nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Szatymaz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2007. (X.18.)
Hatályos:2007-10-18 -tól
Szatymaz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2007. (X.18.)
A KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

SZATYMAZ

ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

21/2007.(X.18.) sz. rendelete

A KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL


Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 28/2008 ( XII.11. ) KT. sz. és a 14/2010. (X.04.)  önkormányzati rendelettel,  15/2012. (V.17.) valamint a 3/2013.(II. 21.) önkormányzati rendelettel


Szatymaz község Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.§(1) bekezdése és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 13.§(1) bekezdésének felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja :


1. Az előírások hatálya[1]

1.§[2]


(1) A rendelet hatálya Szatymaz község teljes közigazgatási területére kiterjed.

(2) Az (1) bekezdés szerinti területen területet felhasználni, továbbá egyedi építési telket alakítani, építményt, épületegyüttest építeni, átalakítani, bővíteni, helyreállítani, korszerűsíteni, lebontani, elmozdítani, a rendeltetést megváltoztatni (továbbiakban együtt: építési munkát folytatni) és ezekre hatósági engedélyt adni:

a)       a 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet (OTÉK) előírásai,

b)      az egyéb vonatkozó országos érvényű jogszabályok rendelkezései, valamint,

c)       a jelen rendelet és annak mellékletét képező szabályozási tervlapok   (külterületi szabályozási terv: továbbiakban SZ-1, belterület és beépítésre szánt környezete szabályozási terve: továbbiakban SZ-2)

szerint szabad.


2. Szabályozási elemek[3]

2.§.[4], [5]

(1)     A kötelező szabályozási elemek a település egésze szempontjából lényegesnek tekintendők, megváltoztatásuk csak a szabályozási terv módosításával lehetséges.

         Ezek az elemek a következők:

1. Közigazgatási határ,

2. Szabályozási vonalak,

3. Beépítésre szánt és nem szánt területek lehatárolása,

4. Területfelhasználási egység határa,

5. Területfelhasználási és övezeti besorolás,

6. Mélyfekvésű, csapadékvíz elvezetés ill. visszatartás céljára kijelölt terület határa,

7. Telken belüli zöldfelület lehatárolása,

8. Telken belüli tájképvédelmi terület,

9. Telken belüli védősáv lehatárolása,

10. Beültetési kötelezettség kijelölése,

11. Nem közlekedési célú közterület lehatárolása

12. Meglévő fasor,

13. Kötelező utcafásítás.

14. Belterület körüli 300 méteres védősáv


(2)[6] A mellékelt szabályozási tervek ábrázolnak országos jogszabályban előírt követelményeket is, melyeknek betartása a mindenkori hatályos, vonatkozó országos jogszabályok szerint kötelező. Ezek a következők:

1.     magterület határa,

2.     országos ökológiai folyosó határa,

3.     pufferterület

4.     közúti érdekeltségű terület határa (közúti közlekedésről szóló törvény szerint),

5.     nagyközépnyomású gázvezeték és védősávja,

6.     nagynyomású gázvezetékek és védősávja,

7.     120 kV-os villamosvezeték és védősávja,

8      KÖH nyilvántartásban szereplő ismert régészeti lelőhely határa,

9.     rendszeresen belvízjárta és tájképvédelmi terület megyei övezetek,

10.   szénhidrogén bányatelek, szénhidrogén kút.3. Közművesítettség mértéke[7]

3. §.[8]


 (1)[9] Az Sz-2 terv által szabályozott területen az OTÉK 8. § (2) bekezdés b) pont szerinti részleges közművesítettség biztosítandó, de működő csatornahálózat megléte esetén a rákötés kötelező, a közüzemi szennyvízcsatorna hálózat kiépítéséig terjedő átmeneti időszakban zárt szennyvíztárolóban való szennyvízelhelyezés megengedett.

 (2)[10] Az (1) bekezdésben nem említett területek építési telkein az energia- és vízellátás, valamint a keletkező szenny- és csapadékvíz gyűjtése, elvezetése illetve ártalmatlanítása közműpótló berendezésekkel is biztosítható, kivéve, ha a népegészségügyi vagy a környezetvédelmi hatóság jogszabály alapján másként határoz.

(3) Külterületi beépítésre nem szánt terület közművesítetlennek minősül.


I. Fejezet
Beépítésre szánt területek előírásai[11]


4. Rendeltetési övezetek[12]

4.§.[13],[14] (1) Az 1.§ (1) bekezdés szerinti tervezési terület beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területeket foglal magába. Ezen belül a beépítésre szánt területek használatuk általános illetve sajátos jellege szerint:

  a) Lakóterület – „Lf”, „Lke”, és „Lk” jelű,

  b) Településközponti vegyes övezet – „Vt” jelű,

  c)[15] [16]Gazdasági terület – „Gip”  „Gksz-1” és  „Gksz-2” jelű,

  d) Különleges terület – „Ks”, „Kv”, „Kt”, „Ksz” , „Kid” és „Kr” jelű,

(2)     A beépítésre nem szánt területek általános illetve sajátos jellege szerint:

  a) közlekedési és közmű terület – „KÖu”, „KÖk” jelű,

  b) zöldterület – „Zk”, „Zp”, „Zt” jelű,

  c) erdőterület – „Eg” , „Ev” és „Et” jelű

  d) [17]mezőgazdasági terület – „Má1”, „Má2”,„Má3”,  „Mk” jelű,

  e) vízgazdálkodási terület – „V” jelű

          f) természetközeli terület –  „Tk” jelű

          g) [18],[19]különleges terület – „Kb”, „Ki” , „Ktu” és „Kre” jelű.”5. Beépítésre szánt területek[20]

5.§.[21]


(1) Jelen rendelet hatályba lépésekor érvényes belterületi határvonalon kívül eső, de az SZ-2 szabályozási terv szerint beépítésre szánt lakóterületen ( továbbiakban: új beépítésre szánt lakóterület) akkor alakítható építési telek, ha

 1. az érintett telket a belterületi utcahálózathoz kapcsoló közterületek a vonatkozó szabályozási tervben bejelölt szabályozási szélességgel létrejöttek.
 2. mérete az építési övezeti előírásoknak megfelelő, a kialakítható legkisebb telekterület négyszeresénél azonban nem nagyobb.

(2) Az (1) bekezdés szerinti telken akkor engedélyezhető a lakóövezeti szabályok szerinti építés, ha az OTÉK 33. § szerinti beépítési feltételeken túlmenően:

 1. az építési telek, illetve telekcsoport művelésből való kivonása a kezdeményező költségére megvalósult, a belterületbe vonás azonban nem szükséges,
 2. a telekalakítást kezdeményezők saját költségükre, engedélyezési és kivitelezési tervek alapján, szabályszerűen kiépítették az elektromos közműellátást, a csapadékelvezető,  vagy - szikkasztó árkot, közvilágítást s a közüzemi vízellátást legalább NA 100 keresztmetszettel
 3. az új építési telket illetve telekcsoportot a belterületi úthálózathoz kapcsoló feltáró út (utak) az átlagos időjárási viszonyok között gépjárművel járhatók.

(3)     a) Az 1463 helyrajzi számú út (Szegedi utca) és a Budapest-Szeged vasútvonal védőtávolságán kívül eső beépítésre szánt területen az (1) és (2) bek. szerinti feltételek teljesülésének hiányában is megengedett egy gazdasági épület elhelyezése a telek 3%-os beépítettségének erejéig, a telek közterületi határvonalától legalább 5m előkert tartásával.

b) Az 1463 helyrajzi számú út ( Szegedi utca) valamint a 1357 helyrajzi számú továbbá a 1372 helyrajzi számú utak és a beépítésre szánt határvonallal körülvett - új beépítésre szánt területen - az (1) és (2) bekezdés szerinti feltételek teljesülésének hiányában is megengedett egy gazdasági épület elhelyezése a telek 3%-os beépítettségének erejéig a telek közterületi határvonalától (saroktelek esetén a rövidebb közterületi határvonaltól )  legalább 17 m távolságban előkert tartásával, kivéve a tömbön belül található fekvőtelek ( melynek hosszabbik oldala párhuzamos  közterülettel) esetén, ahol 5 m-es előkertet kell elhagyni.


6. Építési övezetek[22]

6.§.


