nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Szuhogy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2016 (IX.9.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-10-01 -tól
Szuhogy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2016 (IX.9.) önkormányzati rendelete
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Szuhogy Község Önkormányzata Képviselő-testületének

10/2016. (IX.9.) önkormányzati rendelete

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról


Szuhogy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. §-ának (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:I. Rész

Általános rendelkezések

1. Az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat biztosítása1. § (1) Szuhogy Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás helyi szinten történő biztosítása érdekében a helyi önkormányzat által ellátandó önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladatát – figyelemmel a köztisztaság, a településbiztonság, a közegészségügy biztosítására, valamint az épített és természeti környezet védelmére – jelen rendelet keretei között szervezi meg és látja el.


2. § (1) Az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladatot, mint kötelezően igénybe veendő helyi szintű közszolgáltatás biztosítását az Önkormányzat az erre a célra létrejött társulás, a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Társulás – székhelye: Kazincbarcika Város Önkormányzata 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. – (a továbbiakban: Társulás) útján biztosítja.


(2) Az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat teljes körű lebonyolítását 2014. október. 1. napjától a Társulás által alapított nonprofit társaság, a ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság - székhely és telephely: 3720 Sajókaza, külterület 082/15 - (a továbbiakban: Közszolgáltató) végzi a Társulással kötött közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint.


(3) A Közszolgáltató hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységének ellátásához alvállalkozókat vehet igénybe.


3. § (1) A rendeletben használt fogalmak értelmezésére a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 2.§-ában foglalt rendelkezések alkalmazandók.


(2) A rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Ht. és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) rendelkezései irányadók.2. A rendelet hatálya


4. § A rendelet Szuhogy község közigazgatási területén levő valamennyi ingatlan tulajdonosánál, tulajdonosi közösségénél, birtokosánál vagy használójánál (továbbiakban együtt: ingatlanhasználó), valamint a közigazgatási területen belül működő vállalkozásoknál, intézményeknél keletkező települési hulladékra terjed ki, továbbá a hulladékkal kapcsolatos önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátása során alkalmazandó.


    5. § Nem terjed ki a rendelet hatálya a veszélyes hulladékokra, valamint a települési folyékony hulladékra és a velük               összefüggő tevékenységre.


3. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés


6. § A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás igénybevételéről szóló szerződést a Ht. 34.§ (5) bekezdésében és a közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről szóló 317/2013.(VIII.28.) Korm. rendelet 4.§ -ában foglalt tartalommal kell megkötni.4. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételét megalapozó jogviszony létrejötte


7. § (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződéses jogviszony kezdete az a nap, amikor az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik.


(2) Ha jogszabály, vagy jogerős bírósági, vagy hatósági határozat eltérően nem rendelkezik, az (1) bekezdés szerinti kezdő időpont:

 1. tulajdonos esetében a tulajdonjog jogerős ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésének napja;
 2. birtokos esetében az ingatlan birtokbavételének napja;
 3. vagyonkezelő esetében a vagyonkezelői szerződés szerinti birtokbavétel napja;
 4. használó esetében az ingatlan tényleges használatának első napja. 

II. Rész

Az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátása és igénybevétele

5. A közfeladat ellátásának rendje

8. § Közszolgáltató a hulladék begyűjtéséről az általa előre meghatározott és közzétett időpontokban rendszeresen gondoskodik.


9. § A közfeladat ellátása keretében Közszolgáltató

a. heti egy alkalommal gondoskodik az ingatlanokon keletkező települési vegyes hulladék, valamint az általa üzemeltetett szelektív-hulladékgyűjtést szolgáló gyűjtőszigeteken (gyűjtőpontok) elhelyezett hulladék elszállításáról;

b. kéthetente 1 alkalommal gondoskodik az elkülönítetten gyűjtött hulladék ürítéséről,

c. évente 1 alkalommal háznál történő lomtalanítást végez.


