nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Újkenéz Község Önkormányzata képviselő-testületének 6/2020 (VII.16.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-07-16 -tól
Újkenéz Község Önkormányzata képviselő-testületének 6/2020 (VII.16.) önkormányzati rendelete
Újkenéz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2020.(VII.16.) Önkormányzati rendelete Újkenéz Község Önkormányzat Képviselő – testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2019. (XI.11.) Önkormányzati rendelettel módosított 17/2015.(X.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Újkenéz Község Önkormányzat

Képviselő-testületének

6/2020.(VII.16.) Önkormányzati rendelete

Újkenéz Község Önkormányzat Képviselő – testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2019. (XI.11.) Önkormányzati rendelettel módosított 17/2015.(X.26.) önkormányzati rendelet módosításáról  


Újkenéz Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (l) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet hozza.


1.§ Újkenéz Község Önkormányzat Képviselő – testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2019. (XI.11.) Önkormányzati rendelettel módosított 17/2015.(X.26.) önkormányzati rendelet 1. számú mellékletét törli.

2. § Újkenéz Község Önkormányzat Képviselő – testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2019. (XI.11.) Önkormányzati rendelettel módosított 17/2015.(X.26.) önkormányzati rendelet 1. számú mellékletében szereplő Önkormányzat szakágazati besorolása szerinti alaptevékenysége, valamint alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolását a továbbiakban a rendelet 2. számú függeléke tartalmazza.

3.§ Ezen rendelet hatályba lépése 2020. július hó 17.


Újkenéz, 2020. július 16.                               Vass Attila jegyző nevében és megbízásából:


Lakatos Zoltán                                                          Dr. Cselle István      

polgármester                                                                           aljegyző  1. számú függelék Újkenéz Község Önkormányzat Képviselő – testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 17/2015.(X.26.) önkormányzati rendeletéhez

Az Önkormányzat szakágazati besorolása szerinti alaptevékenysége, valamint alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása


  1. Az Önkormányzat alaptevékenysége:

Szakágazati besorolása: 8411 Általános közigazgatás


  1. Újkenéz Község Önkormányzata alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása


011130            Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

011220            Adó-, vám- és jövedéki igazgatás

013350            Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

016080            Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

032020            Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek

041231            Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

041232            Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás

041233            Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

045120            Út, autópálya építése

045160            Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

051030            Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása

051040            Nem veszélyes (települési) hulladék vegye (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása

052020            Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

064010            Közvilágítás

066010            Zöldterület-kezelés

066020            Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

072111            Háziorvosi alapellátás

072112            Háziorvosi ügyeleti ellátás

072210            Járóbetegek gyógyító szakellátása

074031            Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

081030            Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

082044            Könyvtári szolgáltatások

086020            Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése

104042            Gyermekjóléti szolgáltatások

106020            Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

107051            Szociális étkeztetés

107052            Házi segítségnyújtás

107053            Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

107054            Családsegítés

013320            Köztemető fenntartási feladatok

074011            Foglalkozás eü. alapellátási feladatok

074012            Munka eü. feladatok

072311            fogorvosi alapellátás

105010            munkanélküli aktív korúak ellátása

104051            óvodáztatási támogatás

096010            Óvodai intézményi étkeztetés

096020            iskolai intézményi étkeztetés

016000            Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcs. tev.

047410            Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

051050            Veszélyes hulladék begyüjtése, szállítása, átrakása

104051            Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

103010            Elhunyt személyek hátra maradottainak pénzbeli ellátásai

105010            Rendszeres szociális segély

101150            Helyi megállapítású közgyógyellátás


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!