nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Balatonhenye Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2004.(VI.18.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-10-06 -tól
Balatonhenye Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2004.(VI.18.) önkormányzati rendelete
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról

Balatonhenye község Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. Törvény (továbbiakban: Hgt.) 23. §-ban kapott felhatalmazás alapján és a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 242/2000. (XII.23.) Korm. számú rendelet /R/ rendelkezéseire figyelemmel az alábbi rendeletet alkotja:


Bevezető rendelkezések


  1. §.


Jelen rendelet célja

a) Balatonhenye község lakossága egészségének védelme, természeti és épített környezetének megóvása a hulladékgazdálkodás eszközeivel,

b) Balatonhenye község környezete hulladék által okozott terhelésének minimalizálása, szennyezettségének elkerülése érdekében a képződött hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentése, a keletkező hulladék minél nagyobb arányú hasznosítása, a hulladék környezetkímélő ártalmatlanítása.


  1. §.[1]


  1. §.[2]Általános rendelkezések


  1. §.[3]


Balatonhenye község Önkormányzata a jelen rendeletben foglaltak szerint hulladékkezelési közszolgáltatást tart fenn a települési hulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására, ártalmatlanítására és kezelésére és a felsorolt tevékenységek ellátásáról kötelező helyi közszolgáltatás útján gondoskodik.


A hulladékkezelési közszolgáltatás hatálya


  1. §.


(1) A hulladékkezelési közszolgáltatás Balatonhenye község közigazgatási területére terjed ki.

(2)[4] A hulladékkezelési közszolgáltatás kiterjed a Balatonhenye község közigazgatási területén levő valamennyi ingatlanhasználónál keletkező települési hulladékra.

(3) Az ingatlanhasználó[5] a jelen rendeletben meghatározottak szerint jogosult és köteles igénybe venni a hulladékkezelési közszolgáltatást.

(4)[6], [7] Balatonhenye község önkormányzata a község közigazgatási területén a települési  hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatást a következő gazdálkodó szervezetek útján biztosítja:

a)a települési hulladék összegyűjtése[8], elszállítása tekintetében az Észak-Balatoni Hulladékkezelési Konzorcium tagja, a Balatonfüredi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft[9].

b)[10]a települési hulladék környezetkárosítást kizáró módon történő ártalmatlanítása, az elkülönítetten gyűjtött hulladék összegyűjtése[11], az elkülönítetten gyűjtött hulladék előkezelése, hasznosításra történő átadása tekintetében az Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Kft. 8200 Veszprém, Házgyári u. 1.

c)[12], [13]az Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Kft.  az elkülönítetten gyűjtött hulladék összegyűjtését[14] a Balatonfüredi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft bevonásával végzi.

d)[15], [16]az elkülönítetten gyűjtött hulladék előkezelése, valamint hasznosításra történő átadása a Veszprémi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. üzemeltetésében levő veszprémi válogató csarnokban történik.

 e)  hulladéklerakóként a Királyszentistváni Regionális Hulladékkezelő Központ üzemel.

(5)[17] A közszolgáltatási díj számlázását és a díjak beszedését a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordinációs és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság végzi.


A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési

közszolgáltatás


  1. §.[18]


(1) A közszolgáltatás kiterjed a közszolgáltatás ellátására feljogosított hulladékkezelő szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben összegyűjtött és a közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési hulladék elhelyezés céljából történő rendszeres elszállítására.

(2) Az Önkormányzat a települési hulladékkal kapcsolatos feladatainak ellátása érdekében az e célra létrehozott Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás tagjaként együttműködik a Társulás többi tagjával..


  1. §.[19]


A Közszolgáltató hulladékkezelési közszolgáltatással kapcsolatos

jogai és kötelezettségei


  1. §.[20]


(1) A közszolgáltató kötelezettsége

a) a szállítóeszközeihez rendszeresített gyűjtőedényben vegyesen gyűjtött háztartási hulladék házhoz menő járattal történő rendszeres összegyűjtése[21], elszállítása és kezelése;

  b)[22] az elkülönített hulladékgyűjtés céljára,

  ba) a gyűjtőszigetre kihelyezett konténerek rendszeres ürítése,

bb) a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés havi egy alkalommal történő ürítése,

c) a lomhulladék összegyűjtése és elszállítása évente egy alkalommal előre meghirdetett időpontban;

d) a szállítóeszközeihez rendszeresített gyűjtőedényben összegyűjtött közterületi hulladéknak az összegyűjtése[23] és elszállítása;

e) a begyűjtő helyek, előkezelő telepek, a hulladék ártalmatlanítását szolgáló létesítmény működtetése.

