nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
1/2015 (II.12..)
Hatályos:2015-03-01 -tól
1/2015 (II.12..)
Vérteskethely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2015. (II.12.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Vérteskethely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

1/2015. (II.12.) önkormányzati rendelete

a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról


Vérteskethely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésben, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26 §- ában, 32. § (1) bekezdés b) pontjában és (3) bekezdésében, 45. § (1) és (7) bekezdésben, 92. § (1)-(2) bekezdésben és 132. § (4) bekezdés a), d), g) pontjában valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, 29. § (1), (2) bekezdésben, 131. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:I. FEJEZET

Általános rendelkezések


1. Értelmező rendelkezések


1. § E rendelet alkalmazásában


 1. létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került az a személy, aki személy elleni bűncselekmény áldozata, valamint ha az általa lakott ingatlanát elemi kár érte, melynek következtében ideiglenesen lakhatatlanná vált, illetve ennek elkerülése érdekében azonnali beavatkozás szükséges
 2. tartósan létfenntartási gonddal küzd az a személy, akinek háztartásában az egy főre jutó jövedelem a kérelem beadását megelőző 3 hónapon keresztül nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100 %-át, egyedül élő esetén 120%-át
 3. időszakosan létfenntartási gonddal küzd az a személy, akinek háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem a kérelem beadását megelőző hónapban nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100 %-át, egyedül élő esetén 120%-át.


2. Eljárási rendelkezések


2. § (1) Az ellátások iránti kérelmeket a Császári Közös Önkormányzati Hivatalban (a továbbiakban: hivatal) lehet benyújtani. A szociális ellátások igénylését elektronikus úton nem lehet intézni.


(2) A szociális gondoskodás biztosítása érdekében az Önkormányzat, valamint annak intézményei, továbbá a településen működő köznevelési, egészségügyi szervezetek egymással, és a civil szervezetekkel kötelesek együttműködni, a tudomásukra jutott, gondoskodást igénylő problémák megoldását kötelesek kezdeményezni.


(3) Az e rendeletben szabályozott szociális ellátásokra való jogosultság elbírálásához a kérelmező köteles a maga és családja vagyoni, jövedelmi viszonyairól nyilatkozni, és az erre vonatkozó – e rendeletben előírt tartalmú - igazolásokat becsatolni, illetve ennek hivatalból történő megkéréséhez hozzájárulni.


(4) A jövedelem igazolásához csatolni kell:

 1. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 10. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt rendszeres jövedelemről a munkáltató igazolását,
 2. a járási hivatal, illetve a munkaügyi szerv által folyósított ellátásokról a kérelem benyújtását megelőző hónapban folyósított ellátás igazoló szelvényét, ennek hiányában a hatóság által kiállított igazolást,
 3. a társadalombiztosítás keretében folyósított ellátások esetében a Magyar Államkincstár, vagy az Egészségbiztosítási Pénztár, illetve a Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság által kiállított igazolást, ennek hiányában a kérelem benyújtását megelőző hónapban kifizetett ellátás igazoló szelvényét vagy az utolsó havi bankszámla kivonatot,
 4. gyermektartást, illetve árvaellátást igazoló iratot,
 5. a kiskorú gyermek elhelyezéséről szóló jogerős ítéletet,
 6. külön élő házastársak esetében a kérelmező büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozatát a különélésről,
 7.  a 16 év feletti nappali tagozaton tanulmányokat folytató gyermek esetében iskolalátogatási vagy hallgatói jogviszony igazolást,
 8. egyéb nem rendszeres jövedelem igazolására a kérelmező írásbeli nyilatkozatát.


3. § A kérelmek benyújtása írásban történhet, melynek tartalmaznia kell rövid indoklást is. A kérelemhez benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmát a hivatal ellenőrzi.


