nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének költségvetési rendelete
Hatályos:2013-03-06 - 2013-08-12
Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének költségvetési rendelete
Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013.(III.05.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről (Egységes szerkezetben a 10/2013.(VIII.05.) önkormányzati rendelettel)

Szerkesztés...

Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2013.(III.05.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről


(Egységes szerkezetben a 10/2013.(VIII.05.) önkormányzati rendelettel)


Rábakecöl Község  Önkormányzat Képviselőtestülete  Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bek. f.) pontja, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 111. §-a, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (1) bekezdése, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. §. (1) bekezdése, és 10. §-ban kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel Magyarország költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény rendelkezéseire Rábakecöl Község  Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:


A rendelet hatálya:

1. §.


A rendelet hatálya az önkormányzatra és a napköziotthonos óvodára terjed ki..


2.§.


 1. A  képviselőtestület az önkormányzat költségvetésének  címrendjét 2013. évre a  /2/-/3/ bekezdés szerint állapítja meg.
 2. Az önállóan működő költségvetési szervként gazdálkodó intézmény külön alkot egy címet.   (5. számú melléklet tartalmazza.)
 3. Az önkormányzat kiadása önálló címet alkot, amelyet a 3-4. sz. melléklet tartalmazza.

   

A költségvetés bevételei és kiadásai


3.§.


 1. A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2013. évi nettó költségvetését:


77 596 eFt

költségvetési bevétellel

98 403 eFt

költségvetési kiadással

20 807 eFt

18 991 eFt

1 816 eFt

költségvetési hiánnyal - ebből működési

         felhalmozási


állapítja meg. 1. A Képviselő-testület a 2013. évi költségvetés hiányának fedezetét, a költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében  a      működési hiány belső finanszírozásához 1 916 e Ft előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét és a külső finanszírozásához  1 816 eFt fejlesztési célú és 17 075 e Ft működési hitelbevétel számbavételét engedélyezte,
 2. 2013. év során a hitel tényleges felvételére csak a képviselőtestület eseti döntése alapján, az idevonatkozó jogszabályi előírások betartásával kerülhet sor.
 3. A  Képviselő-testület a hitelműveletekkel kapcsolatos feladatok ellátásával a 2013. évi költségvetési rendelet megalkotását követően a polgármestert hatalmazza fel.
 4. A Képviselő-testület a finanszírozási bevételek főösszegét 20 807 eFt-ban határozza meg.

 5. A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének
 1. kiadási főösszegét    98 403 e Ft-ban
 2. bevételi főösszegét   98 4032e Ft-ban 

            határozza meg a 1. számú mellékletben foglalt részletezés szerint                                                                                 

 1. Az önkormányzat és intézményei létszámkeretét 11 főben állapítja meg, a 6. számú mellékletben részletezettek szerint.
 2. A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 5 főben határozza meg.


4. §.


 1. A Képviselő-testület a költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerint, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. számú melléklete alapján határozza meg .
 2. A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. számú melléklet részletezi.


5. §.


 1. A Képviselő-testület a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező és önként vállalt feladatok szerint, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 3 és 4. számú melléklete alapján határozza meg


 1. A Képviselő-testület a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerint a rendelet 5. számú melléklete alapján határozza meg


6. §.


A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő önkormányzati beruházásokat feladatonként a felújítási kiadásokat célonként a a 7.sz.  melléklet szerint hagyja jóvá.


7. §.


A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplő dologi kiadásokat  feladatonkénti megoszlásban az 8 számú melléklet alapján hagyja jóvá.


8. §.


A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplő szociális és gyermekjóléti ellátásokat a 9. számú melléklet szerinti bontásban hagyja jóvá.


9. §.


A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő az államháztartáson kívülre és belülre átadott pénzeszközeit a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá.10. §.


 1. Az önkormányzat a 2011. évi CXIV. Törvény /Stabilitási törvény/ szerinti adósságot keletkeztető fejlesztési célokat nem tervez.


(2)       Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 11. melléklet tartalmazza.


11. §.


A képviselőtestület az önkormányzat 2013. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 12. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.


12.§.


Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 13. sz. melléklet tartalmazza.A 2013. évi költségvetés végrehajtásának szabályai13.§. Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény elemi költségvetése magába foglalja az intézmény  előirányzatait.

14.§. Az  önállóan működő intézmény  (címek) a képviselőtestület által meghatározott   keretszámokon és kiemelt előirányzatokon belül gazdálkodik.

15.§. A személyi juttatások előirányzatának átmeneti megtakarítása terhére tartós kötelezettség nem vállalható.

16. §.

Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv  az általa elismert tartozásállományról – amelynek esedékessége meghaladja a 30 napot és mértéke elérti az eredeti költségvetési előirányzat 1 %-át – a tárgyhónapot követő hó 5-ig köteles tájékoztatni a polgármestert a rendelet 14. számú melléklete szerinti formában és adattartalommal.

17.§. A költségvetési szervek körében a munkabérfizetésre minden hó 3. napján kerül sor. Amennyiben ez munkaszüneti napra esik, a munkabérfizetés napja az ezt közvetlenül megelőző munkanap.

18.§. A munkáltató részéről a dolgozói létszám maximum 30%-ának, a minimálbér legfeljebb

       ötszörösének megfelelő összegű fizetési előleg adható.

       A visszafizetési kötelezettség 1-6 hónap lehet.

Közcélú és közhasznú munkavállalók esetében fizetési előleg csak a polgármester írásos engedélyével adható. Maximum összege a mindenkori minimálbér 40%-a.

           A visszafizetési kötelezettség az 1 hónapot nem haladhatja meg.

19.§.

/1/ Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

/2/ Az előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1 000 e Ft összeghatárig – mely esetenként nem haladhatja meg a 200 e Ft összeghatárt – polgármesterre átruházza.

/3/ A helyi önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv a  saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásáról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselőtestületet 30 napon belül tájékoztatja. A képviselőtestület döntése szerint időközönként a költségvetési szerv számára költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, de legkésőbb december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

/4/ Év közben az Országgyűlés, a Kormány, költségvetési fejezet, az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, erről a polgármester a képviselőtestületet tájékoztatja. A képviselőtestület negyedévenként  a költségvetési szerv számára költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályba meghatározott határidejéig, de legkésőbb december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.

/5/ Ha évközben az Országgyűlés előirányzatot zárol az önkormányzat költségvetéséből, annak kihirdetését követően haladéktalanul a képviselőtestület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

20.§. A feladatmutatók alapján igényelt állami hozzájárulások és támogatások – évközi – folyamatos figyelemmel kísérése érdekében az érintett intézmény minden negyedévet követő hónap 10-éig tájékoztatást köteles adni a fenntartó felé a mutatószámok tényleges alakulásáról, továbbá az év végéig általa prognosztizált teljesítési adatokról.

Amennyiben az önálló intézmény a fenti adatszolgáltatási kötelezettségének nem, vagy nem megalapozott módon tesz eleget, az ezzel járó következmények (támogatási visszafizetési kötelezettség) az adott intézményt terheli.

21. §. /1/ Az önkormányzat számláin lévő, átmenetileg szabad pénzeszközök elkülönített /lekötött/ betétként történő elhelyezéséről a közös önkormányzati  hivatal pénzügyi feladatokat ellátó szervezeti egysége vezetőjének javaslatára a polgármester dönt.

/2/ Átmenetileg szabad pénzeszköznek /1/ bekezdés szerinti hasznosításáról a képviselőtestületet a féléves és az éves beszámoló keretében tájékoztatni kell.

22.§. Az önkormányzat a vagyona hasznosításából származó – kiemelten a bérleti díj – bevételeit   fejlesztési célra használja fel.

23.§. Záró rendelkezések

Ez a rendelet 2013. március 6-án lép hatályba, rendelkezéseit 2013. január 1.-től kell alkalmazni.Tuba  Erik                                                                                         Dr. Gál László

polgármester                                                                                              jegyző


Záradék:


Jelen rendelet kihirdetése  2013. március 5-én megtörtént.Rábakecöl, 2013.március 5.                                                                                              Dr. Gál László

                                                                                                     jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
Költésgvetési rendelet melléklete
91.49 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!