(2)[24]

(3)[25]

(4)[26]

(5)[27]A közszolgáltatási szerződés

9.§.[28]


A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény és a közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről szóló 317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendeletben meghatározottakon kívül tartalmazza:

a) a közszolgáltatási szerződés időbeli hatályát;

b) a közszolgáltatás ellátásához szükséges vagyonnal és a finanszírozással kapcsolatos rendelkezéseket;

      c) a szerződés módosításával kapcsolatos rendelkezéseket.


Közterületek tisztántartása

10.§.


(1) A hulladékot nem lehet- a gyűjtés, összegyűjtés[29], lerakás szabályaitól eltérő módon – felhalmozni, ellenőrizetlen körülmények között elhelyezni, kezelni.

(2) [30]

(3) Az egyes ingatlanok tisztántartásáról az e rendeletben meghatározott  ingatlanhasználók[31] kötelesek gondoskodni.

(4)[32] Építési, bontási munkálatok esetén az ezzel érintett ingatlan tisztántartásáról az építtető köteles gondoskodni.

(5)[33]Az önkormányzati tulajdonban levő utak, közterületek tisztántartásáról – beleértve a hó- és síkosság mentesítést – a (6) – (10) bekezdésben meghatározott kivétellel az Önkormányzat gondoskodik.

(6)[34] Az ingatlannal közvetlenül érintkező járdaszakasz, a járdaszakasz melletti nyílt árok és annak műtárgyai, valamint a járdaszakaszhoz tartozó folyókák és víznyelő rácsok folyamatos tisztántartásáról - beleértve a hó- és síkosság mentesítést is – az ingatlanhasználó gondoskodik.

(7)[35] Az üzletek és intézmények előtti járdaszakasz, közterület tisztántartásáról - beleértve a hó- és síkosság mentesítést is - az üzemeltető, illetve az intézményvezető köteles gondoskodni.

(8)[36]

(9) A járdáról letakarított havat 8 m-nél szélesebb közút esetén az úttest két szélén, a folyóka és a víznyelő szabadon hagyásával kell elhelyezni. A 8 m-nél keskenyebb közút esetén a járdaszélen kell összegyűjteni úgy, hogy a gyalogos közlekedés számára megfelelő szabad terület és az olvadék elvezetése biztosított maradjon.

(10)[37] Ha jármű üzemelése vagy bármely más tevékenység során közterület szennyeződik, akkor a szennyeződés okozója köteles azt haladéktalanul eltávolítani, illetve a közterületet megtisztítani.

11.§.


(1)  Nem szabad a közterületeket beszennyezni, a közterületeken bárminemű szemetet, vagy elhasznált  tárgyat  [38] elhelyezni, elszórni, eldobni.

(2) Védeni kell a közterületeken elhelyezett berendezési tárgyakat,  felszereléseket, műtárgyakat, műalkotásokat.

(3)[39] Tilos dugulás vagy rongálódás okozására alkalmas vagy a környezetet szennyező anyagot a közcsatorna víznyelőjébe, csapadékelvezető csatornába vagy árokba szórni, önteni vagy bevezetni

(4) Állati tetemet, valamint olyan szerves  vagy szervetlen anyagot, mely a környék levegőjét szennyezheti, a szomszédos terület lakóinak egészségét veszélyezteti, sem közterületen, sem magánterületen elhelyezni nem szabad. [40]

(5) Közterületen építésből, bontásból származó törmeléket, hulladékot szabadon tárolni nem lehet. Az ilyen jellegű  hulladékot kizárólag konténerben szabad elhelyezni és a kijelölt törmeléklerakó helyre kell szállítani.


Közterületen különböző tevékenységet végzők kötelezettségei

12.§.(1) Az utcai árusok kötelesek a részükre kijelölt helyet és annak közvetlen környezetét tisztán tartani, az árusításból keletkezett  hulladékot összegyűjteni, és elszállításáról, elszállíttatásáról gondoskodni.

