nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2003.(XII.11.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-04-01 - 2019-03-31
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2003.(XII.11.) önkormányzati rendelete
A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról.


Jászapáti Városi Önkormányzat a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Tv.) 92.§. (1) és (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:


I. FEJEZET


ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK


A rendelet célja

1.§[1]


E rendelet célja, hogy megállapítsa az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodás formáit, a biztosított ellátás igénybevételére irányuló kérelem beadásának módját, azt , hogy az intézményvezető, milyen esetekben köteles külön eljárás nélkül ellátást nyújtani, külön eljárás keretében milyen esetekben biztosítható ellátás, az ellátás megszűnésének eseteit és módját, a személyes gondoskodásért fizetendő térítési díjak mértékét, a fizetésre kötelezettek körét.

E rendelet szabályozza a térítési díj csökkentésének, illetve elengedésének eseteit és módjait.


A rendelet alkalmazási köre

2.§[2]


A rendeletet alkalmazni kell a Jászapáti város közigazgatási területén élő:

a) lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárokra,

b) bevándoroltakra és letelepedettekre,

c) a magyar hatóság által menekültként vagy oltalmazottként elismert személyekre,

d) arra a hajléktalan személyre, aki az ellátás igénybevételekor úgy nyilatkozott, hogy tartózkodási helye Jászapáti város közigazgatási területén van,

e) a Tv. 7.§ (1) bekezdésében meghatározott ellátások tekintetében a fentiekben foglaltakon túl az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak Magyarország területén jogszerűen tartózkodó állampolgáraira,

f) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény (a továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodási jogát Magyarország területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik.II. FEJEZET

SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOK


3.§


(1)[3] [4]A személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális alapszolgáltatások közül az önkormányzat:

a)[5] Hatályon kívül helyezve.

b) étkeztetést,

c) házi segítségnyújtást,

d)[6] Hatályon kívül helyezve.

e) nappali ellátást biztosít.

(2)[7] [8] [9]Az Önkormányzat a fenntartásában működő Jászapáti Család- és Gyermekjóléti Központ által gondoskodik a családsegítés ellátásáról.

Az Önkormányzat Jászberény Városi Önkormányzat támogatásával gondoskodik:

a)      a támogató szolgáltatás,

b)      a közösségi pszichiátriai ellátás,

c)      a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásáról.


4.§[10] [11]


Az étkeztetést, házi segítségnyújtást és a nappali ellátást az önkormányzat az általa fenntartott Jászapáti[12] Egyesített Szociális Intézmény (továbbiakban: Intézmény) útján nyújtja.


4/A.§[13] [14]


Hatályon kívül helyezve.


Étkeztetés

5.§


(1) Étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorulóknak napi egyszeri meleg étkeztetésről gondoskodik az Intézmény, akik azt önmaguknak, illetve önmaguknak és eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani.

(2) Az étkeztetés történhet:

a) helyben fogyasztással,

b) házi segítségnyújtás keretében házhoz szállítással,

c) jogosult általi elvitellel.

(3)[15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]Az étkeztetésért fizetendő térítési díjakat e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. Az Önkormányzat által a szolgáltatónak fizetendő díj: 440,- Ft + ÁFA/ adag.

(4)[25] Hatályon kívül helyezve.


Házi segítségnyújtás

6.§


(1)[26] [27] Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást a Tv. 63. §-ában foglaltaknak megfelelően.

(2)[28] Házi segítségnyújtás keretében ellátást kell biztosítani a Tv. 63. §-a szerint gondozási szükséglettel rendelkező személyeknek. Az ellátásért fizetendő térítési díjakat e rendelet melléklete tartalmazza.


Családsegítés

7.§ [29]


Hatályon kívül helyezve.


Nappali ellátást nyújtó intézmény

8.§


1 Az Intézmény a nappali ellátás keretében a saját otthonukban élő[30]:

a) tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló , önmaguk ellátására részben képes személyek,

b) tizennyolcadik életévüket betöltött, fekvőbeteg- gyógyintézeti kezelést nem igénylő pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak napközbeni étkeztetését.


III. FEJEZET

TÉRÍTÉSI DÍJRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK
9.§ [31] [32]


Az ellátást igénybe vevő jogosult – az ellátás kezdetétől – térítési díjat (személyi térítési díj) köteles fizetni, melyet a jövedelmi, vagyoni viszonyai, valamint az intézményi térítési díj figyelembe vételével kell megállapítani. A személyi térítési díj megállapítására a Tv. 114-116. §-ai, továbbá a 29/1993. (II.17.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.


10.§


(1) [33] A Jászapáti[34] Egyesített Szociális Intézmény intézményi térítési díjainak mértékét e rendelet melléklete tartalmazza.

(2)[35] Hatályon kívül helyezve.

(3)[36] [37]Nappali ellátás esetén a térítési díj az étkeztetést is igénybevevők esetén az ott meghatározottak szerinti étkeztetési térítési díjjal emelkedik. A házi segítségnyújtás, illetve[38] nappali ellátás térítési díját – az étkezési térítési díj kivételével - nem kell megfizetnie annak a gondozottnak, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének ötszörösét.