4. § A támogatás folyósítása a támogatás megállapítását követő 5 napon belül bankszámlára utalással, a hivatal házipénztárában történő kifizetéssel gyógyszer-, vásárlási utalvány formájában, vagy a jogosult közvetlen költségeinek átvállalásával történhet, ha az adott ellátást e rendelet másképp nem szabályozza.II. FEJEZET

Pénzbeli ellátások


3. Pénzbeli ellátások fajtái


5. § (1) Vérteskethely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, szociális rászorultság esetén, havi rendszerességgel, a jogosult számára települési támogatást nyújt:


          a) a gyógyszerkiadások viseléséhez.


4. Települési támogatás

a gyógyszerkiadások viseléséhez


6. § (1) A gyógyszerkiadások viseléséhez kapcsolódó települési támogatás (a továbbiakban: gyógyszertámogatás) iránti kérelmet a 1. melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.


(2) A gyógyszertámogatás megállapításához mellékelni kell

          a) a család jövedelmére vonatkozó jövedelemigazolását,

          b) a háziorvos 2. melléklet szerinti igazolását arra vonatkozóan, hogy a kérelmező által havonta rendszeresen használt, a társadalombiztosító által támogatott gyógyszereinek térítési díja meghaladja a 6.000- Ft-ot.


7. § (1) Gyógyszertámogatásra jogosult az a személy, akinek - a (2) bekezdés b.) pontjában írt feltételen túlmenően - családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, egyedül élő esetén a 270 %-át.


(2) A gyógyszertámogatás havi összege 6.000- Ft. A támogatás összegét a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig kell a kérelmező számára kifizetni.


(3) A gyógyszertámogatást a kérelem benyújtása hónapjának első napjától kezdődően tárgyév december 31. napjáig kell megállapítani. Újabb kérelem beadására tárgyévet követően van lehetőség.


8. § (1) Nem jogosult gyógyszertámogatásra a kérelmező, ha a járási hivatal által megállapított, az Szt. 49. §- ától 52. §- áig szabályozott közgyógyellátásban részesül.


(2) A gyógyszertámogatást meg kell szüntetni, ha a támogatásban részesülő személy meghal, vagy a 6-7. §- ában megjelölt jogosultságot kizáró körülmény következik be.


(3) Az (2) bekezdésben megjelölt esetekben a gyógyszertámogatást a változás hónapjának utolsó napjával kell megszüntetni. A gyógyszertámogatásra jogosult halála esetén a fel nem vett ellátást a vele közös háztartásban együtt élt házastárs vagy élettárs, gyermek, unoka, szülő, nagyszülő és testvér egymást követő sorrendben veheti fel. Egyéb esetekben a hagyatéki leltárba kerül felvételre, és a törvényes örökösök részére kell kifizetni.


5. Rendkívüli települési támogatás


9. § (1) Vérteskethely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, szociális rászorultság esetén a jogosult számára rendkívüli települési támogatást (a továbbiakban: rendkívüli települési támogatás) nyújt:

          a) rendkívüli élethelyzethez, időszakos, vagy tartós létfenntartási gondhoz,

          b) temetési költségek viseléséhez,

          c) gyermekszületéshez,

          d) óvodáztatáshoz,

          e) beiskolázáshoz,

          f) első lakáshoz jutáshoz,

          g) HPV oltáshoz.


(2) Nem állapítható meg települési támogatás annak az aktív korú személynek, aki álláskeresőként, illetve munkanélküliként a munkahely keresés céljából nem működik együtt a Kisbéri Járási Hivatal Munkaügyi Központjával.


10. § (1) A rendkívüli támogatás iránti kérelmet a 3. melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.


