nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 20/2018 (XI.29.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-01-07 -tól
Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 20/2018 (XI.29.) önkormányzati rendelete
a helyi iparűzési adóról

Jászfényszaru Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjaiban, valamint a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

(1) Jászfényszaru Város Képviselő-testülete helyi iparűzési adót vezet be határozatlan időtartamra.

2. §

E rendelet alkalmazásában:

Adókedvezményre jogosító adóalap: a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 39/C. § (2) bekezdésében meghatározott 2,5 millió forint vállalkozási szintű adóalapot meg nem haladó adóalap. Amennyiben az adó megállapítása nem teljes adóévre vonatkozik, úgy a kedvezményre jogosító adóalap naptári napokra számított időarányos részét kell figyelembe venni.


3. §

(1)   Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 1,4 %-a.

(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként 1.000.-Ft

4. §

  1. Az a vállalkozó, akinek a vállalkozási szintű adóalapja éves szinten a 2,5 millió forintot nem haladja meg az állandó jellegű tevékenység végzése utáni számított végleges iparűzési adójából 100%-os önkormányzati adókedvezményre jogosult.
  2. Az a háziorvos, védőnő vállalkozó, akinek a vállalkozási szintű adóalapja éves szinten az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg az állandó jellegű tevékenység végzése utáni számított végleges iparűzési adójából 100%-os önkormányzati adókedvezményre jogosult.
  3. Az adókedvezményt nem befolyásolja, hogy az adózó az adó alapját egyszerűsített módon, a Htv. 39/A. és 39/B. §-ai alapján határozza meg.


5. §

E rendelet 2019. január 1. napján lép hatályba, és hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Jászfényszaru Város Képviselő-testületének a helyi iparűzési adóról szóló 23/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelete.
      Győriné dr. Czeglédi Márta                                                            dr.Voller Erika

                  polgármester                                                                               jegyzőKözzétéve a helyben szokásos módon 2018. november 29. napján:                                                                                                               dr. Voller Erika

                                                                                                                      jegyzőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!