(4)[39] Hatályon kívül helyezve.


11.§


A személyi térítési díjat

a) az étkeztetés és a nappali ellátások igénybevétele esetén legfeljebb egy havi időtartamra előre, a folyó hó10-ig,

b) a házi segítségnyújtás ellátás esetén havonta utólag, a következő hó 10-ig kell megfizetni.


IV. FEJEZET

ELJÁRÁSI SZABÁLYOK


12.§


(1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások iránti kérelmet a Jászapáti[40] Egyesített Szociális Intézmény Vezetőjéhez kell benyújtani. A kérelemhez csatolni kell a háziorvos véleményét az ellátásra szoruló egészségi állapotáról, amennyiben a kérelem étkeztetésre, házi segítségnyújtásra vagy a nappali ellátásba történő felvételre irányul.

(2) A nappali ellátásba történő felvételi kérelem esetén a háziorvos véleményét arra vonatkozóan is ki kell kérni, hogy a kérelmező nem szenved olyan betegségben, amely a közösségben való részvételre alkalmatlanná teszi vagy a többi ellátott egészségét veszélyezteti.

(3)[41] [42]A személyes gondoskodás körébe tartozó ellátások iránti kérelmekről a Jászapáti[43] Egyesített Szociális Intézmény Vezetője dönt és erről értesíti a kérelmezőt.

Döntése ellen a kézhezvételtől számított 8 napon belül az Önkormányzat Képviselő-testületének Közbiztonsági, Szociális és Nemzetiségügyi Bizottságához[44] lehet fordulni.

(4) Az intézményvezető külön eljárás nélkül, haladéktalanul köteles étkeztetést, házi segítségnyújtást biztosítani annak a rászorulónak, akinek életét, testi épségét, egészségi állapotát az ellátás elmaradása veszélyezteti. A szükséges eljárást az ellátás biztosításától függetlenül, utólag ebben az esetben is le kell folytatni.


13.§


A személyes gondoskodás körébe tartozó ellátás igénybevételéről az intézményvezető és az ellátott megállapodást köt. A megállapodásnak tartalmaznia kell:

a) étkeztetés esetén az étkeztetés módját,

b) házi segítségnyújtás esetén a segítségnyújtás tartamát, időpontját,

c) a személyi térítési díj összegét és a megfizetés időpontját, módját,

d) az ellátástól való távolmaradás esetén (pl.: betegség, kórházi ápolás, elutazás, stb.) előzetes bejelentési kötelezettségre vonatkozó szabályokat,

e) az ellátás megkezdésének időpontját,

f) az ellátás megszűnésének eseteire vonatkozó figyelmeztetést.


14.§


(1) A személyes gondoskodás körébe tartozó ellátást meg kell szüntetni, ha:

a) az ellátás megállapítása határozott időre vagy feltétel bekövetkezéséig történt,

b) az ellátott az ellátást előzetes bejelentés nélkül tartósan (legalább két hétig) nem vette igénybe, és ezt utólag elfogadható módon nem mentette ki,

c) nappali ellátás esetén az ellátott magatartásával a közösséget zavarja, a házirendet súlyosan megsérti, vagy olyan betegségben szenved, amely a közösség látogatására alkalmatlanná teszi, illetőleg a közösséget veszélyezteti,

d) az ellátott a részére megállapított térítési díj megfizetését figyelmeztetés ellenére elmulasztotta, feltéve, hogy annak megfizetésére egyébként képes lenne.

(2)[45] [46]Az ellátás megszüntetéséről az Intézmény Vezetője dönt és döntéséről értesíti a kérelmezőt. Döntése ellen a Közbiztonsági, Szociális és Nemzetiségügyi Bizottságához[47] lehet fordulni.


V. FEJEZET


ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


Hatálybaléptetés

15.§


(1) A rendelet a (2) bekezdésben foglaltak kivételével 2004. január 1. napján lép hatályba, egyúttal hatályát veszti a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 7/2001. (III.1.) önkormányzati rendelet, valamint az azt módosító 37/2002. (XII.12.) rendelet.

(2) E rendelet 2.§. f.) pontja a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján lép hatályba.
[1]

Módosította a 4/2016. (II.15.) ÖR. Hatályos 2016. február 16. napjától.

[2]

Módosította a 4/2016. (II.15.) ÖR. Hatályos 2016. február 16. napjától.

[3]

Módosította a 10/2005.(V.26.) Ör. Hatályos 2005. június 1. napjától.

[4]

Módosította a 31/2007.(XII.1.) Ör. Hatályos 2008. január 1. napjától.

[5]

Módosította a 31/2007.(XII.1.) Ör. Hatályos 2008. január 1. napjától.

[6]

Módosította a 31/2007.(XII.1.) Ör. Hatályos 2008. január 1. napjától.