(2) A rendkívüli települési támogatás megállapításához mellékelni kell

a) a család jövedelemigazolását,

b) a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetről szóló orvosi, iskolai, vagy hatósági igazolást, vagy nyilatkozatot

c) temetési költségek viseléséhez az elhunyt halotti anyakönyvi kivonatának másolatát, valamint a kérelmező nevére kiállított számla eredeti példányát,

d) gyermekszületéshez a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,

e) óvodáztatáshoz a gyermek beíratásáról és óvodalátogatásról szóló igazolást,

f) beiskolázáshoz iskolalátogatási, vagy hallgatói jogviszony igazolást,

g) első lakáshoz jutási támogatás a szándékot bizonyító okiratot, valamint a bekerülés költségrészletezését,

h) HPV oltáshoz az oltóanyag megvásárlásakor kapott számlát.


11. § (1) A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakos, vagy tartós létfenntartási gonddal küzdő személyek részére nyújtott települési támogatás egyszeri hozzájárulás azoknak, akik anyagi segítségre szorulnak. A települési támogatás háztartásonként évente legfeljebb 2 alkalommal állapítható meg.


(2) A támogatás egyszeri alkalomra megállapítható összege legalább 2.000- Ft, de legfeljebb 200.000- Ft lehet.

(3) Rendkívüli élethelyzethez, illetve az időszakos, vagy tartós létfenntartási gondhoz nyújtott rendkívüli támogatásra jogosult az a személy, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100 %-át, egyedül élő esetén 120 %-át.


(4) A rendkívüli támogatás nyújtható természetben is, étkezés, tűzifa, élelmiszer csomag, illetve gyógyszer utalvány formájában, ha a kérelmező összes körülményeire tekintettel feltételezhető, hogy a kérelmező a pénzbeli ellátást nem gyermekre, létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetének, időszakos, vagy tartós létfenntartási gondjának megszüntetésére fordítja.


12. § (1) Az önkormányzat költségvetési rendeletében a 2015. évi ellátottak pénzbeli juttatásának kiadási előirányzat során meghatározott összeg erejéig a temetési költségek viseléséhez - jövedelemre tekintet nélkül - települési támogatást nyújt.


(2) A temetési költségek viseléséhez nyújtott támogatás összege: 28.000- Ft.


(3) A temetési költségek viseléséhez nyújtott támogatás nem állapítható meg annak a személynek, aki a hadigondozásról szóló törvény alapján temetési hozzájárulásban részesül.


(4) A temetési költségek viseléséhez megállapított támogatás megállapításának, vagy elutasításának tényét, az arról szóló határozat számával együtt a temetési számlára rá kell vezetni, és a kérelmező részére vissza kell adni.


13. § Az önkormányzat költségvetési rendeletében a 2015. évi ellátottak pénzbeli juttatásának kiadási előirányzat során meghatározott összeg erejéig a jövedelmi viszonyok figyelembevétele nélkül 10.000,- Ft települési támogatás illeti meg a gyermeket szülő anyát. A kérelmet a szülést követő 30 napon belül kell benyújtani a hivatalba. A határidő jogvesztő.


14. § (1) Az önkormányzat - költségvetési rendeletében a 2015. évi ellátottak pénzbeli juttatásának kiadási előirányzat során meghatározott összeg erejéig - évente egy alkalommal, jövedelemhatártól függetlenül, Vérteskethely községben lakóhellyel rendelkező, az önkormányzat fenntartásában lévő intézménybe beíratott óvodás gyermek szülője, vagy törvényes képviselője részére óvodáztatási támogatást nyújt, melynek célja, hogy a támogatás a gyermeket gondozó családnak a gyermek óvodai beíratásával, rendszeres óvodába járásával kapcsolatban jelentkező többletkiadásához részben hozzájáruljon.


(2) A támogatáshoz a szülő vagy más törvényes képviselő a gyermek óvodai beíratását köteles igazolni. A kérelem és az igazolás beadására tárgyév szeptember 01. és október 30. napja között van lehetőség. A beadási határidő jogvesztő.


(3) Az óvodáztatási támogatás összege 5.000- Ft.