(1) A rendelet hatálya alá tartozó területen a szabályozási terv az alábbi, építési övezeteket jelöli ki:


(2)[23]Beépítésre szánt területen terepszint alatti építmény az építési helyen belül korlátozás nélkül létesíthető.

(3)[24]

(4)[25]

(5)[26]  Az "Lf", "Lke" és "Lk" lakóövezetek belterületi részein

a)     előkertvonalon álló lakóépület esetén maximum 250 m2 alapterületű, de  az összes beépíthető telekterület 50 %-át meg nem haladó beépített területű gazdasági vagy kereskedelmi célú épület helyezhető el az ingatlanon, a lakóépület mögötti teleksávban.

b)     előkert vonalra nem lakás céljára szolgáló épület csak a helyben hagyományos anyaghasználattal (vakolt falazat, cseréptető) építhető maximum 150m2 alapterülettel.


7. Lf jelű építési övezet előírásai[27]

7.§.


  (1)[28] Az Lf jelű Falusias lakóövezet területén a kialakult, alacsony laksűrűségű, falusias beépítést figyelembe véve jellemzően lakóépületek, valamint az OTÉK 14.§./2/ bekezdésében felsorolt egyéb építmények helyezhetők el, azzal a megszorítással, hogy a 8. pontja szerinti üzemanyagtöltő létesítése nem engedélyezhető, telkenként 1 db maximum 2 db lakást tartalmazó lakóépület helyezhető el, egyéb rendeltetési egységek külön épületben is elhelyezhetők.

 1. A beépítés mértéke: max. 30%
 2. Hátsókert: min. 6,00 m.
 3. [29] Minimális zöldfelület: a telek területének min. 40 %-a
 4. Utcai telekszélesség: új telek esetén min. 18,00 m
 5. Kialakult lakóterületen az illeszkedés szabálya szerint a tervezett utcai épület gerincvonalának megegyezőnek kell lenni a jobb és a baloldali 2-2 telken meglévő utcai épületek gerincvonalával.


(2)     Az övezet területén:

a[30])    a beépítési mód: oldalhatáron vagy szabadon álló, valamint az utcában kialakult előkertes, illetve a tervezett házhelyosztású területeken 5,00 m-es előkertes

b)       teleknagyság új telek esetén min. 700,00 m2

c)       építménymagasság: min. 3,50 m - max. 4,50 m


8.Lke jelű építési övezet előírásai[31]

8.§.


(1) Az Lke jelű Kertvárosias lakóövezet területén a kialakult, alacsony laksűrűségű, kertvárosias beépítést figyelembe véve jellemzően kertes lakóépületek, valamint az OTÉK 13.§.(2) bekezdésében felsorolt egyéb építmények helyezhetők el, azzal a megszorítással, hogy telkenként 1 db maximum 4 db lakást tartalmazó lakóépület helyezhető el, egyéb rendeltetési egységek külön épületben is elhelyezhetők.

 1. [32]Az övezet területén a teleknagyság:                                                                   min. 500,0 m2
 2. A beépítés mértéke: max. 30%.
 3. Hátsókert: min. 6,00 m.
 4. [33]Minimális zöldfelület: a telek területének min. 50%-a
 5. Az övezetben önálló telket igénylő vállalkozás lakás nélkül nem létesíthető.
 6. Utcai telekszélesség: kialakítandó új telek esetén min. 18,0 m.
 1. Kialakult lakóterületen az illeszkedés szabálya szerint a tervezett utcai épület gerincvonalának megegyezőnek kell lenni a jobb és a baloldali 2-2 telken meglévő utcai épületek gerincvonalával.


(2)      Az övezet 1 jelű területén:

 1. Beépítés: 5,00 m előkertes és szabadon álló
 2. Építménymagasság: min. 4,50 m – max. 6,00 m
 3. Teleknagyság új telek esetén min. 500,00 m2


 (3)     Az övezet 2 jelű területén:

 1. Beépítés: 5,00 m előkertes, és oldalhatáron álló
 2. Építménymagasság: min. 4,50 – max. 6,00 m
 3. Teleknagyság új telek esetén min. 500,00 m2


 (4)     Az övezet 3 jelű területén:

 1. Beépítés:        - a 5424 sz. Szegedi út felőli telkeknél 5,00 m előkertes és szabadon álló

- egyéb helyen szabadon álló és 3,00 m előkertes, vagy utcavonalon álló is lehet

 1. Építménymagasság: min. 3,50 m – max. 4,50 m
 2. Teleknagyság új telek esetén min. 500,00 m2


9.Lk jelű építési övezet előírásai[34]

9.§.


(1) Az Lk jelű Kisvárosias lakóövezet területén, - sűrűbb beépítésű és nagyobb laksűrűségű,- a kialakult kisvárosias beépítést figyelembe véve, - jellemzően lakóépületek, valamint az OTÉK 12.§.(2) és (3) bekezdésében felsorolt egyéb építmények helyezhetők el.

 1. A beépítés mértéke: max. 40%.
 2. Teleknagyság: Új telek esetén min. 500,0 m2.
 3. Hátsókert: min. 6,00 m.
 4. [35]Minimális zöldfelület: a telek területének min. 30 %-a.
 5. [36] 
 6. Az övezetben önálló telket igénylő vállalkozás lakás nélkül nem létesíthető.
 7. [37]    


  (2)    Az övezet területén:

 1. Beépítés: előkertes, zártsorú, a kialakult beépítést figyelembe véve,
 2. Építménymagasság: max. 6,50 m
 3. Kialakult lakóterületen az illeszkedés szabálya szerint a tervezett utcai épület gerincvonalának megegyezőnek kell lenni a jobb és a baloldali 2-2 telken meglévő utcai épületek gerincvonalával.


10.Vt jelű építési övezet előírásai[38]

10.§.


(1) A Vt jelű Településközpont - vegyes övezet területén a kialakult beépítést figyelembe véve lakóházak, szolgáltató – kereskedelmi létesítmények és intézmények, valamint az OTÉK 16.§./2/ bekezdésében felsorolt egyéb építmények helyezhetők el.

 1. A beépítés mértéke: max. 40%.
 2. A teleknagyság: - meglévő telek esetén kialakult.

új lakótelek esetén min. 500,0 m2

új nem lakóteleknél telek esetén min. 400,0 m2,

 1. Hátsókert: min. 6,00 m
 2. [39]Minimális zöldfelület: a telek területének min. 30 %-a
 3. Utcai telekszélesség: új telek esetén min. 18,00 m
 4. [40]
 5. Beépítési mód:       5,00 m előkertes és szabadonálló
 6. Építménymagasság: max. 7,00 m.
 7.  [41]
 8. Kialakult lakóterületen az illeszkedés szabálya szerint a tervezett utcai épület gerincvonalának megegyezőnek kell lenni a jobb és a baloldali 2-2 telken meglévő utcai épületek gerincvonalával.


11.Gip jelű építési övezet előírásai[42]

11.§


(1)     A Gip jelű övezet területe nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységű ipari és logisztikai célú épületek elhelyezésére szolgál, mely övezetbe tartoznak a külterületen már meglévő majorközpont (állattartási telepek) ill. mezőgazdasági üzemek is.

a)       A létesítmények üzemeltetéséhez szükséges gk. parkolóhelyeket telken belül kell elhelyezni, mely a fásított előkertekben is lehetséges.

b)      Az övezet telkein a fő-, és kiszolgáló-létesítmények szabadonállóan helyezhetők el.

c)[43]    Az építménymagasság: max. 7,50 m, a rendeltetéshez feltétlenül szükséges technológiai indokoltság esetén (pl. önálló torony, kémény, daruzott csarnok) a telekterület legfeljebb 15 %-án max. 15,00 m.

d)[44]    A beépítés mértéke a telekterület 50%-át, nem haladhatja meg. A telek területének min. 25%-a növényzettel borított legyen, vízfelület burkolt meder esetén 50 %-ban, az élőhelyek kialakulását lehetővé tevő fokozatos mélyülés és földmeder esetén 100 %-ban beszámítandó a zöldfelületi fedettségbe.

e)       A teleknagyság: Új telek kialakítása esetén min. 2.000 m2

f)       A telek utcai szélessége: kialakult, -új telek kialakítása esetén min. 25,0 m

g)       Előkert: 10,0 m

h)      Oldalkert: min. 6,00 m

i)       Hátsókert: min. 10,00 m

j)       [45]

(2) [46]A telkek előkertjének, hátsó és oldalkertjének szélességében legalább egy fasor ültetési kötelezettsége van a telektulajdonosnak. Ezért a telken megépült épület csak a fásítás elkészülte után vehető használatba.