(2) A szórakoztató, vendéglátó egységek, árusító helyek, üzletek előtti, körüli járdaszakaszt – közterületi részt – üzemeltető[41] az időjárási viszonyoktól függően köteles a nyitva tartás  ideje alatt tisztán tartani, nyitás előtt és zárás után feltakarítani.

(3)[42] Alkalmi vásár, búcsú, közterületi- vagy mozgóárusítás, továbbá közterületet igénybevevő rendezvény ideje alatt a közterület folyamatos tisztántartásáról, majd azt követően a megtisztításáról az árus, az egyéb célra közterületet foglaló, valamint a rendezvény szervezője köteles gondoskodni..


Az ingatlantulajdonos települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelezettségei


13.§.


(1) Az ingatlanhasználó[43] köteles az Önkormányzat által szervezett közszolgáltatás igénybevételére: az ingatlanán keletkező települési [44] hulladék e rendeletben előírtak szerinti gyűjtésére, a Közszolgáltatónak történő átadására, valamint a közszolgáltatási díj megfizetésére.

(2) Az ingatlanhasználót[45] nem terheli az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség az olyan beépítetlen ingatlana tekintetében, ahol senki sem tartózkodik, és ahol települési [46] hulladék nincs, vagy nem keletkezik.

(3) [47], [48] Az ingatlanhasználó a közszolgáltatást egész évben köteles igénybe venni.

(4)[49] Üdülőingatlanok esetében a (3) bekezdéstől eltérően a közszolgáltatás igénybevételének kötelezettsége a használati szezon időtartama alatt: április 15-étől október 15-éig tart.

(5)[50] , [51]

(6)[52], [53]

14.§.[54]


15.§.[55]


16.§.[56]


17.§.[57]


A közszolgáltatás igénybevételének módja és feltételei


18.§.


(1)[58] A Közszolgáltató köteles szerződéses ajánlatával az ingatlanhasználót megkeresni, és a közszolgáltatás lényeges feltételeiről írásban tájékoztatni. Az ingatlanhasználó és a Közszolgáltató közötti jogviszonyt létrehozza

a) a szerződés megkötése                                                                                                                

b) a közszolgáltatás igénybevételének ténye vagy

c) a közszolgáltatás Közszolgáltató általi felajánlása, illetve a teljesítésre való rendelkezésre állása.

(2)[59]

(3)[60] A közszolgáltatás feltételeiben, ellátásában bekövetkező változásokról a Közszolgáltató köteles az ingatlanhasználót előzetesen tájékoztatni.

(4)[61]

(5)[62] Az ingatlanhasználó köteles a Közszolgáltatónak bejelenteni, ha a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik, valamint, ha a közötte és a Közszolgáltató között létrejött jogviszonyt érintő változás következik be, így különösen, ha az ingatlanán keletkező hulladék mennyisége megváltozik.

(6) [63]

19.§.[64]


20.§. [65]


 (1) Szüneteltethető a közszolgáltatás az ingatlanhasználó részéről, amennyiben díjtartozása a közszolgáltató felé nem áll fenn, és az ingatlana folyamatosan legalább 30 napig, üdülőingatlanok esetében a teljes használati szezonban használaton kívül van.

(2) A szüneteltetés időtartamára közszolgáltatási díjat fizetni nem kell.

(3) A szüneteltetés iránti kérelmet a közszolgáltatónál kell benyújtani legkésőbb a tárgyévet követő év január 20-áig, és ahhoz mellékelni vagy utólag legkésőbb a tárgyévet követő év január 20-áig csatolni kell

a) a szüneteltetéssel érintett időszakra vonatkozó a közüzemi szolgáltató által  leolvasottan „0” fogyasztást igazoló  közüzemi számla másolatát; vagy

b) a jegyző igazolását a használaton kívüliségről.

(4) A jegyző a használaton kívüliségről igazolást csak nem üdülőingatlanok esetében állít ki,  amennyiben a használaton kívüliség alapja

a) az általa vezetett nyilvántartásokból megállapítható;

b) az ingatlan megtekintése alapján megállapítható, vagy

c) hatóság, egészségügyi, szociális vagy más bentlakásos intézmény által kiadott hatósági bizonyítvánnyal, igazolással, igazolvánnyal igazolható.