15. § (1) Az önkormányzat - költségvetési rendeletében a 2015. évi ellátottak pénzbeli juttatásának kiadási előirányzat során meghatározott összeg erejéig - évente egy alkalommal, jövedelemhatártól függetlenül beiskolázási támogatást nyújt, melynek célja, hogy a támogatás a gyermeket gondozó családnak a gyermek iskolai tanulmányaival kapcsolatban jelentkező többletkiadásához részben hozzájáruljon.


(2) A támogatást a Vérteskethely községben lakóhellyel rendelkező, általános iskolai tanuló szülője vagy más törvényes képviselője veheti igénybe, azzal a feltétellel, hogy nem részesül vagy részesült más, beiskolázással kapcsolatos támogatási formában. E támogatási formában nem részesülhet az sem, aki Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatban vagy Arany János Tehetséggondozó programban vesz részt.


(3) A beiskolázási támogatáshoz a szülő vagy más törvényes képviselő a tanulói jogviszonyt köteles igazolni, továbbá nyilatkozni a (2) bekezdésben írt kizáró feltételről. A kérelem, és az igazolás beadására tárgyév szeptember 01. és október 30. napja között van lehetőség. A beadási határidő jogvesztő.


(4) A beiskolázási támogatás összege 5.000- Ft.


16. § (1) Az önkormányzat költségvetési rendeletében a 2015. évi ellátottak pénzbeli juttatásának kiadási előirányzat során meghatározott összeg erejéig- az önálló otthon megteremtésének céljából - egyszeri vissza nem térítendő települési támogatást nyújt azon a házastársak, élettársak, gyermekeiket egyedül nevelő szülők részére, akik együttesen vagy külön-külön sem rendelkeztek, rendelkeznek lakásingatlannal, jövedelmük és vagyoni viszonyuk nem teszi lehetővé az önálló otthon teremtését.


(2) A támogatás csak Vérteskethely település közigazgatási területén használható fel.


(3) E § szerinti támogatás adható:


 1. Lakásépítésre,
 2. Lakásvásárlásra,


(4) A támogatás összege 50.000- Ft.


(5) A támogatással érintett ingatlan a támogatás folyósításától számított 5 évig csak az önkormányzat előzetes írásbeli hozzájárulásával idegeníthető el. Amennyiben az ingatlant elidegenítik, a kedvezményezett köteles e tényt a hivatalban 15 napon belül bejelenteni és a támogatási összeg időarányos részét 30 napon belül egy összegben visszafizetni az önkormányzat részére.


(6) Lakás építése esetén a megállapított támogatás kifizetésére a lakás hatósági használatba vételi engedély kiadása után kerül sor.


17. § Az önkormányzat költségvetési rendeletében a 2015. évi ellátottak pénzbeli juttatásának kiadási előirányzat során meghatározott összeg erejéig szociális rászorultság esetén támogatást nyújt HPV oltáshoz Vérteskethely községben lakóhellyel rendelkező iskoláskorú lánygyermek részére.


(1) A támogatás kifizetéséhez mellékelni kell az oltóanyag megvásárlásakor kapott számlát.

(2) A támogatás összege az oltóanyag beadásának költsége.


III. FEJEZET

Természetben nyújtott szociális ellátások


6. Köztemetés


18. § Az önkormányzat méltányosságból, amennyiben az eltemettetésre kötelezett személyi havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, eltekint a temetési költség megtérítésétől


IV. FEJEZET

Szociális szolgáltatások


7. Étkeztetés


19. § (1) Az étkeztetést a rászorult kérelme alapján az önkormányzat biztosítja. Az ellátások igénybevétele, illetve megszüntetése iránti kérelmet a hivatalnál kell benyújtani. A kérelem előterjeszthető szóban és írásban egyaránt.


