nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2017. (III.3.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-03-04 -tól
Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2017. (III.3.) önkormányzati rendelete
LOVÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2017. (III. 3.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

LOVÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK


2/2017. (III. 3.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről


Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a költségvetéséről a következőket rendeli el:


A rendelet hatálya.


1.§.

A rendelet hatálya az önkormányzatra, bizottságaira és az önkormányzat intézményeire terjed ki.


2.§.

(1)  A képviselő-testület a címrendet a /2/ - /3/ bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat önálló címet alkot.

(3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények – külön-külön, egy-egy címet alkotnak.

           Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények:

- Önkiszolgáló Étterem és Turistaszálló

- Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal


I.

A költségvetés bevételei és kiadásai


3.§.

1) A képviselő-testület a 2017. évi költségvetési bevételeket 269.816 ezer Ft-ban hagyja jóvá, az alábbi jogcímek alapján:

            - működési célú támogatások államháztartáson belülről                   205.887 ezer Ft

- közhatalmi bevételek                                                                           21.360 ezer Ft

- működési bevételek                                                                           39.253 ezer Ft

- felhalmozási bevételek                                                                          2.500 ezer Ft

- működési célú átvett pénzeszközök                                                        216 ezer Ft

- felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                   600 ezer Ft


 (2) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének kiadási összegét 312.165 ezer Ft összegben hagyja jóvá, az alábbi jogcímek alapján:                              

          - felhalmozási kiadások                                                                           31.569 ezer Ft

beruházási kiadások                                                          2.107 ezer Ft

felújítási kiadások                                                           19.774 ezer Ft

egyéb felhalmozási célú kiadások                                        800 ezer Ft

felhalmozási célú tartalék                                                  8.888 ezer Ft

     - működési kiadások összege                                                              280.596 ezer Ft

személyi juttatások                                                            63.042 ezer Ft

munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj-i adó        13.834 ezer Ft

dologi kiadások                                                                 73.640 ezer Ft

ellátottak pénzbeli juttatásai                                               4.460 ezer Ft

egyéb működési célú kiadások                                       120.365 ezer Ft

működési célú tartalék                                                        5.255 ezer Ft(3) A képviselő-testület a költségvetési hiány összegét 48.978 ezer Ft-ban, ebből felhalmozási hiányt 28.266 ezer Ft-ban, működési hiányt 20.712 ezer Ft-ban állapítja meg.

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:

Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele:

                  Felhalmozási célra                                      28.266 ezer Ft

                  Működési célra:                                          20.712 ezer Ft

                  Maradvány igénybevétele összesen:          48.978 ezer Ft


(4) A képviselő-testület a finanszírozási kiadás összegét 6.629 ezer Ft-ban hagyja jóvá, amely az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése.


(5) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési létszámkeretét 21,5 főben állapítja meg.


(6) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az év folyamán a bevételeket és a kiadásokat kísérje figyelemmel, és szükség esetén a működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásra pályázatot nyújtson be.


4.§.

(1) A képviselő-testület a Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási főösszegét 44.479 ezer Ft-ban állapítja meg az alábbi jogcímek szerint:

          Bevételek:

Ebből: központi, irányítószervi támogatás                43.826 ezer Ft

            maradvány igénybevétele                                   263 ezer Ft

Kiadások:

Beruházási kiadás                                                                           200 ezer Ft

Személyi juttatások                                                        30.775 ezer Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj-i adó      6.980 ezer Ft

Dologi kiadások                                                                6.524 ezer Ft

(2) A képviselő-testület a Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési létszámkeretét 11 főben állapítja meg.

(3) A köztisztviselők illetményalapja a 2017. évben 38.650 Ft.


5.§.