(3) Védőterület kialakításának szükségessége esetén a védőterületet saját telken kell biztosítani.


12. Gksz -1 jelű építési övezet előírásai[47]

12. §


(1) A Gksz -1 jelű övezet területe elsősorban nem zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú, nagyobb védőtávolságot nem igénylő kereskedelmi és szolgáltató épületek elhelyezésére szolgál, a 253/1997(XII.20.)Korm.rend. 18.§./1/bek. és /2/bek. 1;2. pontja, valamint a 19.§./1/bek. és /2/bek. 1;2;3;4;5. pontja szerint.

 1. A létesítmények üzemeltetéséhez szükséges gk. parkolóhelyeket telken belül kell elhelyezni, mely a fásított előkertben is lehetséges.
 2. Az övezet telkein a fő-, és kiszolgáló-létesítmények szabadonállóan helyezhetők el.
 3. [48]Az építménymagasság: max. 10,50 m, a rendeltetéshez feltétlenül szükséges technológiai indokoltság esetén (pl. önálló torony, kémény, daruzott csarnok) a telekterület legfeljebb 15 %-án max. 15,00 m.
 4. [49]A beépítés mértéke a telekterület 50%-át, ezen belül a szabályozási terven jelölt „tájképvédelemmel érintett telekrész” területén a 20 %-ot nem haladhatja meg. A telek területének min. 20 %-a növényzettel, borított legyen, vízfelület burkolt meder esetén 50 %-ban, az élőhelyek kialakulását lehetővé tevő fokozatos mélyülés és földmeder esetén 100 %-ban beszámítandó a zöldfelületi fedettségbe.
 5. A teleknagyság: Új telek kialakítása esetén min. 1500 m2
 6. A telek utcai szélessége: kialakult, -új telek kialakítása esetén min. 25,0 m.
 7.  Előkert: 10,0 m
 8.  Oldalkert: min. 6,00 m
 9.  Hátsókert: min. 10,00 m
 10.  [50]

(2) [51]A telkek előkertjének, hátsó és oldalkertjének szélességében legalább egy fasor ültetési kötelezettsége van a telektulajdonosnak. Ezért a telken megépült épület csak a fásítás elkészülte után vehető használatba.

(3) Védőterület kialakításának szükségessége esetén a védőterületet saját telken kell biztosítani.13. Gksz-2 jelű építési övezet előírásai[52]

12/B. §

(1) A Gksz-2 jelű övezet területe elsősorban nem zavaró hatású, gazdasági, kereskedelmi és szolgáltató épületek elhelyezésére szolgál.

 1. A beépítés mértéke: max. 25%
 2. Beépítési mód: szabadonálló
 3. Kialakítható legkisebb teleknagyság: 1500 m2
 4. Előkert: min. 10,00 m, oldalkert: min. 6,00 m, hátsókert: min. 10,00 m
 5. Az építménymagasság: max. 7,50 m, a rendeltetéshez feltétlenül szükséges technológiai indokoltság esetén (pl. önálló torony, kémény, daruzott csarnok) a telekterület legfeljebb 15 %-án max. 15,00 m
 6. Minimális zöldfelület: min. 55%, melyből min.20% gyepszintű növényállomány telepítendő
 7. Az Sz-2 szabályozási terven jelölt „telken belüli zöld” sávban háromszintű növényállomány telepítendő, figyelembe véve a 25.§ (1) előírásait."


14. K jelű különleges területek[53]

13. §


(1) A K jelű különleges területekre vonatkozó előírásokat az OTÉK 24.§-a tartalmazza.

(2) A különleges területeken épületek elhelyezése szabadon álló módon 5,00 m elő-, 5,00 m oldal-, és 6,00 m hátsókert biztosításával lehetséges.

(3) A telek területének min. 40%-át talajszinten növényzettel kell borítani.

(4) Egy telken több épület is elhelyezhető.

(5)[54]

(6) Különleges területekre tartozó létesítmények:

a) Ks jelű sportpálya és szabadidő központ:

Beépítettség: max. 30%

Építménymagasság: max. 8,0 m

         b) Kv jelű vízmű terület:

Beépítettség: max. 20%

Építménymagasság: max. 4,50 m

         c) Kt jelű temetőterület:

Beépítettség: max. 10%

Építménymagasság: max. 4,50 m

         d) Ksz jelű tervezett szennyvíztisztítómű:

Beépítettség: max. 30%

Építménymagasság: max. 4,50 m

e) [55],[56] Kr jelű mezőgazdasági és sportrepülőtér:

Beépítettség: max. 10%

Építménymagasság: max. 4,50 m

f)[57]       Kid jelű idegenforgalmi terület (idegenforgalmi, vendéglátó, szolgáltató, kulturális és            egyéb szabadidős jellegű funkció elhelyezhető):

   Beépítettség: max. 30%

                       Építménymagasság: max. 6,50 m.”
(7) [58] [59]


II. fejezet

Beépítésre nem szánt területek előírásai[60]


15. Közlekedési területek[61]


14.§.[62]


 (1) A jelű közlekedési területekre vonatkozó általános előírásokat az OTÉK 26.§.-a tartalmazza.

 1. KÖu1 jelű: autópálya
 2. KÖu2 jelű: főút
 3. KÖu3 jelű: összekötő út
 4. KÖu4 jelű: gyűjtőút
 5. KÖu5 jelű: lakóút 
 6. KÖu6 jelű: vegyes forgalmú út
 7. KÖk jelű: vasút

(2) Kötelező utcafásítások:

 1. a Kossuth L. utca mindkét oldalán
 2. a Felszabadulás utca mindkét oldalán
 3. a Hámán K. utca mindkét oldalán
 4. az Ady E. utca mindkét oldalán
 5. [63]a 4525. j. összekötő úton, a tervezett kertvárosias jellegű beépítés vonalában

(3) Az SZ-2 terven jelölt nem közlekedési célú közterületen fasor és cserjesáv telepítendő.

(4)A területek feltárására magánutak létesíthetők,

a) beépítésre nem szánt területen maximum 3 telek feltárása esetén legalább 6,0 m, maximum 9 telek megközelítésére legalább 8,0 m, 9-nél több telek közlekedésének és közművesítésének céljára pedig legalább 12,0 m szélesség biztosításával.

b) Az Sz-2 terven kijelölt beépítésre szánt területen minimum 16,0 m szélesség biztosításával

c) beépítésre szánt területen maximum 2 telek feltárása esetén legalább 8,0 m, maximum 6 telek megközelítésére legalább 12,0 m, 6-nál több telek közlekedésének és közművesítésének céljára pedig legalább 14,0 m szélesség biztosításával.


16. Zöldterületek[64]

15.§


(1) Zöldterületekre vonatkozó általános előírásokat az OTÉK 27.§.-a tartalmazza.

(2) [65]A Zp jelű pihenő, Zk jelű központi, és a Zt jelű templomkerti közparkokat a szabályozási terv jelöli. A közparkokban a rendeltetésüknek megfelelő építmények helyezhetők el.

(3) [66]

(4)[67]

(5) [68]


17. Erdőterületek[69]

16.§


(1)     Az „Ev” jelű védőerdő, az „Eg” jelű gazdasági célú erdő és az „Et” jelű Természeti-erdő területeire vonatkozó általános előírásokat az OTÉK 28.§.-a tartalmazza.

 (2)   Az erdőterületekbe ékelődött meglévő tanyaudvar építményei a kialakult beépítettség mértékéig átépíthetők.

18. Má1, Má2, Má3,  Mk jelű mezőgazdasági területek[70]

17.§


(1) [71]Az Má1, Má2, Má3, Mk jelű mezőgazdasági területre vonatkozó általános előírásokat az OTÉK 29. §-a tartalmazza.

(2) A külterületen az Má1 jelű mezőgazdasági terület tanyás gazdasági övezet.

