nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2015 (IV.23.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-10-22 - 2020-12-31
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2015 (IV.23.) önkormányzati rendelete
Az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről


Sárbogárd Város Önkormányzat
Képviselő-testületének


9/2015. (IV. 23.) önkormányzati rendelete


az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről


Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. §. (4) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:


A rendelet célja


1. § (1) A rendelet célja az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetésére vonatkozó olyan szabályok megállapítása, melyek adott körülmények között a környezeti levegő tisztaságának védelmét elvárható és betartható módon biztosítják.

(2) A rendelet célja az is, hogy az abban foglaltak betartásával, betartatásával elősegítsük az ingatlanok rendeltetésszerű használatát, valamint csökkentsük a tárgyhoz kapcsolódó tevékenység szabályszerű gyakorlásával a szomszédos, illetve a környező birtokok füst hatásával járó háborítását.

A rendelet hatálya


2. §[1] (1) A rendelet területi hatálya kiterjed Sárbogárd város közigazgatási területén belterületi ingatlanokon; beépített- és beépítetlen területeken; közterületeken; parkokban; kertekben a művelés, gondozás, növénytermesztés, zöldségtermesztés, gyümölcstermesztés során keletkezett avar és kerti hulladék nyílttéri égetésére.

(2) Külterületi ingatlanok esetében az ingatlan tulajdonosa, használója, kezelője a tűzvédelmi hatóság engedélyével legfeljebb 10 ha egybefüggő területen irányított égetést végezhet.


Fogalom meghatározások


3. § (1) A rendelet alkalmazása szempontjából avar és kerti hulladék: falomb, faág, gally, cserje- és díszcserje ága és levele, szőlő, gyümölcsfa nyesedéke, kaszálék, egyéb növényi maradványok (továbbiakban: kerti hulladék).

(2) Hasznosítás: a kerti hulladék komposztálása, illetve a vastagabb faágak, szőlő metszése során keletkező nyesedék, ahol erre lehetőség van- tüzelő anyagként történő hasznosítása.


Általános rendelkezések


4. § (1) Az egészséges, károkozóktól és kártevőktől mentes és egyébként alkalmas kerti hulladékot elsősorban komposztálással kell hasznosítani. A vastagabb ágakat – ahol a háztartásokban arra lehetőség van - tüzelő anyagként kell felhasználni.

(2) Lakótelepi parkokban kerti hulladék nyílttéri égetése tilos. Ezen területekről a gondozás során keletkezett kaszálékot, nyesedéket és egyéb növényi hulladékot, hasznosítás, illetve további tárolás, kezelés, elégetés céljából az arra megfelelő helyre el kell szállítani.

(3)[2] Közterületek, parkok gondozása során keletkező növényi eredetű hulladékot az ingatlan tulajdonosa, kezelője, használója, a feladat ellátására jogosult – és kötelezett köteles elszállítani a kommunális hulladéklerakóhoz hasznosítás, kezelés, valamint ártalmatlanítás céljából.

Az égetés szabályai


5. § (1) Nyílt téren csak e rendeletben foglalt esetekben és feltételekkel szabad égetni kerti hulladékot. 

(2)[3] A kerti hulladék nyílttéri égetése csak szeptember 15. és május 15. napja között lehetséges, ha a hatáskörrel rendelkező szerv ez időszakra országos tűzgyújtási tilalmat nem rendel el.

(3)[4] A (2) bekezdésben megjelölt időszakban kerti hulladék égetése naponta 8.00 óra és 19.00 óra között engedélyezett.

(4) A füstképzés csökkentése érdekében a kerti hulladékot előzetesen szikkasztani, szárítani kell és az eltüzelés folyamatosan ugyan, de egyszerre csak kis adagokban, szélcsendes időben történhet.

(5) A tulajdonos (kezelő, használó, bérlő) az égetési szándékról és az égetés várható idejéről, az esetleges viták megelőzése érdekében köteles a szomszédokat előre értesíteni.