(2) Az Szt. 62. § (1) bekezdésében megállapított feltételek fennállása esetén az önkormányzat étkeztetést nyújt minden jogosultnak, aki az alábbi feltételek valamelyikének megfelel:

          a) aki betöltötte 65. életévét,

          b) korhatárra tekintet nélkül:

            ba) egészségi állapota, vagy

            bb) fogyatékossága, vagy

            bc) pszichiátriai betegsége, vagy

            bd) szenvedélybetegsége, vagy

            be) hajléktalansága

indokolja.


(3) Életkora miatt rászoruló az a személy, aki személyi azonosításra alkalmas okmány másolatával igazolja, hogy 65. életévét betöltötte.


(4) Egészségi állapota miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki a háziorvos, kezelőorvos igazolása szerint önmaga ellátásáról részben, vagy teljesen gondoskodni nem tud.


(5) Fogyatékossága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki

a)    fogyatékossági támogatásban részesül

b)   vakok személyi járadékában részesül

c)    emelt összegű családi pótlékban részesül,

d)   utána magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak.


(6) Pszichiátriai betegsége, illetve szenvedélybetegsége miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel, önmaga ellátására részben képes. A pszichiátriai, illetve a szenvedélybetegséget szakvéleménnyel kell igazolni.


(7) Hajléktalansága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki bejelentett lakóhellyel nem rendelkezik.


(8) A szociális rászorultság igazolására a következő iratokat illetve nyilatkozatokat lehet elfogadni:

a)      (2) bekezdés ba) és bd) alpontokban meghatározott esetekben háziorvosi, szakorvosi igazolást,

b)     a (2) bekezdés bb) alpontban meghatározott esetben fogyatékossági támogatást, vakok személyi járadékát, illetve magasabb összegű családi pótlékot megállapító, folyósítását igazoló határozatot, szakvéleményt, illetve iratot,

c)      a (2) bekezdés bc) alpontban meghatározott esetben pszichiáter vagy neurológus szakorvosi szakvéleményét,

d)     a (2) bekezdés be) alpontban meghatározott esetben a lakcím igazolására személyi igazolványt, illetve lakcímet igazoló hatósági igazolványt, amely szerint az igénylő bejelentett lakóhellyel nem rendelkezik, illetve akinek bejelentett lakóhelye hajléktalan szállás.


(9) A szociális étkeztetést igénybe vevő térítési díjat fizet. A fizetendő térítési díjak mértékét a képviselő-testület évente egy alkalommal felülvizsgálja.


(10) A szociális étkeztetést meg kell szüntetni, ha

a) az ellátott jelzi, hogy az ellátást nem kívánja igénybe venni,

b) az ellátott az ellátást előzetes bejelentés nélkül legalább 2 hétig nem vette igénybe, s ezt utólag elfogadható módon nem mentette ki orvosi igazolással, vagy

c) a jogosultsági feltételek már nem állnak fenn.


8. Házi segítségnyújtás


20. § A házi segítségnyújtást a rászorult írásbeli kérelme alapján a Kisbéri Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ intézmény tevékenységi körében biztosítja az önkormányzat. A szolgáltatás igénybevételére a Kisbér Város Önkormányzata által e tárgyban alkotott rendeletben foglaltak az irányadók.

9. Családsegítés


21. § Vérteskethely Község Önkormányzata a családsegítést a kistérségi társulás formájában működő Alapellátási Központ működésével biztosítja. A szolgáltatás igénybevételére a Kisbér Város Önkormányzata által e tárgyban alkotott rendeletben foglaltak az irányadók.V. FEJEZET

Gyermekjóléti alapellátások


10. Gyermekjóléti Szolgálat


22. § Vérteskethely Község Önkormányzata a gyermekjóléti szolgáltatást a kistérségi társulás formájában működő Alapellátási Központ működésével biztosítja. A szolgáltatás igénybevételére a Kisbér Város Önkormányzata által e tárgyban alkotott rendeletben foglaltak az irányadók.


11. Gyermekek napközbeni ellátása


23. § (1) A gyermekek napközbeni ellátását Vérteskethely Község területén a napközi otthonos óvoda biztosítja.


