nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013 (V. 31.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-01-01 - 2018-06-28
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013 (V. 31.) önkormányzati rendelete
a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek megsértésének és elmulasztásának jogkövetkezményeiről

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének

15/2013 (V. 31.) önkormányzati rendelete

A közösségi együttélés alapvető szabályairól valamint ezek megsértésének és elmulasztásának jogkövetkezményeiről

(egységes szerkezetben a módosító 27/2013. (XI.4.) önkormányzati rendelettel)

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8.§ (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

ELSŐ RÉSZ
ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK
I. Fejezet
A szabályozás célja

1.§ (1) Jelen rendelet célja, hogy a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) működési területén a közösségi együttélés alapvető szabályai rögzítésre kerüljenek. A békés egymás mellett élés elsődleges szempontja a közösségi szabályok betartása és betartatása, illetve a szabályok elmulasztása esetén jogkövetkezmény kilátásba helyezése.

(2) A közösségi együttélés jelen rendeletben meghatározott szabályainak elmulasztására – kivéve a 21.§-ban foglaltakat - kizárólag jelen rendeletben megjelölt jogkövetkezményeket lehet alkalmazni.

II. Fejezet
A rendelet hatálya

2.§ E rendelet hatálya kiterjed minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, amely az Önkormányzat működési területén jelen rendeletbe ütköző cselekmények valamelyikét követi el.

III. Fejezet
Eljárási szabályok

3.§ (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatt önkormányzati hatósági eljárás lefolytatására és jogkövetkezmény meghatározására – átruházott jogkörben – a jegyző jogosult.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott eljárás bejelentéssel, vagy hatóság részéről eljáró személy észlelése, azaz a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartásról felvett jegyzőkönyve  alapján (hivatalból) indul. Az eljárás valamely cselekménnyel megvalósuló, a közösségi együttélés alapvető szabályait elmulasztó magatartás esetén a cselekmény elkövetésétől, mulasztásban megnyilvánuló közösségi együttélés alapvető szabályait elmulasztó magatartás esetén a jogszerű teljesítésre nyitva álló határidő lejártától, jogellenes állapot fenntartásával megnyilvánuló közösségi együttélés alapvető szabályait elmulasztó magatartás esetén a jogellenes állapot észlelésétől számított 3 hónapon belül indítható.

(3) A cselekmény elkövetésétől számított két év elteltével nincs helye jelen rendelet szerinti felelősségre vonásnak.

(4) A közösségi együttélés alapvető szabályainak betartását a közterület-felügyelő, valamint a Polgármesteri Hivatal köztisztviselője ellenőrzi, aki a jelen rendeletben rögzített szabályoknak a megszegése esetén köteles a szükséges intézkedést megtenni.

(5) Az (1) bekezdésben megjelölt eljárásra a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) rendelkezéseit kell alkalmazni, az e rendeletben meghatározott eltérésekkel.

(6) A Jegyző döntésével szemben - a Ket. 107.§-ára figyelemmel - a Képviselő-testülethez lehet fellebbezéssel élni.

4.§ (1) A közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértése esetén -– amennyiben jelen rendelet másként nem rendelkezik – 5.000 forinttól 50.000 forintig terjedő helyszíni bírság, vagy 5.000 forinttól 150.000 forintig terjedő közigazgatási bírság szabható ki. Közigazgatási bírság vagy helyszíni bírság helyett figyelmeztetés alkalmazható, ha a cselekmény az elkövetés körülményeire tekintettel csekély súlyú és a figyelmeztetéstől kellő visszatartás várható.

(2) A bírság megfizetésére kötelezett a közigazgatási bírságot valamint a helyszíni bírságot – figyelemmel a helyszíni bírságra vonatkozó külön jogszabályokban foglalt eltérésekre - a határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül a Polgármesteri Hivatal számlájára banki átutalással vagy készpénz-átutalási megbízással köteles megfizetni. 

5.§ (1) Fiatalkorúval szemben csak akkor alkalmazható bírság, ha saját jövedelemmel rendelkezik, egyébként figyelmeztetésben kell részesíteni. A figyelmeztetést törvényes képviselőjének is kézbesíteni kell.

(2) Fiatalkorú meghallgatásáról törvényes képviselőjét azzal a felhívással kell értesíteni, hogy a fiatalkorú megjelenéséről gondoskodjék. Amennyiben a törvényes képviselő megjelenésének akadálya van, a gyámhatóság képviselőjét kell a fiatalkorú meghallgatásának időpontjáról értesíteni.

(3) A fiatalkorú meghallgatására a törvényes képviselője jelenlétében kerül sor, kivéve, ha:
a) a törvényes képviselő a cselekményt a fiatalkorúval együtt követte el, illetve az érdekei a fiatalkorú érdekeivel egyébként ellentétesek,
b) a törvényes képviselő a jogainak gyakorlásában akadályozva van,
c) a fiatalkorúnak nincs törvényes képviselője, vagy nem állapítható meg, hogy ki a törvényes képviselője.
Ezekben az esetekben a gyámhatóság eseti gondnokot rendel ki.

(4) Ha a fiatalkorú törvényes képviselője vagy gondozója az értesítés ellenére nem jelenik meg, úgy részére a végzést, illetve határozatot kézbesíteni kell azzal, hogy a határozattal szemben jogorvoslattal élhet.

MÁSODIK RÉSZ
A KÖZÖSSÉGI EGYÜTTÉLÉS ALAPVETŐ SZABÁLYAI
IV. Fejezet
A szeszesital-fogyasztás

6.§ (1) Tilos élelmiszert, palackozott italt árusító üzletek bejáratának 5 méteres körzetében, beépítetlen, bárki által megközelíthető ingatlanokon, játszótereken, lakóépületek kapualjaiban szeszesitalt fogyasztani.

(2) Az (1) bekezdés nem vonatkozik:
a) az érvényes közterült-használati hozzájárulással rendelkező vendéglátó üzletek fogyasztótereire, így különösen a kitelepülésekre, teraszokra nyitvatartási időben,
b) az engedéllyel rendelkező rendezvényekre.

7.§ A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást követ el, aki a 6.§-ban foglalt tilalmat megszegi.

V. Fejezet
A kedvtelésből tartott és egyéb állatok tartásával kapcsolatos szabályok

8.§ Mindenki köteles betartani a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010 (II.26.) Korm. rendelet rendelkezéseit.

9.§ Az Önkormányzat által fenntartott egészségügyi intézményekbe - a vakvezető
és a mozgáskorlátozottakat segítő kutya kivételével - állat nem vihető be.

10.§ (1) Közterületen idegen vagy gazdátlan állat etetése, továbbá - állatok által hozzáférhető módon - élelmiszer, tápszer vagy élelmiszerhulladék elhelyezése tilos.

(2) Az engedéllyel elhelyezett mérgek (rovar- vagy rágcsálóirtók) kivételével tilos a közterületen – állatok által hozzáférhető módon és helyen - méreg elhelyezése.

(3) A kihelyezett irtómérget figyelemfelhívó táblák jól látható helyen történő kihelyezésével kell jelezni oly módon, hogy a táblán a figyelemhívás egyértelműen jelölje a veszélyt.

11.§  (1) Tilos közterületen galambokat etetni.

(2) A vadon élő egyéb madarak etetése kizárólag madáretetőből, a lakók zavarása nélkül megengedett. A madáretetésből származó szennyeződések eltávolításáról a madáretető létesítője köteles gondoskodni.

12.§ (1) Az ebek futtatására lehetőséget biztosító terület (a továbbiakban: kutyafuttató) kijelöléséről – a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság dönt.

(2) A kutyafuttató – a Bizottság döntése alapján - – időbeli korlát nélkül, vagy sötétedéstől virradatig használhatók.

(3) A kijelölt kutyafuttatók felsorolását jelen rendelet függeléke tartalmazza.

13.§ Közterületen veszélyes, beteg vagy elhullott állat észlelése esetén azt haladéktalanul jelezni kell az illetékes hatóságoknál.

14.§ A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást követ el, aki a 9.§ (1) bekezdésében, a 10-11.§-ban, 12.§ (2) bekezdésében valamint a 13.§-ban foglalt rendelkezéseket megszegi.

VI. Fejezet
A zajvédelemmel kapcsolatos szabályok

15.§ (1) Tilos este 22.00 órától másnap reggel 07.00 óráig tartó időszakban a szabadban, nyitott ajtajú vagy ablakú helyiségben hangos énekléssel, zenéléssel, zenelejátszással vagy más módon (a továbbiakban: zenélés) a csendet megzavarni.

(2) A zenélés – ideértve a műszaki eszközzel történő zeneszolgáltatást, verklizést, ostorpattogtatással létrehozott akusztikus hangkeltést – oly módon folytatható, hogy az ne járjon olyan csoportosulással, amely a gyalogos, illetve a gépjármű forgalmat akadályozza, továbbá ne zavarja a közrendet, mások nyugalmát vagy munkavégzését.

(3) A zenélés – közterület-használati hozzájárulás vagy engedély hiányában - nem folytatható közúti hidak, felül-és aluljárók, illetve az ezekhez csatlakozó süllyesztett, nyitott terek területén, oktatási, egészségügyi és szociális intézmények épületétől számított 50 méteres közúti (közterületi) távolságon belül.

(4) Közterület-használati hozzájárulás vagy engedély hiányában tilos az utcazenélés a Szentháromság téren, a Halászbástya kilátószintjein, a Dísz téren, a Színház utcában továbbá a Szent György téren, Tárnok utcában.

(5) Közterület használati megállapodáshoz kötött tevékenységre, állami, önkormányzati, társadalmi szervek által szervezett rendezvényre, műsoros előadásra, kórusok fellépésére a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III.8.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak.

(6) Veszélyes mértékű zajkibocsátással járó rendszeres, időszakos, vagy alkalmi rendezvények - kivéve, ha a jegyző külön határozatában engedélyezi - nem tarthatók. 

16.§ (1) Magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő kertépítéssel, zöldfelület-fenntartással kapcsolatos, zajkibocsátással járó tevékenység, így különösen motoros fűnyírás, motoros fakivágás, kerti traktor üzemeltetés vasárnap és munkaszüneti napok kizárásával
a) munkanapokon 7.00 és 19.00 óra között,
b) szombaton 8.00 és 18.00 óra között,
végezhető.

(2) Köz- vagy magánterület lakóterületi övezetében parkfenntartó gazdálkodó szervezet által kertépítéssel és zöldfelület-fenntartással kapcsolatos, zajkibocsátással járó tevékenység, így különösen motoros fűnyírás, motoros fakivágás, kerti traktor egyéb gépi berendezés működtetése vasárnap és munkaszüneti napok kizárásával
a) munkanapokon 7.00 és 18.00 óra között,
b) szombaton 8.00 és 13.00 óra között,
végezhető.

17.§ A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást követ el, aki a 15.§-ban, valamint a 16.§-ban foglalt rendelkezéseket megszegi.

VII. Fejezet
Közterületek nem rendeltetésszerű használatának tilalma

18.§ (1)
 
(2) A jogosulatlan közterület-használat esetén az eredeti állapot helyreállítása során a közterület-felügyelő a közterület jogellenes használóját, ha jelen van közvetlenül, egyébként írásban (az ismeretlen, vagy ismeretlen helyen tartózkodó használót hirdetményben) felhívja a közterületen hagyott dolog haladéktalan eltávolítására. A felhívásnak tartalmaznia kell, hogy a megjelölt határidő elmulasztása esetén az otthagyott dolgot a közterületről a jogellenes használó költségére a közterület-felügyelet jogosult eltávolítani.

(3) Ha a jogellenes használó a (2) bekezdés szerinti felhívásnak nem tesz eleget, a közterület-felügyelet a közterületre helyezett dolgot elszállítja vagy elszállíttatja.

(4) Az otthagyott dolognak közterületről történő eltávolításáról jegyzőkönyvet kell felvenni, és az eltávolított dolgokról nyilvántartást kell vezetni továbbá a jelenlévő jogellenes használóval közölni, illetve az ismeretlen helyen tartózkodó használót közleményben értesíteni kell a tárolás helyéről. Az eltávolított dolgokat - figyelemmel a jelen rendeletben foglalt eltérésekre - a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) szerinti felelős őrzés szabályai szerint kell őrizni.

(5) A jogosulatlan használó a közterületről eltávolított dolgait csak az eltávolítás, tárolás és az ezzel kapcsolatos eljárás költségeinek megfizetése után veheti át.
 