10. § (1) Az ingatlanhasználó a települési hulladék gyűjtésére, illetve Közszolgáltató részére történő átadására a rendelkezésére bocsátott 60 vagy 120 literes egyedi azonosító jellel ellátott vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló, illetve az egyedi kódszámmal ellátott elkülönített gyűjtésre szolgáló edényzetet (a továbbiakban együtt: gyűjtőedény), valamint a közszolgáltató vagy megbízottja által értékesített gyűjtőzsákot köteles használni.


(2) Közszolgáltató a Kormányrendelet 7. §-a szerinti formában köteles az ingatlanhasználó számára a gyűjtőedények közti választási lehetőséget biztosítani azzal, hogy 60 literes gyűjtőedény igénylésére jogosultak azok a háztartások is, ahol a lakcímnyilvántartás adatai alapján az adott ingatlanban bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel rendelkező természetes személyek száma a 2 főt nem haladja meg.


(3) A 60 literes gyűjtőedény igényléséhez a közszolgáltatóhoz benyújtandó igazolást a jegyző kérelemre akkor állítja ki, ha minden kétséget kizárólag bizonyítást nyer, hogy az érintett ingatlan megfelel a (2) bekezdésben foglaltaknak.


11. § Az ingatlanhasználót a Közszolgáltató a közszolgáltatásról, az elkülönített hulladékgyűjtéssel (szelektív, zöldhulladék-gyűjtés, lomtalanítás) kapcsolatos tudnivalókról – a szolgáltatás igénybe vételének rendjéről, módjáról, feltételeiről és időpontjáról – honlapján és a helyben szokásos módon tájékoztatja.


12. § Az ingatlanhasználó az ingatlanán keletkező szilárd hulladék elhelyezéséről a rendeletben meghatározott módon, a kötelező közszolgáltatás igénybevétele útján köteles gondoskodni.


13. § Közterületen szervezett rendezvény esetén a rendezvény szervezője köteles a keletkezett hulladék tárolásáról és elszállíttatásáról gondoskodni a Közszolgáltatóval kötött egyedi szerződés alapján.


14. § Amennyiben a települési szilárd hulladéknak nem minősülő hulladék – árusító szolgáltató, vagy egyéb gazdasági tevékenység folytán – közterületen keletkezik, a tevékenység végzésére kiadott közterület-használati engedély jogosultja köteles az elszállításról gondoskodni.


15. § (1) Amennyiben a rendszeres szállítási nap ünnep vagy munkaszüneti napra esik – az Önkormányzat és a szállító eltérő megállapodása hiányában - a hulladékot a következő munkanapon kell elszállítani, vagy a lakosság előzetes értesítése mellett a közszolgáltató által megjelölt más időpontban kell elvégezni.


(2) A járattervben bekövetkező változásról a Közszolgáltató köteles a szolgáltatást igénybe vevőket a változást megelőző 8 napon belül értesíteni.


16. § Ha a gyűjtőedényzet ürítése az ingatlan használójának önhibájából marad el, akkor az ürítésre csak a következő szállítási napon kerül sor. Ilyen esetben azonban díjfizetés ellenében soron kívüli szolgáltatás rendelhető a Közszolgáltatótól.17. § (1) A tárolóedényeket bekerített ingatlanoknál a kerítésen belül kell tárolni, azokat csak a hulladékszállítás napján lehet ideiglenesen közterületre kihelyezni. A műemléki környezetben és műemléki jellegű területen a hulladékgyűjtő edényt úgy kell elhelyezni, hogy az közterületről ne legyen látható.


(2) Gyűjtőedényt – tömblakás kivételével - közterületen tartósan elhelyezni csak közterület használati engedély birtokában lehet.


18. § A gyűjtőedény a szállítást megelőző nap 18.00 órától helyezhető ki, és a szállítás napján 18.00 óráig tartható közterületen. A zsák csak megfelelően bekötve helyezhető ki a közterületre.