(3) Az Má1 jelű, általános mezőgazdasági terület tanyás gazdaságok övezetének területén az (1) bekezdésben hivatkozott és egyéb vonatkozó általános szabályokon túl a következő helyi szabályok érvényesek:

 1. Az építmények elhelyezéséhez művelésből kivont tanyaudvar kialakítása szükséges.
 2. Az építési hely az ingatlan határaitól legalább 6,0 m távolságban lehet, (szabadon álló beépítés).
 3. Meglévő tanyaudvar építményei a kialakult beépítettség mértékéig átépíthetők.
 4. A létesíthető építmények megformálása, anyaghasználata az Alföldi-táj építési hagyományaira alapozva, a táji adottságokhoz illeszkedjen.
 5. A lakóépület szimmetrikus nyeregtetővel épülhet. Az építménymagasság max. 4,50 m, a tetőidom 30º-45º közötti hajlásszögű szimmetrikus nyeregtető lehet. Amennyiben a mezőgazdasági technológia azt megköveteli az építmény magasság max. 7,5 m is lehet.
 6.    [72]A 2012. január 1-én igazolhatóan művelésből kivont „udvar” alrészlettel rendelkező ingatlanok birtokközponttá minősíthetők, ha területük eléri a 2500 m2-t.”(4) [73]            Az Má2 jelű általános mezőgazdasági övezet ex lege védett természeti területen, az Má3 jelű általános mezőgazdasági terület tájvédelmi körzetben fekszik. Ezen a területen épületet elhelyezni nem lehet.

(5)[74] Az Má3 jelű mezőgazdasági övezet a Pusztaszeri Tájvédelmi Körzetet foglalja magába.

a)     Területén épületet elhelyezni csak a következő módon lehet:

1. Telken belül a meglévő művelésből kivont alrészleten. 

2. Építménymagasság: maximum 4,5 m, tetőfelépítmény nem létesíthető.

3. Épülettömegek: 38-45o hajlásszögű szimmetrikus magastetővel fedettek.

4. Homlokzati anyaghasználat: fehér vakolt meszelt falak, vörös cseréptető fedés, fa anyagú nyílászárók.

b)     Területén birtokközpont a 2011. január 1-én igazolhatóan tanyaszámmal rendelkező ingatlanon kialakítható, azonban a birtokközpont telkének maximális beépíthetősége nem haladhatja meg a 20%-ot.

c)     A művelés alól kivont telkeknek vagy alrészleteknek a művelt földrészlettel szomszédos határa mentén, a belső oldalon fásszárú növények (fák, bokrok) zöldsávja telepítendő a 3. melléklet szerinti honos fajtákból. A határvonal hosszának minden 7 m-ére számított 1-1 db fa és minden 2 m-ére számított 1-1 db bokor alkotja a zöldsáv minimális növényállományát, melynek megvalósítása a használatbavétel feltétele.

d)     Kerítés csak áttört módon létesíthető, max. 60 cm magas tömör lábazattal.


(6)   Az Mk jelű kertes mezőgazdasági terület, ahol épület a következők szerint létesíthető:

            a)       épület szabadonállóan helyezhető el.

b)[75]    Előkert: min. 5,00 m fennmaradási engedélyezés esetén min. 3,00 m

c)[76]    Oldalkert: min. 2,00 m

d)      Hátsókert: min. 6,00 m

e)       építménymagasság: max. 3,50 m

f)         csak magastető építhető; 30˚-45˚ közötti hajlásszöggel.

g)   [77]     beépítettség: max. 5%, melyen belül lakóépület a telekterületre vonatkozó országos érvényű előírások betartása mellett, ennek felét nem haladhatja meg.

(7) [78]

(8)[79]

 (9)[80]

 (10) [81]


19. Vízgazdálkodási területek[82]

18.§[83]


(1) A V jelű területekre vonatkozó általános előírásokat egyéb jogszabályok tartalmazzák..

(2) A község területén V jelű terület:

 1. Csatorna nyomvonalak: melyek mindkét partja mentén 6,0 – 6,0 m széles sávot kell szabadon hagyni, ill. biztosítani a csatorna kezelése érdekében.

20.Természetközeli terület[84]


18/a.§[85]

(1) A nádas művelési ágú, valamint az illetékes hatóságok által kijelölt mocsarak és ősgyepek természetközeli területként kezelendők.

(2) A területen építményt elhelyezni tilos.


21. Különleges beépítésre nem szánt terület[86]

18/b.§[87]


(1)[88],[89] A „Kb” különleges bányaterületek, a „Ki” különleges intézményterület a „Kre” repülőtér terület és a „Ktu „ különleges turisztikai övezet különleges beépítésre nem szánt területbe tartoznak, maximális beépíthetőségük 2%.

(2)[90] Az Sz-1 terven jelölt „Ki” különleges intézményterületen

a)     a védett természeti terület élővilágát nem zavaró oktatási, egészségvédelmi, gyógyító, szociális, kulturális, művelődési, és turisztikai tevékenységeket befogadó épületek helyezhetők el,

b)     építeni csak a művelésből kivont „udvar” alrészletre lehet maximum 4,5 méteres építménymagassággal, 38-45°-os hajlásszögű szimmetrikus magastetővel

c)    homlokzati elemek: fehér vakolt meszelt falak, vörös cseréptető fedés, fa anyagú nyílászárók,

d)     az „udvar” alrészleten meglévő értékes fák megtartandók.
(3)[91] a) A „Kre” jelű mezőgazdasági és sportrepülőtér 1:10 emelkedésű és 30º-kal mindkét irányba tartó akadálysíkját az SZ-1 terven jelöltek szerint figyelembe kell venni a szomszédos területek beépítésekor, az akadálysík fölé nem nyúlhat építmény.

     b) Az a) pont szerinti „Kre” jelű terület az egyéb jogszabályoknak megfelelően megszerzendő engedélyek alapján mezőgazdasági és sportrepülőtér elhelyezésére felhasználható.

     c) Építménymagasság: max. 4,5 m”

(4)[92]  a) A „Ktu” különleges turisztikai övezetben nagy kiterjedésű sportolási, szabadidős, közösségi jellegű funkciók és az ezeket kiszolgáló szolgáltató, vendéglátó egységek helyezhetők el.  Építménymagasság: max: 6,5 m.

        b) Az övezetben fellelhető védett növényfajokra tekintettel bármilyen jellegű tevékenység végzése előtt egyeztetni kell a Kiskunsági Nemzeti Parkkal.


III. fejezet

Környezetvédelem[93]


22.Levegőtisztaság védelem[94]

19.§

(1)     Levegőterhelés (emisszió) szempontjából a vonatkozó hatályos rendeletekben előírt határértékeket kell alkalmazni a község területén.

(2)         Légszennyezettségi (immisszió) határérték szempontjából a község területére az idevonatkozó rendeletet figyelembe véve az „F” zónacsoportra vonatkozó előírásokat kell irányadónak tekinteni.

(3)     A levegő pollentartalmának csökkentése érdekében az ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlan gyomtalanítását rendszeresen elvégezni vagy elvégeztetni.

(4)     Töltőállomás létesítésénél és üzemeltetésénél a 9/1995. (VIII. 31.) KTM. rendelet előírásait kell betartani.

(5)     A területen a létesítmények tervezésekor figyelembe kell venni az idevonatkozó rendelet védőövezetre vonatkozó előírásait.

(6)         Tilos a környezeti levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezést vagy határértéken felüli légszennyezettséget okoz,      valamint a környezeti levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése.

(7)     Légszennyező forrás létesítéséhez, rekonstrukciójához, ill. technológiájának megváltoztatásához az elsőfokú környezetvédelmi hatóság engedélye szükséges.

(8)     Környezeti hatásvizsgálat köteles létesítményre az építés hatósági eljárás csak a jogerős környezetvédelmi engedély birtokában indítható meg.


23. Zajvédelem[95]

20.§


(1)     Zajt, illetve rezgést előidéző üzemi, közlekedési, kulturális, szórakoztató, sport, stb. létesítmény, berendezés, technológia, telephely és egyéb helyhez kötött külső zajforrás létesítése esetén be kell tartani az idevonatkozó rendelet követelményeit.

 (2) A község területén a jelentősen zajos építési engedélyhez kötött tevékenység esetén az illetékes zajvédelmi hatóságtól zajkibocsátási határérték megállapítását kell kérni.

 (3) Zajos ipari szolgáltató létesítmény létesítését csak a zaj- és rezgésvédelem szabályozásáról szóló az idevonatkozó rendeletbetartását igazoló akusztikai szakvélemény alapján lehet engedélyezni és az üzembe helyezés során méréssel kell igazolni a határértékek teljesítését.