(6) Ha az eltávolított dologért az azzal rendelkezni jogosult a (4) bekezdés szerinti értesítés közlésétől számított 60 napon belül nem jelentkezik, vagy jelentkezik ugyan, azonban a költségeket nem fizeti meg, a Polgármesteri Hivatal a dolgot értékesítheti. Ha az értékesítés eredménytelen volt, vagy ha az elérhető bevételt feltehetően meghaladja a tárolás és az értékesítési eljárás költsége, a Polgármesteri Hivatal jegyzőkönyv felvétele mellett megsemmisítheti a közterületről eltávolított dolgot.

(7) A jelen rendelet szerint meghatározott jogkövetkezmények nem mentesítik a jogellenes közterület használót az Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról szóló 6/2013. (III.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Közterület-használatról szóló rendelet) XIV. Fejezetében megjelölt jogkövetkezmények alól.

19.§ A közterületen lévő, Ptk. 127.§-a szerinti gazdátlan dolgok tulajdonjogát az Önkormányzat birtokbavétellel szerzi meg.

20.§ Közterületen tilos – közterület-használati hozzájárulás birtokában is - másokat zavaró, zaklató módon árusítani, osztogatni vagy szolgáltatást nyújtani.

21.§ (1) Az Önkormányzat működési területén tilos a drifting, parkour és falmászás. Tilos emlékművön, utcabútorzaton, egyéb berendezési tárgyon, valamint a lejárati lépcsőn, kőpadon, szökőkúton, templomok előtti lépcsővel határolt részen kerékpározni, rollerezni, gördeszkázni és görkorcsolyázni.

(2) Tilos az Önkormányzat működési területén található kilátók, épületek, építmények, természeti képződmények (pl. Alagút, Gellérthegy sziklái, Bécsi Kapu) tetején lévő kerítés, korlát, mellvédfal elé kimászni és ott tartózkodni.

(3) Zöldfelületeken járművel, kerékpárral kizárólag az erre a célra kijelölt utakon lehet közlekedni. Tilos gyepfelületre, parkosított területre gépkocsival vagy más járművel behajtani, valamint ott megállni.

22.§ (1) Szemétgyűjtőt csak a megbízott szakcég ürítheti, a gyűjtők kiborogatása szigorúan tilos. A szemétgyűjtőket közterületen kizárólag a megbízott szakcég által történt ürítés napján lehet - engedély nélkül - tárolni.

(2) A szelektív hulladék-gyűjtőbe csak a szelektív hulladékgyűjtőn megjelölt hulladékot szabad elhelyezni. Egyéb (különösen háztartási, építési törmelék) hulladékot a szelektív hulladékgyűjtő szigetek mellett, környékén lerakni tilos.

(3) Tilos a kutyaürülék-gyűjtő szemetesekbe más jellegű hulladékot elhelyezni.

23.§ A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást követ el, aki az 20-22.§-ban foglalt tilalmakat megszegi.


 

VIII. Fejezet
Emléktáblával, névtáblával, szöveges ismertető táblával kapcsolatos rendelkezések

24.§ (1) Tilos az Önkormányzat területén engedély nélkül emléktáblát, szöveges ismertető táblát kihelyezni, felállítani, leszerelni, beszennyezni vagy eltakarni.

(2) A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást követ el, aki az (1) bekezdésben foglalt előírást megszegi.

IX. Fejezet
Önkormányzat jelképeinek, „Budavári” név jogosulatlan használata

25.§ A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást követ el, aki az I. kerület címeréről, zászlajáról, illetve lobogójáról és ezek használatának rendjéről szóló 21/1995. (XI.14.) önkormányzati rendeletben megjelölt önkormányzati jelképeket, valamint a 14/2013. (V. 31.) önkormányzati rendeletben szabályozott „Budavári” nevet jogosulatlanul használja.

X. Fejezet
Plakátok, hirdetések, szórólapok elhelyezése

26.§ (1) A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást követ el, aki a hatóság hirdetményét olvashatatlanná teszi vagy leszakítja.

(2) A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást követ el, aki a Közterület-használatról szóló rendelet hatálya alá nem tartozó hirdető berendezést, hirdetőtáblát, illetőleg hirdetés céljára szolgáló ábrázolást e célra ki nem jelölt helyen létesít vagy helyez el, falragaszt vagy szórólapot nem a kijelölt helyen vagy engedély nélkül helyez el.

(3) A (2) bekezdésben megjelölt cselekményért a cselekményt elkövetővel egyetemlegesen az is felel, akinek érdekében a hirdető berendezést, a hirdetőtáblát, az ábrázolást, a falragaszt vagy szórólapot elhelyezték.

XI. Fejezet
Budai Vár védett övezetével kapcsolatos szabályok

27.§ (1) A Budai Vár védett övezetébe behajtani csakis a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet (a továbbiakban: KRESZ) szabályaira figyelemmel fokozott óvatossággal szabad, a sorompó előtt minden esetben meg kell állni. A gépjárművezető köteles az előtte haladó gépjárműnek a nyitott sorompó alatt történő áthaladását követően a sorompó lezárását megvárni, majd a gépjárművet érzékelő sorompó újbóli felnyitását követően a sorompón áthaladni. 

(2) Az (1) bekezdés megszegésével a károkozó az Önkormányzat tulajdonában lévő dolgokban okozott károkért a polgári jogi szabályok szerint felel.

(3) A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást követ el, aki az (1) bekezdésben foglalt előírást megszegi.

28.§ A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg, aki a saját részre kapott – behajtási, vagy várakozási – hozzájárulást jogosulatlanul használja, vagy a hozzájárulást olyan személynek engedi át, aki a hozzájárulásra nem jogosult, vagy bármely más módon a hozzájárulással visszaél.

NEGYEDIK RÉSZ
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 

29.§ (1) E Rendelet értelmezésében:

a) Szeszesital: minden alkoholtartalmú ital, kivéve a gyógynövények gyógyászati jellegű szeszes kivonatát és az ezek felhasználásával készült terméket, továbbá az 1,2%-nál kevesebb alkoholtartalmú üdítőitalok
b) Hangerősítő, hangkeltő berendezés: bármilyen műszaki megoldású berendezés, amely a hallható hangtartományba eső hanghullámokat bocsát ki.
c) Utcazenélés: közterületen elsősorban jövedelemszerzés céljából végzett hangszeres zenélés, éneklés.
d) Verklizés: rögzített dallamokat játszó, hajtókar forgatásával működő, kerekeken gördülő, szekrény alakú, egyszerű mechanikus hangszerrel történő zenélés.
e) Veszélyes mértékű zaj: a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007.(X.29.) Korm. rendelet 2.§ j) pontja szerinti veszélyes mértékű környezeti zaj.
f) Parkour: extrém sport, ahol ezen extrém sportot űző személy városi akadályokon keresztül jut el minél gyorsabban egyik helyről a másikra.
g) Drifting: gépjárművel csúszás segítségével történő irányváltoztatás
h) Építmény: az épített környezet kialakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 2.§ 8. pontjában meghatározott építmény
i) Épület: az épített környezet kialakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 2.§ 10. pontjában meghatározott épület
j) Falfirka vagy graffiti: a Btk. 324.§ (7) bekezdésében megjelölt falfirka.
k) Közterületi berendezési tárgy: mindazon tárgyak, melyek a közterületen a közszolgáltatás (pl. világítás, távközlés) kiszolgálására, illetve a közterület rendeltetésszerű használatára szolgálnak. Ezek különösen: utcabútorok (padok, szeméttartók), közvilágítási kandeláberek, telefonfülkék, elektromos kapcsolószekrények, közlekedési jelzőtáblák, korlátok, játszótéri felszerelések és berendezések.
l) Emléktábla: a kerület területén felállítható emléktáblákról szóló 21/2009. (IX.25.) önkormányzati rendelet 1.§-ában foglalt emléktábla
m) I. Kerület Kártya: az I. Kerület Kártyáról szóló Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011.(VI.24.) önkormányzati rendelete 3.§ b) pontjában meghatározott Kerület Kártya.
n) Budai Vár védett övezete: a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI.4.) Fővárosi Kgy. rendeletben foglaltak szerinti övezet.
o) Fiatalkorú: e rendelet alkalmazásában fiatalkorú, aki a közösségi együttélés szabályainak megsértésekor a tizennegyedik életévét beöltötte, de a tizennyolcadikat még nem.


(2) E Rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 
(3) E Rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Budapest I. kerület közigazgatási területéhez tartozó közterületeken való viselkedés rendjéről szóló 19/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelet, az állatok tartásáról és védelméről szóló 25/2004. (IV. 30.) Kt. rendelet.


A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének


15/2013 (V. 31.) önkormányzati rendelete


A közösségi együttélés alapvető szabályairól valamint ezek megsértésének és elmulasztásának jogkövetkezményeiről


(egységes szerkezetben a módosító 27/2013. (XI.4.), valamint a 4/2014. (III.28.) önkormányzati rendeletekkel)


Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8.§ (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:


ELSŐ RÉSZ

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

I. Fejezet

A szabályozás célja


1.§ (1) Jelen rendelet célja, hogy a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) működési területén a közösségi együttélés alapvető szabályai rögzítésre kerüljenek. A békés egymás mellett élés elsődleges szempontja a közösségi szabályok betartása és betartatása, illetve a szabályok elmulasztása esetén jogkövetkezmény kilátásba helyezése.


[1](2) A közösségi együttélés jelen rendeletben meghatározott szabályainak elmulasztására kizárólag jelen rendeletben megjelölt jogkövetkezményeket lehet alkalmazni.


II. Fejezet

A rendelet hatálya


2.§ E rendelet hatálya kiterjed minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, amely az Önkormányzat működési területén jelen rendeletbe ütköző cselekmények valamelyikét követi el.


III. Fejezet

Eljárási szabályok


3.§ (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatt önkormányzati hatósági eljárás lefolytatására és jogkövetkezmény meghatározására – átruházott jogkörben – a jegyző jogosult.


(2) Az (1) bekezdésben meghatározott eljárás bejelentéssel, vagy hatóság részéről eljáró személy észlelése, azaz a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartásról felvett jegyzőkönyve  alapján (hivatalból) indul. Az eljárás valamely cselekménnyel megvalósuló, a közösségi együttélés alapvető szabályait elmulasztó magatartás esetén a cselekmény elkövetésétől, mulasztásban megnyilvánuló közösségi együttélés alapvető szabályait elmulasztó magatartás esetén a jogszerű teljesítésre nyitva álló határidő lejártától, jogellenes állapot fenntartásával megnyilvánuló közösségi együttélés alapvető szabályait elmulasztó magatartás esetén a jogellenes állapot észlelésétől számított 3 hónapon belül indítható.


(3) A cselekmény elkövetésétől számított két év elteltével nincs helye jelen rendelet szerinti felelősségre vonásnak.


(4) A közösségi együttélés alapvető szabályainak betartását a közterület-felügyelő, valamint a Polgármesteri Hivatal köztisztviselője ellenőrzi, aki a jelen rendeletben rögzített szabályoknak a megszegése esetén köteles a szükséges intézkedést megtenni.


(5) Az (1) bekezdésben megjelölt eljárásra a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) rendelkezéseit kell alkalmazni, az e rendeletben meghatározott eltérésekkel.


[2](6) A Jegyző döntésével szemben – a Ket.-ben meghatározott kivételekkel – a Képviselő-testülethez lehet fellebbezéssel élni. Fellebbezéssel nem támadható döntések esetén a Ket. szabályai szerint van bírósági felülvizsgálatnak helye.


4.§ (1) A közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértése esetén -– amennyiben jelen rendelet másként nem rendelkezik – 5.000 forinttól 50.000 forintig terjedő helyszíni bírság, vagy 5.000 forinttól 150.000 forintig terjedő közigazgatási bírság szabható ki. Közigazgatási bírság vagy helyszíni bírság helyett figyelmeztetés alkalmazható, ha a cselekmény az elkövetés körülményeire tekintettel csekély súlyú és a figyelmeztetéstől kellő visszatartás várható.


(2) A bírság megfizetésére kötelezett a közigazgatási bírságot valamint a helyszíni bírságot – figyelemmel a helyszíni bírságra vonatkozó külön jogszabályokban foglalt eltérésekre - a határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül a Polgármesteri Hivatal számlájára banki átutalással vagy készpénz-átutalási megbízással köteles megfizetni. 


5.§ (1) Fiatalkorúval szemben csak akkor alkalmazható bírság, ha saját jövedelemmel rendelkezik, egyébként figyelmeztetésben kell részesíteni. A figyelmeztetést törvényes képviselőjének is kézbesíteni kell.


(2) Fiatalkorú meghallgatásáról törvényes képviselőjét azzal a felhívással kell értesíteni, hogy a fiatalkorú megjelenéséről gondoskodjék. Amennyiben a törvényes képviselő megjelenésének akadálya van, a gyámhatóság képviselőjét kell a fiatalkorú meghallgatásának időpontjáról értesíteni.