(2) A napközbeni ellátás iránti kérelmet az ellátást nyújtó intézmény vezetőjéhez kell benyújtani, aki az intézmény szabályzatainak megfelelően dönt az ellátás biztosításáról.


(3) A kérelemre igénybe vett ellátásokért térítési díjat kell fizetni. A fizetendő térítési díjak mértékét külön rendelet tartalmazza.


VI. FEJEZET

Záró rendelkezések


24. § (1) Ez a rendelet 2015. március 1-én lép hatályba.


(2) Hatályát veszti Vérteskethely Község Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 1/2014. (I.31.) számú önkormányzati rendelete, valamint a 11/2014. (XII.05.) sz. önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 1/2014. (I.31) önkormányzati rendelet módosításáról.


Vérteskethely, 2015. február 11.
               Tóth János                                                                                           Dr. Cserhalmi Antal

              polgármester                                                                                                    jegyzőKihirdetés napja: 2015. február 12.


                                                                                                                           Dr. Cserhalmi Antal

                                                                                                                                       jegyző


1. számú melléklet a 1/2015. (II.12.) önkormányzati rendelethez


KÉRELEM

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

a gyógyszerkiadások viseléséhez


1. Személyi adatok


1.1. A kérelmező személyére vonatkozó adatok:


Neve:                                                                                                                                                           


Születési neve:                                                                                                                                             


Anyja neve:                                                                                                                                                 


Születési helye, ideje:                                                                                                                                  


Lakóhely:                                                                                                                                 


Tartózkodási hely:                                                                                                                    


(A lakóhely és a tartózkodási hely megadásakor a lakcímnyilvántartásba bejelentett lakóhelyet, tartózkodási helyet kell feltüntetni!)

Társadalombiztosítási Azonosító Jele (TAJ):                        -      -    


Telefonszám (nem kötelező megadni):                                                                                                        


Támogatás kifizetése:  postai, vagy  banki utalás. Pénzintézet neve:                                                

Számlaszám                -                -              1.2. Jogosultsági feltételekre vonatkozó nyilatkozat


Kijelentem, hogy

A járási hivatal által megállapított közgyógyellátásban nem részesülök ;


2. A kérelmező családjában élő közeli hozzátartozók


Megjegyzés: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4 § (1) bekezdés d) pontja értelmében közeli hozzátartozó:

                                                                                                                                                          1.)

Neve és születési neve

Születési helye és ideje

Anyja neve

Társadalombiztosítási Azonosító Jele (TAJ)

1.     -      -    

Rokoni kapcsolat:

2.     -      -    

Rokoni kapcsolat:

3.     -      -    

Rokoni kapcsolat:

4.     -      -    

Rokoni kapcsolat:

5.     -      -    

Rokoni kapcsolat:

6.     -      -    

Rokoni kapcsolat:


3. A kérelmező családjának jövedelmi adataiA jövedelem típusa

Kérelmező

A kérelmező családjában élő közeli hozzátartozók

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó

ebből: közfoglalkoztatásból származó
2.

Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó
3.

Táppénz, gyermekgondozási támogatások
4.

Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások
5.

Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások
6.

Egyéb jövedelem
7.

Fizetett tartásdíj összege
8.

Összes jövedelem

* (Az ügyintéző tölti ki!)

* A család havi összjövedelme: ______________ Ft. Az egy főre jutó havi jövedelem: ____________ Ft.

                                                                                                                                                                 2.)

4. Egyéb nyilatkozatok


Felelősségem tudatában kijelentem, hogy


a) életvitelszerűen a lakóhelyemen / a tartózkodási helyemen élek, (megfelelő rész aláhúzandó)

b) a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

 Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő     felhasználásához.

 Kijelentem, hogy a gyógyszertámogatás megállapítása iránti kérelmemnek teljes egészében helyt adó          döntés elleni fellebbezési jogomról lemondok.
Kelt: Vérteskethely, _____________________________________________________

                kérelmező aláírása

                                                3.)

