nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Felsőpáhok Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2011.(XII.1.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2021-01-01 -tól
Felsőpáhok Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2011.(XII.1.) önkormányzati rendelete
a helyi adókról


Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete

                                                    19/2011. (XII.1.) önkormányzati rendelete a helyi adókról 


Felsőpáhok Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében, az 5.§-ában, a 6.§-ban, a 15.§ a) pontjában, a 16.§ a) pontjában, a 26. §-ban, a 32.§ a) pontjában, a 33.§ a) pontjában a 42.§ (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


I.

Helyi adók a közigazgatási területen

1.§

A Képviselő-testület Felsőpáhok közigazgatási területén építményadót, a magánszemélyek kommunális adóját, idegenforgalmi adót és iparűzési adót alkalmaz.


II.

Építményadó

1. Az adó alapja és mértéke

2.§[1]


2.§[2].  (1) Az adó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete.

(2) Az építményadó évi mértéke építményenként  1000,- Ft/m2.


2.Adómentesség

3.§[3]

  (1) [4][5]Építményadó köteles a  Htv. 11.§-ában meghatározott építmény a (2) bekezdésben foglaltak kivételével.

(2)     Mentes az építményadó alól:

            a.) a Htv. 13.§.-ában meghatározott építmények,

            b.) a Htv. 13/a §-ában meghatározott szabályok szerint a műemlék épület

            c.) az önkormányzat illetékességi területén az adóév január 1-jén a életvitelszerűen helyben lakó  - a lakcímbejelentés    szabályai szerint állandó lakóhellyel rendelkező -magánszemély  tulajdonában álló,  a lakcímbejelentés szabályai szerint lakóhelyként nyilvántartásba vett ingatlanon  található építmények összessége, mivel e rendelet alapján magánszemélyek kommunális adó fizetési kötelezettséget keletkeztet.

d.) a komfort nélküli lakás, lakóház ,mivel e rendelet alapján magánszemélyek kommunális adó fizetési kötelezettséget keletkeztet

e.) a zártkerti, külterületi építmény, mivel e rendelet alapján magánszemélyek kommunális adó fizetési kötelezettséget keletkeztet.


III.

Magánbszemélyek kommunális adója

1. Az adókötelezettség

4.§[6]


Magánszemélyek kommunális adója köteles a Htv. 11.§-ában meghatározott építmény a 3.§ (2) bekezdés c.)-e.) pontjaiban foglaltak szerint  és a Htv. 17. –a szerinti belterületi 600 m2 nagyságot meghaladó beépítetlen földrészlet.5.§[7]


2. Az adó alapja és mértéke


6.§[8]

Az adó mértéke:

a) lakás (lakóház), lakásbérleti jog esetén évi 17000 Ft,

b) zártkerti építmény, külterületi építmény esetén évi 10000 Ft,

c) belterületi beépítetlen földrészlet esetén évi 8000 Ft.


3. Adómentesség

7.§.[9]

Mentes a magánszemélyek kommunális adója fizetési kötelezettség alól az építményadó hatálya alá tartozó adótárgyak után fizetésére kötelezett adóalany.


IV.

Idegenforgalmi adó

1. Az adó alapja és mértéke


8.§

2.Nyilvántartás vezetés

9.§.


V.

Iparűzési adó

Az adó mértéke

10.§.[10]

Az adó mértéke az adóalap 2,0 %-a.


VI.

Egyéb rendelkezések

11.§

Ha az esedékesség időpontjáig az adókivetés nem történik meg, az esedékes adót a határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül kell megfizetni.


VII.

Záró rendelkezések

12.§

  1. A rendelet 2012. január 1. napján lép hatályba.
  2. A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a helyi adóról szóló 13/2006.(XII.6.) számú rendelet, a 22/2007.(XII.5.) számú, a 22/2008.(XII. 11.) számú, a 14/2009.(XI.26.) számú és a 3/2010.(I.29.) számú rendelet.
        
[1]

Módosította14/2017. (XI.30.) ÖR, hatályos: 2018.01.01.-től

[2]

Módosította 9/2020. ÖR, hatályos 2020.09.16.-tól

[3]

A rendelet szövegét a 10./2015 (IX.2.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2015.09.03.-től

[4]

Módosította: 14/2017.(XI.30.) ÖR. hatályos: 2018.01.01.-től

[5]

Módosította:9/2020. (IX.15.) ÖR, hatályos 2020.09.16.-tól

[6]

Módosította: 10/2015.(IX.2.) ÖR, hatályos: 2015.09.03.-tól

[7]

Hatályon kívül helyezte a 10/2015 (IX.2.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatálytalan: 2015.09.03.-től

[8]

A rendelet szövegét a 10./2015 (IX.2.) önkormányzati rendelet 4 §-a módosította. Hatályos: 2016.01.01..-től

[9]

A rendelet szövegét a 10./2015 (IX.2.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. Hatályos: 2015. 09.03-től

[10]

Módosította 10/2020.(XII.8.) ÖR, hatályos 2021.01.01.-től

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!