(3) A fiatalkorú meghallgatására a törvényes képviselője jelenlétében kerül sor, kivéve, ha:

a) a törvényes képviselő a cselekményt a fiatalkorúval együtt követte el, illetve az érdekei a fiatalkorú érdekeivel egyébként ellentétesek,

b) a törvényes képviselő a jogainak gyakorlásában akadályozva van,

c) a fiatalkorúnak nincs törvényes képviselője, vagy nem állapítható meg, hogy ki a törvényes képviselője.

Ezekben az esetekben a gyámhatóság eseti gondnokot rendel ki.


(4) Ha a fiatalkorú törvényes képviselője vagy gondozója az értesítés ellenére nem jelenik meg, úgy részére a végzést, illetve határozatot kézbesíteni kell azzal, hogy a határozattal szemben jogorvoslattal élhet.


MÁSODIK RÉSZ

A KÖZÖSSÉGI EGYÜTTÉLÉS ALAPVETŐ SZABÁLYAI

IV. Fejezet

A szeszesital-fogyasztás


6.§ (1) Tilos élelmiszert, palackozott italt árusító üzletek bejáratának 5 méteres körzetében, beépítetlen, bárki által megközelíthető ingatlanokon, játszótereken, lakóépületek kapualjaiban szeszesitalt fogyasztani.


(2) Az (1) bekezdés nem vonatkozik:

a) az érvényes közterült-használati hozzájárulással rendelkező vendéglátó üzletek fogyasztótereire, így különösen a kitelepülésekre, teraszokra nyitvatartási időben,

b) az engedéllyel rendelkező rendezvényekre.


7.§ A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást követ el, aki a 6.§-ban foglalt tilalmat megszegi.


V. Fejezet

A kedvtelésből tartott és egyéb állatok tartásával kapcsolatos szabályok


8.§ Mindenki köteles betartani a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010 (II.26.) Korm. rendelet rendelkezéseit.


9.§ Az Önkormányzat által fenntartott egészségügyi intézményekbe - a vakvezető

és a mozgáskorlátozottakat segítő kutya kivételével - állat nem vihető be.


10.§ (1) Közterületen idegen vagy gazdátlan állat etetése, továbbá - állatok által hozzáférhető módon - élelmiszer, tápszer vagy élelmiszerhulladék elhelyezése tilos.


(2) Az engedéllyel elhelyezett mérgek (rovar- vagy rágcsálóirtók) kivételével tilos a közterületen – állatok által hozzáférhető módon és helyen - méreg elhelyezése.


(3) A kihelyezett irtómérget figyelemfelhívó táblák jól látható helyen történő kihelyezésével kell jelezni oly módon, hogy a táblán a figyelemhívás egyértelműen jelölje a veszélyt.


11.§  (1) Tilos közterületen galambokat etetni.


(2) A vadon élő egyéb madarak etetése kizárólag madáretetőből, a lakók zavarása nélkül megengedett. A madáretetésből származó szennyeződések eltávolításáról a madáretető létesítője köteles gondoskodni.


12.§ (1) Az ebek futtatására lehetőséget biztosító terület (a továbbiakban: kutyafuttató) kijelöléséről – a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság dönt.


(2) A kutyafuttató – a Bizottság döntése alapján - – időbeli korlát nélkül, vagy sötétedéstől virradatig használhatók.


(3) A kijelölt kutyafuttatók felsorolását jelen rendelet függeléke tartalmazza.


13.§ Közterületen veszélyes, beteg vagy elhullott állat észlelése esetén azt haladéktalanul jelezni kell az illetékes hatóságoknál.


14.§ A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást követ el, aki a 9.§ (1) bekezdésében, a 10-11.§-ban, 12.§ (2) bekezdésében valamint a 13.§-ban foglalt rendelkezéseket megszegi.


VI. Fejezet

A zajvédelemmel kapcsolatos szabályok


[3]15.§ (1) Tilos este 22.00 órától másnap reggel 07.00 óráig tartó időszakban a településrendezési terv szerinti lakó-és vegyes területen a vendéglátó egységek közterületen lévő kerthelyiségeiben, kitelepülésein, teraszain – jegyzői engedély nélkül vagy attól eltérően – hangosan énekelni, hangerősítő, hangkeltő berendezéssel, zenelejátszással vagy más módon zenélni (a továbbiakban: zenélés).


(2) Az (1) bekezdésben rögzített zenélés jegyzői engedélyezési eljárása során a jegyző figyelembe veszi különösen a vendéglátó egység

            a) kereskedelmi nyilvántartásban szereplő adatait,

b) környezeti zajkibocsátási határérték megállapító határozatában foglaltakat,

c) hatásterületén lakók egészséges életkörülményekhez és pihenéshez való jogát,

d) működésével kapcsolatos esetleges korábbi lakossági bejelentéseket, panaszokat és ezzel kapcsolatosan indult hatósági eljárásokat.


16.§ (1) Magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő kertépítéssel, zöldfelület-fenntartással kapcsolatos, zajkibocsátással járó tevékenység, így különösen motoros fűnyírás, motoros fakivágás, kerti traktor üzemeltetés vasárnap és munkaszüneti napok kizárásával

a) munkanapokon 7.00 és 19.00 óra között,

b) szombaton 8.00 és 18.00 óra között,

végezhető.


(2)       Köz- vagy magánterület lakóterületi övezetében parkfenntartó gazdálkodó szervezet által kertépítéssel és zöldfelület-fenntartással kapcsolatos, zajkibocsátással járó tevékenység, így különösen motoros fűnyírás, motoros fakivágás, kerti traktor egyéb gépi berendezés működtetése vasárnap és munkaszüneti napok kizárásával

a) munkanapokon 7.00 és 18.00 óra között,

b) szombaton 8.00 és 13.00 óra között,

végezhető.


17.§ A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást követ el, aki a 15.§-ban, valamint a 16.§-ban foglalt rendelkezéseket megszegi.


VII. Fejezet

Közterületek nem rendeltetésszerű használatának tilalma


18.§ [4]


19.§ [5]


20.§ Közterületen tilos – közterület-használati hozzájárulás birtokában is - másokat zavaró, zaklató módon árusítani, osztogatni vagy szolgáltatást nyújtani.


21.§ (1) Az Önkormányzat működési területén tilos a drifting, parkour és falmászás. Tilos emlékművön, utcabútorzaton, egyéb berendezési tárgyon, valamint a lejárati lépcsőn, kőpadon, szökőkúton, templomok előtti lépcsővel határolt részen kerékpározni, rollerezni, gördeszkázni és görkorcsolyázni.


(2) Tilos az Önkormányzat működési területén található kilátók, épületek, építmények, természeti képződmények (pl. Alagút, Gellérthegy sziklái, Bécsi Kapu) tetején lévő kerítés, korlát, mellvédfal elé kimászni és ott tartózkodni.


(3) Zöldfelületeken járművel, kerékpárral kizárólag az erre a célra kijelölt utakon lehet közlekedni. Tilos gyepfelületre, parkosított területre gépkocsival vagy más járművel behajtani, valamint ott megállni.


[6](4) Az Önkormányzat működési területén tilos

a) a játszótéri eszközöket rendeltetésellenesen használni, különösen azokkal kapcsolatban másokat zaklató, másokat zavaró magatartást tanúsítani,

            b) állatot a játszótér területére bevinni,

            c) nyitva tartási időn túl a bezárt játszótéren tartózkodni.


22.§ (1) Szemétgyűjtőt csak a megbízott szakcég ürítheti, a gyűjtők kiborogatása szigorúan tilos. A szemétgyűjtőket közterületen kizárólag a megbízott szakcég által történt ürítés napján lehet - engedély nélkül - tárolni.


(2) A szelektív hulladék-gyűjtőbe csak a szelektív hulladékgyűjtőn megjelölt hulladékot szabad elhelyezni. Egyéb (különösen háztartási, építési törmelék) hulladékot a szelektív hulladékgyűjtő szigetek mellett, környékén lerakni tilos.


(3) Tilos a kutyaürülék-gyűjtő szemetesekbe más jellegű hulladékot elhelyezni.


23.§ A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást követ el, aki az 20-22.§-ban foglalt tilalmakat megszegi.


VIII. Fejezet

Emléktáblával, névtáblával, szöveges ismertető táblával kapcsolatos rendelkezések


24.§ (1) Tilos az Önkormányzat területén engedély nélkül emléktáblát, szöveges ismertető táblát kihelyezni, felállítani, leszerelni, beszennyezni vagy eltakarni.


(2) A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást követ el, aki az (1) bekezdésben foglalt előírást megszegi.


IX. Fejezet

Önkormányzat jelképeinek, „Budavári” név jogosulatlan használata


25.§ A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást követ el, aki az I. kerület címeréről, zászlajáról, illetve lobogójáról és ezek használatának rendjéről szóló 21/1995. (XI.14.) önkormányzati rendeletben megjelölt önkormányzati jelképeket, valamint a 14/2013. (V. 31.) önkormányzati rendeletben szabályozott „Budavári” nevet jogosulatlanul használja.


X. Fejezet

Plakátok, hirdetések, szórólapok elhelyezése


26.§ (1) A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást követ el, aki a hatóság hirdetményét olvashatatlanná teszi vagy leszakítja.


[7](2) A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást követ el, aki a Közterület-használatról szóló rendelet hatálya alá nem tartozó hirdető berendezést, hirdetőtáblát, illetőleg hirdetés céljára szolgáló ábrázolást e célra ki nem jelölt helyen vagy engedély nélkül létesít vagy helyez el.


[8](3) A (2) bekezdésben megjelölt cselekményért a cselekményt elkövetővel egyetemlegesen az is felel, akinek érdekében a hirdető berendezést, a hirdetőtáblát, az ábrázolást elhelyezték.


XI. Fejezet

Budai Vár védett övezetével kapcsolatos szabályok


[9]27.§ (1) A Budai Vár védett övezetébe behajtani, onnan kihajtani, azon áthaladni csakis a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet (a továbbiakban: KRESZ) szabályaira figyelemmel fokozott óvatossággal szabad, a sorompó előtt minden esetben meg kell állni. A gépjárművezető köteles az előtte haladó gépjárműnek a nyitott sorompó alatt történő áthaladását követően a sorompó lezárását megvárni, majd a gépjárművet érzékelő sorompó újbóli felnyitását követően a sorompón áthaladni. 


(2) Az (1) bekezdés megszegésével a károkozó az Önkormányzat tulajdonában lévő dolgokban okozott károkért a polgári jogi szabályok szerint felel.


(3) A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást követ el, aki az (1) bekezdésben foglalt előírást megszegi.


28.§ A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg, aki a saját részre kapott – behajtási, vagy várakozási – hozzájárulást jogosulatlanul használja, vagy a hozzájárulást olyan személynek engedi át, aki a hozzájárulásra nem jogosult, vagy bármely más módon a hozzájárulással visszaél.NEGYEDIK RÉSZ

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK29.§ (1) E Rendelet értelmezésében:


[10]a) Szeszesital: minden alkoholtartalmú ital, kivéve a gyógynövények gyógyászati jellegű szeszes kivonatát és az ezek felhasználásával készült terméket, továbbá az 1,2%-nál kevesebb alkoholtartalmú üdítőitalokat.

b) Hangerősítő, hangkeltő berendezés: bármilyen műszaki megoldású berendezés, amely a hallható hangtartományba eső hanghullámokat bocsát ki.

[11]c)

[12]d)

[13]e)

f) Parkour: extrém sport, ahol ezen extrém sportot űző személy városi akadályokon keresztül jut el minél gyorsabban egyik helyről a másikra.

g) Drifting: gépjárművel csúszás segítségével történő irányváltoztatás

h) Építmény: az épített környezet kialakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 2.§ 8. pontjában meghatározott építmény

i) Épület: az épített környezet kialakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 2.§ 10. pontjában meghatározott épület

j) Falfirka vagy graffiti: a Btk. 324.§ (7) bekezdésében megjelölt falfirka.

k) Közterületi berendezési tárgy: mindazon tárgyak, melyek a közterületen a közszolgáltatás (pl. világítás, távközlés) kiszolgálására, illetve a közterület rendeltetésszerű használatára szolgálnak. Ezek különösen: utcabútorok (padok, szeméttartók), közvilágítási kandeláberek, telefonfülkék, elektromos kapcsolószekrények, közlekedési jelzőtáblák, korlátok, játszótéri felszerelések és berendezések.

l) Emléktábla: a kerület területén felállítható emléktáblákról szóló 21/2009. (IX.25.) önkormányzati rendelet 1.§-ában foglalt emléktábla

m) I. Kerület Kártya: az I. Kerület Kártyáról szóló Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011.(VI.24.) önkormányzati rendelete 3.§ b) pontjában meghatározott Kerület Kártya.

n) Budai Vár védett övezete: a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI.4.) Fővárosi Kgy. rendeletben foglaltak szerinti övezet.

o) Fiatalkorú: e rendelet alkalmazásában fiatalkorú, aki a közösségi együttélés szabályainak megsértésekor a tizennegyedik életévét beöltötte, de a tizennyolcadikat még nem.


