nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Somberek Község Képviselő-testületének 10/2020(XI.02.)önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-11-03 -tól
Somberek Község Képviselő-testületének 10/2020(XI.02.)önkormányzati rendelete
Köztisztaságról, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendjéről szóló 6/2014.(VII.19.)önkormányzati rendelet módosításáról

Somberek Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Magyarország alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában, továbbá a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tv. (a továbbiakban: Htv.) 35. §-ában, és a 88. §. (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 13.§ (1) bekezdés 19. pontjában megállapított feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:


1. § A 6/2014. (VII.19.) önkormányzati rendelet, továbbiakban „R” 2. §-a az alábbi (9) bekezdéssel egészül ki és az eredeti (9)-(10) bekezdés számozása (10)-(11) bekezdésre változik:


(9) Somberek község vonatkozásában a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységet, mint közszolgáltató, a Dél-Kom Dél-Dunántúli Kommunális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság látja el.


2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.          dr. Maul Zsolt                                                                        Csoboth Tamás

                          jegyző                                                                               polgármester
Jelen rendelet 2020. november 2. napján Somberek Község önkormányzat hirdetőtábláján, valamint a www.somberek.hu honlapon keresztül kihirdetésre került.
Somberek, 2020. november 02.                                                        dr. Maul Zsolt

       jegyzőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!