nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013. (I.31.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2013-02-01 - 2014-10-29
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013. (I.31.) önkormányzati rendelete
Jászapáti Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2011. (VI.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Jászapáti Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53.§ (1) bekezdésében és 143. § (4) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §

Jászapáti Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2011. (VI.1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) preambulumának helyébe a következő rendelkezés lép:

„Jászapáti Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53.§ (1) bekezdésében és 143. § (4) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:”


2. §

A Rendelet 1. § (7) bekezdése az alábbi g, ponttal egészül ki:

„g.) Év Polgárőre Díj.”


3. §

(1) A Rendelet 4. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A Képviselő-testület szervei:

a, polgármester,

b, képviselő-testület bizottságai,

c, polgármesteri hivatal,

d, jegyző,

e, társulás.”


4. §


A Rendelet alábbi rendelkezései a hatályukat vesztik:

a, 4. § (1)-(3),

b, 6. § (1),

c, 7.§ (1),

d, 9. § (1),

e, 14. § (2),

f, 14. § (4),

g, 19. § (2),

h, 32. § (5),

i, 40. § (1),

j, 48. § (5),

k, 52. § (2),

l, 55. § (1).


5. §


A Rendelet 6. § (5) bekezdésének az alábbi része hatályát veszti:

„Az Önkormányzat az Ötv. 8. § (1) bekezdésében meghatározott”.


6. §


A Rendelet 26. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

„Minősített többség szükséges a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben foglaltakon túl:

a, önkormányzati jelképek, kitüntetések és elismerő címek meghatározásához, használatuk szabályozásához, adományozásukhoz,

b.) gazdasági program elfogadásához,

c.) közterület elnevezéséhez,

d.) emlékmű állításához,

e.) a Képviselő-testület hatáskörének átruházásához,

f.) sürgősségi indítvány elfogadásához,

g.) hitelfelvételhez, kötvénykibocsátáshoz, önkormányzati tulajdonban lévő vagyon értékesítéséhez, megterheléséhez,

h.) a települési képviselő, a polgármester összeférhetetlenségi ügyében való döntéshez.


7. §


A Rendelet 27. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A polgármester, az alpolgármester, a képviselő kezdeményezésére titkos szavazás tartható a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 46. § (2) bekezdésében foglalt esetekben. A titkos szavazás elrendeléséről a képviselő-testület nyílt szavazással, vita nélkül dönt.”


8. §


A Rendelet 28. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

„A napirend ismételt megtárgyalását megelőzően a polgármesternek be kell szerezni a napirend témája szerinti önkormányzati bizottság állásfoglalását, indokolt esetben szakértő bevonását kell kérni.”


9. §


A Rendelet 32. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A jegyzőkönyv tartalmazza a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben foglaltakon túl:

a.) a távol maradt képviselők nevét, a távollét okát, illetve, hogy azt nem jelezte,

b.) napirendi pontonként az előadók nevét, szóbeli előterjesztés esetén annak rövid tartalmát,

c.) az elhangzott bejelentéseket, interpellációkat és kérdéseket, valamint az azokkal kapcsolatos válaszokat, illetve határozatokat.”


10. §


A Rendelet 38. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A polgármester feladata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben foglaltakon túl:

a.) segíti a települési képviselők, bizottságok munkáját,

b.) együttműködik a társadalmi szervezetekkel, különösen a lakosság önszerveződő közösségeivel,

c.) a polgármester a település vállalkozói részére szakmai találkozókat szervez, közreműködik az önkormányzat és a vállalkozók kapcsolatépítésében. Folyamatosan tájékoztatja a vállalkozókat a pályázati lehetőségekről.


11. §


A Rendelet 9. §-a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Amennyiben a képviselő elmulasztja a személyes érintettségre vonatkozó bejelentési kötelezettségét, a képviselő-testület a kötelezettségeit megszegő képviselő megállapított tiszteletdíját 25%-kal, 2 havi időtartamra csökkenti.”


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!