19. § (1) Tárolóedénynek a szállítás, ürítés érdekében közterületre történő kihelyezése csak oly módon történhet, hogy az nem akadályozhatja a jármű-, és gyalogos forgalmat.


(2) Tilos a tárolóedények környékét, megközelítési útvonalát tárgyak elhelyezésével vagy parkoló gépjárművekkel oly módon elzárni, amely a tárolóedényeknek az ürítését akadályozza.


20. § (1) A települési hulladék a gyűjtőedényben, tömörítés nélkül úgy helyezhető el, hogy annak fedele zárható legyen, abból hulladék ne szóródhasson ki, valamint az a hulladékszállítás során a közszolgáltató alkalmazottainak egészségét, testi épségét ne veszélyeztesse, a gépi ürítést ne akadályozza, az ürítő berendezést ne károsítsa.


(2) A gyűjtőedény tartalmát meghaladó vegyes hulladék a gyűjtés napján a Közszolgáltató által külön díjazás ellenében biztosított hulladékgyűjtő zsákokban az edény mellé is kihelyezhető, melynek elszállítási és kezelési költségét a zsák ára tartalmazza.


21. § Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeznek el, amely az edényben összetömörödött vagy befagyott, vagy az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt az edényt nem lehet kiüríteni, az ingatlanhasználó a Közszolgáltató felhívására köteles az edényt üríthetővé, és használhatóvá tenni.


22. § Tilos a gyűjtőedénybe folyékony, mérgező, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a begyűjtést, ürítést végző személyek vagy más személyek életét, testi épségét, egészségét.


23. § A gyűjtőedényt szükség szerint, de legalább évente két alkalommal ki kell tisztítani és fertőtleníteni. A gyűjtőedény folyamatos tisztántartása az ingatlan használójának feladata.


24. § (1) Ha az ingatlanon települési szilárd hulladék keletkezik, de az ingatlan egyidejűleg gazdálkodó szervezet bejegyzett székhelyéül, telephelyéül, vagy fióktelepéül is szolgál, abban az esetben a települési szilárd hulladékot a gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon folytatott gazdasági tevékenysége során keletkezett települési szilárd hulladéktól elkülönítetten kell gyűjteni és arra külön közszolgáltatást kell igénybe vegye.


(2) A gazdálkodó szervezet, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet amennyiben a jelen rendelet szerinti hulladékszállítás igénybevételére köteles, akkor erre vonatkozóan köteles, a hulladék mennyiség megjelölésével szolgáltatási szerződést kötni a Közszolgáltatóval.


25. § A jegyző hulladékgazdálkodási bírság kiszabására jogosult a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló 271/2001. (XII. 21.) Korm. rend. rendelkezéseinek megfelelően


6. A közszolgáltató jogai és kötelezettségei


26. § (1) A Közszolgáltató a jogszabályokban, valamint a közszolgáltatási szerződésben rögzítettek szerint köteles biztosítani az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat kiszámítható, zavartalan és biztonságos ellátását.


(2) Közszolgáltató köteles a Ht. 34.§ (3)-(4) bekezdésében a közszolgáltatóval szemben támasztott követelményeknek a közszolgáltatási szerződés teljes hatálya alatt megfelelni.


27. § (1) A közszolgáltató jogosult a hulladék elszállítását megtagadni, ha:

 1. megállapítható, hogy a gyűjtőedényben kihelyezett hulladék az ürítés, vagy a szállítás során a szállítást végző személyek életében, testi épségében, egészségében, továbbá a begyűjtő járműben vagy berendezésében kárt okozhat, vagy a hasznosítás, illetve kezelés során veszélyeztetheti a környezetet,
 2.  a kihelyezett gyűjtőedény mérgező, robbanó, folyékony, vagy veszélyes anyagot tartalmaz,
 3. a települési hulladékot nem a rendeletben megengedett módon helyezték el, illetve a gyűjtőedény a közszolgáltató számára nem hozzáférhető,
 4. a kihelyezett gyűjtőedény túltöltött (nem lecsukható), és a gyűjtőedény ürítése a környezet szennyezése, hulladék szóródása nélkül nem lehetséges,
 5. a gyűjtőedényzet mellett elhelyezett bármilyen többlethulladék nem a közszolgáltató által rendszeresített, általa vagy megbízottja által forgalmazott, egyedi jelöléssel ellátott, rendszeresített hulladékgyűjtő zsákban kerül kihelyezésre,
 6. a kihelyezett gyűjtőedény a közszolgáltató által alkalmazott gépi ürítési módszerrel az ingatlanhasználónak felróható okból nem üríthető.


(2) A Közszolgáltató jogosult megtagadni a hulladék elszállítását abban az esetben is, ha az ingatlanhasználó kérelmére a szerződés szünetel.


(3) A kiürítés megtagadásáról a Közszolgáltató az ok feltüntetésével értesíti az ingatlan használóját. Az emiatt el nem szállított hulladék elszállításáról az ingatlanhasználó köteles gondoskodni.28. § (1) A Közszolgáltató köteles a tárolóedények kiürítését kíméletesen, az elvárható gondossággal végezni.


(2) A gondatlan ürítés miatt a tárolóedényben keletkezett károkat a Közszolgáltató térítésmentesen köteles kijavítani, illetve új tárolóedényt biztosítani.


(3) Amennyiben a károkozás nem róható fel a Közszolgáltatónak, a használhatatlanná vált tárolóedények javítása, pótlása, illetve cseréje az ingatlantulajdonost terheli.


29. § A Közszolgáltató az elhagyott, illetve ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett hulladék összegyűjtésére, elszállítására és az így begyűjtött hulladék kezelésére az Önkormányzat külön megrendelése alapján külön díjazás fejében köteles.


30. § A Közszolgáltató köteles gondoskodni arról, hogy a szolgáltatás igénybevevői külön díjazás ellenében gyűjtőedényzetet vásárolhassanak a közszolgáltatótól. A Közszolgáltató által bérlet útján biztosított gyűjtőedény rendeltetéstől eltérő használata miatt keletkezett kárt a szolgáltatás igénybevevője köteles a közszolgáltatónak haladéktalanul bejelenteni, adott esetben a kárt megtéríteni.


31. § Amennyiben a Közszolgáltató alvállalkozót vesz igénybe, a bevont alvállalkozó teljesítéséért úgy felel, mintha saját maga teljesített volna.


32. § A Közszolgáltató az ürítés, a szállítás és a gyűjtés napjairól, a begyűjtés rendjéről a lakosságot a helyben szokásos módon, az önkormányzaton keresztül előzetesen tájékoztatni köteles.


33. § Közszolgáltató részére a közszolgáltatási szerződésben rögzített feladatainak ellátásáért az állam hulladékgazdálkodási feladatainak ellátását koordináló szervezet szolgáltatási díjat fizet.


7. Az Ingatlanhasználó jogai és kötelezettségei


34. § (1) Az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltatás igénybevétele során az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladék kezelésére jelen rendelet vonatkozó előírásait betartani.


(2) A hulladékszállítási közszolgáltatás igénybevétele heti 1 alkalommal kötelező.


(3) A települési szilárd hulladék szervezett gyűjtésére és elszállítására irányuló közszolgáltatás igénybevétele ingatlanonként, ha az ingatlanban több háztartás van, háztartásonként kötelező.


35. § A közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlanhasználó a közszolgáltatásból nem vonhatja ki magát arra való hivatkozással, hogy a szolgáltatást települési szilárd hulladék hiányában nem, vagy csak részben veszi igénybe.36. § (1) Az üdülőingatlanok tulajdonosai az Önkormányzat által szervezett közszolgáltatást a Ht. 47.§ (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel kötelesek igénybe venni. Annak tényét, hogy az ingatlan időlegesen használt, a tulajdonos írásban köteles bejelenti a Közszolgáltatónak az alapjául szolgáló tények, körülmények igazolásával egyidejűleg.


