nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2002. (VI.28.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-01-01 - 2016-05-31
Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2002. (VI.28.) önkormányzati rendelete
a köztisztaságról és a hulladékgazdálkodásról

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. §. (1.) bekezdése és a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv. 23. §. felhatalmazása alapján és az 1/1986. (II. 21.) ÉVM-EüM együttes rendelet előírásait figyelembe véve a következők szerint rendelkezik:


I. fejezet


Általános rendelkezések


1. §.


(1) A rendelet célja azon helyi szabályoknak a megállapítása, melyek biztosítják Mosonmagyaróvár Város köztisztaságával összefüggő feladatok eredményes végrehajtását, a megfelelő hulladékkezelést, a környezetszennyezés megelőzését, az emberi egészség védelmét.


(2) A város köztisztaságának megőrzésében mindenki köteles hathatósan közreműködni és a települési környezet szennyeződését, fertőzését eredményező tevékenységtől, illetve magatartástól tartózkodni.


(3) A rendelet személyi hatálya kiterjed Mosonmagyaróvár város közigazgatási területén belül a magánszemélyekre, lakóközösségekre, társasházakra, jogi személyekre, gazdálkodó szervezetekre, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetre, társulásokra, melyek a város területén tartózkodnak és tevékenykednek.


(4) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékokkal összefüggő tevékenységekre. Nem terjed ki a folyékony hulladékokra és a veszélyes hulladékokra, a szelektív hulladékgyűjtés megszervezésének kivételével.


(5) Mosonmagyaróvár városban ezen rendelettel összefüggő feladatok végrehajtása az Önkormányzat feladata.II. fejezet


Az ingatlanok és közterületek tisztántartása


Fogalmi meghatározások


2. §.


E rendelet alkalmazása szempontjából:


Köztisztasággal összefüggő tevékenység: az egyes ingatlanok – ezen belül különösen a lakóépületek és az emberi tartózkodásra (üdülés, pihenés, szállás stb. céljára) szolgáló más épületek, továbbá a nem lakás céljára szolgáló helyiségek és a hozzájuk tartozó területek, valamint a közterületek tisztántartása.


a)      Közterület: az ingatlan nyilvántartásban közterületként nyilvántartott állami vagy önkormányzati tulajdonú belterületi földrészlet (közút, járda, tér, közpark, szabad strand), továbbá az építmények közhasználatra átadott része (épületárkád alatti járda, alul- és felüljáró), melyet rendeltetésének megfelelően bárki használhat.


b)      Köztisztasági szolgáltatás: (továbbiakban: szolgáltatás) megrendelés, illetőleg megbízás alapján a közterületek tisztántartása, valamint a települési szilárd hulladék kezelése, továbbá a szolgáltatásra jogosult szervezetek hulladék-ártalmatlanítási és hasznosítási tevékenysége.


c)      Tisztántartás: az egyes ingatlanok és közterületek rendszeres tisztítása, hó- és síkosság mentesítése, illetőleg pormentesítése.


Ingatlanok tisztántartása


3. §


(1) Az egyes ingatlanok tisztántartásáról az ingatlan tulajdonosa, kezelője, tartós használója, illetve haszonélvezője (továbbiakban: ingatlan tulajdonos), másnak a használatában lévő ingatlanok (ingatlanrészek, helyiségek) tisztántartásáról pedig a használó, illetve a bérlő  köteles gondoskodni.