2. számú melléklet a 1/2015. (II.12.) önkormányzati rendelethez


IGAZOLÁS

települési gyógyszertámogatás megállapításához

(A háziorvos tölti ki.)

I. Igazolom, hogy


Neve:                                                                                                                                                      


Születési neve:                                                                                                                                        


Anyja neve:                                                                                                                                            


Születési helye, ideje:                                                                                                                             


Lakóhely:                                                                                                                             


Tartózkodási hely:                                                                                                               


(A lakóhely és a tartózkodási hely megadásakor a lakcímnyilvántartásba bejelentett lakóhelyet, tartózkodási helyet kell feltüntetni!)

Társadalombiztosítási Azonosító Jele (TAJ):                   -      -    
A HAVONTA RENDSZERESEN HASZNÁLT,

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÓ ÁLTAL TÁMOGATOTT

GYÓGYSZEREINEK* TÉRÍTÉSI DÍJA :

_______________ FORINT.Kelt: ____________________________________________________________

a háziorvos aláírásaP.H.
                                                                                         

* A havi rendszerességgel szedett gyógyszerek közül csak a társadalombiztosító által támogatottakat kell figyelembe venni.                                                                                                                      


3. számú melléklet a 1/2015. (II.12.) önkormányzati rendelethez


KÉRELEM

RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS

MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ


1. Személyi adatok


1.1. A kérelmező személyére vonatkozó adatok:


Neve:                                                                                                                                                         


Születési neve:                                                                                                                                          


Anyja neve:                                                                                                                                               


Születési helye, ideje:                                                                                                                                


Lakóhely:                                                                                                                               


Tartózkodási hely:                                                                                                                  


(A lakóhely és a tartózkodási hely megadásakor a lakcímnyilvántartásba bejelentett lakóhelyet, tartózkodási helyet kell feltüntetni!)

Társadalombiztosítási Azonosító Jele (TAJ):                      -      -    


Telefonszám (nem kötelező megadni):                                                                                                      


Támogatás kifizetése a Polgármesteri Hivatal házipénztárából történő kifizetéssel történjen:  vagy

banki utalással: . Pénzintézet neve:                                                                                                      

Számlaszám                -                -              


1.2. A kérelmező családjában élő közeli hozzátartozók adatai:


Megjegyzés: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4 § (1) bekezdés d) pontja értelmében közeli hozzátartozó:
                                                                                                                                                                 1.)

Neve és születési neve

Születési helye és ideje

Anyja neve

Társadalombiztosítási Azonosító Jele (TAJ)

1.     -      -    

Rokoni kapcsolat:

2.     -      -    

Rokoni kapcsolat:

3.     -      -    

Rokoni kapcsolat:

4.     -      -    

Rokoni kapcsolat:

5.     -      -    

Rokoni kapcsolat:

6.     -      -    

Rokoni kapcsolat:2. A kérelmező családjának jövedelmi adataiA jövedelem típusa

Kérelmező

A kérelmező családjában élő közeli hozzátartozók

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó

ebből: közfoglalkoztatásból származó
2.

Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó
3.

Táppénz, gyermekgondozási támogatások
4.

Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások
5.

Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások
6.

Egyéb jövedelem
7.

Fizetett tartásdíj összege
8.

Összes jövedelem
* (Az ügyintéző tölti ki!)

* A család havi összjövedelme: ______________ Ft. Az egy főre jutó havi jövedelem: ____________ Ft.

                                                                                                                                   

                                                                                                                                 2.)