Hulladékszállítás rendje


21.§.[66]A háztartási hulladék összegyűjtése[67] és elszállítása heti egy alkalommal történik, melynek időpontját és útvonalát a Közszolgáltató határozza meg. Amennyiben az időpont vagy az útvonal megváltozik, a Közszolgáltató köteles erről az ingatlanhasználókat előzetesen tájékoztatni.


Hulladékgyűjtő edényzet rendelkezésre bocsátása


22.§.[68]


(1) Az ingatlanhasználó köteles az ingatlanán keletkező háztartási hulladékot a környezet szennyezését megelőző, károsítását kizáró módon gyűjteni, és ehhez a Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített, a keletkező hulladék mennyiségnek megfelelő, legalább 50 liter űrtartalmú gyűjtőedényt igénybe venni.

(2) Az ingatlanhasználó a keletkezett hulladékmennyiségnek megfelelően 50, 80 vagy 120 liter űrtartalmú gyűjtőedényt választhat, melyet neki kell beszereznie, és amelynek megfelelően kell a Közszolgáltatóval a szerződést megkötnie.

(3) Ha az ingatlanon keletkező hulladék mennyisége alkalmi jelleggel meghaladja a (2) bekezdésben meghatározottak szerinti szerződött hulladék mennyiséget, az ingatlanhasználó a többlet hulladékot Közszolgáltató emblémájával ellátott zsákban helyezi el, melyet a Közszolgáltató köteles a 21. §-ban meghatározott alkalommal elszállítani.

(4)[69] Az intézményes települési hulladékszállítás a hulladékszállító járművel megközelíthető utcákra, köz- és magánterületekre terjed ki. Amennyiben az ingatlan a hulladékszállító járművel nem megközelíthető területen található, akkor annak használója a települési hulladékkal kapcsolatos kötelezettségét erre a célra szolgáló emblémás zsák beszerzésével és az abban elhelyezett hulladéknak az ingatlanhoz legközelebb eső, a szállítási útvonallal érintett közterületre a gyűjtési napon történő kihelyezésével teljesíti

23.§.


(1) Az ingatlanhasználó[70] köteles gondoskodni a gyűjtőedények rendeltetésszerű használatáról, valamint környezetük tisztán tartásáról.

(2) A hulladékok gyűjtése során történő szennyezés esetén az ingatlan használója[71], míg a szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedényekből történő hulladék összegyűjtése[72], szállítása során a közterületen okozott szennyezés esetén a Közszolgáltató köteles a szennyezett területet megtisztítani és fertőtleníteni.


24.§.[73], [74]


(1) A gyűjtőedényt az ingatlanhasználónak az elszállítás napján kell az ingatlan előtti útszakasz melletti közterületre kihelyezni oly módon, hogy az akadálymentesen megközelíthető legyen, a közlekedés biztonságát ne veszélyeztesse, a közterületet ne szennyezze, és abban kárt ne tegyen. A gyűjtőedény kiürítése után az elszállítás napján annak a közterületről történő eltávolításáról az ingatlanhasználó köteles gondoskodni.

(2) A közterületre csak csukott fedelű gyűjtőedényt vagy bekötött szájú emblémás zsákot szabad kihelyezni.

25.§.[75]


(1) A gyűjtőedény tisztántartásáról, fertőtlenítéséről az ingatlanhasználó köteles gondoskodni.

(2) A gyűjtőedényt csak annyira szabad megtölteni, hogy zárható legyen. A gyűjtőedénybe csak háztartási hulladék helyezhető el. Az elszállításra kihelyezett hulladék nem tartalmazhat olyan tárgyat, amely a szállítók testi épségét veszélyezteti, a szállító jármű berendezésit megrongálja.

(3) A (2) bekezdésben foglaltaknak nem megfelelően kihelyezett hulladék elszállítását a Közszolgáltató megtagadhatja.

(4) Ha a gyűjtőedénybe olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben összetömörödött vagy összefagyott vagy a gyűjtőedényben levő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt az edényt üríteni nem lehet, az ingatlanhasználó a Közszolgáltató felhívására köteles a gyűjtőedényt üríthetővé tenni, a felhívás eredménytelensége esetén a Közszolgáltató a hulladék elszállítását megtagadhatja.