(2) E Rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(3) E Rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Budapest I. kerület közigazgatási területéhez tartozó közterületeken való viselkedés rendjéről szóló 19/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelet, az állatok tartásáról és védelméről szóló 25/2004. (IV. 30.) Kt. rendelet.A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének


15/2013 (V. 31.) önkormányzati rendelete


A közösségi együttélés alapvető szabályairól valamint ezek megsértésének és elmulasztásának jogkövetkezményeiről


(egységes szerkezetben a módosító 27/2013. (XI.4.), valamint a 4/2014. (III.28.), 15/2015. (VI.18.) önkormányzati rendeletekkel)


Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8.§ (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:


ELSŐ RÉSZ

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

I. Fejezet

A szabályozás célja


1.§ (1) Jelen rendelet célja, hogy a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) működési területén a közösségi együttélés alapvető szabályai rögzítésre kerüljenek. A békés egymás mellett élés elsődleges szempontja a közösségi szabályok betartása és betartatása, illetve a szabályok elmulasztása esetén jogkövetkezmény kilátásba helyezése.


[14](2) A közösségi együttélés jelen rendeletben meghatározott szabályainak elmulasztására kizárólag jelen rendeletben megjelölt jogkövetkezményeket lehet alkalmazni.


II. Fejezet

A rendelet hatálya


2.§ E rendelet hatálya kiterjed minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, amely az Önkormányzat működési területén jelen rendeletbe ütköző cselekmények valamelyikét követi el.


III. Fejezet

Eljárási szabályok


3.§[15] (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatt az e rendeletben meghatározott közigazgatási bírság, helyszíni bírság kiszabásával és figyelmeztetés alkalmazásával kapcsolatos eljárásban – amennyiben jelen rendelet vagy magasabb szintű jogszabály eltérően nem rendelkezik – átruházott hatáskörben a jegyző jár el.


(2) Az (1) bekezdésben meghatározott eljárás bejelentéssel, vagy hatóság részéről eljáró személy észlelése, azaz a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartásról felvett jegyzőkönyve  alapján (hivatalból) indul. Az eljárás valamely cselekménnyel megvalósuló, a közösségi együttélés alapvető szabályait elmulasztó magatartás esetén a cselekmény elkövetésétől, mulasztásban megnyilvánuló közösségi együttélés alapvető szabályait elmulasztó magatartás esetén a jogszerű teljesítésre nyitva álló határidő lejártától, jogellenes állapot fenntartásával megnyilvánuló közösségi együttélés alapvető szabályait elmulasztó magatartás esetén a jogellenes állapot észlelésétől számított 3 hónapon belül indítható.


(3) A cselekmény elkövetésétől számított két év elteltével nincs helye jelen rendelet szerinti felelősségre vonásnak.


(4) A közösségi együttélés alapvető szabályainak betartását a közterület-felügyelő, valamint a Polgármesteri Hivatal köztisztviselője ellenőrzi, aki a jelen rendeletben rögzített szabályoknak a megszegése esetén köteles a szükséges intézkedést megtenni.


(5) Az (1) bekezdésben megjelölt eljárásra a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) rendelkezéseit kell alkalmazni, az e rendeletben meghatározott eltérésekkel.


[16](6) A Jegyző döntésével szemben – a Ket.-ben meghatározott kivételekkel – a Képviselő-testülethez lehet fellebbezéssel élni. Fellebbezéssel nem támadható döntések esetén a Ket. szabályai szerint van bírósági felülvizsgálatnak helye.


4.§ (1) A közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértése esetén -– amennyiben jelen rendelet másként nem rendelkezik – 5.000 forinttól 50.000 forintig terjedő helyszíni bírság, vagy 5.000 forinttól 150.000 forintig terjedő közigazgatási bírság szabható ki. Közigazgatási bírság vagy helyszíni bírság helyett figyelmeztetés alkalmazható, ha a cselekmény az elkövetés körülményeire tekintettel csekély súlyú és a figyelmeztetéstől kellő visszatartás várható.


(2) A bírság megfizetésére kötelezett a közigazgatási bírságot valamint a helyszíni bírságot – figyelemmel a helyszíni bírságra vonatkozó külön jogszabályokban foglalt eltérésekre - a határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül a Polgármesteri Hivatal számlájára banki átutalással vagy készpénz-átutalási megbízással köteles megfizetni. 


5.§ (1) Fiatalkorúval szemben csak akkor alkalmazható bírság, ha saját jövedelemmel rendelkezik, egyébként figyelmeztetésben kell részesíteni. A figyelmeztetést törvényes képviselőjének is kézbesíteni kell.


(2) Fiatalkorú meghallgatásáról törvényes képviselőjét azzal a felhívással kell értesíteni, hogy a fiatalkorú megjelenéséről gondoskodjék. Amennyiben a törvényes képviselő megjelenésének akadálya van, a gyámhatóság képviselőjét kell a fiatalkorú meghallgatásának időpontjáról értesíteni.


(3) A fiatalkorú meghallgatására a törvényes képviselője jelenlétében kerül sor, kivéve, ha:

a) a törvényes képviselő a cselekményt a fiatalkorúval együtt követte el, illetve az érdekei a fiatalkorú érdekeivel egyébként ellentétesek,

b) a törvényes képviselő a jogainak gyakorlásában akadályozva van,

c) a fiatalkorúnak nincs törvényes képviselője, vagy nem állapítható meg, hogy ki a törvényes képviselője.

Ezekben az esetekben a gyámhatóság eseti gondnokot rendel ki.


(4) Ha a fiatalkorú törvényes képviselője vagy gondozója az értesítés ellenére nem jelenik meg, úgy részére a végzést, illetve határozatot kézbesíteni kell azzal, hogy a határozattal szemben jogorvoslattal élhet.


MÁSODIK RÉSZ

A KÖZÖSSÉGI EGYÜTTÉLÉS ALAPVETŐ SZABÁLYAI

IV. Fejezet

A szeszesital-fogyasztás


6.§[17] (1) Tilos jelen rendelet hatálya alá eső közterületek közül az alábbi területeken szeszesitalt fogyasztani


 1. élelmiszert, palackozott italt árusító üzletek bejáratának 5 méteres körzetében,
 2. játszótereken,
 3. lakóépületek kapualjaiban,
 4. Batthyány téren és a hozzá tartozó aluljáró területén (hrsz. 14446, 14445, 14444, 14447/1),
 5. Markovits Iván utcában (hrsz. 14130), Iskola utcában (hrsz. 14271), Gyorskocsi utcában (hrsz. 14125), Batthyány utca Iskola utcáig tartó szakaszán (hrsz. 13881, 13882), Bem rakparton (hrsz. 14477/6) és Fő utca kerülethatártól Batthyány térig terjedő szakaszán (hrsz. 14447/2) és Batthyány tértől Szilágyi Dezső térig terjedő szakaszán (hrsz. 14443 és 14435/1),
 6. Vérmező területén (hrsz. 7072), a Horváth kertben (hrsz. 7175), a Feszty Árpád utcában (hrsz. 7613) és a Kosciuszkó Tádé utcában (hrsz. 7588).


(2) Az (1) bekezdés nem vonatkozik:


a)    az érvényes közterület-használati hozzájárulással rendelkező vendéglátó üzletek fogyasztótereire, így különösen a kitelepülésekre, teraszokra, kerthelyiségekre nyitvatartási időben,

b)    az engedéllyel rendelkező rendezvények, vásárok, piacok idején és területén,

c)    bejelentett és kereskedelmi nyilvántartásba vett közterületi értékesítésre,

d)    bejelentett, engedélyezett  alkalmi rendezvények idején és területén.


(3) A jelen § alkalmazása során induló eljárásokban a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.


7.§ [18]


V. Fejezet

A kedvtelésből tartott és egyéb állatok tartásával kapcsolatos szabályok


8.§ Mindenki köteles betartani a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010 (II.26.) Korm. rendelet rendelkezéseit.


9.§ Az Önkormányzat által fenntartott egészségügyi intézményekbe - a vakvezető

és a mozgáskorlátozottakat segítő kutya kivételével - állat nem vihető be.


10.§ (1) Közterületen idegen vagy gazdátlan állat etetése, továbbá - állatok által hozzáférhető módon - élelmiszer, tápszer vagy élelmiszerhulladék elhelyezése tilos.


(2) Az engedéllyel elhelyezett mérgek (rovar- vagy rágcsálóirtók) kivételével tilos a közterületen – állatok által hozzáférhető módon és helyen - méreg elhelyezése.


(3) A kihelyezett irtómérget figyelemfelhívó táblák jól látható helyen történő kihelyezésével kell jelezni oly módon, hogy a táblán a figyelemhívás egyértelműen jelölje a veszélyt.


11.§  (1) Tilos közterületen galambokat etetni.


(2) A vadon élő egyéb madarak etetése kizárólag madáretetőből, a lakók zavarása nélkül megengedett. A madáretetésből származó szennyeződések eltávolításáról a madáretető létesítője köteles gondoskodni.


12.§ (1) Az ebek futtatására lehetőséget biztosító terület (a továbbiakban: kutyafuttató) kijelöléséről – a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság dönt.


(2) A kutyafuttató – a Bizottság döntése alapján - – időbeli korlát nélkül, vagy sötétedéstől virradatig használhatók.


(3) A kijelölt kutyafuttatók felsorolását jelen rendelet függeléke tartalmazza.


13.§ Közterületen veszélyes, beteg vagy elhullott állat észlelése esetén azt haladéktalanul jelezni kell az illetékes hatóságoknál.


14.§ A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást követ el, aki a 9.§ (1) bekezdésében, a 10-11.§-ban, 12.§ (2) bekezdésében valamint a 13.§-ban foglalt rendelkezéseket megszegi.


VI. Fejezet

A zajvédelemmel kapcsolatos szabályok


[19]15.§ (1) Tilos este 22.00 órától másnap reggel 07.00 óráig tartó időszakban a településrendezési terv szerinti lakó-és vegyes területen a vendéglátó egységek közterületen lévő kerthelyiségeiben, kitelepülésein, teraszain – jegyzői engedély nélkül vagy attól eltérően – hangosan énekelni, hangerősítő, hangkeltő berendezéssel, zenelejátszással vagy más módon zenélni (a továbbiakban: zenélés).


(2) Az (1) bekezdésben rögzített zenélés jegyzői engedélyezési eljárása során a jegyző figyelembe veszi különösen a vendéglátó egység

            a) kereskedelmi nyilvántartásban szereplő adatait,

b) környezeti zajkibocsátási határérték megállapító határozatában foglaltakat,

c) hatásterületén lakók egészséges életkörülményekhez és pihenéshez való jogát,

d) működésével kapcsolatos esetleges korábbi lakossági bejelentéseket, panaszokat és ezzel kapcsolatosan indult hatósági eljárásokat.


16.§ (1) Magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő kertépítéssel, zöldfelület-fenntartással kapcsolatos, zajkibocsátással járó tevékenység, így különösen motoros fűnyírás, motoros fakivágás, kerti traktor üzemeltetés vasárnap és munkaszüneti napok kizárásával

a) munkanapokon 7.00 és 19.00 óra között,

b) szombaton 8.00 és 18.00 óra között,

végezhető.


(2)       Köz- vagy magánterület lakóterületi övezetében parkfenntartó gazdálkodó szervezet által kertépítéssel és zöldfelület-fenntartással kapcsolatos, zajkibocsátással járó tevékenység, így különösen motoros fűnyírás, motoros fakivágás, kerti traktor egyéb gépi berendezés működtetése vasárnap és munkaszüneti napok kizárásával

a) munkanapokon 7.00 és 18.00 óra között,

b) szombaton 8.00 és 13.00 óra között,

végezhető.


17.§ A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást követ el, aki a 15.§-ban, valamint a 16.§-ban foglalt rendelkezéseket megszegi.VII. Fejezet

Közterületek nem rendeltetésszerű használatának tilalma


18.§ [20]


19.§ [21]


20.§ Közterületen tilos – közterület-használati hozzájárulás birtokában is - másokat zavaró, zaklató módon árusítani, osztogatni vagy szolgáltatást nyújtani.


