nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Szepetnek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006. (XI.29.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2009-01-01 - 2017-09-30
Szepetnek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006. (XI.29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzati bérlakások bérbeadási feltételeiről, bérleti díjáról

Egységes szerkezetben a 14/2008. (XII. 17.) rendelettel


Szepetnek Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésük vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. LXXVIII. törvény (továbbiakban: Lt.) 3. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja.
I.FEJEZET


A RENDELET HATÁLYA


 1. §(1)A rendelet hatálya Szepetnek Község Önkormányzata tulajdonában lévő bérlakásokra terjed ki.


(2)A rendelet személyi hatálya az önkormányzat igazgatási területén bejelentett lakóhellyel rendelkező nagykorú állampolgárokra terjed ki.
ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK


 1. §E rendelet alkalmazásában


a.)Lakás: az olyan összefüggő helyiségcsoport, amely a helyiségei, közművesítettsége, melegvíz-ellátása és fűtési módja alapján valamely komfortfokozatba (összkomfortos, komfortos, félkomfortos, komfort nélküli) sorolható.


b.)Tulajdonos: Szepetnek Község Önkormányzata


c.)A tulajdonosi jogkör gyakorlói:

ca.) Szepetnek Község Önkormányzata Képviselő-testülete

cb.) Szepetnek Község Polgármestere


d.)Szociális rászorultság: az a szociális és egészségügyi életkörülmény, melyben a kérelmező és együttlakó családtagjainak az egy főre jutó nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát, egyedülálló esetén három és félszeresét, és lakással, üdülővel, haszonélvezeti joggal, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, többször módosított 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.) 4. § (1) bekezdés b.) pontjában meghatározott értékű egyéb ingó és ingatlan vagyonnal nem rendelkeznek. Ingatlan vagyonként nem kell figyelembe venni a pályázó tulajdonában lévő, haszonélvezettel terhelt, és a haszonélvező által lakott ingatlant.


e.)Jövedelem: az Sztv. 4. § (1) bekezdés a.) pontjában foglalt rendelkezés.


f.)Pályázati kiírás: olyan, a helyben szokásos módon közzétett felhívás, mely tartalmazza a meghirdetett bérlakás:
II.FEJEZET


A LAKÁSBÉRLET SZABÁLYAI


Általános szabályok


 1. §(1)Önkormányzati bérlakás szociális helyzet alapján vagy költségelven adható bérbe.


(2)A határozott idejű lakásbérleti jogviszony időtartama legfeljebb öt év lehet.


(3)Bérlakás nem lakás céljára nem adható bérbe.


(4)Bérlakásra bérlőtársi szerződés az Lt. 21. § (2) bekezdésében említett személyekkel köthető.


(5)Élettárssal bérlőtársi szerződés akkor köthető, ha a bérlővel közös kiskorú gyermekük vanSzociális helyzet alapján bérbe adott bérlakásra vonatkozó szabályok


 1. §(1)Szociális helyzet alapján bérlakásra az a személy jogosult, aki a 2. § d.) pontjában foglalt feltételeknek megfelel.


(2)A jogosultságot a pályázati formanyomtatványon meghatározott adatokkal és nyilatkozatokkal, valamint igazolások csatolásával kell bizonyítani.


(3)Szociális helyzet alapján a bérlakás határozott időre adható bérbe.


(4)A határozott idejű bérleti jogviszony meghosszabbítására abban az esetben kerülhet sor, ha a kérelmező és családja szociális helyzete az eredeti kijelölés óta nem javult, és a alakhatási feltételeiket önhibájukon kívül nem tudják biztosítani. A bérleti jogviszony meghosszabbításának időtartama legfeljebb öt évig terjedhet.


(5)A bérbeadás feltétele, hogy a lakásbérleti szerződés fennállása alatt a bérlő köteles életvitelszerűen a lakásban lakni. A bérlő a lakásból történő két hónapot meghaladó távollétet és annak időtartamát köteles írásban a bérbeadó részére bejelenteni. A bérlő által bejelentett – különösen egészségügyi ok, munkahely változása, tanulmányok folytatása miatt történő – távolléte alatt a lakásbérleti szerződést erre hivatkozással felmondani nem lehet.
Költségalapon meghatározott lakbérű lakások bérbeadására vonatkozó szabályok


 1. §(1)Azon személyek részére, akik e rendelet 2. § d.) pontjában foglalt feltételeknek nem felelnek meg, bérlakás költségalapon meghatározott lakbérrel adható bérbe.


