nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Nógrádsipek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2018 (II.22.) rendelete
Hatályos:2018-02-23 - 2018-02-24
Nógrádsipek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2018 (II.22.) rendelete
az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló 3/2017. (IV.19.) rendelet módosításáról

Nógrádsipek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró alapellátásért felelős országos módszertani intézet véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1. §


Az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló 3/2017. (IV.19.) rendelet 6. § (2) bekezdésének utolsó mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az alapellátáshoz kapcsolódó fogorvosi ügyeleti ellátást Nógrádsipek Község Önkormányzata a Semmelweis Egyetemmel Fogorvostudományi Karával kötött feladat-ellátási szerződés útján biztosítja. ”


2. §


A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Vizi Zoltán
polgármester


dr. Kiss Tamás
jegyző


A rendelet kihirdetve:
Nógrádsipek, 2018. február 22.


dr. Kiss Tamás
jegyző
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!