nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2016 (XII.2.) rendelete
Hatályos:2016-12-03 - 2016-12-04
Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2016 (XII.2.) rendelete
az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakáscélú helyiségek bérbeadásának és elidegenítésének feltételeiről szóló 10/2016. (VII. 01.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 79. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011.(IV.14.) önkormányzati rendelet 26. § (1)-(2) bekezdése alapján a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, valamint az Ügyrendi, Oktatási és Kulturális Bizottság véleményének előzetes kikérésével a következőket rendeli el:


1.§


A rendelet 1. melléklete hatályát veszti, helyébe az e rendelet 1. melléklete lép.


2.§


A rendelet 14. § (3) bekezdése kiegészül az alábbi ponttal:

f) a garázs bérletére az a kérelmező, aki a garázzsal azonos  ingatlanon található lakás bérleti jogát elnyerte.


3.§


A rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba és hatályba lépését követő napon hatályát veszíti.


             Majoros János s.k.                                                 Virágné Bordás Erzsébet s.k.

               polgármester                                                                            aljegyző

Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
11.96 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!