(2)Költségalapon meghatározott lakbérű lakás – figyelemmel a 3. § (2) bekezdésre - csak határozott időre adható bérbe.


(3)A határozott idejű bérleti jogviszony meghosszabbítására abban az esetben kerülhet sor, ha azt a bérlő a szerződés lejárta előtt írásban kéri, és a kérelemről – jogosultság alapján a képviselő-testület dönt.


(4)A bérleti jogviszony meghosszabbításának időtartama nem haladhatja meg az eredeti, határozott időre szóló kijelölés időtartamát.III.FEJEZET


A TULAJDONOSI JOGKÖR GYAKORLÁSÁRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK ÉS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK


 1. §Az önkormányzat tulajdonában lévő és bérbeadás útján hasznosított, a rendelet hatálya alá tartozó bérlakások bérbeadásával kapcsolatos feladatokat Szepetnek Község Önkormányzata Képviselő-testülete és Szepetnek Község Polgármestere látja el.A képviselő-testület feladata


 1. §(1)Dönt a bérlő kijelöléséről.


(2)Megállapítja a fizetendő lakbér mértékét.


(3)Az új, valamint a megüresedő bérlakások bérbeadása tekintetében pályázatot ír ki.


(4)Elbírálja a beérkezett pályázatokat.


(5)Volt bérlő vonatkozásában határozott időtartamra hozzájárul a jogviszony ismételt létrejöttéhez.


(6)Elbírálja a határozott idejű bérleti szerződések meghosszabbítására irányuló kérelmeket.A polgármester feladatai


 1. §(1)A képviselő-testület nevében gyakorolja a bérbeadói jogokat.


(2) A kijelölt bérlőkkel szerződést köt.


(3)Tájékoztatja a képviselő-testületet a bérlakás állomány műszaki állapotáról, a kiemelt fontosságú, illetve szükséges felújítási igényekről és azok költségvonzatáról.Eljárási rendelkezések


 1. §(1)Önkormányzati bérlakás bérlőjéül bérlőt csak pályázat útján lehet kijelölni.


(2)Minden pályázaton csak az arra benyújtott igények vehetők figyelembe.


(3)A pályázati kiírás során kell meghatározni a lakásbérleti jogviszony időtartamát.


(4)A pályázatokat az arra rendszeresített formanyomtatványon a Polgármesteri Hivatalnál lehet benyújtani a pályázati kiírásban foglalt határidő szerint.


(5)A pályázatokban szereplő adatok, igazolások és nyilatkozatok valódiságát a Polgármesteri Hivatal megvizsgálhatja, melyhez felhasználhatja a jövedelemadózási rendszer adatait, információt kérhet a vagyontárgyakat, illetve azok forgalmi értékét nyilvántartó és igazoló illetékes szervektől.


(6)A pályázónak, illetve a vele együttköltözni szándékozó családtagoknak a pályázat benyújtásakor közölnie kell

továbbá nyilatkoznia kell arról, hogy a bérlakásba történő kijelölése esetén nevének és a számára kijelölt lakás címének nyilvánosságra hozatalához hozzájárul-e. A közölt adatokat a személyes adatok védelmével és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény előírásai alapján kell kezelni.


(7)A rendelet alkalmazásában a havi átlagos nettó jövedelem meghatározásakor a pályázat benyújtását megelőző 3 hónap átlagát kell figyelembe venni.
IV.FEJEZET


FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI


 1. §(1)A bérbeadó és a bérlő jogai és kötelezettségei vonatkozásában a felek megállapodása az irányadó.


(2)A lakás átadásakor, illetve átvételkor leltárt kell felvenni, abban fel kell tüntetni a lakás, illetőleg a lakás-berendezések tényleges állapotát, valamint a bérlő esetleges észrevételeit. A bérlő a leltár szerinti átvételt aláírásával köteles elismerni.


(3)A lakás rendeltetésszerű használatra akkor is alkalmas, ha az egyes lakás-berendezéseket:

a.)a bérlővel kötött külön megállapodás alapján szolgáltató egység biztosítja,

b.)a bérbeadó és a bérlő megállapodása alapján a bérbeadó költségére a bérlő szerzi be.