21.§ (1) Az Önkormányzat működési területén tilos a drifting, parkour és falmászás. Tilos emlékművön, utcabútorzaton, egyéb berendezési tárgyon, valamint a lejárati lépcsőn, kőpadon, szökőkúton, templomok előtti lépcsővel határolt részen kerékpározni, rollerezni, gördeszkázni és görkorcsolyázni.


(2) Tilos az Önkormányzat működési területén található kilátók, épületek, építmények, természeti képződmények (pl. Alagút, Gellérthegy sziklái, Bécsi Kapu) tetején lévő kerítés, korlát, mellvédfal elé kimászni és ott tartózkodni.


(3) Zöldfelületeken járművel, kerékpárral kizárólag az erre a célra kijelölt utakon lehet közlekedni. Tilos gyepfelületre, parkosított területre gépkocsival vagy más járművel behajtani, valamint ott megállni.


[22](4) Az Önkormányzat működési területén tilos

a) a játszótéri eszközöket rendeltetésellenesen használni, különösen azokkal kapcsolatban másokat zaklató, másokat zavaró magatartást tanúsítani,

            b) állatot a játszótér területére bevinni,

            c) nyitva tartási időn túl a bezárt játszótéren tartózkodni.


22.§ (1) Szemétgyűjtőt csak a megbízott szakcég ürítheti, a gyűjtők kiborogatása szigorúan tilos. A szemétgyűjtőket közterületen kizárólag a megbízott szakcég által történt ürítés napján lehet - engedély nélkül - tárolni.


(2) A szelektív hulladék-gyűjtőbe csak a szelektív hulladékgyűjtőn megjelölt hulladékot szabad elhelyezni. Egyéb (különösen háztartási, építési törmelék) hulladékot a szelektív hulladékgyűjtő szigetek mellett, környékén lerakni tilos.


(3) Tilos a kutyaürülék-gyűjtő szemetesekbe más jellegű hulladékot elhelyezni.


23.§ A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást követ el, aki az 20-22.§-ban foglalt tilalmakat megszegi.VIII. Fejezet

Emléktáblával, névtáblával, szöveges ismertető táblával kapcsolatos rendelkezések


24.§ (1) Tilos az Önkormányzat területén engedély nélkül emléktáblát, szöveges ismertető táblát kihelyezni, felállítani, leszerelni, beszennyezni vagy eltakarni.


(2) A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást követ el, aki az (1) bekezdésben foglalt előírást megszegi.


IX. Fejezet

Önkormányzat jelképeinek, „Budavári” név jogosulatlan használata


25.§ A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást követ el, aki az I. kerület címeréről, zászlajáról, illetve lobogójáról és ezek használatának rendjéről szóló 21/1995. (XI.14.) önkormányzati rendeletben megjelölt önkormányzati jelképeket, valamint a 14/2013. (V. 31.) önkormányzati rendeletben szabályozott „Budavári” nevet jogosulatlanul használja.


X. Fejezet

Plakátok, hirdetések, szórólapok elhelyezése


26.§ (1) A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást követ el, aki a hatóság hirdetményét olvashatatlanná teszi vagy leszakítja.


[23](2) A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást követ el, aki a Közterület-használatról szóló rendelet hatálya alá nem tartozó hirdető berendezést, hirdetőtáblát, illetőleg hirdetés céljára szolgáló ábrázolást e célra ki nem jelölt helyen vagy engedély nélkül létesít vagy helyez el.


[24](3) A (2) bekezdésben megjelölt cselekményért a cselekményt elkövetővel egyetemlegesen az is felel, akinek érdekében a hirdető berendezést, a hirdetőtáblát, az ábrázolást elhelyezték.


XI. Fejezet

Budai Vár védett övezetével kapcsolatos szabályok


[25]27.§ (1) A Budai Vár védett övezetébe behajtani, onnan kihajtani, azon áthaladni csakis a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet (a továbbiakban: KRESZ) szabályaira figyelemmel fokozott óvatossággal szabad, a sorompó előtt minden esetben meg kell állni. A gépjárművezető köteles az előtte haladó gépjárműnek a nyitott sorompó alatt történő áthaladását követően a sorompó lezárását megvárni, majd a gépjárművet érzékelő sorompó újbóli felnyitását követően a sorompón áthaladni. 


(2) Az (1) bekezdés megszegésével a károkozó az Önkormányzat tulajdonában lévő dolgokban okozott károkért a polgári jogi szabályok szerint felel.


(3) A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást követ el, aki az (1) bekezdésben foglalt előírást megszegi.


28.§ A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg, aki a saját részre kapott – behajtási, vagy várakozási – hozzájárulást jogosulatlanul használja, vagy a hozzájárulást olyan személynek engedi át, aki a hozzájárulásra nem jogosult, vagy bármely más módon a hozzájárulással visszaél.NEGYEDIK RÉSZ

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK29.§ (1) E Rendelet értelmezésében:


[26]a) Szeszesital: minden alkoholtartalmú ital, kivéve a gyógynövények gyógyászati jellegű szeszes kivonatát és az ezek felhasználásával készült terméket, továbbá az 1,2%-nál kevesebb alkoholtartalmú üdítőitalokat.

b) Hangerősítő, hangkeltő berendezés: bármilyen műszaki megoldású berendezés, amely a hallható hangtartományba eső hanghullámokat bocsát ki.

[27]c)

[28]d)

[29]e)

f) Parkour: extrém sport, ahol ezen extrém sportot űző személy városi akadályokon keresztül jut el minél gyorsabban egyik helyről a másikra.

g) Drifting: gépjárművel csúszás segítségével történő irányváltoztatás

h) Építmény: az épített környezet kialakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 2.§ 8. pontjában meghatározott építmény

i) Épület: az épített környezet kialakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 2.§ 10. pontjában meghatározott épület

j) Falfirka vagy graffiti: a Btk. 324.§ (7) bekezdésében megjelölt falfirka.

k) Közterületi berendezési tárgy: mindazon tárgyak, melyek a közterületen a közszolgáltatás (pl. világítás, távközlés) kiszolgálására, illetve a közterület rendeltetésszerű használatára szolgálnak. Ezek különösen: utcabútorok (padok, szeméttartók), közvilágítási kandeláberek, telefonfülkék, elektromos kapcsolószekrények, közlekedési jelzőtáblák, korlátok, játszótéri felszerelések és berendezések.

l) Emléktábla: a kerület területén felállítható emléktáblákról szóló 21/2009. (IX.25.) önkormányzati rendelet 1.§-ában foglalt emléktábla

m) I. Kerület Kártya: az I. Kerület Kártyáról szóló Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011.(VI.24.) önkormányzati rendelete 3.§ b) pontjában meghatározott Kerület Kártya.

n) Budai Vár védett övezete: a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI.4.) Fővárosi Kgy. rendeletben foglaltak szerinti övezet.

o) Fiatalkorú: e rendelet alkalmazásában fiatalkorú, aki a közösségi együttélés szabályainak megsértésekor a tizennegyedik életévét beöltötte, de a tizennyolcadikat még nem.


(2) E Rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(3) E Rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Budapest I. kerület közigazgatási területéhez tartozó közterületeken való viselkedés rendjéről szóló 19/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelet, az állatok tartásáról és védelméről szóló 25/2004. (IV. 30.) Kt. rendelet.


A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének


15/2013 (V. 31.) önkormányzati rendelete


A közösségi együttélés alapvető szabályairól valamint ezek megsértésének és elmulasztásának jogkövetkezményeiről


(egységes szerkezetben a módosító 27/2013. (XI.4.), 4/2014. (III.28.), 15/2015. (VI.18.), valamint 4/2017. (II.23.) önkormányzati rendeletekkel)


Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8.§ (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:ELSŐ RÉSZ

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

I. Fejezet

A szabályozás célja


1.§ (1) Jelen rendelet célja, hogy a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) működési területén a közösségi együttélés alapvető szabályai rögzítésre kerüljenek. A békés egymás mellett élés elsődleges szempontja a közösségi szabályok betartása és betartatása, illetve a szabályok elmulasztása esetén jogkövetkezmény kilátásba helyezése.


[30](2) A közösségi együttélés jelen rendeletben meghatározott szabályainak elmulasztására kizárólag jelen rendeletben megjelölt jogkövetkezményeket lehet alkalmazni.


II. Fejezet

A rendelet hatálya


2.§ E rendelet hatálya kiterjed minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, amely az Önkormányzat működési területén jelen rendeletbe ütköző cselekmények valamelyikét követi el.


III. Fejezet

Eljárási szabályok


3.§[31] (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatt az e rendeletben meghatározott közigazgatási bírság, helyszíni bírság kiszabásával és figyelmeztetés alkalmazásával kapcsolatos eljárásban – amennyiben jelen rendelet vagy magasabb szintű jogszabály eltérően nem rendelkezik – átruházott hatáskörben a jegyző jár el.


(2) Az (1) bekezdésben meghatározott eljárás bejelentéssel, vagy hatóság részéről eljáró személy észlelése, azaz a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartásról felvett jegyzőkönyve  alapján (hivatalból) indul. Az eljárás valamely cselekménnyel megvalósuló, a közösségi együttélés alapvető szabályait elmulasztó magatartás esetén a cselekmény elkövetésétől, mulasztásban megnyilvánuló közösségi együttélés alapvető szabályait elmulasztó magatartás esetén a jogszerű teljesítésre nyitva álló határidő lejártától, jogellenes állapot fenntartásával megnyilvánuló közösségi együttélés alapvető szabályait elmulasztó magatartás esetén a jogellenes állapot észlelésétől számított 3 hónapon belül indítható.


(3) A cselekmény elkövetésétől számított két év elteltével nincs helye jelen rendelet szerinti felelősségre vonásnak.


(4) A közösségi együttélés alapvető szabályainak betartását a közterület-felügyelő, valamint a Polgármesteri Hivatal köztisztviselője ellenőrzi, aki a jelen rendeletben rögzített szabályoknak a megszegése esetén köteles a szükséges intézkedést megtenni.


(5) Az (1) bekezdésben megjelölt eljárásra a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) rendelkezéseit kell alkalmazni, az e rendeletben meghatározott eltérésekkel.


[32](6) A Jegyző döntésével szemben – a Ket.-ben meghatározott kivételekkel – a Képviselő-testülethez lehet fellebbezéssel élni. Fellebbezéssel nem támadható döntések esetén a Ket. szabályai szerint van bírósági felülvizsgálatnak helye.


4.§ (1) A közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértése esetén -– amennyiben jelen rendelet másként nem rendelkezik – 5.000 forinttól 50.000 forintig terjedő helyszíni bírság, vagy 5.000 forinttól 150.000 forintig terjedő közigazgatási bírság szabható ki. Közigazgatási bírság vagy helyszíni bírság helyett figyelmeztetés alkalmazható, ha a cselekmény az elkövetés körülményeire tekintettel csekély súlyú és a figyelmeztetéstől kellő visszatartás várható.


(2) A bírság megfizetésére kötelezett a közigazgatási bírságot valamint a helyszíni bírságot – figyelemmel a helyszíni bírságra vonatkozó külön jogszabályokban foglalt eltérésekre - a határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül a Polgármesteri Hivatal számlájára banki átutalással vagy készpénz-átutalási megbízással köteles megfizetni. 


5.§ (1) Fiatalkorúval szemben csak akkor alkalmazható bírság, ha saját jövedelemmel rendelkezik, egyébként figyelmeztetésben kell részesíteni. A figyelmeztetést törvényes képviselőjének is kézbesíteni kell.


(2) Fiatalkorú meghallgatásáról törvényes képviselőjét azzal a felhívással kell értesíteni, hogy a fiatalkorú megjelenéséről gondoskodjék. Amennyiben a törvényes képviselő megjelenésének akadálya van, a gyámhatóság képviselőjét kell a fiatalkorú meghallgatásának időpontjáról értesíteni.


(3) A fiatalkorú meghallgatására a törvényes képviselője jelenlétében kerül sor, kivéve, ha:

a) a törvényes képviselő a cselekményt a fiatalkorúval együtt követte el, illetve az érdekei a fiatalkorú érdekeivel egyébként ellentétesek,

b) a törvényes képviselő a jogainak gyakorlásában akadályozva van,

c) a fiatalkorúnak nincs törvényes képviselője, vagy nem állapítható meg, hogy ki a törvényes képviselője.

Ezekben az esetekben a gyámhatóság eseti gondnokot rendel ki.