Ezen belül:


a)      A lakó- és az ember tartózkodására szolgáló más épületek közös használatú részének (kapualj, lépcsőház, folyosó, terasz, felvonó, mosókonyha, szárító, pince- és padlásrész, közös illemhely, hulladékledobó és – gyűjtő, udvar stb.) tisztaságáról, rendszeres takarításáról, rovar- és rágcsálómentesítéséről a tulajdonosnak;


b)      A lakásnak és a lakás céljára használt más helyiségeknek, továbbá a nem lakás céljára szolgáló helyiségnek és az ezekhez tartozó közterületnek a tisztaságáról, rendszeres takarításáról, rovar- és rágcsáló mentesítéséről pedig a használónak, bérlőnek kell gondoskodnia.


c)      Közös tulajdon esetén a kötelezettség a tulajdonarány szerint áll fenn.


d)     Az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni a beépítetlen telekingatlan tisztántartásáról, gyommentesítéséről. Ennek elmaradása esetén – ha a Polgármesteri Hivatal felszólításának sem tesz eleget- az Önkormányzat elvégezteti a költségvetés általános tartalékterhére, melynek költségét a hivatalos eljárás után - behajthatatlansága esetén - az ingatlanra ráterheli.


(2) A lépcsőházakban ki kell függeszteni a közös képviselő, vagy képviselő szervezet nevét és címét.Közterületek tisztántartása


4. §


(1) [1] A (2) és (3) bekezdésben foglaltak kivételével az ingatlan tulajdonosa, illetve használója köteles gondoskodni:

a)      az ingatlan telekhatárától számított 15 méter széles – de legfeljebb a legközelebbi közútig terjedő –  közterület-sáv tisztán tartásáról, zöldfelületének gondozásáról, beleértve az ingatlan előtti járdaszakaszt, illetve nyílt árkot és ennek műtárgyait is;

b)      az ingatlan előtti járdaszakasz hó- és síkosság mentesítéséről;

c)      tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és körüljárására szolgáló terület tisztán tartásáról, zöldfelületének gondozásáról.


(2) [2] A (1) bekezdésben foglalt feladatok ellátásáról

kötelesek gondoskodni.


(3) [3] A városüzemeltetési és fenntartási feladatokat ellátó közszolgáltató köteles gondoskodni:


(4) Az illegális plakátok, hirdetések eltávolításáról a Közterület-felügyelet intézkedik.


(5) Hó- és síkosság-mentesítés:


a)      A járdáról letakarított havat 8 méternél szélesebb útburkolat esetén az úttest két szélén, a folyóka szabadon hagyásával, ennél keskenyebb útburkolaton a járda szélén úgy kell összegyűjteni, hogy a gyalog közlekedők számára egy gyalogos forgalmi sáv  szabadon maradjon. Biztosítani kell a gyalogos átkelőhelyek megközelíthetőségét.

b)      Hórakást tilos felhalmozni:

c) Na-Klorid tartalmú vegyszerek használata hidak burkolt felületein, díszburkolaton zöldfelületeken és környékén tilos.  Síkosság elleni védekezéshez környezetkímélő anyagot kell használni (Nátrium-klorid helyett Magnézium-klorid, hamu, homok, salak stb.)


(6) [4]


(7) Állati hullának a közterületről a kijelölt gyűjtőhelyre történő elszállítását csak a városi gyepmester végezheti, s a bejelentés után azonnal köteles azt elszállítani.


(8)[5]A közterület rendeltetésétől eltérő célú használatával kapcsolatos

köztisztasági előírások


5. §


(1)

a)      A szórakoztató, vendéglátó és árusító helyek, üzletek előtti járdaszakaszt az üzemeltető, használó köteles tisztántartani, hó- és síkosság mentesíteni, a hulladékot eltávolítani, tekintet nélkül arra, hogy a hulladék az üzleti tevékenységből  keletkezett-e, vagy nem.

b)      Az üzletek, vendéglátóegységek, vállalatok, intézmények  (ingatlan) tulajdonosa (használó, bérlő) köteles hulladékgyűjtő (csikktartó) elhelyezéséről és rendszeres ürítéséről gondoskodni az előtte lévő közterületen.


(2) A közterület rendeltetéstől eltérő célra (árusítás, építési, szerelési munka stb.) történő használata esetén a használattal érintett terület közvetlen környezetét a használó köteles tisztán tartani. A közterület-foglalási szerződésben a használót figyelmeztetni kell ezen kötelezettségére.