(2) Üdülőnek a pihenés, kikapcsolódás céljára használt olyan ingatlan tekintendő, ahol sem lakóhelyet, sem tartózkodási helyet nem létesítettek.


37. § A tárolóedények beszerzéséről (vásárlás, bérbevétel), tisztításáról, javításáról, pótlásáról a mindenkori ingatlanhasználó köteles gondoskodni, kivéve a kijelölt gyűjtőpontos begyűjtőhelyek esetén, ahol a konténereket a Közszolgáltató biztosítja.


38. § (1) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatás igénybevétele során az ingatlanon keletkezett hulladékot köteles elkülönítetten, az elkülönített gyűjtésre rendszeresített és átvett gyűjtőedényekben gyűjteni, és tömörítés nélkül tárolni.


(2) A hulladékot a Közszolgáltatónak elszállítás céljából történő átadásig úgy kell gyűjteni, hogy az mások testi épségét, egészségét ne veszélyeztesse, az ingatlant és környezetét ne szennyezze, az a környezetre bűzhatást ne okozzon, a közrendet és közbiztonságot ne zavarja.


39. § Az ingatlanhasználó az ingatlanon a gyűjtőedényzet kapacitásán felül közszolgáltatás körébe tartozó hulladékot nem halmozhat fel, nem semmisíthet meg, az ingatlanon keletkezett hulladékot közterületre nem helyezhet ki.


40. § A tárolóedényben nem helyezhető el olyan anyag (forró hamu, maró-, mérgező anyag, állati hulla, folyékony- vagy befagyott zsiradék, gyúlékony- vagy robbanóanyag, kő- és épülettörmelék, nagyobb terjedelmű, súlyú tárgy, stb.), amely veszélyeztetheti a hulladékszállítással foglalkozó alkalmazott egészségét, vagy megrongálhatja a gyűjtőberendezést, illetve ártalmatlanítása során veszélyeztetheti a környezetét.


41. § Az ingatlanhasználó köteles a tárolóedények környezetét tisztán tartani, télen a hótól megtisztítani, továbbá biztosítani a tárolóedény Közszolgáltató részéről, ürítés céljából történő hozzáférését.


42. § (1) A kötelező közszolgáltatásba újonnan bekapcsolódó ingatlanhasználó köteles a Közszolgáltatónak bejelenteni, hogy tulajdonosváltozás, vagy egyéb ok miatt a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté vált. Tulajdonosváltozás esetén a bejelentési kötelezettség a régi és az új tulajdonost egyetemlegesen terheli.


(2) Az Ingatlanhasználó az adataiban bekövetkező változásokat a Közszolgáltatónak 15 napon belül köteles bejelenti.43. § Az ingatlanhasználónak jogában áll, hogy családi, vagy egészségügyi okok miatt felhalmozódott díjhátralékának rendezése érdekében egy esetben, kamatmentes részletfizetési lehetőséget kérjen és kapjon.


44. § (1) Az Ingatlanhasználó a közszolgáltatótól írásban kérheti a közszolgáltatás szüneteltetését olyan ingatlanok vonatkozásában, amelyekben tartósan, legalább 90 napig –igazoltan - senki sem tartózkodik, így hulladék sem keletkezik.


(2) A kérelmet a szünetelés kívánt kezdő időpontját legalább 15 nappal megelőzően kell benyújtani. A kérelem benyújtásakor ingatlanhasználó köteles nyilatkozatot tenni arról, hogy a szünetelés időszaka alatt az ingatlant sem ő, sem más nem használja. A kérelemhez csatolni kell az ingatlan tartós használaton kívüli voltát hitelt érdemlően igazoló bizonyítékokat.