26.§.[76], [77]


1)[78] Az elkülönített gyűjtés céljára

a) a közterületre kihelyezett konténer áll az ingatlanhasználók részére,

aa) melyek kialakítása jelzi rendeltetésüket, jelöléssel, felirattal ellátott vagy speciális kialakítású, így különösen más színű,

ab) melybe kizárólag a rendeltetésének megfelelő anyag helyezhető.

b) a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtésre a Közszolgáltató

ba) kerekes hulladékgyűjtő edényt biztosít az egész évben szolgáltatást igénybevevők részére,

bb) emblémás zsákot biztosít üdülőingatlan esetén, a szolgáltatást igénybe vevők részére.

(2)[79]

(3) Az elkülönített gyűjtés céljára kihelyezett konténerek rendszeres ürítése a szolgáltató feladata.


27.§.[80]


Az építési törmelék elszállíttatásáról az építtető köteles gondoskodni.


A közszolgáltatási díj meghatározása


28.§.[81]


29.§.


(1)[82]

(2) [83]

(3)[84]

30.§.[85]31.§.[86]Vegyes és hatályba léptető rendelkezések

32.§.


(1) E rendelet 2004. július 1. napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével hatályukat vesztik a 1/2004. (I.29.) számú Ör. rendelet.

(3) [87]

Jogharmonizációs záradék


33. §.[88]

E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvének figyelembe vételével készült, és azzal összeegyeztethető szabályozást tartalmazBalatonhenye, 2004. június 17.Szalai József sk.                                                                Miklósy Gábor sk.

polgármester                                                                     körjegyző[1]

  Hatályon kívül helyezte a 14/2013. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 19. §. a.) pontja, hatálytalan: 2013. november 20. napjától

[2]

Hatályon kívül helyezte a 14/2013. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 19. §. a.) pontja, hatálytalan: 2013. november 20. napjától

[3]

Módosította az 5/2014. (VII. 07.) önkormányzati rendelet 6. § a) pontja,  hatályos 2014. július 12. napjától

[4]

Módosította a 14/2013. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 1. §. (1) bekezdése, hatályos: 2013. november 20. napjától

[5]

Módosította a 14/2013. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 13. §-a, hatályos: 2013. november 20. napjától

[6]

Módosította a 14/2013. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 1. §. (2) bekezdése, hatályos: 2013. november 20. napjától

[7]

Módosította az 5/2014. (VII. 07.) önkormányzati rendelet 6. § a.) pontja, hatályos 2014. július 12. napjától

[8]

Módosította a 9/2014. (X. 07.) önkormányzati rendelet 1. § a)  pontja, hatályos 2014. október 12. napjától

[9]

Módosította az 5/2014. (VII. 07.) önkormányzati rendelet 5. § a) pontja, hatályos 2014. július 12. napjától

[10]

Módosította az 5/2014. (VII. 07.) önkormányzati rendelet 5. § b) pontja, hatályos 2014. július 12. napjától

[11]

Módosította a 9/2014. (X. 07.) önkormányzati rendelet 1. § a.)  pontja,  hatályos 2014. október 12. napjától

[12]

Módosította az 5/2014. (VII. 07.) önkormányzati rendelet 5. § b) pontja, hatályos 2014. július 12. napjától

[13]

Módosította az 5/2014. (VII. 07.) önkormányzati rendelet 5. § c) pontja, hatályos 2014. július 12. napjától

[14]

Módosította a 9/2014. (X. 07.) önkormányzati rendelet 1. § b) pontja, hatályos 2014. október 12. napjától

[15]

Módosította az 5/2014. (VII. 07.) önkormányzati rendelet 5. § a) pontja, hatályos 2014. július 12. napjától

[16]

Módosította az 5/2014. (VII. 07.) önkormányzati rendelet 5. § d) pontja, hatályos 2014. július 12. napjától

[17]

Beiktatta  a 10/2016. (X. 05.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos  2016. október 06. napjától

[18]

Módosította a 14/2013. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 2. §-a, hatályos: 2013. november 20. napjától

[19]

  Hatályon kívül helyezte a 14/2013. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 19. §. c.) pontja, hatálytalan: 2013. november 20. napjától

[20]

Módosította a 14/2013. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 3. §-a, hatályos: 2013. november 20. napjától

[21]

Módosította a 9/2014. (X. 07.) önkormányzati rendelet 1. § a) pontja,  hatályos 2014. október 12. napjától

[22]

