nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Szemely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020. (XI.4.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-11-05 - 2021-04-15
Szemely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020. (XI.4.) önkormányzati rendelete
a természetben nyújtott szociális tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről


Szemely Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2. §-ában, a 25. § (3) bekezdés b) pontjában, a  32. § (3) bekezdésében és a 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében, és az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. A rendelet célja, hatálya


1. § (1) A Belügyminisztérium Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. mellékletének I. 8. pontjában szabályozott települési önkormányzatok   szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása jogcímen 552.450.- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette a Szemelyi Önkormányzatot (a továbbiakban: önkormányzat).

 (2) Az (1) bekezdésben meghatározott vissza nem térítendő támogatás összegét az önkormányzat a vállalt önerő összegével, azaz 36.830.- Ft-tal kiegészíti és a fővárosi és megyei kormányhivatal erdészeti igazgatóságai által nyilvántartott erdőgazdálkodótól történő 29 erdei m3 keménylombos tűzifa vásárlására fordítja.


2. § E rendelet célja, hogy a Szemely településen élők részére tűzifa támogatást nyújtson szociális rászorultsága alapján, tekintettel a pályázati kiírásban meghatározott feltételekre. A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeit, és az igénylés, odaítélés menetét jelen rendeletben szabályozza.


3. § E rendelet hatálya kiterjed Szemely közigazgatási területén életvitelszerűen lakó és ott lakcímmel rendelkező állampolgárokra.


2. A támogatás feltételei


4. § (1) Természetben nyújtható szociális célú tűzifa támogatásra elsősorban az a tűzifával fűtő Szemelyi lakos jogosult, aki

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti

aa) aktív korúak ellátására,

ab) időskorúak járadékára,

ac) települési támogatásra (különösen lakhatási célú támogatásra) jogosult,

b) valamint előnyt élvez a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott, halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család is.

(2) Az önkormányzat képviselő-testülete elsősorban az (1) bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelelő kérelmezők részére biztosít szociális célú tűzifát.

(3) Amennyiben az (1) bekezdésben felsorolt kérelmezők a rendelkezésre álló tűzifa mennyiségét nem merítik ki, úgy az a kérelmező jogosult, akinek

a.)   a háztartásában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200%-át (57.000,- Ft)., egyedül élő esetén a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 230 %-át (65.550,- Ft).

b.)  egyedülálló nyugdíjas jövedelemtől függetlenül

c.)   nagycsaládos jövedelemtől függetlenül (legalább 3 gyermek)


3. A támogatás igénylésének menete


5. § (1) A szociális célú tűzifa támogatás iránti kérelmet a Pécsudvardi Közös Önkormányzati Hivatalban (Pécsudvard, Felszabadulás útja 47.) - a továbbiakban hivatal - kell benyújtani kérelem formájában (a hiánytalanul kitöltött kérelem a falugondnok útján is beküldhető).

(2) Kérelem formanyomtatvány az igénylés megkönnyítése érdekében a hivatalban illetve a falugondnoktól átvehető. A formanyomtatvány használata nem kötelező, azonban használata ajánlott annak érdekében, hogy az esetleges hiánypótlások elmulasztása miatt kérelem ne kerüljön elutasításra. (A formanyomtatvány a jelen rendelet 1. sz. melléklete)

(3) A kérelmező köteles a kérelemben a háztartásának elmúlt havi összjövedelmét feltüntetni, a feltüntetett jövedelmekről szóló igazolásokat a kérelemhez csatolni (aktív korú ellátás és időskorúak járadéka esetén a megállapító határozat másolata is elfogadható jövedelemigazolásként).

(4) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, támogatás nem kérhető.

(5)    Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra – a függetlenül a 4.§-ban meghatározott feltétel teljesülésétől – az a személy, család,

a.)     aki erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt két évben engedéllyel fakitermelést végzett

b.)     Azon ingatlan vonatkozásában, mely tűzifával egyáltalán nem fűthető.

(6)    Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra a 4.§ (3) bekezdésében felsorolt azon kérelmező, akinek az önkormányzat felé lejárt esedékességű tartozása van.


6. § (1) A szociális célú tűzifa támogatás iránti kérelem benyújtási határideje

2020. november 27.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott határidő után érkező kérelmeket az önkormányzat érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

(3) Az 1. §-ban meghatározott mennyiségű tűzifa teljes felhasználását követően beérkezett kérelmeket a polgármester elutasítja.

(4) Ingatlanonként kizárólag egy kérelem részesülhet pozitív elbírálásban, amennyiben egy ingatlanból több személy is beadja kérelmét, úgy a legrászorultabb személy kérelme élvez előnyt, a többi kérelem elutasításra kerül.4. A kérelmek elbírálásának menete


7. § (1) A kérelmek elbírálása a Szemelyi Önkormányzat polgármesterének hatáskörébe tartozik.

(2) A polgármester a kérelmeket legkésőbb 2020. december 20. napjáig bírálja el.5. A tűzifa kiosztása


8. § Az önkormányzat az 1. §-ban meghatározott támogatásból vásárolt tűzifát mihamarabb, de legkésőbb 2021. február 15-ig osztja ki azon rászorulók részére, akiknek a kérelmét pozitív elbírálásban részesítette.


9. § (1) Az önkormányzat háztartásonként legfeljebb 2 erdei m3 tűzifa támogatást nyújt azon személyek részére, akinek kérelmét a polgármester pozitív elbírálásban részesítette.

(2) Az önkormányzat a támogatottaktól ellenszolgáltatást nem kér.

(3) A szociális célú tűzifa átvételét a jogosult átvételi elismervény aláírásával elismeri (2.sz. melléklet).

6. Pénzügyi elszámolás


10. §. A támogatás teljes összegének pénzügyi felhasználása legkésőbb 2021. március 31 napjáig történhet meg. A támogatás felhasználásáról az önkormányzat 2021. április 15. napjáig köteles elszámolni a Magyar Államkincstár területileg illetékes Igazgatósága felé.


7. Záró és hatályba léptető rendelkezés


   11.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és 2021. április 15. napján hatályát veszti.Szemely, 2020.10.19.
Kumli József

Kisasszondiné Kavalecz Anita

polgármester

 jegyzőZáradék

A rendelet 2020.11.04. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
               Kisasszondiné Kavalecz Anita

                   jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
1.sz. melléklet
19.72 KB
2.sz. melléklet
14.48 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!