(3) Vásárok, búcsúk, sport- és egyéb rendezvények tartása idején a rendezvény szervezője köteles gondoskodni a várható forgalomnak megfelelő számú hulladékgyűjtő edény és illemhely biztosításáról, üzemeltetéséről, valamint a rendezvény alatt és azt követően a terület tisztántartásáról, továbbá a keletkezett hulladék elszállításáról.


Köz- és magánterületek szennyezésének tilalma


6. §.


(1) Tilos nyílt téren és bármilyen tüzelőberendezésben háztartási szemét, valamint hulladék (pl. veszélyes hulladék: autógumi, műanyag, vegyszeres flakon, vegyszermaradványok, fáradt olaj, stb.) elégetése az ingatlanokon és a közterületeken egyaránt a fákról lehullott levél, avar, kerti hulladék kivételével.


(2)

a)      A közterület fáiról lehullott leveleket, avart, kerti hulladékot (fűnyírásból származó nyesedéket, faágat és gallyat) az alábbiak szerint semmisíthetik meg:

  b) Égetni csak a teljesen száraz levelet, avart és kerti hulladékot lehet.

c)      Az égetés február 15-től április 30-ig, valamint október 1-től november 30-ig terjedő időszakban, 9-18 óra között végezhető.

d)     Az égetés szélcsendes időben történhet. A tűz begyújtásához egyéb légszennyezést okozó anyag (pl. olaj) nem használható.

e)      Tilos a tüzet őrizetlenül hagyni, tűzveszély esetén pedig azonnal el kell oltani. Az égetés helyszínén olyan eszközöket (pl. homok, lapát, víz stb.) kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetve eloltható.


(3)[6] Az őszi lombhullási időszakban azokon a városrészeken, ahol közterületi fasorok vannak és a Városüzemeltető Kft. által nem kezelt területek, családi házas övezet, az ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlana előtti közterület fáiról lehullott levél, avar összegyűjtésére, amelynek elszállításáról, ártalmatlanításáról az Önkormányzat gondoskodik minden évben a szeptember 15-ig meghirdetett módon.


(4)

a) Közterületen járművek mosása, olajcsere tilos.

b) Közterületen gépjárművek javítása tilos, kivéve a hirtelen fellépő meghibásodás elhárítását.


(5)

a)      Építkezésnél, bontásnál, tatarozásnál a munkálatokat úgy kell végezni, valamint az építési és bontási anyagot a kiásott földet úgy kell tárolni, fel- és lerakni, valamint elszállítani, hogy szennyeződés ne maradjon.

b)      Burkolt területre az építési és bontási anyagot és a kitermelt földet kizárólag fóliára vagy konténerbe szabad helyezni.

c)      Az építési munka kivitelezőjének az építkezés területén és közvetlen környékén a tisztaságot biztosítani kell. Amennyiben ezt a munkát önerejéből nem tudja ellátni, azt – térítési díj ellenében, megrendelés alapján – a Szolgáltatóval elvégeztetheti.

d)     Amennyiben a kivitelező a (4) bek. c.) pontban foglalt kötelezettségének írásbeli felszólítás ellenére sem tesz eleget,  a Jegyző – közérdekből és a mulasztó költségére – a Szolgáltatónál a tisztítást azonnali hatállyal elrendelheti.


(6)[7]

a)      Tilos állatot bevinni, beengedni a játszóterekre. Tilos az állatok ráengedése, sétáltatása az óvári belváros, a mosoni fő út menti és a városközponti parkosított (fásított, gyepesített vagy virágágyással ellátott), önkormányzat által kezelt közparkok, zöldfelületek növényzettel borított részein annak védelme, rongálásának megelőzése érdekében.

b)      A kutyák ill. más állatok tulajdonosa (felügyelője, sétáltatója) köteles a közterület megtisztítására, az állat által okozott szennyezés, ürülék azonnal feltakarítására. Köteles az erre a célra alkalmas eszközt magánál tartani ill. a közterületen elhelyezett hulladékgyűjtő edényeket használni. Továbbá köteles az állat által okozott rongálás helyreállítására is.

c)      [8]Tilos dohányozni játszótereken!


