nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Zselickislak község képviselő-testületének 9/2017 (VIII.16.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-08-17 -tól
Zselickislak község képviselő-testületének 9/2017 (VIII.16.) önkormányzati rendelete
a partnerségi egyeztetés szabályairól

Zselickislak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében kapott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


Általános rendelkezések


1. §


(1) A rendeletalkotás célja, hogy Zselickislak község településfejlesztési és -rendezési, a településkép-védelmi dokumentumai megalkotása során biztosított legyen az érintett partnerek tájékoztatása, véleményezési lehetősége és az elfogadott településrendezési eszközök nyilvánossága, oly módon, hogy mindez hatékony módon segítse a település fenntartható fejlődését.


(2) E rendelet hatálya Zselickislak község közigazgatási területére, a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a településképi arculati kézikönyv, a településképi rendelet és a településrendezési eszközök dokumentumaira, valamint a dokumentumok kidolgozása során az eljárásban közreműködő partnerekre terjed ki.


(3) E rendelet értelmében érintett partner:

a) Zselickislak község közigazgatási területén lakóhellyel vagy ingatlan tulajdonnal rendelkező magánszemélyek,

b) Zselickislak község közigazgatási területén székhellyel vagy telephellyel rendelkező vállalkozások,

c) a településen bejegyzett érdekképviseleti és civil szervezetek,

d) a településen működő egyházak. 


A partnerek tájékoztatásának módja és eszközei


2. §


(1)  A partnerpartnerek tájékoztatásának módját, eszközeit e rendelet melléklete tartalmazza.


(2) A tájékoztatók megjelenésének időpontjáról hirdetményt kell megjelentetni a település honlapján, és az önkormányzat hirdetőtábláján a tájékoztató megjelenése előtt legalább 4 munkanappal.


(3) A hirdetmény tájékoztatást nyújt az eljárás tárgyáról, megindításáról, az előzetes tájékoztató elérhetőségéről, az eljárás módjáról, valamint a javaslatok, vélemények beadásának határidejéről és módjáról.


(4) A véleményezési eljárás során a közzétett hirdetmény tájékoztatást nyújt, az eljárás tárgyáról, az elkészült tervezet elérhetőségéről, a véleményezés módjáról és határidejéről.


(5) Lakossági fórum esetén, annak tárgyáról, helyéről és időpontjáról a lakossági fórum idejét megelőző 8 nappal korábban az önkormányzati hirdetőtáblákon közzétett lakossági hirdetmény útján kell értesíteni a partnereket. A lakossági fórumról jelenléti ív és emlékeztető készül, mely írásban rögzíti a javaslatokat, észrevételeket. Az emlékeztető tartalmazza a javaslattevő, észrevételező nevét és címét.


(6) A tájékoztató tervezete az önkormányzat honlapján, ill. munkaidőben az önkormányzat hivatalos helyiségében nyomtatott formában tekinthető meg.


A javaslatok, vélemények benyújtásának módja, határideje


3. §


(1)  Javaslat, vélemény írásos formában (személyesen vagy postai vagy elektronikus levél formájában, a Simonfai Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén (7474 Simonfa, Ady E. u. 1.) vagy a Szennai Kirendeltségen (7477 Szenna, Rákóczi u. 8.) illetve az info@simonfaihivatal.hu email címen) a lakossági fórum időpontjától, illetve a tájékoztató közzétételétől számított 8 napon belül nyújtható be.


(2) A javaslatnak, véleménynek tartalmazni kell az érintett természetes személy partner esetében nevét, címét, gazdálkodó szervezet, civil szervezet, egyház esetében a szervezet nevét, címét, képviselőjének nevét. A javaslatot, véleményt nyomtatott formában, aláírással ellátva a 3. § (1) bekezdésben meghatározott módon lehet benyújtani. 


(3) A javaslatok, vélemények dokumentálásának, nyilvántartásának módja az iratkezelés általános rendje szerint történik.


(4)  A partner az előzetes tájékoztatási szakaszban a 3. § (1) bekezdésében meghatározott időben és módon nyújthatja be előzetes javaslatait.


4. §


(1)  Amennyiben a partner a tájékoztatási szakaszban a 3. § (1) bekezdésben meghatározott határidőn belül részvételi szándékát nem jelzi, az eljárás további – azaz a véleményezési – szakaszában nem vesz részt.


(2) A partner a véleményezési szakaszban a 3. § (1) bekezdésben meghatározott határidőn belül kifejheti a dokumentummal kapcsolatos, indokolással alátámasztott véleményét.


(3) Valamennyi vélemény az adott településrendezési eszköz ügyiratának részét képezi és azokat az önkormányzati hivatal a tervező felé továbbítja.


(4)  Valamennyi véleményt a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról, település arculati kézikönyvről, településképi rendeletről és a településrendezési eszközökről, a döntés meghozatalához a döntéshozó Képviselő-testülettel ismertetni kell.


5. §


(1)  A javaslatok, vélemények elfogadására, illetve el nem fogadására, valamint mindezek indokolására a tervező javaslatot tesz, amelyet a döntéshozó Képviselő-testülettel ismertetni kell.


(2)  A válaszokról a képviselő-testület a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról, település arculati kézikönyvről, településképi rendeletről és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló kormányrendeletben meghatározott határozatával egyidejűleg dönt. A vélemény, észrevétel el nem fogadása esetén a döntést indokolnia kell.


(3) A nyilvántartás módja az iratkezelés általános rendje szerint történik.


Az elfogadott koncepció, stratégia, településrendezési eszközök, kézikönyv és településképi rendelet nyilvánosságát biztosító intézkedések


6. §


Az elfogadott koncepció, stratégia, településarculati kézikönyv, településképi rendelet és településrendezési eszköz az elfogadástól számított egy hónapon belül nyomtatott formában olvasható a Simonfai Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén és Szennai Kirendeltségén, illetve a www.simonfaihivatal.hu honlapon.


Záró rendelkezések


7. §


E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.Csatolmányok

Megnevezés méret
Melléklet
13.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!