nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-12-18 -tól
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi költségvetésről

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:I. Fejezet


Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja


1. §[1] (1) Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét                                            28 762 797 E Ft-ban,

b) bevételi főösszegét                                           28 762 797 E Ft-ban

állapítja meg a (2) bekezdésben foglalt részletezettséggel.


(2) Az Önkormányzat

a) költségvetési kiadási főösszegét                       28 262 463 E Ft-ban,

b) költségvetési bevételi főösszegét                      21 862 300 E Ft-ban,

c) költségvetési egyenlegét (hiányát)                    - 6 400 163 E Ft-ban,

d) finanszírozási kiadását                                         500 334 E Ft-ban,

e) finanszírozási bevételét                                      6 900 497 E Ft-ban

állapítja meg.


2. § Az 1. § (2) bekezdés c) pontja szerinti költségvetési hiány finanszírozását az Önkormányzat a 2. melléklet III. pontja szerint biztosítja.


3. § (1) Az Önkormányzat összevont tervezett kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat összevont tervezett bevételeit kiemelt előirányzatonként a 2. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(3) Az Önkormányzat felújítási kiadásait felújításonként a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Az Önkormányzat beruházási kiadásait beruházásonként a 4. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(5)[2] Az Önkormányzat 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatait kiemelt előirányzatonként az 5. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(6) Az Önkormányzat egyes kiadási előirányzatainak és céltartalékainak részletezését a 6. mellékletben felsoroltak szerint hagyja jóvá.

(7) A Polgármesteri Hivatal kiadási és bevételi előirányzatait kiemelt előirányzatonként a 7. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(8) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek kiadási és bevételi előirányzatait a 8. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(9) Az Önkormányzat 2020. évi bevételeinek és kiadásainak működési-felhalmozási mérlegét a 9. mellékletben rögzítettek szerint állapítja meg.

(10) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát a 10. melléklet tartalmazza.

(11) Az Önkormányzat 2020. évi európai uniós támogatási programjait a 11. melléklet szerint fogadja el.

(12) Az adósságot keletkeztető ügyletből, fejlesztési célú hitelből megvalósuló fejlesztési célok, valamint az Önkormányzat saját bevételeit és az adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettségét a teljes futamidőre a 12. melléklet mutatja be.

(13) A Képviselő-testület a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 45. §-ában kapott felhatalmazás alapján központi és helyi adóbevételek beszedésének ösztönzésére érdekeltségi célú keretet hagy jóvá. Az anyagi ösztönzés és érdekeltség szabályozását a 13. melléklet tartalmazza.

(14) A költségvetés az Önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban tartalmazza, államigazgatási feladatot a költségvetés nem tartalmaz.

(15) A rendelet mellékleteiben jóváhagyott előirányzatok tartalmazzák az Önkormányzat Képviselő-testületének (a továbbiakban: Képviselő-testület) 193/2019. (XI. 28.) XI.ÖK határozat alapján teljesített 2020. évi bevételeket és kiadásokat.


II. Fejezet


A költségvetés végrehajtásának szabályai


1. Általános szabályok


4. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési rendeletét - az első negyedév kivételével - negyedévenként, munkatervében elfogadott időpontokban módosítja, rendkívüli esetben a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletben szabályozott módon.

(2) A 9. § - 11. § és a 12. § (1) bekezdés szerint végrehajtott előirányzat-átcsoportosítások az (1) bekezdés szerinti költségvetési rendelet módosítások során átvezetésre kerülnek.


2. Költségvetési szervek


5. § Az Önkormányzat által beszedett adókra vonatkozó méltányossági kérelmek teljesítésére a tervezett adóbevételek 1,05%-a fordítható, a részletfizetések következtében további 1,05%-a terhelheti a 2020. évi költségvetés adóbevételét.


6. § (1) A Képviselő-testület - Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58. § (6) bekezdésében foglaltak alapján - a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatalnál (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) és az Újbuda Közterület-felügyeletnél foglalkoztatott köztisztviselőkre vonatkozóan az illetményalapot 2020. március 1-től 56 000 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél jutalmazásra - ide nem értve a (3) bekezdésben foglalt jutalmazást - az egységes rovatrend K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 24%-áig vállalható kötelezettség.

(3) Pályázati források bevonásával végrehajtott projektekhez kapcsolódó jutalmazásra legfeljebb a pályázati elszámolások során személyi juttatásra jóváhagyott összeg mértékéig vállalható kötelezettség.


7. § (1) Az Önkormányzat a fenntartásában működő szociális és gyermekjóléti intézményekben (Újbudai Bölcsődei Intézmények, Újbudai Humán Szolgáltató Központ, Újbudai Idősek Háza, Újbudai Szociális Szolgálat) foglalkoztatott dolgozók részére önkormányzati szakmai pótlékot biztosít.