Módosította a 10/2016. (X. 05.) önkormányzati rendelet 2. §-a, hatályos 2016. október 06. napjától

[23]

Módosította a 9/2014. (X. 07.) önkormányzati rendelet 1. § a) pontja,  hatályos 2014. október 12. napjától

[24]

  Hatályon kívül helyezte a 10/2016. (X. 05.) önkormányzati rendelet 4. § a) pontja, hatálytalan 2016. október 06. napjától

[25]

Hatályon kívül helyezte a 10/2016. (X. 05.) önkormányzati rendelet 4. § a) pontja, hatálytalan 2016. október 06. napjától

[26]

Hatályon kívül helyezte a 10/2016. (X. 05.) önkormányzati rendelet 4. § a) pontja, hatálytalan 2016. október 06. napjától

[27]

Hatályon kívül helyezte a 10/2016. (X. 05.) önkormányzati rendelet 4. § a) pontja, hatálytalan 2016. október 06. napjától

[28]

Módosította a 14/2013. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 4. §-a, hatályos: 2013. november 20. napjától

[29]

Módosította a 9/2014. (X. 07.) önkormányzati rendelet 1. § c) pontja, hatályos 2014. október 12. napjától

[30]

Hatályon kívül helyezte a 14/2013. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 19. §. d.) pontja, hatálytalan: 2013. november 20. napjától

[31]

Módosította a 14/2013. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 14. §-a, hatályos: 2013. november 20. napjától

[32]

Módosította a 14/2013. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 5. §-a, hatályos: 2013. november 20. napjától

[33]

Módosította a 14/2013. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 5. §-a, hatályos: 2013. november 20. napjától

[34]

Módosította a 14/2013. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 5. §-a, hatályos: 2013. november 20. napjától

[35]

Módosította a 14/2013. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 5. §-a, hatályos: 2013. november 20. napjától

[36]

Hatályon kívül helyezte a 14/2013. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 19. §. d.) pontja, hatálytalan: 2013. november 20. napjától

[37]

Módosította a 14/2013. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 6. §-a, hatályos: 2013. november 20. napjától

[38]

Hatályon kívül helyezte a 14/2013. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 19. §. e.) pontja, hatálytalan: 2013. november 20. napjától

[39]

Módosította a 14/2013. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 7. §-a, hatályos: 2013. november 20. napjától

[40]

Hatályon kívül helyezte a 14/2013. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 19. §. f.) pontja, hatálytalan: 2013. november 20. napjától

[41]

Módosította a 14/2013. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 15. §-a, hatályos: 2013. november 20. napjától

[42]

Módosította a 14/2013. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 8. §-a, hatályos: 2013. november 20. napjától

[43]

Módosította a 14/2013. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 16. §-a, hatályos: 2013. november 20. napjától

[44]

Hatályon kívül helyezte a 14/2013. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 19. §. g.) pontja, hatálytalan: 2013. november 20. napjától

[45]

Módosította a 14/2013. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 16. §-a, hatályos: 2013. november 20. napjától

[46]

  Hatályon kívül helyezte a 14/2013. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 19. §. g.) pontja, hatálytalan: 2013. november 20. napjától

[47]

Hatályon kívül helyezte a 14/2013. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 19. §. h.) pontja, hatálytalan: 2013. november 20. napjától

[48]

Megállapította az 5/2014. (VII. 07.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2014. július 12. napjától

[49]

Megállapította az 5/2014. (VII. 07.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2014. július 12. napjától

[50]

Megállapította az 5/2014. (VII. 07.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2014. július 12. napjától

[51]

Hatályon kívül helyezte a 9/2014. (X. 07.) önkormányzati rendelet 2. §-a, hatályos 2014. október 12. napjától

[52]

Megállapította  az 5/2014. (VII. 07.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2014. július 12. napjától

[53]

Hatályon kívül helyezte a 10/2016. (X. 05.) önkormányzati rendelet 4. § b) pontja, hatálytalan 2016. október 06. napjától

[54]

Hatályon kívül helyezte a 14/2013. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 19. §. i.) pontja, hatálytalan: 2013. november 20. napjától

[55]

Hatályon kívül helyezte a 14/2013. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 19. §. i.) pontja, hatálytalan: 2013. november 20. napjától

[56]

Hatályon kívül helyezte a 14/2013. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 19. §. i.) pontja, hatálytalan: 2013. november 20. napjától

