nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2017 (IV.18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
Hatályos:2017-04-19 - 2017-12-31
MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2017 (IV.18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
a 2017. évi igazgatási szünet elrendeléséről a Maglódi Polgármesteri Hivatalban

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

6/2017.(IV.18.) önkormányzati rendelete

a 2017. évi igazgatási szünet elrendeléséről
a Maglódi Polgármesteri Hivatalban

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel a kormány ajánlását a közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunka-végzésről szóló 30/2012.(III.7.)Korm. rendelet 13-15.§-aiban foglaltakra –, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

E rendelet hatálya kiterjed a Maglódi Polgármesteri Hivatalban (a továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott valamennyi köztisztviselőre, ügykezelőre és munkavállalóra.

2. §

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hivatal 2017. évi munkarendjében 2017. július 17. napjától 2017. július 28. napjáig, és 2017. december 27. napjától 2017. december 29. napjáig igazgatási szünetet rendel el.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba és 2017. december 31-én hatályát veszti.

                  Tabányi Pál                                                                         Margruber János
                 polgármester                                                                                  jegyző

Kihirdetési záradék

A rendelet kihirdetésének időpontja: 2017. április 18.

                                                                                                                Margruber János
                                                                                                                          jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!