 (4)   A tervezett területre kerülő létesítmények épülethatároló szerkezeteit úgy kell megtervezni és megépíteni, hogy teljesüljenek az idevonatkozó rendelet belső terekre vonatkozó követelményei. 

 (5) A község területén úgy kell munkahelyeket létesíteni, hogy teljesüljenek az idevonatkozó rendelet a munkavállalóknak a munka közbeni zajexpozíció okozta kockázatok elleni védelméről” című rendelet előírásai.

 (6)    A zajszennyezésre érzékeny gyermek-, egészségügyi-, szociális-, egyházi és temetési létesítmények körül az idevonatkozó rendeletek követelményeit be kell tartani.


24. Talaj és vízvédelem[96]

21.§


(1)     A község és annak igazgatási területén szennyvizet elvezetni ill. a területen elhelyezni csak a hatályos előírások betartásával lehet.

(2)     Külterületen, szociális jellegű szennyvíz sem szikkasztható el.

(3)     A szenny-, és csapadékvíz szükség szerinti előtisztításáról az ingatlan tulajdonosa vagy használója köteles gondoskodni. Az idevonatkozó rendelkezés értelmében csapadékvíz – csatornába, ill. árokba szennyvizet, állattartási hulladékot tartalmazó vizet még előtisztítás után sem szabad bevezetni.

(4)         A létesítési engedélyezési eljárás során az engedélyesnek hitelt érdemlő módon igazolnia kell, hogy a szennyvizét a hatályos jogszabályok betartásával el tudja helyezni.

(5)     Talajt- és a felszín alatti vizet veszélyeztető tevékenységet csak megfelelő műszaki védelmet biztosító vízzáró burkolattal ellátott aljzaton lehet végezni.

(6)     A csapadékvíz a szennyezett területről csak megfelelő előtisztítás után bocsátható a befogadóba.

(7)     A vizek mezőgazdasági eredetű nitrát szennyezésének elkerülése érdekében az idevonatkozó rendelet előírásait kell figyelembe venni.

(8)     A felhagyott Szeméttelep területét rekultiválni kell.


25. Hulladékkezelés[97]

22.§.


(1)       A szabályozási területen levő ingatlanok használatakor keletkező hulladékokat az ingatlan határán belül, környezetszennyezést kizáró módon kell gyűjteni.

(2)       A kommunális jellegű hulladékok gyűjtését és elszállítását a kötelezően igénybeveendő település tisztasági szolgáltatás keretén belül kell megoldani.

(3)       A területen keletkező hulladékot a regionális hulladéklerakó helyre kell elszállítani.

(4)       A területen keletkező veszélyes hulladékokkal kapcsolatban az idevonatkozó rendelet előírásai az irányadóak.

(5)         Hulladékgazdálkodási szempontból az Országos Hulladékgazdálkodási és a Regionális Hulladékgazdálkodási tervekkel összhangban kidolgozásra kerülő Települési Hulladékgazdálkodási Tervet kell irányadónak tekinteni.

(6)         A község területén a felszíni csapadékvíz elvezető valamint a belvízelvezető rendszert megfelelően ki kell építeni.

(7)         A felhagyott hulladéklerakó helyét rekultiválni kell.


26. Épített környezet védelme[98]

23.§.[99]


A külön helyi jogszabályban meghatározott helyi védettségű épületek eredeti homlokzata, tömege, tetőformája, tetőfedése nem változtatható meg.


27. Természetvédelem[100]


24.§.


(1)[101] A szabályozási tervben jelölt alábbi területeken a vonatkozó egyéb jogszabályok veendők figyelembe:

1.      M:     magterület

2.      P:      pufferzóna

3.      Öf:     ökológiai folytonos folyosó

4.      Öm:   ökológiai megszakított folyosó

5.      N:      Natura 2000 madárvédelmi terület (SPA)


(2)[102] [103]28.[104] Növénykiültetés módja, utcafásítás, trágyatárolás

25.§ [105],[106]


 (1) Fát, cserjét, bokrot a szomszédos, nem közterületi telek határához – kivéve az erdőművelésű telkek közös határvonalát – legalább az alábbi lista szerinti távolságra kell ültetni:

a) belterületen

 1. 2 m-nél magasabbra növő, de 4 m-nél nem magasabb bokor, sövény, fa 2,00 m-re,
 2. 4 m-nél magasabbra növő minden egyéb bokor és fa 3,00 m-re,

b) külterületen

1.  2 m-nél magasabbra növő, de 4 m-nél nem magasabb bokor, sövény, fa 2,50 m-re,

2.  4 m-nél magasabbra növő, de 7 m-nél nem magasabb bokor és fa 4,00 m-re,

3.  7 m-nél magasabbra növő fák, valamint cseresznye-, fűz-, akác- és fenyőfa 7,00 m-re,

4.  diófa, gesztenyefa, nyárfa 8,00 m-re.

(2) Trágyatároló a telekhatártól legalább 5 m-re helyezhető el.

(3) Belterületen és a szabályozási terveken jelölt 300 méteres körzetében szalmabálák legfeljebb 3,00 m, egyéb ömlesztett anyag depóniák maximum 2,00 m magasságig tárolhatók.

(4) Utcafásításra, pótlásra elsősorban a meglévő fasorokhoz illeszkedő fafajok használandók, nyárfa nem ültethető, új fasor illetve csere esetén javasolt fafajok: ezüsthárs (Tilia argentea), ostorfa (Celtis occidentális), csörgőfa (Koelreuteria paniculata), virágos és magas kőris (Fraxinus ornus, F. excelsior), vérszilva (Prunus cerasifera „Nigra”); Szűk utcákban és a légvezetékek alatt díszkörte (Pyrus nivalis „Kartalia”) és piros virágú galagonya (Crataegus oxyacantha „Paul’ s Scarlat") telepítendő.

(5)  Tervezett utcákban legalább egyoldali fasor telepítendő.29.Régészeti örökség védelme[107]

26.§ [108],[109],[110]

Az alábbiakban felsorolt telkeken építési és földmunka során régészeti leletek előkerülése várható, a kulturális örökségvédelem országos érvényű szabályait ennek megfelelően kell rájuk alkalmazni.


Lh.

szám

KÖH

azon.

Lelőhelynév

HRSZ

EOV Y koordináta

EOV X koordináta

1

1517

Jenei-tanya

091/38, 0101/2, 0113/19,20,63,64,67,100,101,102 0113/103,105,107,118 0116/2, 0117/15, 0393/84,85,86,87,88, 0393/89,90,91,92,93

724450

111330

2

34734

Monostori-tanya

051, 052/115,117, 083/60,61,62 0393/4,5,6

725648

109696

3

34736

Temetődomb

05/52, 0379/4,5,6,7,36,37,38,39, 0379/40,46, 0380, 0381/7,8,9,10,11, 0383/1, 0385/29,35, 0391

728505

111039

4

35777

Jánosszállás-Gróf Árpád földje

011, 012/8,10,15, 015/1, 026/1

1551, 1552, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1568, 1569, 1570, 1571, 1572,

727477

110215

5

35791

Vasútállomás-Mezőker

31, 71, 286, 344/1,3,5, 345/2,3,5, 348

726716

111779

6

35792

Jánosszállás-Katonapart

026/1,2, 5,6,7,34,

727081

110172

7

36317

Altay László földje

0259/1,8,12,30, 0260/29

727727

112732

8

36320

Sándorfalvi műút

0238/1

727492

111877

9

36323

Makraszéki iskola É

0125/69,86,90,91,92,93,94,95,105,106, 0146/83,86 0393/162,163,165,170, 0393/175,177,

723322

114202

10

36324

Szél P. tanya

0144/4,5,

724121

114064

11

36327

Szél P. tanya II.

0146/1,5,13,14,26

723740

114169

12

36330

Balogh tanya

0125/33

723665

113972

13

36333

Kondász-tanyák

0107/8, 0120/20125/16,54,84,

723150

113423

14

36334

Kondász-tanyák II.

0125/114

723407

113289

15

36336

III. körzet 221. tanya

0107/16,31,44,45

723285

113111

16

36337

Makraszéki iskola

0125/34,35,47,77,78,114

0126/1,2,  0127/12,13,19,

0393/141,142,144,146,150,151

723561

113281

17

36338

Makraszéki iskola D

0109/16,20, 0120/4, 0127/12,22,

0393/135,138,141

723640

113116

18

36339

Makraszéki iskola II.