[7]

Módosította a 31/2007.(XII.1.) Ör. Hatályos 2008. január 1. napjától.

[8]

Módosította a 5/2014. (III.21.) ÖR. Hatályos 2014. április 01. napjától.

[9]

Módosította a 6/2017. (III.24.) ÖR. 

[10]

Módosította a 10/2005.(V.26.) Ör. Hatályos 2005. június 1. napjától.

[11]

Módosította a 31/2007.(XII.1.) Ör. Hatályos 2008. január 1. napjától.

[12]

Módosította a 4/2016. (II.15.) ÖR. Hatályos 2016. február 16. napjától.

[13]

Módosította a 10/2005.(V.26.) Ör. Hatályos 2005. június 1. napjától.

[14]

Módosította a 31/2007.(XII.1.) Ör. Hatályos 2008. január 1. napjától.

[15]

Módosította a 4/2006.(III.1.) Ör. Hatályos 2006. március 1. napjától.

[16]

Módosította az 5/2008.(III.1.) ÖR. Hatályos 2008. március 1. napjától.

[17]

Módosította a 7/2009.(III.1.) ÖR. Hatályos 2009. március 1. napjától.

[18]

Módosította a 19/2009.(X.1.) ÖR. Hatályos 2009. október 1. napjától.

[19]

Módosította az 5/2010.II.11.)ÖR. Hatályos 20010. április 1. napjától.

[20]

Módosította a 6/2011.(III.17.) ÖR. Hatályos 2011. április 1. napjától.

[21]

Módosította a 26/2011.(X. 17.) ÖR. Hatályos 2011. október 24. napjától.

[22]

Módosította a 9/2013. (IV.1.) Ör. Hatályos 2013. április 1. napjától.

[23]

Módosította a 5/2014. (III.21.) ÖR. Hatályos 2014. április 01. napjától.

[24]

Módosította a 7/2015. (III.25.) ÖR. Hatályos 2015. április 01. napjától.

[25]

Hatályon kívül helyezte az 5/2008.(III.1.) Ör. Hatályos 2008. március 1. napjától.

[26]

Módosította a 10/2005.(V.26.) Ör. Hatályos 2005. június 1. napjától.

[27]

Módosította a 9/2007. (III.29.) Ör. Hatályos 2007. április 1. napjától.

[28]

Módosította az 5/2008. (III.1.) Ör. Hatályos 2008. március 1. napjától.

[29]

Hatályon kívül helyezte a 31/2007.(XII.1.) Ör. Hatályos 2008. január 1. napjától.

[30]

Módosította a 10/2005.(V.26.) Ör. Hatályos 2005. június 1. napjától.

[31]

Módosította a 9/2007.(IV.1.) Ör. Hatályos 2007. április 1. napjától. A házi segítségnyújtás esetében a 2007. évben azon ellátottak térítési díja, akik már 2006 évben is részesültek ellátásban, a 2006. évben érvényes szabályok szerint kerül megállapításra.

[32]

Módosította a 5/2014. (III.21.) ÖR. Hatályos 2014. április 01. napjától.

[33]

Módosította a 9/2007.(IV.1.) Ör. Hatályos 2007. április 1. napjától. A házi segítségnyújtás esetében a 2007. évben azon ellátottak térítési díja, akik már 2006 évben is részesültek ellátásban, a 2006. évben érvényes szabályok szerint kerül megállapításra.

[34]

Módosította a 4/2016. (II.15.) ÖR. Hatályos 2016. február 16. napjától.

[35]

Hatályon kívül helyezte az 5/2008.(III.1.) Ör. Hatályos 2008. március 1. napjától.

[36]

Módosította az 5/2008.(III.1.) Ör. Hatályos 2008. március 1. napjától.

[37]

Módosította a 9/2013. (IV.1.) Ör. Hatályos 2013. április 1. napjától.

[38]

Módosította a 4/2016. (II.15.) ÖR. Hatályos 2016. február 16. napjától.

[39]

Hatályon kívül helyezte az 5/2008.(III.1.)ÖR. Hatályos 2008. március 1. napjától.

[40]

Módosította a 4/2016. (II.15.) ÖR. Hatályos 2016. február 16. napjától.

[41]

Módosította a 28/2006.(XII.14.) Ör. Hatályos 2007. január 1. napjától.

[42]

Módosította a 16/2010.(XI.1.) Ör. Hatályos 2010. november 1. napjától.

[43]

Módosította a 4/2016. (II.15.) ÖR. Hatályos 2016. február 16. napjától.

[44]

Módosította a 4/2016. (II.15.) ÖR. Hatályos 2016. február 16. napjától.

[45]

Módosította a 28/2006.(XII.14.) Ör. Hatályos 2007. január 1. napjától.

[46]

Módosította a 16/2010. (XI.1.) Ör. Hatályos 2010. november 1. napjától.

[47]

Módosította a 4/2016. (II.15.) ÖR. Hatályos 2016. február 16. napjától.


Csatolmányok

Megnevezés méret
1_melléklet_28_2003
349.25 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!