nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2020.(X.1.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-10-02 - 2021-04-30
Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2020.(X.1.) önkormányzati rendelete
a szociális célú tüzelőanyag juttatásáról

Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 1. § (2) bekezdésében és 10. § (1) bekezdésének második mondatában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:


1. § A rendelet hatálya Pusztaszer Község Önkormányzata illetékességi területén állandó lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező, illetőleg az Szt. 3. § (1) és (2) bekezdésében, valamint a (3) bekezdés a) pontjában meghatározott személyekre terjed ki.


2. § A képviselő-testülettől átruházott hatáskörében a polgármester térítésmentesen a rendelkezésre álló keret kimerüléséig legfeljebb 5 erdei m3 biztosít annak, aki

a) saját háztartásában legalább kettő kiskorú gyermek, egyedülálló esetében legalább egy kiskorú gyermek eltartásáról gondoskodik, vagy

b) a 65. életévét 2020. december 31-ig betölti, vagy

c) az egy háztartásban élők egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a 28 500,-Ft összeget

és az általa életvitelszerűen lakott helyiséget szilárd tüzelőanyaggal (fa, szén) fűti.


3. § A 2. §-ban meghatározott személyek közül a jogosultság szempontjából előnyt élvez az, aki

a)az Szt. szerinti

aa) aktív korúak ellátására,

ab) időskorúak járadékára,

ac) – tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására – települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülő) jogosult, vagy

b) a családjában a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel.


4. § Az azonos háztartásban élő személyek közül csak egy kérelmező részére állapítható meg a támogatás.


5. § A szociális célú tüzelőanyag igénylésére irányuló kérelmeket 2020. október 19. napjáig lehet benyújtani a Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal Pusztaszeri Kirendeltségén az 1. melléklet szerinti nyomtatványon.


6. § A támogatás átvételét átvételi elismervény kiállításával kell igazolni 2 példányban, melyből egy példány az Önkormányzatot, egy példány a támogatásban részesültet illet meg. Az átvételi elismervényben fel kell tüntetni a támogatásban részesült nevét, a tüzelőanyag fajtáját és mennyiségét, valamint az átvétel idejét.


7. § A szociális célú tüzelőanyagot 2021. február 15-éig kell kiosztani a rászorulók részére.


8. § A támogatás kizárólagos forrása a belügyminiszter által Pusztaszer Községi Önkormányzat számára megállapított 1 245 870,-Ft vissza nem térítendő támogatás, valamint az Önkormányzat által biztosított 1000,-Ft/erdei m3+ÁFA+szállítási költség mértékű saját forrás.


9. § A belügyminiszter által a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet I. 8. a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása jogcímre vonatkozóan kiadott pályázati kiírás 6. d) pontjának megfelelően a Képviselő-testület vállalja, hogy a szociális célú tűzifában vagy szénben részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.


10. § A forrás felhasználását követően benyújtott kérelmeket el kell utasítani.


11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2021. május 1-jén hatályát veszti.


Máté Gábor

polgármester

dr. Jaksa Tibor

jegyző


Kihirdetési záradék:


Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2020. szeptember 30-án megalkotott fenti 10/2020.(X.1.) önkormányzati rendeletet alulírott napon kihirdetem.


Pusztaszer, 2020. október 1.

dr. Jaksa Tibor

jegyző1. melléklet a szociális célú tüzelőanyag juttatásáról szóló 10/2020.(X.1.) önkormányzati rendelethez


KÉRELEM

SZOCIÁLIS CÉLÚ TÜZELŐANYAG IGÉNYLÉSÉHEZ

1. Név: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Születési név: ………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Születési hely és idő:………………………………………………………TAJ szám: …………………………………………………

4. Anyja neve: …………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Az igénylő bejelentett állandó lakóhelyének címe: ……………………………………………………………………………

6. Ha az ellátást igénylő nem cselekvőképes, a törvényes képviselő neve: …………………………………………

7. A törvényes képviselő bejelentett lakóhelyének címe: ………………………………………………………………………

8. Az igénylővel egy lakóingatlanban élők száma: ............. fő.

9. Az egy háztartásban élők egy főre jutó havi jövedelme (igazolás alapján): ……………………,-Ft

10. A 8. pontban szereplő személyek adatai (kérelmező adatait itt nem kell feltüntetni):


Név

/születéskori név is/

Családi állapot

Kérelmezőhöz fűződő kapcsolat /pl. házastárs, élettárs, gyermek stb./

Születési idő

/év, hó, nap/

Anyja neve

a)


b)


c)


d)


e)


f)
Fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel:           rendelkezem                       nem rendelkezem


Az alábbi támogatás(ok)ban részesülök (kérjük aláhúzni):

a) aktív korúak ellátása,

b) időskorúak járadéka, vagy

c) települési támogatás.


Háztartásomban halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelek:        igen        nem


Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.


Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatok szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.


Pusztaszer, 2020. …………………………….. hó ……… nap


...........................................................

az ellátást igénylő,

vagy törvényes képviselőjének aláírásaMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!