0125/70,85, 0393/160,218

723314

113941

19

36340

Makraszéki iskola III.

0108, 0109/2,12,22

723432

113127

20

36341

Makraszéki iskola IV.

0109/7,13,22

723389

112795

21

36342

Lippai I. tanya

093/12,18,19,34,37,43,46,58

723445

112302

22

36343

Tank út

093/28,29

723556

112111

23

36344

Szűcs-tanya

0393/76,115,116,

723861

112380

24

36346

Szunyog-tanya

093/54

723595

111886

25

36347

Tank út II.

093/41,53, 0101/2, 0113/8,26,27,33, 0113/37,74,88

723922

111999

26

36349

Szűcs-tanya II.

0113/1

724083

112203

27

36350

Tank út III.

091/1, 093/60

723956

111635

28

36352

Karlinger-tanya

0381/21, 0383/1, 0385/4,15,22,23 0385/26,36

728576

110495

29

36357

Lippai-tanya

091/30,57

724012

111489

30

36358

Lippai-tanya II.

091/16,29

724165

111316

31

36359

Lippai-tanya III.

091/29

724046

111351

32

36362

Gombos-tanya

0117/1,94, 0118, 0119/9

724783

111387

33

36363

Szegedi műút kanyarulata

078/16,30

725186

111117

34

36364

Neszűrjhegyi dűlő

085/68,69,82

725277

110473

35

36365

Kopasz-tanya

078/2,36

725037

110822

36

36366

Neszűrjhegyi dűlő II.

076/10,27

725699

110465

37

36367

Pincegazdaság

080/1,2, 2103/2,9

726301

109576

38

36368

Belső-Szatymaz

0379/28,29

728555

111544

39

36369

Pincegazdaság II.

059/6,9,15, 060, 061/4

726377

109204

40

36370

Tóth Andor tanyája

059/9,10

726465

108973

41

36371

Márta Viktória tanya

2117/17,19, 080/23

725937

109932

42

36372

Kopasz-tanya II.

078/62

725094

110932

43

36373

Neszűrjhegyi dűlő III.

074/2,18

726176

109981

44

36380

Neszűrjhegyi dűlő IV.

085/94,95

725506

110356

45

36381

Makraszék

0125/67,68,69

723051

114171

46

36382

Barát-dűlő

0156/5,6

723091

115278

47

36383

Tápai-, Csikós-, és Galiba-tanya

0115/6,28,29

724907

111618

48

36384

Homoki szőlők

0367/1,4,30

731390

112145

49

36385

Homoki szőlők II.

0367/29,37,38,39,40,61

730924

112335

50

36386

Homoki szőlők III.

0367/41,45,46, 0368, 0369/7,

730670

112473

51

36387

Homoki szőlők IV.

0366, 0369/9,38,39,42,43,44,45,46

729920

112906

52

36389

Egykori Szabadság TSz

03/1,2,4,5,6,7, 04

727875

111945

53

36390

Belső-Szatymaz II.

0379/26,27

728683

111551

54

36391

Szatymaz-Sándorfalvi határ

0361/6,12,13,14

729794

113790

55

36392

Zsikó-semlyék

0348/13, 0354, 0357/22

729740

114755

56

36393

IV. körzet 308.

2916, 2917, 2918, 2913, 2886, 2887, 2888, 2890, 2891, 2892, 2893, 2894, 2895, 2896, 2897

730018

115141

57

36407

Szatymaz-Sándorfalvi határ II.

0363/3,4,5,12

730095

113233

58

36409

Tóth Pál tanyája

0369/38,61, 0370, 0371/23

729767

112836

59

36410

Újvári-tanya

0371/15,16,17,18,19,20,21,22,27,28

729486

113044

60

36412

Nagy Rudolf tanyája

010/3,4,14,15,29, 011, 012/15

727774

109966

61

36413

Jánosszállás

012/14

727801

109553

62

36415

Jánosszállási leágazás

012/4,9,12,23, 0391, 0392

728169

109063

63

36420

Ádász Sándor földje

1625, 1627, 1635, 1626, 1634, 1636, 1638, 1637, 1640, 1631, 1632, 028/9, 1639

727009

109721

64

36421

Kis A. és Sári L. tanya

064/3,5,6,13, 1907/2, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924/2,3,14,15, 1924/16,17, 1925

726880

109514

65

36423

Kovács János tanyája

033/2,4,16,17,36,37,39

727281

109281

66

36425

Lápostói-csatorna

038/6,7,8,9,10, 040/2

727907

108388

67

36428

IV. körzet 357.

0346/1

729441

116463

68

36430

Bárkányi Ferenc tanyája

0336/6,8,17, 0338/13

729452

117757

69

36434

Szepesi János tanyája

0332/21,22,23

729425

116769

70

36439

IV. körzet 245.

0306, 0307/7,8,9,24,25

729245

113315

71

36440

Vámos-tanya

0316/20

727881

115731

72

36441

Szanka-tanya

0314/36,38

728238

115200

73

36443

Szél tanya

0136/18,20,65,73,74,124

725914

112189

74

36444

Taskovics-tanya

0129/6,9,10,11,12

724309

112891

75

36445

Csongrádi-tanya

0131/12,17,21,28

724863

112717

76

36446

Szatymazi kisfekete

0382/5,7

729362

109907

77

36447

Szatymazi-kisfekete II.

0385/34

729181

109748

78

36448

Szatymazi kisfekete III.

0385/31

728911

109759

79

36449

Szatymazi kisfekete IV.

0385/31

729076

109893


80

36450

Belső-Szatymaz III.

0381/41,42,43,47,48,49

729251

110264

81

36451

Tóth-tanya

0381/25,35,38

728894

110408

82

36452

Belső-Szatymaz IV.

0381/14,15,20,27,28

729009

110778

83

36453

IV. körzet 157.

0257/6,8,9,14, 0264, 0265/15,16,17,23,28,33, 0266, 0269/12,24,48, 0274,

727958

113312

84

36454

I. körzet 92-95. sz. tanyák

05/49,50,51,52

728237

111269

85

36455

Kávai István tanyája

010/16,23

728043

109836

86

36460

Egykori Szabadság TSz II.

05/36,37,38,39

727908

111704

87

36462

Vér-tanya

0265/55,56

728615

112831

88

36463

IV. homokbánya

0265/17,23,24, 0266,

728399

113343

89

36464

Algyői-főcsatorna

040/2,22, 041, 048/7,8,9, 049

728216

107665

90

36466

Kettős-halom

048/12,13

728310

107265

91

36467

Daru-halom

048/2,15,16,17

728610

106974

92

36468

Vilmaszállás

0224/3,4, 0232/1

0240/8,9,10,11,15,17,28,39

726973

113083

93

36469

Gerla-tanya

0234/7,8,9

726698

112542

94

36470

Rácz István tanyája

2800/1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

726720

112305

95

36471

IV. körzet 19-115. sz. tanyák

0222/6,52,53,54,64,65,81

726584

113143

96

36472

Vilmaszállás, Autós csárda

0216/12,21,22, 0244

726668

114368

97

36475

Kormányos István tanyája

0216/17,19,24

726304

114592

98

36477

Korom János tanyája

0181/55,56,136

726080

112708

99

36478

Varga-tanya

0175, 0176/2,15,19,

0181/25,112,121,137

725580

113023

100

36479

Tóth-tanya

0161/7,8,11,12,15

723549

114948

101

36480

Ördögh Pál tanyája

098/1,2,4,43,44,52

722349

113192

102

36481

III. körzet 264.

095/6,7,10,16,17,28,

722334

112815

103

36482

Fenyvesi-tanya

093/11,12,13,15,20,21,25,33,35,36 093/44,56,

723199

112106

104

36483

Urbán-tanya

0257/4,14,41,42, 0274

727717

113549

105

36485

Szél Ferencné tanyája

0269/14,15,38,39,40,41,42,43

727654

113870

106

36487

IV. körzet 174.

0251/33,34,35,39,41

727058

114061

107

36488

Szirtos-semlyék

0211/1, 0211/2, 0211/11, 0211/13, 0211/27, 0211/32

726003

114749

108

36489

Negyedik körzet 72-82 számú tanyák

0206/1,4,6,8,10

726132

115123

109

36491

IV. körzet 77.

0210/8,12,18

725585

115206

110

36492

IV. körzet 66/a

0202/1, 0203 0204/28,29,

725491

115852

111

39967

I. homokbánya

091/7,8,9,21,32,37,39,40,51,52,53,54,

724469

111093

112

39972

II. homokbánya

0278/10,11,20,21,24

726741

115773

113

39974

III. homokbánya

098/39,40,46,47,48

721756

113630

114

67273

CsMD 32.