(4) Ha a fiatalkorú törvényes képviselője vagy gondozója az értesítés ellenére nem jelenik meg, úgy részére a végzést, illetve határozatot kézbesíteni kell azzal, hogy a határozattal szemben jogorvoslattal élhet.MÁSODIK RÉSZ

A KÖZÖSSÉGI EGYÜTTÉLÉS ALAPVETŐ SZABÁLYAI


IV. Fejezet

A szeszesital-fogyasztás


6.§[33] (1) Tilos jelen rendelet hatálya alá eső közterületek közül az alábbi területeken szeszesitalt fogyasztani


 1. élelmiszert, palackozott italt árusító üzletek bejáratának 5 méteres körzetében,
 2. játszótereken,
 3. lakóépületek kapualjaiban,
 4. Batthyány téren és a hozzá tartozó aluljáró területén (hrsz. 14446, 14445, 14444, 14447/1),
 5. Markovits Iván utcában (hrsz. 14130), Iskola utcában (hrsz. 14271), Gyorskocsi utcában (hrsz. 14125), Batthyány utca Iskola utcáig tartó szakaszán (hrsz. 13881, 13882), Bem rakparton (hrsz. 14477/6) és Fő utca kerülethatártól Batthyány térig terjedő szakaszán (hrsz. 14447/2) és Batthyány tértől Szilágyi Dezső térig terjedő szakaszán (hrsz. 14443 és 14435/1),
 6. Vérmező területén (hrsz. 7072), a Horváth kertben (hrsz. 7175), a Feszty Árpád utcában (hrsz. 7613) és a Kosciuszkó Tádé utcában (hrsz. 7588).


(2) Az (1) bekezdés nem vonatkozik:


 1. az érvényes közterület-használati hozzájárulással rendelkező vendéglátó üzletek fogyasztótereire, így különösen a kitelepülésekre, teraszokra, kerthelyiségekre nyitvatartási időben,
 2. az engedéllyel rendelkező rendezvények, vásárok, piacok idején és területén,
 3. bejelentett és kereskedelmi nyilvántartásba vett közterületi értékesítésre,
 4. bejelentett, engedélyezett  alkalmi rendezvények idején és területén.


(3) A jelen § alkalmazása során induló eljárásokban a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.


7.§ [34]


V. Fejezet

A kedvtelésből tartott és egyéb állatok tartásával kapcsolatos szabályok


8.§ Mindenki köteles betartani a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010 (II.26.) Korm. rendelet rendelkezéseit.


9.§ Az Önkormányzat által fenntartott egészségügyi intézményekbe - a vakvezető

és a mozgáskorlátozottakat segítő kutya kivételével - állat nem vihető be.


10.§ (1) Közterületen idegen vagy gazdátlan állat etetése, továbbá - állatok által hozzáférhető módon - élelmiszer, tápszer vagy élelmiszerhulladék elhelyezése tilos.


(2) Az engedéllyel elhelyezett mérgek (rovar- vagy rágcsálóirtók) kivételével tilos a közterületen – állatok által hozzáférhető módon és helyen - méreg elhelyezése.


(3) A kihelyezett irtómérget figyelemfelhívó táblák jól látható helyen történő kihelyezésével kell jelezni oly módon, hogy a táblán a figyelemhívás egyértelműen jelölje a veszélyt.


11.§  (1) Tilos közterületen galambokat etetni.


(2) A vadon élő egyéb madarak etetése kizárólag madáretetőből, a lakók zavarása nélkül megengedett. A madáretetésből származó szennyeződések eltávolításáról a madáretető létesítője köteles gondoskodni.


12.§ (1) Az ebek futtatására lehetőséget biztosító terület (a továbbiakban: kutyafuttató) kijelöléséről – a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság dönt.


(2) A kutyafuttató – a Bizottság döntése alapján - – időbeli korlát nélkül, vagy sötétedéstől virradatig használhatók.


(3) A kijelölt kutyafuttatók felsorolását jelen rendelet függeléke tartalmazza.


13.§ Közterületen veszélyes, beteg vagy elhullott állat észlelése esetén azt haladéktalanul jelezni kell az illetékes hatóságoknál.


14.§ A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást követ el, aki a 9.§ (1) bekezdésében, a 10-11.§-ban, 12.§ (2) bekezdésében valamint a 13.§-ban foglalt rendelkezéseket megszegi.


VI. Fejezet

A zajvédelemmel kapcsolatos szabályok


[35]15.§ [36]


16.§ [37]


17.§ [38]


VII. Fejezet

Közterületek nem rendeltetésszerű használatának tilalma


18.§ [39]


19.§ [40]


20.§ Közterületen tilos – közterület-használati hozzájárulás birtokában is - másokat zavaró, zaklató módon árusítani, osztogatni vagy szolgáltatást nyújtani.


21.§ (1) Az Önkormányzat működési területén tilos a drifting, parkour és falmászás. Tilos emlékművön, utcabútorzaton, egyéb berendezési tárgyon, valamint a lejárati lépcsőn, kőpadon, szökőkúton, templomok előtti lépcsővel határolt részen kerékpározni, rollerezni, gördeszkázni és görkorcsolyázni.


(2) Tilos az Önkormányzat működési területén található kilátók, épületek, építmények, természeti képződmények (pl. Alagút, Gellérthegy sziklái, Bécsi Kapu) tetején lévő kerítés, korlát, mellvédfal elé kimászni és ott tartózkodni.


(3) Zöldfelületeken járművel, kerékpárral kizárólag az erre a célra kijelölt utakon lehet közlekedni. Tilos gyepfelületre, parkosított területre gépkocsival vagy más járművel behajtani, valamint ott megállni.


[41](4) Az Önkormányzat működési területén tilos

a) a játszótéri eszközöket rendeltetésellenesen használni, különösen azokkal kapcsolatban másokat zaklató, másokat zavaró magatartást tanúsítani,

            b) állatot a játszótér területére bevinni,

            c) nyitva tartási időn túl a bezárt játszótéren tartózkodni.

22.§ (1) Szemétgyűjtőt csak a megbízott szakcég ürítheti, a gyűjtők kiborogatása szigorúan tilos. A szemétgyűjtőket közterületen kizárólag a megbízott szakcég által történt ürítés napján lehet - engedély nélkül - tárolni.


(2) A szelektív hulladék-gyűjtőbe csak a szelektív hulladékgyűjtőn megjelölt hulladékot szabad elhelyezni. Egyéb (különösen háztartási, építési törmelék) hulladékot a szelektív hulladékgyűjtő szigetek mellett, környékén lerakni tilos.


(3) Tilos a kutyaürülék-gyűjtő szemetesekbe más jellegű hulladékot elhelyezni.


23.§ A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást követ el, aki az 20-22.§-ban foglalt tilalmakat megszegi.


VIII. Fejezet

Emléktáblával, névtáblával, szöveges ismertető táblával kapcsolatos rendelkezések


24.§ (1) Tilos az Önkormányzat területén engedély nélkül emléktáblát, szöveges ismertető táblát kihelyezni, felállítani, leszerelni, beszennyezni vagy eltakarni.


(2) A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást követ el, aki az (1) bekezdésben foglalt előírást megszegi.


IX. Fejezet

Önkormányzat jelképeinek, „Budavári” név jogosulatlan használata


25.§ A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást követ el, aki az I. kerület címeréről, zászlajáról, illetve lobogójáról és ezek használatának rendjéről szóló 21/1995. (XI.14.) önkormányzati rendeletben megjelölt önkormányzati jelképeket, valamint a 14/2013. (V. 31.) önkormányzati rendeletben szabályozott „Budavári” nevet jogosulatlanul használja.


X. Fejezet

Plakátok, hirdetések, szórólapok elhelyezése


26.§ (1) A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást követ el, aki a hatóság hirdetményét olvashatatlanná teszi vagy leszakítja.


[42](2) A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást követ el, aki a Közterület-használatról szóló rendelet hatálya alá nem tartozó hirdető berendezést, hirdetőtáblát, illetőleg hirdetés céljára szolgáló ábrázolást e célra ki nem jelölt helyen vagy engedély nélkül létesít vagy helyez el.


[43](3) A (2) bekezdésben megjelölt cselekményért a cselekményt elkövetővel egyetemlegesen az is felel, akinek érdekében a hirdető berendezést, a hirdetőtáblát, az ábrázolást elhelyezték.


XI. Fejezet

Budai Vár védett övezetével kapcsolatos szabályok


[44]27.§ (1) A Budai Vár védett övezetébe behajtani, onnan kihajtani, azon áthaladni csakis a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet (a továbbiakban: KRESZ) szabályaira figyelemmel fokozott óvatossággal szabad, a sorompó előtt minden esetben meg kell állni. A gépjárművezető köteles az előtte haladó gépjárműnek a nyitott sorompó alatt történő áthaladását követően a sorompó lezárását megvárni, majd a gépjárművet érzékelő sorompó újbóli felnyitását követően a sorompón áthaladni. 


(2) Az (1) bekezdés megszegésével a károkozó az Önkormányzat tulajdonában lévő dolgokban okozott károkért a polgári jogi szabályok szerint felel.


(3) A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást követ el, aki az (1) bekezdésben foglalt előírást megszegi.


28.§ A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg, aki a saját részre kapott – behajtási, vagy várakozási – hozzájárulást jogosulatlanul használja, vagy a hozzájárulást olyan személynek engedi át, aki a hozzájárulásra nem jogosult, vagy bármely más módon a hozzájárulással visszaél.NEGYEDIK RÉSZ

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK29.§ (1) E Rendelet értelmezésében:


[45]a) Szeszesital: minden alkoholtartalmú ital, kivéve a gyógynövények gyógyászati jellegű szeszes kivonatát és az ezek felhasználásával készült terméket, továbbá az 1,2%-nál kevesebb alkoholtartalmú üdítőitalokat.

b) Hangerősítő, hangkeltő berendezés: bármilyen műszaki megoldású berendezés, amely a hallható hangtartományba eső hanghullámokat bocsát ki.

[46]c)

[47]d)

[48]e)

f) Parkour: extrém sport, ahol ezen extrém sportot űző személy városi akadályokon keresztül jut el minél gyorsabban egyik helyről a másikra.

g) Drifting: gépjárművel csúszás segítségével történő irányváltoztatás

h) Építmény: az épített környezet kialakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 2.§ 8. pontjában meghatározott építmény

i) Épület: az épített környezet kialakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 2.§ 10. pontjában meghatározott épület

j) Falfirka vagy graffiti: a Btk. 324.§ (7) bekezdésében megjelölt falfirka.

k) Közterületi berendezési tárgy: mindazon tárgyak, melyek a közterületen a közszolgáltatás (pl. világítás, távközlés) kiszolgálására, illetve a közterület rendeltetésszerű használatára szolgálnak. Ezek különösen: utcabútorok (padok, szeméttartók), közvilágítási kandeláberek, telefonfülkék, elektromos kapcsolószekrények, közlekedési jelzőtáblák, korlátok, játszótéri felszerelések és berendezések.

l) Emléktábla: a kerület területén felállítható emléktáblákról szóló 21/2009. (IX.25.) önkormányzati rendelet 1.§-ában foglalt emléktábla

m) I. Kerület Kártya: az I. Kerület Kártyáról szóló Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011.(VI.24.) önkormányzati rendelete 3.§ b) pontjában meghatározott Kerület Kártya.

n) Budai Vár védett övezete: a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI.4.) Fővárosi Kgy. rendeletben foglaltak szerinti övezet.

o) Fiatalkorú: e rendelet alkalmazásában fiatalkorú, aki a közösségi együttélés szabályainak megsértésekor a tizennegyedik életévét beöltötte, de a tizennyolcadikat még nem.


(2) E Rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(3) E Rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Budapest I. kerület közigazgatási területéhez tartozó közterületeken való viselkedés rendjéről szóló 19/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelet, az állatok tartásáról és védelméről szóló 25/2004. (IV. 30.) Kt. rendelet.


A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének


15/2013. (V. 31.) önkormányzati rendelete


A közösségi együttélés alapvető szabályairól valamint ezek megsértésének és elmulasztásának jogkövetkezményeiről


(egységes szerkezetben a módosító 27/2013. (XI.4.), 4/2014. (III.28.), 15/2015. (VI.18.), 4/2017. (II.23.), valamint 22/2017. (XII.15.) önkormányzati rendeletekkel)


Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8.§ (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:ELSŐ RÉSZ

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

I. Fejezet

A szabályozás célja


1.§ (1) Jelen rendelet célja, hogy a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) működési területén a közösségi együttélés alapvető szabályai rögzítésre kerüljenek. A békés egymás mellett élés elsődleges szempontja a közösségi szabályok betartása és betartatása, illetve a szabályok elmulasztása esetén jogkövetkezmény kilátásba helyezése.


[49](2) A közösségi együttélés jelen rendeletben meghatározott szabályainak elmulasztására kizárólag jelen rendeletben megjelölt jogkövetkezményeket lehet alkalmazni.


