal történő teljesít igazolástól.


12. §


Záró rendelkezések


(1) Ez a rendelet 2011. április 1. napján lép hatályba. Rendelkezéseit a folyamatban lévő és jogerősen még el nem bírált kérelmekre is alkalmazni kell.

(2) Hatályát veszti a Zákányszék község Önkormányzatának a „pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról, a személyes gondoskodást nyújtó alap és szakellátásokról, térítési díjakról szóló 5/2006.(II.24.) Ör. rendeletének  az eljárási szabályokat szabályozó 24. szakasza és a térítési díjakat szabályozó 25. szakasz (2) bekezdése, a rendelet 2. számú melléklete, 3. melléklete,, illetve a fenti rendeletnek a „a személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételének rendjéről szóló 1. számú függeléke. 
Csatolmányok

Megnevezés méret
7/2011.(IV.01.) Ör. számú rendelet függelékei
518.55 KB
1. melléklet a 7/2011.(IV.01.) Ör. rendelethez
51.5 KB
2. melléklet a 7/2011.(IV.01.) Ör. rendelethez
87 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!