726591

108948

115

71055

Papdi-tanya (CsMD 30.)


724860

115036

116

72043

Szatymaz-Fehértó

0323/38,39

728035

116023

117

78579

Kovács-tanya


728129

108236

118

78607

Budapest-Szeged vasútvonal


727970

108938

119

78775

Fehértó II.


729301

115032


21002

Balástya 168.lh

0196/1
36682

Zsombó 11.

095/5,12,25
36711

Zsombó 24.

093/35, 094, 095/28
42116

Szeged 85.

0393/3

30. Védőterületek[111]

27.§


(1) [112]A védőterületek általános szabályait az OTÉK 38.§-a tartalmazza.

(2) Az egyes telkeken megépítendő létesítményekhez szükséges védőtávolságot saját telken kell biztosítani és kialakítani.

(3) [113]

(4)     Az állattartó telepek védőtávolságát a lakó és intézményterületek telekhatárától kell biztosítani. A számszerű értékek az üzembe helyezési eljárást megelőzően kell megállapítani, az állatok száma, fajtája és a tartási technológia figyelembevételével.


31. Egyéb rendelkezések[114]

28.§.


(1) A tervezett létesítmények ±0,00 terepcsatlakozási magasságát a szabályozási tervlapon megadott útmagasságok figyelembevételével kell megállapítani az Építési Hatóságnak, az engedélyezések során.


IV. Fejezet

Záró rendelkezések[115]

29.§.


(1)     Jelen rendelet 2008. január 01. napján lép hatályba, és egyidejűleg a 2/1989. (1990.II.12.) sz. rendelet hatályát veszti.

dr. Kormányos László                                        Mákos Istvánné

                polgármester                                                   jegyző


Kihirdetve: 2007. október 18.

Szatymaz, 2007. október 18.                                                                                     Mákos Istvánné

jegyző[1]

Az alcím számozását megállapította a 15/2012.(V.17)önk. rendelet. Hatályos 2012.06.16-tól

[2]

Módosította a 28/2008(XII.11.) KT rendelet. Hatályos 2009. 01. 01-től

[3]

Az alcím számozását megállapította a 15/2012.(V.17.)önk. rendelet. Hatályos 2012. 06. 16-tól

[4]

Módosította a 28/2008(XII.11.) KT rendelet. Hatályos 2009.01.01-től

[5]

Módosította a 15/2012.(V. 17.) önkormányzati rendelet, hatályos 2012. június 16-tól

[6]

Módosítatta a 15/2012.(V. 17.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2012. 06.16.-tól

[7]

Az alcím számozását megállapította a 15/2012.(V.17.) önk. rendelet. Hatályos 2012. 06. 16-tól

[8]

Módosította a 28/2008. (XII. 11.) KT rendelet. Hatályos 2009. 01. 01-től

[9]

Módosította 15/2012.(V. 17.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2012. 06. 16.-tól

[10]

Módosította 15/2012.(V. 17.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2012. 06. 16.-től

[11]

A fejezetcím számozását megállapította a 15/2012.(V. 17.) önk. rendelet. Hatályos 2012. 06. 16-tól

[12]

Az alcím számozását megállapította a 15/2012.(V. 17.) önk. rendelet. Hatályos 2012. 06. 16-tól

[13]

Módosította a 28/2008 (XII.11.) KT rendelet. Hatályos 2009. 01. 01-től

[14]

Módosította a 14/2010. (X.04.) önk. rendelet. Hatályos 2010. 11. 03-tól

[15]

Módosította 15/2012.(V. 17.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2012. 06. 16.-tól

[16]

Módosította a 3/2013.(II. 21.) önkormányzati rendelet, hatályos 2013. 03. 23-tól

[17]

Módosította 15/2012.(V. 17.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2012. 06. 16.-tól

[18]

Módosította 15/2012.(V. 17.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2012. 06. 16.-tól

[19]

Módosította a 3/2013.(II.21.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. 03.23-tól

[20]

Az alcím számozását megállapította a 15/2012.(V.17.)önk. rendelet. Hatályos 2012. 06. 16-tól

[21]

Módosította a 28/2008 (XII.11. ) KT rendelet. Hatályos 2009. 01.01-től

[22]

Az alcím számozását megállapította a 15/2012.(V. 17.) önk. rendelet. Hatályos 2012. 06. 16-tól

[23]

Módosította a 28/2008.(XII. 11.) KT rendelet. Hatályos 2009. 01. 01-től

[24]

Hatályon kívül helyezte a 28/2008.(XII.10.)KT rendelet 2009. 01. 01-től

[25]

Hatályon kívül helyezte a 28/2008.(XII.10.)KT rendelet 2009. 01. 01-től

[26]

Megállapította a 15/2012.(V. 17.) önk. rendelet Hatályos 2012. 06. 16-től

[27]

Az alcím számozását megállapította a 15/2012.(V.17.) önk. rendelet. Hatályos 2012. 06. 16-tól

[28]

Módosította a 28/2008( XII.11. ) KT rendelet. Hatályos 2009. 01.01-től

[29]

Módosította a 15/2012.(V.17.) önk. rendelet. Hatályos 2012. 06. 15.

[30]

Módosította a 28/2008( XII.11. ) KT rendelet. Hatályos 2009. 01.01-től

[31]

Az alcím számozását megállapította a 15/2012.(V.17.) önk. rendelet. Hatályos 2012. 06. 15-től

[32]

Módosította 15/2012.(V.17.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2012. 06. 16.-tól

[33]

Módosította a 15/2012.(V.17.)önk. rendelet. Hatályos 2012. 06. 16.-tól

[34]

Az alcím számozását megállapította a 15/2012.(V.17.)önk. rendelet. Hatályos 2012. 06. 16-tól

[35]

Megállapította a 15/2012.(V.17.)önk. rendelet, hatályos 2012. 06.15.-től

[36]

  Hatályon kívül helyezte a 28/2008 ( XII.10) KT rendelet 2009. 01. 01-től

[37]

  Hatályon kívül helyezte a 28/2008 ( XII.10) KT rendelet 2009. 01. 01-től

[38]

Az alcím számozását megállapította a 15/2012.(V.17.)önk. rendelet. Hatályos 2012. 06. 16-tól

[39]

Megállapította a 15/2012.(V.17.)önk. rendelet, hatályos 2012. 06.15.-től

[40]

  Hatályon kívül helyezte a 28/2008 ( XII.10) KT rendelet 2009. 01. 01-től

[41]

  Hatályon kívül helyezte a 28/2008 ( XII.10) KT rendelet 2009. 01. 01-től

[42]

 Az alcím számozását megállapította a 15/2012.(V.17.)önk. rendelet. Hatályos 2012. 06. 16-tól

[43]

   Módosította a 28/2008( XII.11.) KT rendelet. Hatályos 2009. 01.01-től

[44]

   Módosította a 28/2008( XII.11. ) KT rendelet. Hatályos 2009. 01.01-től

[45]

Hatályon kívül helyezte a 28/2008 ( XII.10) KT rendelet 2009. 01. 01-től

[46]

   Módosította a 28/2008( XII.11. ) KT rendelet. Hatályos 2009. 01.01-től, majd módosította a 15/2012. (V. 17.) önk. rendelet, hatályos 2012. 06. 16-tól

[47]

Az alcím számozását megállapította a 15/2012.(V.17.)önk. rendelet. Hatályos 2012. 06. 16-tól

[48]

Módosította a 28/2008( XII.11. ) KT rendelet. Hatályos 2009. 01.01-től

[49]

Módosította a 28/2008( XII.11. ) KT rendelet. Hatályos 2009. 01.01-től

[50]

Hatályon kívül helyezte a 28/2008 ( XII.10) KT rendelet 2009. 01. 01-től

[51]

Módosította a 28/2008 ( XII.11. ) KT rendelet. Hatályos 2009. 01.01-től, valamint módosította a 15/2012.( V.17.) önk. rendelet, hatályos 2012.06.16-tól

