nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Szemely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2019. (II.4.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-02-04 -tól
Szemely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2019. (II.4.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Szemely Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. Általános rendelkezések


1.§

A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki.2. Az önkormányzat 2019. évi költségvetése


2.§

A képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 222.227.305 forintban állapítja meg.3.§

Az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) Önkormányzatok működési támogatásai                                                 13.910.913- Ft

b) működési  célú támogatások ÁHT-n belülről a)pont kivételével                            ­-.- Ft

c) felhalmozási  célú támogatások ÁHT-n belülről                                     42.036.408- Ft

d) közhatalmi bevétel                                                                                  21.360.000.- Ft

e) működési bevételek                                                                                   1.418.000.- Ft

f) tulajdonosi bevétel                                                                                        457.946.- Ft

g) működési célú átvett pénzeszközök                                                                         -.-Ft

h)Működés célú visszatérítendő tám. visszatérülése ÁH. kivülről                   866.000- Ft

i) felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                      -  Ft

Költségvetési bevételek                                                                                80.202.267- Ft

j) hitel, kölcsön felvétele                                                                                             –   Ft

k) maradvány igénybevétele                                                                      142.025.038.- Ft

Finanszírozási bevételek                                                                             142.025.038.- Ft


4. §

(1) Az önkormányzat  2019. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz


a) működési költségvetés                                                                            22.310.113.-Ft

      aa) személyi juttatások:                                                                           5.611.668.-Ft

      ab) munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó:                            1.042.890.-Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                                  10.175.000.-Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                            2.785.555.- Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                                        1.495.000.- Ft

      af) törvényi előíráson alapuló befizetés                                                  1.200.000.-Ftb) felhalmozási költségvetés                                                                      195.996.864.- Ft

      ba) beruházások önrész                                                                          86.273.284 - Ft

      bb) felújítások                                                                                      109.723.580 -Ft   

        bc) egyéb felhalmozási célú kiadás                                                                     0.-Ft        


Költségvetési kiadáso                                                                                218.306.977.- Ft


c) hitelek, kölcsönök törlesztése                                                                                     -  Ft

d) finanszírozási kiadás                                                                                  3.920.328.- Ft

Finanszírozási kiadások                                                                                 3.920.328.- Ft


(2) A helyi önkormányzat nevében végzett


a) beruházási kiadás                                                                                      86.273.284.- Ft


b) felújítás    önrész                                                                                     109.723580.- Ft(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:


a) ellátottak juttatásai                                                                                     2.785.555.-Ft


(4) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincsen olyan fejlesztési célja, amelyek     megvalósításához a  Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény ( a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.


5. §

     (1) A költségvetés egyenlege 3.363.892.-Ft többlet.


(2) Az önkormányzat 2019. évi többletének felhasználása az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel történik:

a) értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                                                -  Ft

      aa) működési célú                                                                                           -  Ft

      ab) felhalmozási célú                                                                                      -  Ft

b) hitel, kölcsön törlesztése                                                                                  -  Ft

      ba) működési célú                                                                                           -  Ft

      bb) felhalmozási célú                                                                                      -  Ft

c) szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése                                                 -  Ft

       ca) működési célú                                                                                          .- Ft

      cb) felhalmozási célú                                                                                      -  Ft6. §

 (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg


a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –  5  fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám  5 fő.


(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 3 fő.


7. §

       (1) Az önkormányzat  költségvetésében a tartalék 3.363.892.- Ft,


 ebből 3.363.892.-Ft céltartalék (koncessziós díj,)

     


3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok8. §

 (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre,

Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.


(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.


(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.


9. §


A képviselő-testület 2019. évre a Pécsudvardi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg

a) köztisztviselői illetményalap 50.000 Ft,

b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200.000 Ft/év/fő.

c)  köztisztviselők illetménykiegészítésének mértéke 20%


10. §

Az önkormányzatnak környezetvédelmi alapja nincsen.


11. §

Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.
4. Egyéb rendelkezések


12. §

Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit az 1. számú mellékletben határozza meg.


Egyéb mellékletek:

  1. Az önkormányzat öasszesített működési-felhalmozási mérlegét a 2. sz. melléklet tartalmazza.
  2. Az önkormányzat összesített előirányzat-felhasználási ütemtervét a 3. sz. melléklet tartalmazza
13. §

E rendelet kihirdetésének napján lép hatályba.


Szemely, 2019.02.02.P.H.…………………………………….                                       ………………………………

      Kumli József Ferenc                                                         Kisasszondiné Kavalecz Anita

          polgármester                                                                                     jegyző
Záradék:


A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Szemely, 2019.02.04.P.H.

                                                                                                                         


                                                                                                  KisasszondinéKavalecz Anita     

                                                                                                                     jegyző


1. számú melléklet az 2/2019.  (II.04.) önkormányzati rendelethez


Adósságot keletkezető ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségvállalás
és figyelembe veendő bevételek


Az önkormányzat a stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig:


Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai

futamidő/kezesség

érvényesíthetőségi

határideje

kötelezettség

összesen

1. nincsen

Összesen

A figyelembe vehető saját bevételek:


Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai

Rendszeressége,

esedékessége

Bevétel összege

1. Közhatalmi bevételek          - Gépjárműadó

márc15/ szept.15.

      1.100.000 Ft

         -Iparűzési adó

márc.15 / szept.15.

  20.000.000 Ft

2. Működési bevételek

havonta

       150.000 Ft

Összesen


21.250.000 Ft
Csatolmányok

Megnevezés méret
2.számú
31.5 KB
3.számú
44 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!