(7)[9] Tilos a tisztításból keletkező szennyeződést szennyvizet a közterületre, a csapadékvíz-elvezető rendszerbe beleseperni, illetve beleönteni,  valamint eltömődést előidéző hulladékot és törmeléket beleszórni.

Tilos a közterületi vízelvezető, szikkasztó árok megszűntetése, feltöltése- kivéve útkezelői engedély alapján, ha más vízelvezetési módszer biztosított.


(8) Mindennemű anyag szállításánál ügyelni kell arra, hogy a közterület ne szennyeződjék. Szóródó anyagot csak letakarva, illetve a szóródást másként megakadályozó módon lehet szállítani. Szennyezés esetén a szállító köteles megtisztítani a közterületet.


(9)

a)      Tilos a közterületet beszennyezni, bárminemű szemetet (pl. cigarettacsikk, papír, egyéb tárgy) elszórni, tárolni.

b)      Szeméttároló edényekben kutatni, azok tartalmát közterületre kiszórni tilos.


(10)[10]

a)      Tilos az önkormányzat által gondozott zöldfelületek, parkosított területek növényzettel borított részeire, gyepfelületre gépjárművel ráhajtani, azon megállni, parkolni.

b)      Erdőn, mezőn, közparkban gépjárművel, motorkerékpárral csak az e célra kijelölt utakon szabad közlekedni. Ez alól csak a fenntartást, fejlesztést végző, rendezvények idején szolgáltatást nyújtó gépjárművek képeznek kivételt.

c)      Tilos a közterületen elhelyezett berendezési tárgyakat, növényeket megrongálni, beszennyezni, állapotuk romlását előidézni.


(11) Plakát, hirdetmény elhelyezése csak a kijelölt helyeken (pl.: hirdetőtábla) vagy a Polgármesteri Hivatal külön engedélyével szabad, másutt nem.


(12) Tilos a kijelölt természetes fürdőhelyeken, szabad strandokon:

·         hulladékot elhelyezni a kirakott hulladéktároló edényeken kívül,

·         bárminemű szennyezés, égetés

·         kutyát, egyéb élő állatot bevinni.


III. fejezet


A települési szilárd hulladékok kezelése, hulladékgazdálkodás


Fogalmi meghatározások


7. §[11]


Általános rendelkezések


8.§[12]Az Önkormányzat közszolgáltatással kapcsolatos feladatai


9.§[13]


A közszolgáltatás ellátásának rendje és módja,

a közszolgáltató és az ingatlantulajdonos azzal összefüggő jogai és kötelezettségei


10.§[14]


A közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó szerződés egyes

tartalmi elemei


11. §[15]


A gyűjtőedényzetre vonatkozó előírások és a

települési szilárd hulladék begyűjtése, szállítása


12. §[16]


A szelektív hulladékgyűjtésre vonatkozó szabályozás


13. §[17]


A hulladékkezelési közszolgáltatási díj


14. §[18]


A jánossomorjai települési szilárd hulladék lerakóhely

közszolgáltatással összefüggő előírásai


15. §[19]


A Mosonmagyaróvári hulladéklerakó telep szabályozása


16. §[20]IV. fejezet


A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás alá nem tartozó települési szilárd hulladékkal kapcsolatos tevékenység ellátásának rendjére vonatkozó előírások


17. §[21]V. fejezet


Záró rendelkezések


A köztisztasági és hulladékgazdálkodási rendelkezések ellenőrzése


18. §[22]


A Képviselő-testület gondoskodik a köztisztasággal, környezetvédelemmel, környezeti károkozás megelőzésével kapcsolatban a lakosság szemléletformálásáról, tájékoztatásáról, a tanulók környezeti nevelésének segítéséről – együttműködve az oktatási-nevelési intézményekkel, civil szervezetekkel, a média bevonásával – a fenntartható társadalom érdekében.