[52]

Megállapította a 15/2012.(V.17.) önk. rendelet, hatályos 2012. 06.16.-tól

[53]

Az alcím számozását megállapította a 15/2012.(V.17.) önk. rendelet. Hatályos 2012. 06. 16-tól

[54]

Hatályon kívül helyezte a 28/2008 ( XII.10) KT rendelet 2009. 01. 01-tól

[55]

Hatályon kívül helyezte a 15/2012.(V. 17.) önk. rendelet, 2012. 06. 16-tól

[56]

Hatályba nem léptette a módosítást a 17/2012.(VI. 07.) rendelet2012.06.18-tól

[57]

Megállapította a 3/2013(II.21.) önk. rendelet, hatályos 2013.03.23.-tól

[58]

Megállapította a 28/2008. ( XII.11. ) KT rendelet. Hatályos 2009. 01.01-től

[59]

Hatályon kívül helyezte a 15/2012.(V. 17.) önk. rendelet, 2012. 06. 16-tól

[60]

A fejezetcím számozását megállapította a 15/2012.(V.17.)önk. rendelet. Hatályos 2012. 06. 16-tól

[61]

Az alcím számozását megállapította a 15/2012.(V.17.)önk. rendelet. Hatályos 2012. 06. 16-tól

[62]

Módosította a 28/2008.(XII.11.) KT rendelet. Hatályos 2009. 01.01-től

[63]

Módosította a 3/2013.(II.21.) önk. rendelet, hatályos 2013. 03.23-tól

[64]

Az alcím számozását megállapította a 15/2012.(V.17.)önk. rendelet. Hatályos 2012. 06. 16-tól

[65]

Módosította a 28/2008(XII.11.) KT rendelet. Hatályos 2009. 01.01-től

[66]

Hatályon kívül helyezte a 28/2008 ( XII.10) KT rendelet 2009. 01. 01-től

[67]

Hatályon kívül helyezte a 28/2008 ( XII.10) KT rendelet 2009. 01. 01-től

[68]

Hatályon kívül helyezte a 28/2008 ( XII.10) KT rendelet 2009. 01. 01-től

[69]

Az alcím számozását megállapította a 15/2012.(V.17.)önk. rendelet. Hatályos 2012. 06. 16-tól

[70]

Az alcím számozását megállapította a 15/2012.(V.17.)önk. rendelet. Hatályos 2012. 06. 16-tól

[71]

Módosította a 15 /2012.(V.17.)önk. rendelet. Hatályos 2012. 06. 16-tól

[72]

Megállapította a 15/2012.(V.17.)önk. rendelet. Hatályos 2012. 06. 16-tól

[73]

Módosította a 28/2008( XII.11. ) KT rendelet. Hatályos 2009. 01.01-től, majd módosította 15/2012.(V.17.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2012. 06. 16.-tól

[74]

Megállapította a 15/2012.(V.17.)önk. rendelet. Hatályos 2012. 06. 15-től

[75]

Módosította a 3/2013.(II.21.)  önk. rendelet, hatályos 2013. 03.23-tól

[76]

Módosította a 2/2013.(II.231.)önkormányzati rendelet, hatályos 2013. 03.23-tól

[77]

Megállapította 15/2012.(V.17.) önk. rendelet Hatályos 2012. 06. 16.-tól

[78]

Hatályon kívül helyezte a 28/2008 ( XII.10) KT rendelet 2009. 01. 01-től

[79]

Hatályon kívül helyezte a 28/2008 ( XII.10) KT rendelet 2009. 01. 01-től

[80]

Hatályon kívül helyezte a 28/2008 ( XII.10) KT rendelet 2009. 01. 01-től

[81]

  Hatályon kívül helyezte a 28/2008 ( XII.10) KT rendelet 2009. 01. 01-től

[82]

Az alcím számozását megállapította a 15/2012.(V.17.)önk. rendelet. Hatályos 2012. 06. 16-tól

[83]

Módosította a 28/2008 ( XII.11. ) KT rendelet. Hatályos 2009. 01.01-től

[84]

Az alcím számozását megállapította a 15/2012.(V.17.)önk. rendelet. Hatályos 2012. 06. 16-tól

[85]

Megállapította a 28/2008( XII.11. ) KT rendelet. Hatályos 2009. 01.01-től

[86]

Az alcím számozását megállapította a 15/2012.(V.17.)önk. rendelet. Hatályos 2012. 06. 16-tól

[87]

Megállapította a 28/2008 ( XII.11. ) KT rendelet. Hatályos 2009. 01.01-től

[88]

Módosította a 14/2010.( X.04. ) önk. rendelet. Hatályos 2010. 11. 03-tól, Módosította 15/2012.(V.17.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2012. 06. 16.-től

[89]

Módosította a 3/2013.(II. 21) önk. rend. hatályos 2013. 03. 23-tól

[90]

Megállapította a 15/2012. (V. 17.) önk. rendelet. Hatályos 2012.06.16-tól

[91]

Megállapította a 15/2012.(V. 17.) önk. rendelet. Hatályos 2012. 06. 16-tól

[92]

Megállapította  3/2013. (II. 21.) önk. rendelet. Hatályos 2013. 03. 23-tól

[93]

A Fejezetcím számozását megállapította a 15/2012.(V. 17.) önk. rendelet. Hatályos 2012. 06. 16-tól

[94]

Az alcím számozását megállapította a 15/2012.(V. 17.) önk. rendelet. Hatályos 2012. 06. 16-tól

[95]

Az alcím számozását megállapította a 15/2012.(V.17.)önk. rendelet. Hatályos 2012. 06. 16-tól

[96]

Az alcím számozását megállapította a 15/2012.(V.17.)önk. rendelet. Hatályos 2012. 06. 16-tól

[97]

Az alcím számozását megállapította a 15/2012.(V.17.) önk. rendelet. Hatályos 2012. 06. 16-tól

[98]

Az alcím számozását megállapította a 15/2012.(V.17.) önk. rendelet. Hatályos 2012. 06. 16-tól

[99]

Módosította a 28/2008(XII.11.) KT rendelet. Hatályos 2009. 01.01-től

[100]

Az alcím számozását megállapította a 15/2012.(V.17.) önk. rendelet. Hatályos 2012. 06. 16-tól

[101]

Módosította a 14/2010. (X.04.) önk. rendelet Hatályos 2010. 11. 03-tól

[102]

Módosította a 14/2010. (X.04.) önk. rendelet Hatályos 2010. 11. 03-tól

[103]

Hatályon kívül helyezte a 15/2012.( V.17.) önk. rendelet 2012.06.16-tól

[104]

Az alcím elnevezését módosította a 15/2012. ( V.17.) önk. rend. Hatályos 2012. 06. 16-tól

[105]

Hatályon kívül helyezte a 28/2008 ( XII.10) KT rendelet 2009. 01. 01-től

[106]

Megállapította a 15/2012 (V.17.) önk. rendelet. Hatályos 2012. 06. 16.-tól

[107]

Az alcím számozását megállapította a 15/2012.(V.17.)önk. rendelet. Hatályos 2012. 06. 16-tól

[108]

Módosította a 28/2008 ( XII.11.) KT rendelet. Hatályos 2009. 01.01-től

[109]

Módosította a 14/2010. (X. 04.) önk. rendelet Hatályos 2010. 11.03-tól

[110]

Módosította a 15/2012.(V.17.) önk. rendelet. Hatályos 2012. 06. 16-től

[111]

Az alcím számozását megállapította a 15/2012.(V.17.)önk. rendelet. Hatályos 2012. 06. 16-tól

[112]

Módosította 15/2012.(V.17.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2012. 06. 16.-től

[113]

Hatályon kívül helyezte a 15/2012.(V.17.) önk. rendelet 2012. 06-16-tól

[114]

Az alcím számozását megállapította a 15/2012. (V.17.)önk. rendelet. Hatályos 2012. 06. 16-tól

[115]

Az alcím számozását megállapította a 15/2012. (V.17.)önk. rendelet. Hatályos 2012. 06. 16-tól


Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet a 21/2007. (XI. 18.) önkormányzati rendelethez
906.54 KB
2. melléklet a 21/2007. (XI. 18.) önkormányzati rendelethez
1.24 MB
3. melléklet a 21/2007. (XI. 18.) önkormányzati rendelethez
881.11 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!