(2) Az önkormányzati szakmai pótlék összege

a) szociális és egészségügyi feladatot ellátó felsőfokú végzettségű szakdolgozók esetében havi 12 000 Ft,

b) szociális vagy gyermekjóléti feladatot ellátó felsőfokú végzettségű szakdolgozók esetében havi 8 000 Ft,

c) szociális vagy gyermekjóléti feladatot ellátó középfokú végzettségű szakdolgozók esetében havi 6 000 Ft és

d) a személyes gondoskodás feladatainak ellátásában közvetlenül résztvevő technikai dolgozók esetében havi 4 500 Ft.

(3) A pótlék kifizetésére évente két alkalommal, június és november hónapban, alkalmanként hat havi összeg figyelembevételével kerül sor. A kifizetéskor egy-egy foglalkoztatott esetében legfeljebb az intézményben munkavállalóként töltött hónapok számát lehet figyelembe venni.

(4) Az évi rendes szabadság kivételével a tizenkettő munkanapot egybefüggően meghaladó távollét időszakát érintő hónapokat a (3) bekezdés szerinti kifizetésnél nem lehet figyelembe venni.


8. § A rendszeres bér kifizetése minden tárgyhónapot követő hónap 3. napján esedékes, amennyiben a Magyar Államkincstár a járandóságok kifizetéséhez szükséges állományt átadta. Amennyiben a hónap 3. napja szabadnapra, vagy munkaszüneti napra esik, úgy az azt megelőző utolsó munkanap a kifizetés esedékessége.3. A költségvetés végrehajtásának speciális szabályai


9. § (1) A gazdálkodási céltartalék az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek évközi zavartalan működése biztosítása érdekében, a költségvetési év során felmerülő önkormányzati feladatok végrehajtásához jelentkező kiadásokra, működési zavarok elhárítására használható fel. A gazdálkodási céltartalék forrást biztosít továbbá a költségvetési év során megvalósítandó egyéb beruházás, felújítási feladat fedezetére vagy jóváhagyott felhalmozási célú feladat előirányzatának emelésére is. A céltartalék felhasználásáról a Polgármester dönt.

(2) Normatíva visszafizetési kötelezettségre és kamataira képzett céltartalék teljes előirányzatának felhasználását a Polgármester engedélyezi a Magyar Államkincstár határozatának vagy a normatíva elszámolásoknak a figyelembevételével.

(3) Pályázati céltartalék fedezetet nyújt az Önkormányzat által benyújtott európai uniós és egyéb pályázatok önrészének biztosításához, pályázatok előkészítésének kiadásaira, pályázati támogatások fel nem használt részének visszafizetésére. A céltartalék felhasználásáról a Polgármester dönt esetenként 10 M Ft összegig, melyről a Képviselő-testületet a soron következő költségvetési rendelet-módosításban tájékoztatja. A 10 M Ft összeg feletti felhasználásról a Képviselő-testület dönt.

(4) Nyári napközis tábor pedagógus megbízási díjak és járulékai céltartalék évközben előirányzat-átcsoportosítással kerül a tényleges kiadási előirányzatra. A céltartalék teljes összegének felhasználását a Polgármester engedélyezi.

(5) Intézményvezetők személyi juttatása, jutalmazása céltartalék jóváhagyott teljes összegének felhasználásáról a Polgármester dönt. Nem adható béremelés és jutalom annak a költségvetési szerv vezetőnek, aki az költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó jogszabályokat megszegi, és ennek ténye a vonatkozó jogszabályok szerint megállapításra kerül.

(6) Újbudai szakkollégiumok működési és fejlesztési célú támogatásának felhasználását a Polgármester engedélyezi.

(7) Támogatások céltartaléka biztosít fedezetet évközben a Képviselő-testület vagy a Polgármester által, pályázat útján vagy egyedileg odaítélt támogatásokra. A céltartalék teljes összegének felhasználása az arra jogosultak döntése alapján történik.

(8) Intézmények eszközbeszerzése céltartalék év közben előirányzat-átcsoportosítással kerül a tényleges kiadási előirányzatokra. A céltartalék teljes összegének felhasználását a Polgármester engedélyezi.

(9) Aktív Időskor pályázat 2020. évi fenntartási szakaszára elkülönített előirányzat felhasználására a Polgármester jogosult.

(10) Kulturális feladatok céltartaléka év közben előirányzat-átcsoportosítással kerül a tényleges kiadási előirányzatokra, melynek felhasználására a Polgármester jogosult.

(11) Parkolási feladatokkal kapcsolatos céltartalék előirányzatának felhasználását a Polgármester engedélyezi.

(12) Gyermekegészségügyi Központ és Egynapos Sebészet kialakítása céltartalék önkormányzati költségvetés terhére a Képviselő-testület 7/2018. (I. 18.) XI.ÖK határozata alapján kerülhet felhasználásra.

(13) Az általános tartalék felhasználásáról a Polgármester dönt esetenként 5 M Ft összegig, az ezt meghaladó összegű felhasználás képviselő-testületi hatáskör.

(14)[3] A koronavírus-járvány miatt létrehozott veszélyhelyzeti céltartalék felhasználásáról a Polgármester dönt.


4. Előirányzat-átcsoportosítás, -módosítás a Polgármester hatáskörében


10. § (1) A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. §-a alapján előirányzat-átcsoportosítási jogot ruház át a Polgármesterre.