(6) Tilos a kerti hulladék égetése a (2) bekezdésben és a (3) bekezdésben engedélyezett időpontokon kívül, valamint párás, ködös, esős és szeles időben.

(7) Égetni csak megfelelően kialakított tűzrakó helyen, vagyoni és személyi biztonságot nem veszélyeztető módon, nagykorú, cselekvőképes személy folyamatos felügyelete és a lakókörnyezet lehető legkisebb zavarása mellett szabad. A tűzrakó hely épülettől és egyéb éghető anyagtól legalább 10 m távolságra legyen.

(8) Az ingatlan tulajdonosa (kezelője, használója, bérlője) az égetés során köteles a szükséges tűzoltási feltételekről (pl. oltóvíz, poroltó készülék, homok, stb. ) gondoskodni.

Amennyiben tüzelés közben olyan jelek mutatkoznak (pl. az időjárás megváltozik, felerősödik a szél), hogy az égetés folytatása veszéllyel járhat, úgy az égetést azonnal be kell fejezni.

(9)[5] Az égetendő hulladék nem tartalmazhat kommunális, egyéb háztartási, ipari eredetű hulladékot (pl. műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, stb., illetve ezek maradványait stb.).

(10) Az égetés végén meg kell győződni arról, hogy a tűz elhamvadt, és gondoskodni kell a visszamaradt parázs, vagy hamu belocsolásáról, vékony földréteggel történő lefedéséről.

A helyszín elhagyása előtt meg kell arról is győződni, hogy az égetés helyén túl saját, illetve a szomszédos ingatlanokon a tüzelésből eredően (felszálló égő nyesedék, szikra által) nem keletkezett-e újabb tűzfészek, újabb veszélyforrás.

A nyílttéri égetés során a szabálytalanságokból, illetve az égetésből eredő károkért az égetést végző teljes körű felelősséggel tartozik.

6. § (1)[6] Az e rendeletben már leszabályozott, nyílttéri égetést engedélyező és tiltó rendelkezéseken túlmenően az 5.§ (2) és (3) bekezdésében meghatározott időpontokon belül tilos az avar- és kerti hulladék nyílttéri tüzelése egészségügyi, gyermek, oktatási és közintézmények, sportlétesítmények nyitvatartási ideje alatt, az intézményektől mért 150 m-es távolságon belül.

(2) Tilos továbbá a nyílttéri égetés a bevásároló központok, egyéb kereskedelmi és szolgáltató egységek közelében, ha a kerti hulladék égetése során a legkisebb zavaró hatás, (füst, bűz hatás) bekövetkezne az egységek, illetve azok szolgáltatásait igénybe vevők tekintetében.

Záró rendelkezések


7. § (1) Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 (2) E rendelet hatálybalépésével az avar és kerti hulladékok nyílttéri égestéséről szóló 22/2007. (VI. 15.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.


Sárbogárd, 2015. április 10.

           

            dr. Sükösd Tamás                                           Demeterné dr. Venicz Anita

               polgármester                                                                jegyző


Kihirdetve: Sárbogárd, 2015. április 23.

                                                                                 Demeterné dr. Venicz Anita

                                                                                                   jegyző
[1]

A rendelet szövegét a 45/2015 (X. 21.) önkormányzati rendelet 1 §-a módosította. Hatályos: 2015. X. 22.-től

[2]

A rendelet szövegét a 45/2015 (X. 21.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2015. X. 22.-től

[3]

A rendelet szövegét a 45/2015. (X. 21.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. Hatályos: 2015. X. 22-től 

[4]

A rendelet szövegét a 45/2015 (X. 21.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. Hatályos: 2015. X. 22-től

[5]

A rendelet szövegét a 45/2015 (X. 21.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. Hatályos: 2015. X. 22-től

[6]

A rendelet szövegét a 45/2015 (X. 21.) önkormányzati rendelet 4. §-a módosította. Hatályos: 2015. X. 22.-től

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!