nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Becske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016. (II.16.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-02-17 -tól
Becske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016. (II.16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Becske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  

2/2016. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetésérőlBecske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés d) és f) pontja és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Becske Községi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) a 2016. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja.


A rendelet hatálya

 1. §

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervekre.

 1. §
 1. A Képviselő-testület a költségvetési címrendet a (2)-(3) bekezdések alapján állapítja meg.
 1. A rendelet 1. számú mellékletében az Önkormányzat címet alkot.
 1. A rendelet 1. számú mellékletében az önállóan működő költségvetési szervek önálló címet alkotnak.


A költségvetés kiadásainak és bevételeinek főösszege,

a hiány mértéke és finanszírozásának módja

 1. §
 1. A Képviselő-testület a 2016. évi önkormányzati költségvetés:
 1. kiadási főösszegét:                              82.628.866 forintban
 2. bevételi főösszegét:                             82.628.866 forintban

                             állapítja meg.

A költségvetés részletezése

 1. §
 1. A 3. § (1) bekezdésében megállapított kiadási és bevételi főösszegek költségvetési fejezetek, címek, alcímek, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.
 1. A felújítási és felhalmozási kiadások részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza.
 1. Az önkormányzati költségvetés mérlegét a Képviselő-testület e rendelet 3. számú mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá.
 1. Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 4. számú melléklet mutatja.
 1. Az önkormányzat 2016. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülésére vonatkozó előirányzat-felhasználási ütemtervet a 5. számú melléklet tartalmazza.
 1. §
 1. A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi összesített- közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát 3 főben állapítja meg az önkormányzatnál.
 1. A Becskei Kerek-Perec Óvoda éves létszám-előirányzata 3 fő.
 1. A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 16 fő.
 1. Az önkormányzat 2016. évi engedélyezett létszámát, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
 1. §

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségét a 6. számú melléklet részletezi.

 1. §

A 7. sz. számú melléklet az önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak 2015-2016-2017 évi alakulását külön bemutató mérleg.


8. §


Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások tervezett összegét a 8. számú melléklet mutatja be.A költségvetés végrehajtásának szabályai

 1. §
 1. Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
 2. A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
 3. A költségvetési szerveknél jutalmazásra fordítható keretet a képviselő-testület nem állapít meg.
 1. §
 1. Az önkormányzat képviselő-testülete a gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet köteles hasznosítani.
 2. A Képviselő-testület jogosult dönteni:
  • az intézményi többletbevételek felhasználásáról,
  • szabad pénzeszközök felhasználásáról
 1. §

A képviselő-testület az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 38.650 Ft-ban, a cafetéria éves összegét 200.000 Ft-ban határozza meg.

 1. §
 1. Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.
 1. A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
 1. Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A pótelőirányzatról a polgármester a Képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A Képviselő-testület legalább félévenként – adott év június 30-i, illetve december 31-i hatállyal – dönt a költségvetési rendeletének módosításáról
 1. A Képviselő-testület az általa, az egyes alcímeken jóváhagyott kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja.
 1. A Képviselő-testület a helyi vagyongazdálkodással kapcsolatos rendelet szabályaira is figyelemmel, egyidejűleg dönt az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos aktuális teendőkről.

Záró rendelkezések

 1. §

1.   E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de a pénzügyi bevételi és kiadási előirányzatok 2016. január 1-jétől - visszamenőleges hatállyal- érvényesek.

2.  A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.Csatolmányok

Megnevezés méret
1. számú
18.29 KB
2. számú
15.5 KB
3. számú
13.28 KB
4. számú
16 KB
5. számú
25 KB
6. számú
32.5 KB
7. számú
31 KB
8. számú
22 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!