(1) A képviselő-testület az Önkiszolgáló Étterem és Turistaszálló bevételi és kiadási főösszegét 47.884 ezer Ft-ban állapítja meg, az alábbi jogcímek szerint:

          Bevételek:

Ebből: központi, irányítószervi támogatás                14.643 ezer Ft

            maradvány igénybevétele                                2.294 ezer Ft

Kiadások:

          -    Felhalmozási kiadás

               Beruházási kiadás                                                                    146 ezer Ft

                      -    Működési kiadás

               Személyi juttatások                                                           13.045 ezer Ft

                            Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj-i adó        2.864 ezer Ft

                            Dologi kiadások                                                               31.829 ezer Ft

(2) A képviselő-testület az Önkiszolgáló Étterem és Turistaszálló költségvetési létszámkeretét 6,5 főben állapítja meg.


Az önkormányzat bevételei és kiadásai


6.§.

A 3.§-ban megállapított költségvetési bevételek és kiadások, valamint a finanszírozási és pénzforgalom nélküli bevételek és kiadások előirányzatait mérlegszerűen az 1. melléklet tartalmazza.

7.§.

A 3.§-ban megállapított költségvetési bevételek és kiadások előirányzatait a kötelező és önként vállalt feladatok szerinti megbontásban a 2. melléklet tartalmazza.


8.§.

A 3.§-ban megállapított bevételekből az önkormányzat bevételeit célonként a 3. melléklet tartalmazza.

9.§.

A 3.§-ban megállapított kiadásokból az önkormányzat kiadásait célonként a 4. melléklet tartalmazza.

10.§.

A 3.§-ban megállapított kiadásokból az önkormányzat felhalmozási kiadásait célonként az
5. melléklet tartalmazza.

11.§.

A 3.§-ban megállapított bevételekből és kiadásokból az önállóan működő és gazdálkodó intézmények bevételeit és kiadásait a 6. melléklet tartalmazza.


12.§.

Az önkormányzat működési kiadásait kormányzati funkciónként a 7. melléklet tartalmazza.


13.§.

Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a
8. melléklet tartalmazza.


14.§.

Az önkormányzat 2017. évi egyéb működési támogatásának keretösszegét államháztartáson kívülre a 9. melléklet tartalmazza.


15.§.

Az önkormányzat 2017. évi költségvetési támogatását jogcímenként a 10. melléklet tartalmazza

16.§.

Az önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét a 11. melléklet tartalmazza.


17.§.

A közvetett támogatásokat (kedvezményt, mentességet) tartalmazó kimutatást a 12. melléklet tartalmazza.


II.


A 2017. évi költségvetés végrehajtásának szabályai


18.§.

A rendelet 3.§-ban meghatározott kiemelt előirányzatok módosításáról a képviselő-testület rendelkezik.


19.§.

(1) Kifizetéseket teljesíteni csak a jóváhagyott előirányzat mértékéig a költségvetési célokra és feladatokra lehet. Többletfeladat finanszírozását csak a források és az előirányzat egyidejű biztosításával lehet vállalni.


(2) A költségvetésben jóváhagyott feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell, elsőbbséget kell biztosítani az intézményfinanszírozásnak, az önkormányzat működésével összefüggő kiadásoknak, igénybevételükre fedezetet időarányosan, a felhalmozási és felújítási kiadásokat teljesítményarányosan lehet kiutalni. Ettől eltérő finanszírozás csak a képviselő-testület jóváhagyása szerint történhet.


20.§.

(1) Az évközben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a képviselő-testület dönt a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.


(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok miatti előirányzat változásról a polgármester köteles beszámolni, egyidejűleg javaslatot tenni a költségvetési rendelet módosítására.


21.§.

(1) A kiemelt előirányzatokon belül valamennyi intézmény szabadon gazdálkodhat.


(2) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a polgármester az alábbiak szerint jogosult:


22.§.

(1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési előirányzaton belül a jogszabályi rendelkezések betartásával - 2011. évi CXCV. törvény - 500.000 Ft összeghatárig történő önálló kötelezettségvállalásra, ezen összeg felett kötelezettségvállalás csak képviselő-testületi döntés alapján vállalható.

