nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tapsony Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-05-01 -tól
Tapsony Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete
Tapsony Község Önkormányzatának 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Tapsony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 143. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:1. Általános rendelkezések

1. §


(1) A rendelet hatálya kiterjed Tapsony Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), az önkormányzat fenntartásában álló költségvetési szervekre, az önkormányzati támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.


(2) Az önállóan működő költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet.


2. §


(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi költségvetése teljesítésének bevételi főösszegét 87.943 ezer Ft-ban, kiadási főösszegét 83.910 ezer Ft-ban állapítja meg.


Ezen belül:

-működési célú bevétel                                       88.068 eFt

-működési célú kiadás                                        83.482 eFt

-felhalmozási célú bevétel                                         11 eFt

-felhalmozási célú kiadás                                              eFt


(2) A képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott működési kiadáson belül:

-személyi juttatásokat                                        31.595 eFt

-munkaadót terhelő járulékok                                7.201 eFt

-dologi kiadásokat                                              26.384 eFt

-támogatásértékű működési kiadás                          667 eFt

-társ. és szoc. pol. juttatás                                 15.370 eFt

-működési célú pénz eszk. átadás                        2.221 eFt

-befizetés a közp.költségvetésbe                              44 eFt

-finanszírozási kiadások                                             0 eFt


(3) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegen belül a jogcímenkénti bevételeket és kiadásokat, valamint a felhalmozási- beruházási kiadásokat, továbbá a létszámkeret alakulását a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.3. §


(1) A 2014. évi gazdálkodás során létrejött bevételi többletet a képviselő-testület az év során felmerült kiadásokra fordította.


4. §


(1) A képviselő-testület 2014. évben 2.888 eFt pénzeszközátadást biztosított a következő feladatok ellátásához:


-Közös Hivatalnál csaláss.,házigond. működtetése   667 eFt

Működési célú pénzeszköz átadás

-Mentőszolgálat                                          20 eFt

-DRV Siófok                                          1.082 eFt

-Egyéb társulások, támogatások:

-   fogászat                                              360 eFt

-   Polgárőr és tűzoltó Egyesület                 50 eFt

-   Nagyszakácsi Gyermekotthon                20 eFt

- TÖOSZ tagdíj                                          15 eFt

- Sportegyesület                                       674 eFt

                        összesen:                                            2.221 eFt


(2) A képviselő-testület 2014. évben tartalékot nem képezett.


(3) Az Önkormányzat 2014. évi előirányzat-felhasználását a 2. számú melléklet mutatja be.


5. §


(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2014. december 31-i állapot szerinti vagyonát a rendelet 3. számú mellékletében foglalt mérlegadatok alapján 464.722 eFt eszköz és forrás összegben határozza meg.


(2) Az önkormányzat vagyonának felsorolását a 4/2013. (IV. 30.) rendelet tartalmazza. A helyi rendelet a Tapsony Község Önkormányzat Hivatalában.


6. §


A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi maradványkimutatást a rendelet 4. számú melléklete szerint a Tapsony Község Önkormányzatának 4.033 e Ft-tal, a Tapsony Községi Önkormányzat Óvodájának 564 e Ft.-tal elfogadja.


7. §


A képviselő-testület 2014. évben közvetett támogatásokat nem nyújtott. Adóelengedés nem történt. Az Önkormányzatnak több éves kihatással járó hitelállománya nincs.Hatályba léptető rendelkezés


8. §


Ez a rendelet a kihirdetést követő napon  lép hatályba.


                           Fábos István                                          Károlyné Csobod Hajnalka

                            polgármester                                                            jegyző


Kihirdetve: 2015. április 30.

                                                                                        Károlyné Csobod Hajnalka     

                                                                                                            jegyző                      Csatolmányok

Megnevezés méret
mellékletek
86.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!