(2) A Polgármester a jóváhagyott költségvetés kiemelt előirányzatain belül és között, valamint a költségvetési szervek, továbbá a költségvetési szervek és az Önkormányzat között előirányzat-átcsoportosítást hajthat végre, különösen

a) a feladatellátás csökkenése miatt,

b) év közben jelentkező új feladatellátás és indokolt többletigény esetén,

c) a feladatellátás tervezett módjának változása esetén és

d) a céltartalékok felhasználása esetén.

(3) A Képviselő-testület az Áht. 34. §-a alapján az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak módosítási jogát átruházza a Polgármesterre az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 34/A. §-a szerint.


5. Előirányzatok módosítása, átcsoportosítása költségvetési szerveknél


11. § Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv a kiadási és bevételi előirányzatok módosítását, átcsoportosítását az Áht. 30. §-a, 34. §-a és 35. §-a, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 35. §-a, 36. §-a, 42. §-a, 43. §-a, 43/A. §-a és 44. §-a szerint végezheti.


12. § (1) A költségvetési rendelet szerint jóváhagyott, költségvetési szervek által felhasználható felújítási, beruházási előirányzatokon belül, valamint felújítási, beruházási és dologi kiemelt előirányzatok között - a jóváhagyott feladat végrehajtásának kötelezettségével - feladatonként 500 E Ft-ot meg nem haladó mértékben a költségvetési szerv saját hatáskörében előirányzat-átcsoportosításra jogosult, míg ezt meghaladó mértékben a Polgármester előzetes engedélye szükséges.

(2) A közhatalmi bevételek, az intézményi működési bevételek és a felhalmozási célú bevételek esetében a Képviselő-testület előzetes engedélyt ad az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknek arra, hogy az eredeti, vagy - ha az módosításra került - a módosított bevételi előirányzaton felül pénzügyileg teljesült többletbevétellel, de éves szinten legfeljebb 1 000 E Ft összegig saját hatáskörben előirányzat-módosítást hajtsanak végre és az előirányzatot felhasználják. E fölött a többletbevétel a Képviselő-testület hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítás után használható fel.


6. A létszám-engedélyezés szabályozása


13. § A költségvetési szerv költségvetésében jóváhagyott, engedélyezett létszám év közben csak képviselő-testületi döntés alapján változhat.


7. Pénzellátás, pénzgazdálkodás


14. § (1) A költségvetési szervek finanszírozása az általuk készített éves likviditási terv alapján kidolgozott finanszírozási ütemtervben foglaltak szerint, minden tárgyhónap 1-jén és 15-én történik.

(2) Amennyiben a költségvetési szervek gazdálkodása során rendkívüli esemény következik be, úgy az (1) bekezdéstől eltérően az indokolt igénynek megfelelő finanszírozás történhet. Eseti finanszírozás alkalmával a finanszírozási ütemterv korrekcióját el kell végezni.


15. § (1) Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek - az Áht. 85. §-a alapján - a kiadásokat az alábbi esetekben teljesíthetik készpénzben:

a) a készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzések, a kiküldetési, reprezentációs kiadások, továbbá egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások, az Önkormányzat és a költségvetési szervek pénzkezelési szabályzatában meghatározott házipénztári keret nagyságára is figyelemmel,

b) a társadalom- és szociálpolitikai juttatások, az ellátottak pénzbeli juttatásai és

c) személyi juttatások egyes tételei, amennyiben fizetési számla nem áll rendelkezésre.

(2) A házipénztárban történő kifizetés havonta és szerződésenként nem haladhatja meg az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 114. § (3) bekezdésében rögzített összeget.


8. Pénzintézeti kapcsolatok


16. § A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy a költségvetés végrehajtása során az átmenetileg szabad pénzeszközöket a bevételek növelése céljából betétként elhelyezze vagy abból a jóváhagyott előirányzat mértékéig államilag garantált értékpapírt vásároljon, mellyel a fizetőképességet nem veszélyeztetheti.


III. Fejezet


Záró rendelkezések


17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.[1]

Megállapította: 48/2020. (XII. 17.) XI. ÖK rendelet 1. §. Hatályos: 2020. XII. 18-tól.

[2]

Megállapította: 32/2020. (IX. 30.) XI.ÖK rendelet 2. § (1). Hatályos: 2020. X. 1-től.

[3]

Beiktatta: 13/2020. (IV. 15.) XI.ÖK rendelet 3. §. Hatályos: 2020. IV. 16-tól.


Csatolmányok

Megnevezés méret
10. melléklet
225.82 KB
13. melléklet
149.95 KB
Indokolás
132.96 KB
12. melléklet
235.34 KB
11. melléklet
349.12 KB
1. melléklet
293.73 KB
2. melléklet
306.59 KB
3. melléklet
407.06 KB
4. melléklet
588 KB
5. melléklet
2.4 MB
6. melléklet
426.95 KB
7. melléklet
906 KB
8. melléklet
5.22 MB
9. melléklet
258.15 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!