(4)A bérbeadó a rendeltetésszerű használatot, valamint a szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítését egy naptári éven belül két alkalommal ellenőrzi. A bérlő arra alkalmas időben a lakásba történő bejutást biztosítani, és az ellenőrzést tűrni köteles.


(5)A bérlő halálát és a bérleti jog folytatását a halálesetet követő 30 napon belül a bérbeadónál kell bejelenteni.
V.FEJEZET


A LAKÁSBÉRLET MEGSZŰNÉSE


 1. §(1)Ha a bérbeadó és a bérlő a határozatlan időre kötött lakásbérleti szerződést közös megegyezéssel úgy szünteti meg, hogy a bérbeadó a bérlő részére másik lakást nem ad bérbe, és a bérleti jogviszony időtartama legalább az öt évet meghaladja, a bérlő a lakás leadása előtti 12 hónapban befizetett lakbér 3-szorosát kitevő, de maximum 100.000.- Ft pénzbeli térítésre jogosult.


(2)A térítés fizetésének időpontját a felek megállapodásban rögzítik.


(3)Önkormányzati lakás bérleti joga kizárólag másik lakástulajdonra, vagy lakásbérletre cserélhető.


(4)Ha a bérbeadó a lakásbérleti jogviszonyt az Lt. 26. § (1) bekezdése alapján mondja fel, és a bérlővel megállapodik, hogy másik lakást nem ajánl fel, akkor a bérlő az (1) bekezdésben megállapított térítésre tarthat igényt.


VI.FEJEZET


A LAKÁSBÉRLETI JOG FOLYTATÁSA


 1. §


(1)A bérleti jogviszony folytatásával kapcsolatos bejelentésekről a bérlő haladéktalanul értesíti a Polgármesteri Hivatalt.


(2) Ha a lakásbérleti jogviszony a bérlő halála miatt szűnt meg, és nincs a lakásbérlet folytatására jogosult személy, az örökös köteles:

a.)a halált követő 60 napon belül a lakást kiüríteni, és azt a bérbeadónak átadni,

b.)amennyiben az örökös kiléte 60 napon túl nem válik ismertté, a bérbeadó önkormányzat hatóságilag leltárt készít, és a hagyatéki eljárás lefolytatásáig megőrzi az ingóságokat.

c.)az a.) pontban megállapított határidő elmulasztását követően a lakás leadásáig használati díjat fizetni, amelynek mértéke a mindenkori lakbér háromszorosa.


(3)Ha az elhalt bérlőnek a bérbeadóval szemben fennálló tartozása van, akkor a bérbeadó a megtérülés érdekében köteles a tartozást hagyatéki teherként bejelenteni.
VII.FEJEZET


A LAKBÉR MÉRTÉKE


 1. §(1)A lakbér mértékét a lakás alapterülete és a lakás hasznosítási jellegének figyelembevételével kell megállapítani, melyet a rendelet 1. számú melléklete tartalmaz. 


(2)A költségelven bérbe adott lakás lakbérének mértékét úgy kell megállapítani, hogy a bérbeadónak az épülettel, az épület központi berendezéseivel, és a lakással, a lakás-berendezésekkel kapcsolatos ráfordításai megtérüljenek.


(3)A költségelven meghatározott lakbérű lakások lakbérét úgy kell megállapítani, illetve módosítani, hogy a lakások értékállósága biztosítva legyen.


(4)A (2-3) bekezdésekben meghatározott összeget csak a lakás üzemeltetésére, fenntartására, felújítására lehet felhasználni.


VIII.FEJEZET


ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


 1. §(1)E rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba azzal, hogy a hatálybalépés előtt határozatlan időre kötött bérleti szerződések hatályát nem érintik.


(2)A bérlő által – e rendelet szabályai szerint – fizetendő bérleti díj mértéke 2007. január 1. napjától érvényes. A bérleti díj emelését a rendelet kihirdetését követően a bérbe adónak írásban közölnie kell.


(3)Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Lt. valamint a Ptk. rendelkezései az irányadóak.


(4)A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Szepetnek Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati bérlakások és helyiségek bérbeadási feltételeiről szóló 16/2001. (XI. 29.) rendelete hatályát veszti.Szepetnek, 2008. december 16.
Grabant János sk.                                                                                      Gaál Mónika sk.

polgármester                                                                                       jegyző
A rendelet egységes szerkezetben kihirdetve:Szepetnek, 2008. december 17.Gaál Mónika jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
12.2 KB
1. melléklet
14.83 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!