II. Fejezet

A rendelet hatálya


2.§ E rendelet hatálya kiterjed minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, amely az Önkormányzat működési területén jelen rendeletbe ütköző cselekmények valamelyikét követi el.


III. Fejezet

Eljárási szabályok


3.§[50] (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatt az e rendeletben meghatározott közigazgatási bírság, helyszíni bírság kiszabásával és figyelmeztetés alkalmazásával kapcsolatos eljárásban – amennyiben jelen rendelet vagy magasabb szintű jogszabály eltérően nem rendelkezik – átruházott hatáskörben a jegyző jár el.


(2) Az (1) bekezdésben meghatározott eljárás bejelentéssel, vagy hatóság részéről eljáró személy észlelése, azaz a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartásról felvett jegyzőkönyve  alapján (hivatalból) indul. Az eljárás valamely cselekménnyel megvalósuló, a közösségi együttélés alapvető szabályait elmulasztó magatartás esetén a cselekmény elkövetésétől, mulasztásban megnyilvánuló közösségi együttélés alapvető szabályait elmulasztó magatartás esetén a jogszerű teljesítésre nyitva álló határidő lejártától, jogellenes állapot fenntartásával megnyilvánuló közösségi együttélés alapvető szabályait elmulasztó magatartás esetén a jogellenes állapot észlelésétől számított 3 hónapon belül indítható.


(3) A cselekmény elkövetésétől számított két év elteltével nincs helye jelen rendelet szerinti felelősségre vonásnak.


(4) A közösségi együttélés alapvető szabályainak betartását a közterület-felügyelő, valamint a Polgármesteri Hivatal köztisztviselője ellenőrzi, aki a jelen rendeletben rögzített szabályoknak a megszegése esetén köteles a szükséges intézkedést megtenni.(6)[51] A Jegyző döntésével szemben – az Ákr.-ben meghatározott kivételekkel – a Képviselő-testülethez lehet fellebbezéssel élni. Fellebbezéssel meg nem támadható döntések esetén az Ákr. szabályait kell alkalmazni.


4.§ (1) A közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértése esetén -– amennyiben jelen rendelet másként nem rendelkezik – 5.000 forinttól 50.000 forintig terjedő helyszíni bírság, vagy 5.000 forinttól 150.000 forintig terjedő közigazgatási bírság szabható ki. Közigazgatási bírság vagy helyszíni bírság helyett figyelmeztetés alkalmazható, ha a cselekmény az elkövetés körülményeire tekintettel csekély súlyú és a figyelmeztetéstől kellő visszatartás várható.


(2) A bírság megfizetésére kötelezett a közigazgatási bírságot valamint a helyszíni bírságot – figyelemmel a helyszíni bírságra vonatkozó külön jogszabályokban foglalt eltérésekre - a határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül a Polgármesteri Hivatal számlájára banki átutalással vagy készpénz-átutalási megbízással köteles megfizetni.  


5.§ (1) Fiatalkorúval szemben csak akkor alkalmazható bírság, ha saját jövedelemmel rendelkezik, egyébként figyelmeztetésben kell részesíteni. A figyelmeztetést törvényes képviselőjének is kézbesíteni kell.


(2) Fiatalkorú meghallgatásáról törvényes képviselőjét azzal a felhívással kell értesíteni, hogy a fiatalkorú megjelenéséről gondoskodjék. Amennyiben a törvényes képviselő megjelenésének akadálya van, a gyámhatóság képviselőjét kell a fiatalkorú meghallgatásának időpontjáról értesíteni.


(3) A fiatalkorú meghallgatására a törvényes képviselője jelenlétében kerül sor, kivéve, ha:

a) a törvényes képviselő a cselekményt a fiatalkorúval együtt követte el, illetve az érdekei a fiatalkorú érdekeivel egyébként ellentétesek,

b) a törvényes képviselő a jogainak gyakorlásában akadályozva van,

c) a fiatalkorúnak nincs törvényes képviselője, vagy nem állapítható meg, hogy ki a törvényes képviselője.

Ezekben az esetekben a gyámhatóság eseti gondnokot rendel ki.


(4) Ha a fiatalkorú törvényes képviselője vagy gondozója az értesítés ellenére nem jelenik meg, úgy részére a végzést, illetve határozatot kézbesíteni kell azzal, hogy a határozattal szemben jogorvoslattal élhet.MÁSODIK RÉSZ

A KÖZÖSSÉGI EGYÜTTÉLÉS ALAPVETŐ SZABÁLYAI


IV. Fejezet

A szeszesital-fogyasztás


6.§[52] (1) Tilos jelen rendelet hatálya alá eső közterületek közül az alábbi területeken szeszesitalt fogyasztani


 1. élelmiszert, palackozott italt árusító üzletek bejáratának 5 méteres körzetében,
 2. játszótereken,
 3. lakóépületek kapualjaiban,
 4. Batthyány téren és a hozzá tartozó aluljáró területén (hrsz. 14446, 14445, 14444, 14447/1),
 5. Markovits Iván utcában (hrsz. 14130), Iskola utcában (hrsz. 14271), Gyorskocsi utcában (hrsz. 14125), Batthyány utca Iskola utcáig tartó szakaszán (hrsz. 13881, 13882), Bem rakparton (hrsz. 14477/6) és Fő utca kerülethatártól Batthyány térig terjedő szakaszán (hrsz. 14447/2) és Batthyány tértől Szilágyi Dezső térig terjedő szakaszán (hrsz. 14443 és 14435/1),
 6. Vérmező területén (hrsz. 7072), a Horváth kertben (hrsz. 7175), a Feszty Árpád utcában (hrsz. 7613) és a Kosciuszkó Tádé utcában (hrsz. 7588).


(2) Az (1) bekezdés nem vonatkozik:


 1. az érvényes közterület-használati hozzájárulással rendelkező vendéglátó üzletek fogyasztótereire, így különösen a kitelepülésekre, teraszokra, kerthelyiségekre nyitvatartási időben,
 2. az engedéllyel rendelkező rendezvények, vásárok, piacok idején és területén,
 3. bejelentett és kereskedelmi nyilvántartásba vett közterületi értékesítésre,
 4. bejelentett, engedélyezett  alkalmi rendezvények idején és területén.


(3) A jelen § alkalmazása során induló eljárásokban a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.


7.§ [53]


V. Fejezet

A kedvtelésből tartott és egyéb állatok tartásával kapcsolatos szabályok


8.§ Mindenki köteles betartani a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010 (II.26.) Korm. rendelet rendelkezéseit.


9.§ Az Önkormányzat által fenntartott egészségügyi intézményekbe - a vakvezető

és a mozgáskorlátozottakat segítő kutya kivételével - állat nem vihető be.


10.§ (1) Közterületen idegen vagy gazdátlan állat etetése, továbbá - állatok által hozzáférhető módon - élelmiszer, tápszer vagy élelmiszerhulladék elhelyezése tilos.


(2) Az engedéllyel elhelyezett mérgek (rovar- vagy rágcsálóirtók) kivételével tilos a közterületen – állatok által hozzáférhető módon és helyen - méreg elhelyezése.


(3) A kihelyezett irtómérget figyelemfelhívó táblák jól látható helyen történő kihelyezésével kell jelezni oly módon, hogy a táblán a figyelemhívás egyértelműen jelölje a veszélyt.


11.§  (1) Tilos közterületen galambokat etetni.


(2) A vadon élő egyéb madarak etetése kizárólag madáretetőből, a lakók zavarása nélkül megengedett. A madáretetésből származó szennyeződések eltávolításáról a madáretető létesítője köteles gondoskodni.


12.§ (1) Az ebek futtatására lehetőséget biztosító terület (a továbbiakban: kutyafuttató) kijelöléséről – a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság dönt.


(2) A kutyafuttató – a Bizottság döntése alapján - – időbeli korlát nélkül, vagy sötétedéstől virradatig használhatók.


(3) A kijelölt kutyafuttatók felsorolását jelen rendelet függeléke tartalmazza.


13.§ Közterületen veszélyes, beteg vagy elhullott állat észlelése esetén azt haladéktalanul jelezni kell az illetékes hatóságoknál.


14.§ A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást követ el, aki a 9.§ (1) bekezdésében, a 10-11.§-ban, 12.§ (2) bekezdésében valamint a 13.§-ban foglalt rendelkezéseket megszegi.


VI. Fejezet

A zajvédelemmel kapcsolatos szabályok


[54]15.§ [55]


16.§ [56]


17.§ [57]


VII. Fejezet

Közterületek nem rendeltetésszerű használatának tilalma


18.§ [58]


19.§ [59]


20.§ Közterületen tilos – közterület-használati hozzájárulás birtokában is - másokat zavaró, zaklató módon árusítani, osztogatni vagy szolgáltatást nyújtani.


21.§ (1) Az Önkormányzat működési területén tilos a drifting, parkour és falmászás. Tilos emlékművön, utcabútorzaton, egyéb berendezési tárgyon, valamint a lejárati lépcsőn, kőpadon, szökőkúton, templomok előtti lépcsővel határolt részen kerékpározni, rollerezni, gördeszkázni és görkorcsolyázni.


(2) Tilos az Önkormányzat működési területén található kilátók, épületek, építmények, természeti képződmények (pl. Alagút, Gellérthegy sziklái, Bécsi Kapu) tetején lévő kerítés, korlát, mellvédfal elé kimászni és ott tartózkodni.


(3) Zöldfelületeken járművel, kerékpárral kizárólag az erre a célra kijelölt utakon lehet közlekedni. Tilos gyepfelületre, parkosított területre gépkocsival vagy más járművel behajtani, valamint ott megállni.


[60](4) Az Önkormányzat működési területén tilos

a) a játszótéri eszközöket rendeltetésellenesen használni, különösen azokkal kapcsolatban másokat zaklató, másokat zavaró magatartást tanúsítani,

            b) állatot a játszótér területére bevinni,

            c) nyitva tartási időn túl a bezárt játszótéren tartózkodni.


22.§ (1) Szemétgyűjtőt csak a megbízott szakcég ürítheti, a gyűjtők kiborogatása szigorúan tilos. A szemétgyűjtőket közterületen kizárólag a megbízott szakcég által történt ürítés napján lehet - engedély nélkül - tárolni.


(2) A szelektív hulladék-gyűjtőbe csak a szelektív hulladékgyűjtőn megjelölt hulladékot szabad elhelyezni. Egyéb (különösen háztartási, építési törmelék) hulladékot a szelektív hulladékgyűjtő szigetek mellett, környékén lerakni tilos.


(3) Tilos a kutyaürülék-gyűjtő szemetesekbe más jellegű hulladékot elhelyezni.


23.§ A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást követ el, aki az 20-22.§-ban foglalt tilalmakat megszegi.


VIII. Fejezet

Emléktáblával, névtáblával, szöveges ismertető táblával kapcsolatos rendelkezések


24.§ (1) Tilos az Önkormányzat területén engedély nélkül emléktáblát, szöveges ismertető táblát kihelyezni, felállítani, leszerelni, beszennyezni vagy eltakarni.


(2) A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást követ el, aki az (1) bekezdésben foglalt előírást megszegi.


IX. Fejezet

Önkormányzat jelképeinek, „Budavári” név jogosulatlan használata


25.§ A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást követ el, aki az I. kerület címeréről, zászlajáról, illetve lobogójáról és ezek használatának rendjéről szóló 21/1995. (XI.14.) önkormányzati rendeletben megjelölt önkormányzati jelképeket, valamint a 14/2013. (V. 31.) önkormányzati rendeletben szabályozott „Budavári” nevet jogosulatlanul használja.
X. Fejezet

Plakátok, hirdetések, szórólapok elhelyezése


26.§ (1) A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást követ el, aki a hatóság hirdetményét olvashatatlanná teszi vagy leszakítja.


(2)[61]


(3)[62]


XI. Fejezet

Budai Vár védett övezetével kapcsolatos szabályok


[63]27.§ (1) A Budai Vár védett övezetébe behajtani, onnan kihajtani, azon áthaladni csakis a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet (a továbbiakban: KRESZ) szabályaira figyelemmel fokozott óvatossággal szabad, a sorompó előtt minden esetben meg kell állni. A gépjárművezető köteles az előtte haladó gépjárműnek a nyitott sorompó alatt történő áthaladását követően a sorompó lezárását megvárni, majd a gépjárművet érzékelő sorompó újbóli felnyitását követően a sorompón áthaladni. 


(2) Az (1) bekezdés megszegésével a károkozó az Önkormányzat tulajdonában lévő dolgokban okozott károkért a polgári jogi szabályok szerint felel.


(3) A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást követ el, aki az (1) bekezdésben foglalt előírást megszegi.