[57]

Hatályon kívül helyezte a 14/2013. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 19. §. i.) pontja, hatálytalan: 2013. november 20. napjától

[58]

Módosította a 14/2013. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 9. §. (1) bekezdése, hatályos: 2013. november 20. napjától

[59]

Hatályon kívül helyezte a 14/2013. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 19. §. j.) pontja, hatálytalan: 2013. november 20. napjától

[60]

Módosította a 14/2013. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 9. §. (2) bekezdése, hatályos: 2013. november 20. napjától

[61]

Hatályon kívül helyezte a 14/2013. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 19. §. j.) pontja, hatálytalan: 2013. november 20. napjától

[62]

  Módosította a 14/2013. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 9. §. (3) bekezdése, hatályos: 2013. november 20. napjától

[63]

Hatályon kívül helyezte a 14/2013. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 19. §. j.) pontja, hatálytalan: 2013. november 20. napjától

[64]

Hatályon kívül helyezte a 14/2013. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 19. §. k.) pontja, hatálytalan: 2013. november 20. napjától

[65]

Módosította az 5/2014. (VII. 07.) önkormányzati rendelet 2. §-a,  hatályos 2014. július 12. napjától

[66]

Módosította a 14/2013. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 10. §-a, hatályos: 2013. november 20. napjától

[67]

Módosította a 9/2014. (X. 07.) önkormányzati rendelet 1. § a) pontja,  hatályos: 2014. október 12. napjától

[68]

Módosította a 14/2013. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 11. §-a, hatályos: 2013. november 20. napjától

[69]

Megállapította  az 5/2014. (VII. 07.) önkormányzati rendelet 3. §-a,  hatályos 2014. július 12. napjától

[70]

Módosította a 14/2013. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 18. §-a, hatályos: 2013. november 20. napjától

[71]

Módosította a 14/2013. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 18. §-a, hatályos: 2013. november 20. napjától

[72]

Módosította a 9/2014. (X. 07.) önkormányzati rendelet 1. § a) pontja,  hatályos: 2014. október 12. napjától

[73]

Módosította a 14/2013. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 12. §-a, hatályos: 2013. november 20. napjától

[74]

Módosította az  5/2014. (VII. 07.) önkormányzati rendelet 4. §-a, hatályos 2014. július 12. napjától

[75]

Módosította a 14/2013. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 12. §-a, hatályos: 2013. november 20. napjától

[76]

Módosította a 14/2013. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 12. §-a, hatályos: 2013. november 20. napjától

[77]

Módosította az 5/2014. (VII. 07.) önkormányzati rendelet 5. § f) pontja, hatályos 2014. július 12. napjától

[78]

Módosította a 10/2016. (X. 05.) önkormányzati rendelet 3. §-a, hatályos 2016. október 06. napjától

[79]

Hatályon kívül helyezte a 10/2016. (X. 05.) önkormányzati rendelet 4. § c) pontja, hatálytalan 2016. október 06. napjától

[80]

Módosította a 14/2013. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 12. §-a, hatályos: 2013. november 20. napjától

[81]

Hatályon kívül helyezte a 14/2013. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 19. §. l.) pontja, hatálytalan: 2013. november 20. napjától

[82]

Hatályon kívül helyezte a 2/2013. (IV. 15.) önkormányzati rendelet; hatálytalan 2013. április 16-ától;

[83]

Hatályon kívül helyezte a 14/2013. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 19. §. m.) pontja, hatálytalan: 2013. november 20. napjától

[84]

Hatályon kívül helyezte a 2/2013. (IV. 15.) önkormányzati rendelet; hatálytalan 2013. április 16-ától;

[85]

Hatályon kívül helyezte az 5/2014. (VII. 07.) önkormányzati rendelet 6. § b.) pontja, hatálytalan 2014. július 12. napjától

[86]

Hatályon kívül helyezte a 14/2013. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 19. §. o.) pontja, hatálytalan: 2013. november 20. napjától

[87]

Hatályon kívül helyezte a 14/2013. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 19. §. p.) pontja, hatálytalan: 2013. november 20. napjától

[88]

Kiegészítette: 10/2009. (IX.30.) ÖK számú rendelet. Hatályba lépés időpontja: 2009. október 1.


Csatolmányok

Megnevezés méret
1. számú mellékle
21.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!