nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Nógrádsipek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2016 (XI.15.) rendelete
Hatályos:2017-05-31 -tól
Nógrádsipek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2016 (XI.15.) rendelete
az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről

Nógrádsipek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében, az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján eljárva a következőket rendeli el:


1. §


(1) A rendelet hatálya Nógrádsipek község közigazgatási területén lefolytatott házasságkötési eljárásokra (továbbiakban: anyakönyvi esemény), az eljárásokban részt vevő természetes személyekre terjed ki.

(2) E rendelet alkalmazásában:
a) hivatali munkaidő: a Varsányi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott munkaidő,
b) hivatali helyiség: a Varsányi Közös Önkormányzati Hivatal Nógrádsipeki Kirendeltségének Nagyterme (3179 Nógrádsipek, Jókai út 4.), amely anyakönyvi esemény lebonyolítására alkalmas,
c) alapszolgáltatás: az anyakönyvi eseményen az anyakönyvvezető közreműködése, jogszabályban rögzített hivatalos szöveg és eljárás,
d) ünnepi szertartás: az anyakönyvi eseményen az anyakönyvvezető által tartott ünnepi beszéd, gyűrűcsere ceremónia, zeneszolgáltatás, közös gyertyagyújtás, szülőköszöntés, pezsgős koccintás,
e) többletszolgáltatás: az anyakönyvi esemény lebonyolításában a hivatali helyiségen, vagy hivatali munkaidőn kívül történő közreműködés.


2.§


(1) Az anyakönyvi esemény hivatali helyiségen kívüli, valamint munkaidőn kívüli megkötésének engedélyezése iránti kérelmet a házasságkötési szándék bejelentésével egyidejűleg kell az anyakönyvvezetőnél benyújtani.
(2) A kérelemnek tartalmaznia kell az ügyfelek nyilatkozatát arról, hogy az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 18.§ (3) bekezdésében foglalt feltételeket biztosítják és a rendelet 4.§-ában meghatározott díjat megfizetik. A feltételek meglétének ellenőrzésére az anyakönyvvezető az engedély megadása előtt jogosult.

(3) Hivatali helyiségen kívül, szabad téren tartandó anyakönyvi esemény esetén fedett helyiségnek is rendelkezésre kell állnia. Anyakönyvi esemény nem tartható olyan helyen, ahol veszélybe kerülhet a jelenlévők élete, egészsége, testi épsége.

(4) Hivatali munkaidőn kívül anyakönyvi esemény pénteki napokon 14.00 és 20.00 óra között, a szombati napokon 10.00 óra és 20.00 óra között engedélyezhető.
(5) A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény engedélyezése során figyelemmel kell lenni a hivatali helyiségbe előjegyzett és felvett anyakönyvi eseményekre, azok lebonyolítását a hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény nem veszélyeztetheti.


3.§


(1) Az anyakönyvvezető hivatali helyiségen kívül, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi esemény megtartásáért a házasulók az 4. §-ban meghatározott díjat kötelesek fizetni, kivéve ha a hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi eseményre rendkívüli körülmény miatt kerül sor.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott rendkívüli körülménynek minősül különösen, ha valamelyik féltől mozgáskorlátozottsága, egészségi állapota, kora miatt nem várható, hogy segítség nélkül az anyakönyvvezető hivatali helyiségében megjelenjék.


4.§


(1) Az 1.§ (2) bekezdés b) pontja szerinti hivatali helyiség hivatali munkaidőben és anyakönyvi esemény lebonyolításához történő használata térítésmentes.
(2) A hivatali helyiségben az anyakönyvi esemény lebonyolításának többletszolgáltatási díja hivatali munkaidőn kívül 5.000 Ft, mely a tárgyi és személyi feltételek biztosítását tartalmazza.
(3) A hivatali helyiségen kívüli hivatali munkaidőben vagy hivatali munkaidőn túl történő anyakönyvi esemény lebonyolításának többletszolgáltatási díja egységesen 15.000 Ft.
(4) A többletszolgáltatási díjat legkésőbb az anyakönyvi esemény napját megelőző 30. napig kell a Varsányi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési elszámolási számlájára befizetni.
(5) A befizetett többletszolgáltatási díj az anyakönyvi esemény elmaradása esetén 10 munkanapon belül visszatérítésre kerül. Az anyakönyvi esemény elmaradásának tényét az anyakönyvvezető igazolja.


5.§


Az anyakönyvi eseményen közreműködő anyakönyvvezetőt anyakönyvi eseményenként, ha nem a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben meghatározott szabadidő kiadását kéri
a) a hivatali helyiségen és hivatali munkaidőn kívül történő közreműködés esetén nettó 10.000.- Ft,
b) a hivatali helyiségen kívül és hivatali munkaidőben történő közreműködés esetén nettó 5.000.- Ft,
c) a hivatali helyiségben és munkaidőn kívül történő közreműködés esetén nettó 5.000.- Ft díjazás illeti meg.


6.§


Ez a rendelet 2017. január 1-én lép hatályba.


Vizi Zoltán
polgármester


Dr. Kiss Tamás
jegyző


A rendelet kihirdetve:
Nógrádsipek, 2016. november 15.


Dr. Kiss Tamás
jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!