(2) Az önkormányzat közbeszerzési értékhatárt meg nem haladó beruházásainak megkezdése előtt a polgármester köteles legalább 2 különböző kivitelezőtől árajánlatot beszerezni a beruházási célnak megfelelően. A beérkezett árajánlatok alapján a kivitelező kiválasztása a képviselő-testület feladata.


23.§.

(1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a költségvetési gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester, a végrehajtásáért a jegyző felelős.


(2) Az intézmények költségvetésének végrehajtásáért a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért – az alapfeladatok ellátásának sérelme nélkül – az intézmény vezetője felelős.


24.§.

Az állami támogatás igényléséhez és elszámolásához, a szolgáltatott adatok valódiságáért, helyességéért az intézmény vezetője felel.


25.§.

(1) Az intézmények költségvetési támogatásának utalása a nettó finanszírozás keretei között történik.

(2) A működési költségvetéshez az állami támogatást havonta, - a nettó bér és az elszámolási különbözet kivételével – az intézmény részére át kell utalni, az önkormányzat részére biztosított havi állami támogatás összegével egyezően. A saját forrásból biztosított támogatást, - intézmény-finanszírozást – havonta egyenlő részletben kell biztosítani.

(3) A társult formában működtetett közoktatási és szociális intézmények finanszírozását szerződésben foglaltak szerint kell biztosítani.

(4) Az Önkiszolgáló Étterem és Turistaszálló az önkormányzat által kifizetett bruttó bért és járulékait a tárgyhónapban az önkormányzat számlájára megtéríti.


26.§.

 (1) Az önkormányzatnál a polgármester saját hatáskörben engedélyezheti:

  1. a 100.000 Ft értékhatárt el nem érő kisösszegű követelés,
  2. a felszámolási eljárás alá vont gazdálkodóval szemben fennálló, meg nem térült követelés,
  3. egyéb, a végrehajtási eljárások során behajthatatlanná vált, valamint bírósági döntéssel

      alátámasztott, behajthatatlan követelés törlését.

(2) Az önállóan gazdálkodó intézmények esetében az intézményvezető saját hatáskörben engedélyezheti:

  1. egyéb, a végrehajtási eljárások során behajthatatlanná vált, valamint bírósági döntéssel alátámasztott behajthatatlan követelés törlését.

(3) Minden más egyedi esetben követelés csak a képviselő-testület hozzájárulásával törölhető.


27.§.

(1) Amennyiben az önkormányzat bevételei elmaradnak a tervezetthez képest, és ezáltal a költségvetés végrehajtása nem biztosított, a képviselő-testületet soron következő ülésén – indokolt esetben rendkívüli ülésen – a polgármester tájékoztatja a bevételi kiesés okáról, mértékéről, véglegességéről, vagy átütemezéséről, a javasolt intézkedésről a hiány kezelésére /ez utóbbi lehet újabb forrás feltárása, kiadás átütemezése vagy csökkentése/.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket – központi költségvetésből kiutalt pénzeszközök kivételével – lekösse.


28.§.

Hitel felvételéről a képviselő-testület dönt.

A képviselő-testület által engedélyezett hitelművelet lebonyolítására a polgármester jogosult.


29.§.

Az önkormányzat költségvetési intézménye nem vehet fel hitelt, kezességet nem vállalhat, szabad pénzeszközeit csak a számlavezetőnél kötheti le, értékpapírt nem vásárolhat, fizetési eszközként csak készpénzt /számlapénzt/ fogadhat.


30.§.

Az önkormányzat és intézményeinek költségvetési elszámolási számláját az OTP Lenti Fiókja vezeti.


VI.

Záró rendelkezések


32.§.


E rendelet – mellékleteivel - a kihirdetést követő napon lép hatályba, és rendelkezéseit 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.


                           Léránt Ferenc                                                   dr. Novák Anett

                polgármester                                                            jegyzőKihirdetve: 2017. március 3.


dr. Novák Anett

jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
mellékletek
233.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!