3. A kérelem indoka Rendkívüli élethelyzethez, tartós, vagy időszakos létfenntartási gondhoz;


 Temetési költségek viseléséhez (Mellékelni kell a halotti anyakönyvi kivonat másolatát, és az eredeti temetési számlát!);


 Gyermekszületéshez (Mellékelni kell a gyermek születési anyakönyvi kivonat másolatát!);


 Óvodáztatáshoz (Mellékelni kell a gyermek Óvodába történő beíratásáról, és az óvodalátogatásról szóló        igazolást!);

 Beiskolázáshoz (Mellékelni kell az iskolalátogatási igazolást!);


 Első lakáshoz jutáshoz;

        Lakásépítéshez (Mellékelni kell a bekerülés költségrészletezését és a használatbavételi engedélyt,                        nyilatkozatot!);

        Lakásvásárláshoz (Mellékelni kell a megvásárolni kívánt lakásra az előszerződést, nyilatkozatot!);


 HPV oltáshoz (Mellékelni kell az oltóanyag megvásárlásakor kapott számlát!).Egyéb indok:                                                                                                                                                     


                                                                                                                                                                          


                                                                                                                                                                          


                                                                                                                                                                          


                                                                                                                                                                          4. Egyéb nyilatkozatok


Felelősségem tudatában kijelentem, hogy


a) életvitelszerűen a lakóhelyemen / a tartózkodási helyemen élek, (megfelelő rész aláhúzandó)

b) a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

 Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.

 Kijelentem, hogy a rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmemnek teljes egészében helyt adó döntés elleni fellebbezési jogomról lemondok.


 A hadigondozási törvény alapján temetési hozzájárulásban nem részesültem.


                                                                                                                                                                     3.)

Alulírott, ……………………………….. (szülő neve) nyilatkozom, hogy

 ………………………… nevű gyermekem ……………………………………….

………………………… nevű gyermekem ……………………………………….

………………………… nevű gyermekem ……………………………………….

tanintézményben folytatat iskolai tanulmányokat.

- A beiskolázással kapcsolatos más támogatási formában - normatív tankönyvtámogatás – gyermek/eim/ nem részesültek.

- A Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatban, vagy a Arany János Tehetséggondozó programban nem vesz részt.


Kelt: Vérteskethely, _____________________________________________________

a kérelmező aláírása

4.)

Melléklet a lakásépítési, lakásvásárlási, önálló lakrész kialakítási támogatáshoz

N y i l a t k o z a t

Alulírottak alábbi nyilatkozatunkat büntetőjogi felelősségünk teljes tudatában tesszük.

 1. Sem magamnak, sem házastársamnak, élettársamnak és kiskorú gyermekemnek, együttköltöző családtagjaimnak lakástulajdona, állandóhasználati joga vagy bérleti jogviszonya nincs.


 1. Kijelentjük, hogy nem volt a tulajdonunkban olyan lakás, amelyet gazdasági társaság tagjaként a társaság részére vagyoni hozzájárulásként szolgáltatunk, valamint az építési és használatbavételi (fennmaradási) engedélyben meghatározott céltól, illetőleg a rendeltetésétől tartósan eltérő célra használtunk.


 1. Kijelentjük, hogy valamennyien beköltözünk a megvásárolni (építeni) kívánt


      …………….. …………………………………… szám alatti lakásba.


                 N é v                              

Jelenlegi lakástulajdon, tulajdoni há-

nyad címszerű megjelölése, ha van

haszonélvező, nevének feltüntetése

Lakásbérleti jogviszony

címszerű megjelölése

____________________________(vevő,

___________________________építtető)                                   ____________________________(vevő,

___________________________építtető)                                   ____________________________(vevő,

___________________________építtető)                                   ____________________________(vevő,

___________________________építtető)                                   ____________________________(vevő,

___________________________építtető)                                   ____________________________(vevő,

___________________________építtető)                                   
Vérteskethely,     ……… év ……………….hónap……..nap


………………………………………………………………………………………………………

                                                                   a l á í r á s o k


Előttünk, mint tanúk előtt:


1. Név: ……………………………………..        2. Név: ……………………………………….   Lakcím: ………………………………….             Lakcím: ……………………………………                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                            5.)


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!