(3) Természetes személy ingatlanhasználó évente köteles közüzemi számlákkal, valamint a mérőórák állásáról szóló okirattal igazolni a szüneteltetés jogalapjának fennálltát, mely időszak alatt is jogosult Közszolgáltató ellenőrizni a szünetelés fennállásának jelen rendeletnek való megfelelőségét.


(4) Nem természetes személy ingatlanhasználó a települési önkormányzat által kiadott igazolással évente köteles igazolni Közszolgáltató felé a szüneteltetés jogalapjának fennálltát.


(5) A szünetelés a kérelem benyújtását követő hónap 1. napjától kérhető.


(6) Ha a szünetelés feltételeiben változás következik be, az ingatlanhasználó ezt írásban 8 napon belül köteles Közszolgáltatónak bejelenteni.


(7) Amennyiben ingatlanhasználó kérelme ellenére az ingatlanát mégis használja, a közszolgáltatás szünetelése megszakad, és az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltatást igénybe venni, és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat megfizetni.8. Lomtalanítás


45. § (1) A nagy darabos hulladék (lom) gyűjtéséről, elszállításáról és ártalmatlanításáról a Közszolgáltató évente egy alkalommal a hulladékkezelési közszolgáltatás keretében – külön díj felszámítása nélkül – gondoskodik. Lebonyolításáról és megszervezéséről, a hulladék elszállításáról és ártalmatlanításáról a Közszolgáltató gondoskodik.


(2) A szolgáltatás időpontjáról minden évben a Közszolgáltató és a polgármester állapodik meg. A lakosság értesítése az Önkormányzat feladata.


46. § (1) A közszolgáltatás keretében a Közszolgáltató kizárólag a lakosságnál, a háztartásokban képződött, de a rendszeres hulladékszállításra használatos gyűjtőedényekben el nem helyezhető nagydarabos, lomhulladékot szállítja el.


(2) Lomtalanítás keretében közterületre nem helyezhető ki:

       a) építési és bontási hulladék;

    b) gumiabroncs hulladék;

    c) gépjármű roncs, vagy termékként tovább nem használható jármű;

    d) az ipar, mezőgazdaság vagy szolgáltatási tevékenység során képződött hulladék;

    e) veszélyes hulladék;

    f) háztartásokban keletkező vegyes hulladék;

    g) kerti biohulladék.


47. § (1) Az ingatlanhasználó a lomhulladékot elszállítás céljából az ingatlana előtti közterületre helyezheti ki az előzetesen megjelölt időpontban. A hulladékot az ingatlanhasználó legfeljebb a szállítást megelőző nap 18:00 órája után helyezheti ki az ingatlana előtti közterületre.


(2) Az elszállítandó lomhulladékot a közterületen úgy kell elhelyezni, hogy az a jármű és gyalogos forgalmat ne akadályozza, a gyűjtő szállítóeszköz által jól megközelíthető legyen, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, és ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.


9. Közszolgáltatási díj


48. § Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgálati díjat az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek részletes szabályairól szóló 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet előírásai alapján fizeti meg.


49. § A 10.§ (2) bekezdésben meghatározott 2 fős háztartások részére biztosított 60 literes gyűjtőedény utáni díjkülönbözetet Önkormányzat megtéríti Közszolgáltatónak.


50. § Az ingatlanhasználót 100%-os díjkedvezmény illeti meg olyan ingatlanok esetében, ahol:

 1. a közszolgáltatás igénybevétele szünetel a szünetelés időtartama alatt,
 2. olyan beépítetlen ingatlanra, ahol települési hulladék nem keletkezik.

III. Rész

Záró rendelkezések


     51. § A rendelet 2016. október 1.  napján lép hatályba.


52. § Hatályát veszti a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 15/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet.                Hermánné Dienes Piroska                                      Dr. Istenes Ibolya

                        polgármester                                                            jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!