19. §


(1)[23]A köztisztasággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítésének ellenőrzéséről – az érdekelt szakhatóságok közreműködésével – a jegyző gondoskodik.


(2)-(3)[24]


(4) A jogellenes tevékenységet folytató köteles az általa okozott környezetszennyezést megszüntetni, ill. a környezetkárosítást abbahagyni, s a tevékenységet megelőző környezeti állapotot helyreállítani.19/A. §[25]


Hulladékgazdálkodási bírság


20. §[26]


21. §


(1) E rendelet 2002. július 1. napján lép hatályba.


(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti: Mosonmagyaróvár Város Önkormányzatának a 16/1996. (IV. 30.), a 2/1999. (I. 29.) és a 38/1999. (XII. 15.), a 33/2000. (XII. 15.) és az 50/2001. (XII. 17.)  ÖKT. rendelettel módosított 27/1994. (1995.I.1.) ÖKT. rendelete az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról, és a települési szilárd hulladék (háztartási és egyéb hulladék), valamint a termelési hulladék ártalmatlanításáról és hasznosításáról.[1] Módosította a 8/2007. (III. 30.) rendelet 2007. április 1. napjával.

[2] Módosította a 8/2007. (III. 30.) rendelet 2007. április 1. napjával.

[3] Módosította a 8/2007. (III. 30.) rendelet 2007. április 1. napjával.

[4] Hatályon kívül helyezte a 8/2007. (III. 30.) rendelet 2007. április 1. napjával.

[5] Hatályon kívül helyezte a 8/2007. (III. 30.) rendelet 2007. április 1. napjával.

[6] Módosította a 17/2006. (V. 31.) rendelet 2006. június 15. napjával.

[7] Módosította a 17/2006. (V. 31.) rendelet 2006. június 15. napjával.

[8] Kiegészítette  a 17/2009. (V.29.) rendelet 2009. július 1. napjával.

[9] Kiegészítette  a 17/2009. (V.29.) rendelet 2009. július 1. napjával.

[10] Módosította a 17/2006. (V.31.) rendelet 2006. június 15. napjával.

[11] Hatályon kívül helyezte az 57/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelet 2014. január 1-i hatállyal.

[12] Hatályon kívül helyezte az 57/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelet 2014. január 1-i hatállyal.

[13] Hatályon kívül helyezte az 57/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelet 2014. január 1-i hatállyal.

[14] Hatályon kívül helyezte az 57/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelet 2014. január 1-i hatállyal.

[15] Hatályon kívül helyezte az 57/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelet 2014. január 1-i hatállyal.

[16] Hatályon kívül helyezte az 57/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelet 2014. január 1-i hatállyal.

[17] Hatályon kívül helyezte az 57/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelet 2014. január 1-i hatállyal.

[18] Hatályon kívül helyezte a 22/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelet 2013. április 27-i hatállyal.

[19] Hatályon kívül helyezte az 57/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelet 2014. január 1-i hatállyal.

[20] Hatályon kívül helyezte az 57/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelet 2014. január 1-i hatállyal.

[21] Hatályon kívül helyezte az 57/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelet 2014. január 1-i hatállyal.

[22] Módosította az 57/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelet 2014. január 1-i hatállyal.

[23] Módosította az 57/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelet 2014. január 1-i hatállyal.

[24] Hatályon kívül helyezte a 29/2012. (V.31.) önkormányzati rendelet 2012. május 31-i hatállyal.

[25] Hatályon kívül helyezte az 54/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelet 2012. december 22-i hatállyal.

[26] Hatályon kívül helyezte az 57/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelet 2014. január 1-i hatállyal.
Csatolmányok

Megnevezés méret
Mellékletek
21.48 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!