28.§ A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg, aki a saját részre kapott – behajtási, vagy várakozási – hozzájárulást jogosulatlanul használja, vagy a hozzájárulást olyan személynek engedi át, aki a hozzájárulásra nem jogosult, vagy bármely más módon a hozzájárulással visszaél.NEGYEDIK RÉSZ

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK29.§ (1) E Rendelet értelmezésében:


[64]a) Szeszesital: minden alkoholtartalmú ital, kivéve a gyógynövények gyógyászati jellegű szeszes kivonatát és az ezek felhasználásával készült terméket, továbbá az 1,2%-nál kevesebb alkoholtartalmú üdítőitalokat.b) Hangerősítő, hangkeltő berendezés: bármilyen műszaki megoldású berendezés, amely a hallható hangtartományba eső hanghullámokat bocsát ki.

[65]c)

[66]d)

[67]e)

f) Parkour: extrém sport, ahol ezen extrém sportot űző személy városi akadályokon keresztül jut el minél gyorsabban egyik helyről a másikra.

g) Drifting: gépjárművel csúszás segítségével történő irányváltoztatás

h) Építmény: az épített környezet kialakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 2.§ 8. pontjában meghatározott építmény

i) Épület: az épített környezet kialakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 2.§ 10. pontjában meghatározott épület

j) Falfirka vagy graffiti: a Btk. 324.§ (7) bekezdésében megjelölt falfirka.

k) Közterületi berendezési tárgy: mindazon tárgyak, melyek a közterületen a közszolgáltatás (pl. világítás, távközlés) kiszolgálására, illetve a közterület rendeltetésszerű használatára szolgálnak. Ezek különösen: utcabútorok (padok, szeméttartók), közvilágítási kandeláberek, telefonfülkék, elektromos kapcsolószekrények, közlekedési jelzőtáblák, korlátok, játszótéri felszerelések és berendezések.

l) Emléktábla: a kerület területén felállítható emléktáblákról szóló 21/2009. (IX.25.) önkormányzati rendelet 1.§-ában foglalt emléktábla

m) I. Kerület Kártya: az I. Kerület Kártyáról szóló Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011.(VI.24.) önkormányzati rendelete 3.§ b) pontjában meghatározott Kerület Kártya.

n) Budai Vár védett övezete: a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI.4.) Fővárosi Kgy. rendeletben foglaltak szerinti övezet.

o) Fiatalkorú: e rendelet alkalmazásában fiatalkorú, aki a közösségi együttélés szabályainak megsértésekor a tizennegyedik életévét beöltötte, de a tizennyolcadikat még nem.


(2) E Rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(3) E Rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Budapest I. kerület közigazgatási területéhez tartozó közterületeken való viselkedés rendjéről szóló 19/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelet, az állatok tartásáról és védelméről szóló 25/2004. (IV. 30.) Kt. rendelet.[1]

Módosította a 4/2014. (III.28.) önkormányzati rendelet 5.§ (1) bekezdése, hatályos 2014. március 29-től.

[2]

Módosította a 4/2014. (III.28.) önkormányzati  rendelet 1.§-a, hatályos 2014. március 29-től.

[3]

Módosította a 4/2014. (III.28.) önkormányzati  rendelet 2.§-a, hatályos 2014. március 29-től.

[4]

Hatályon kívül helyezte a 4/2014. (III.28.) önkormányzati rendelet 5.§ (2) bekezdése, hatályos 2014. március 29-től.

[5]

Hatályon kívül helyezte a 4/2014. (III.28.) önkormányzati rendelet 5.§ (2) bekezdése, hatályos 2014. március 29-től.

[6]

Megállapította a 4/2014. (III.28.) önkormányzati  rendelet 3.§-a, hatályos 2014. március 29-től.

[7]

Módosította a 4/2014. (III.28.) önkormányzati rendelet 4.§ (1) b) pontja, valamint az 5.§ (3) bekezdés a) pontja, hatályos 2014. március 29-től.

[8]

Módosította a 4/2014. (III.28.) önk. rendelet 5.§ (3) bekezdés b) pontja, hatályos 2014. március 29-től.

[9]

Módosította a 4/2014. (III.28.) önkormányzati rendelet 4.§ (1) a) pontja, hatályos 2014. március 29-től.

[10]

Módosította a 4/2014. (III.28.) önkormányzati rendelet 4.§ (1) c) pontja, hatályos 2014. március 29-től.

[11]

Hatályon kívül helyezte a 4/2014. (III.28.) önkormányzati rendelet 5.§ (4) bekezdése, hatályos 2014. március 29-től.

[12]

Hatályon kívül helyezte a 4/2014. (III.28.) önkormányzati rendelet 5.§ (4) bekezdése, hatályos 2014. március 29-től.

[13]

Hatályon kívül helyezte a 4/2014. (III.28.) önkormányzati rendelet 5.§ (4) bekezdése, hatályos 2014. március 29-től.

[14]

Módosította a 4/2014. (III.28.) önkormányzati rendelet 5.§ (1) bekezdése, hatályos 2014. március 29-től.

[15]

Módosította a 15/2015. (VI.18.) önkormányzati rendelet 1.§-a, hatályos 2015. június 19-től.

[16]

Módosította a 4/2014. (III.28.) önkormányzati  rendelet 1.§-a, hatályos 2014. március 29-től.

[17]

Módosította a 15/2015. (VI.18.) önkormányzati rendelet 2.§-a, hatályos 2015. június 19-től.

[18]

Hatályon kívül helyezte a 15/2015. (VI.18.) önkormányzati rendelet 3.§-a, hatályos 2015. június 19-től.

[19]

Módosította a 4/2014. (III.28.) önkormányzati  rendelet 2.§-a, hatályos 2014. március 29-től.

[20]

Hatályon kívül helyezte a 4/2014. (III.28.) önkormányzati rendelet 5.§ (2) bekezdése, hatályos 2014. március 29-től.

[21]

Hatályon kívül helyezte a 4/2014. (III.28.) önkormányzati rendelet 5.§ (2) bekezdése, hatályos 2014. március 29-től.

[22]

Megállapította a 4/2014. (III.28.) önkormányzati  rendelet 3.§-a, hatályos 2014. március 29-től.

[23]

Módosította a 4/2014. (III.28.) önkormányzati rendelet 4.§ (1) b) pontja, valamint az 5.§ (3) bekezdés a) pontja, hatályos 2014. március 29-től.

[24]

Módosította a 4/2014. (III.28.) önk. rendelet 5.§ (3) bekezdés b) pontja, hatályos 2014. március 29-től.

[25]

Módosította a 4/2014. (III.28.) önkormányzati rendelet 4.§ (1) a) pontja, hatályos 2014. március 29-től.

[26]

Módosította a 4/2014. (III.28.) önkormányzati rendelet 4.§ (1) c) pontja, hatályos 2014. március 29-től.

[27]

Hatályon kívül helyezte a 4/2014. (III.28.) önkormányzati rendelet 5.§ (4) bekezdése, hatályos 2014. március 29-től.

[28]

Hatályon kívül helyezte a 4/2014. (III.28.) önkormányzati rendelet 5.§ (4) bekezdése, hatályos 2014. március 29-től.

[29]

Hatályon kívül helyezte a 4/2014. (III.28.) önkormányzati rendelet 5.§ (4) bekezdése, hatályos 2014. március 29-től.

[30]

Módosította a 4/2014. (III.28.) önkormányzati rendelet 5.§ (1) bekezdése, hatályos 2014. március 29-től.

[31]

Módosította a 15/2015. (VI.18.) önkormányzati rendelet 1.§-a, hatályos 2015. június 19-től.

[32]

Módosította a 4/2014. (III.28.) önkormányzati  rendelet 1.§-a, hatályos 2014. március 29-től.

[33]

Módosította a 15/2015. (VI.18.) önkormányzati rendelet 2.§-a, hatályos 2015. június 19-től.

[34]

Hatályon kívül helyezte a 15/2015. (VI.18.) önkormányzati rendelet 3.§-a, hatályos 2015. június 19-től.

[35]

Módosította a 4/2014. (III.28.) önkormányzati  rendelet 2.§-a, hatályos 2014. március 29-től.

[36]

Hatályon kívül helyezte a 4/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet 12.§ (2) bekezdése, hatályos 2017. február 24-től.

[37]

Hatályon kívül helyezte a 4/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet 12.§ (2) bekezdése, hatályos 2017. február 24-től.

[38]

Hatályon kívül helyezte a 4/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet 12.§ (2) bekezdése, hatályos 2017. február 24-től.

[39]

Hatályon kívül helyezte a 4/2014. (III.28.) önkormányzati rendelet 5.§ (2) bekezdése, hatályos 2014. március 29-től.

[40]

Hatályon kívül helyezte a 4/2014. (III.28.) önkormányzati rendelet 5.§ (2) bekezdése, hatályos 2014. március 29-től.

[41]

Megállapította a 4/2014. (III.28.) önkormányzati  rendelet 3.§-a, hatályos 2014. március 29-től.

[42]

Módosította a 4/2014. (III.28.) önkormányzati rendelet 4.§ (1) b) pontja, valamint az 5.§ (3) bekezdés a) pontja, hatályos 2014. március 29-től.

[43]

Módosította a 4/2014. (III.28.) önk. rendelet 5.§ (3) bekezdés b) pontja, hatályos 2014. március 29-től.

[44]

Módosította a 4/2014. (III.28.) önkormányzati rendelet 4.§ (1) a) pontja, hatályos 2014. március 29-től.

[45]

Módosította a 4/2014. (III.28.) önkormányzati rendelet 4.§ (1) c) pontja, hatályos 2014. március 29-től.

[46]

Hatályon kívül helyezte a 4/2014. (III.28.) önkormányzati rendelet 5.§ (4) bekezdése, hatályos 2014. március 29-től.

[47]

Hatályon kívül helyezte a 4/2014. (III.28.) önkormányzati rendelet 5.§ (4) bekezdése, hatályos 2014. március 29-től.

[48]

Hatályon kívül helyezte a 4/2014. (III.28.) önkormányzati rendelet 5.§ (4) bekezdése, hatályos 2014. március 29-től.

[49]

Módosította a 4/2014. (III.28.) önkormányzati rendelet 5.§ (1) bekezdése, hatályos 2014. március 29-től.

[50]

Módosította a 15/2015. (VI.18.) önkormányzati rendelet 1.§-a, hatályos 2015. június 19-től.

[51]

Módosította a 22/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet 4.§-a, hatályos 2018. január 1-től.

[52]

Módosította a 15/2015. (VI.18.) önkormányzati rendelet 2.§-a, hatályos 2015. június 19-től.

[53]

Hatályon kívül helyezte a 15/2015. (VI.18.) önkormányzati rendelet 3.§-a, hatályos 2015. június 19-től.

[54]

Módosította a 4/2014. (III.28.) önkormányzati  rendelet 2.§-a, hatályos 2014. március 29-től.

[55]

Hatályon kívül helyezte a 4/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet 12.§ (2) bekezdése, hatályos 2017. február 24-től.

[56]

Hatályon kívül helyezte a 4/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet 12.§ (2) bekezdése, hatályos 2017. február 24-től.

[57]

Hatályon kívül helyezte a 4/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet 12.§ (2) bekezdése, hatályos 2017. február 24-től.

[58]

Hatályon kívül helyezte a 4/2014. (III.28.) önkormányzati rendelet 5.§ (2) bekezdése, hatályos 2014. március 29-től.

[59]

Hatályon kívül helyezte a 4/2014. (III.28.) önkormányzati rendelet 5.§ (2) bekezdése, hatályos 2014. március 29-től.

[60]

Megállapította a 4/2014. (III.28.) önkormányzati  rendelet 3.§-a, hatályos 2014. március 29-től.

[61]

Hatályon kívül helyezte a 22/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet 5.§-a, hatályos 2018. január 1-től.

[62]

Hatályon kívül helyezte a 22/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet 5.§-a, hatályos 2018. január 1-től.

[63]

Módosította a 4/2014. (III.28.) önkormányzati rendelet 4.§ (1) a) pontja, hatályos 2014. március 29-től.

[64]

Módosította a 4/2014. (III.28.) önkormányzati rendelet 4.§ (1) c) pontja, hatályos 2014. március 29-től.

[65]

Hatályon kívül helyezte a 4/2014. (III.28.) önkormányzati rendelet 5.§ (4) bekezdése, hatályos 2014. március 29-től.

[66]

Hatályon kívül helyezte a 4/2014. (III.28.) önkormányzati rendelet 5.§ (4) bekezdése, hatályos 2014. március 29-től.

[67]

Hatályon kívül helyezte a 4/2014. (III.28.) önkormányzati rendelet 5.§ (4) bekezdése, hatályos 2014. március 29-től.


Csatolmányok

Megnevezés méret
1. sz. függelék
274.61 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!