nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2016 (XII.21.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-01-01 - 2018-12-31
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2016 (XII.21.) önkormányzati rendelete
egyes önkormányzati rendeleteknek a 2017. évi költségvetést megalapozó módosításáról

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
1. a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 58. § (1) bekezdésében,
2. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. III. törvény 115. § (1) bekezdésében,
3. a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) 234. § (3) és (4) bekezdésében,
4. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 1997. évi XXXI. törvény 148. § (5) bekezdésében
foglalt felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8., 8a., 11. pontjában és 84. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.    A helyi környezet védelméről szóló 12/2004. (V. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról


1.     § A helyi környezet védelméről szóló 12/2004. (V. 1.) önkormányzati rendelet 27. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„[27. § Az Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjának bevételei:]
„a) a települési önkormányzat jegyzője által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság 100%-a, fővárosi és megyei kormányhivatal által a települési önkormányzat területén – a veszélyhelyzet kihirdetését megalapozó eseménnyel összefüggésben jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírságok kivételével – kiszabott, és abból befolyt környezetvédelmi bírságok összegének 30%-a,”


2.    Az önkormányzati intézmények élelmezési nyersanyagnormáiról, térítési díjáról és munkahelyi étkeztetésről szóló 11/2010. (IX. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról


2.     §
(1) Az önkormányzati intézmények élelmezési nyersanyagnormáiról, térítési díjáról és munkahelyi étkeztetésről szóló 11/2010. (IX. 10.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Tr.) 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdésében meghatározott személyek tekintetében az étkeztetést Gyöngyöstarján Község Önkormányzata kizárólag a Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda Konyha szervezeti egysége (továbbiakban: konyha) biztosítja.”

(2) A Tr. 2. § (1) bekezdésében a „Az önkormányzat által fenntartott konyha” szövegrész helyébe a
„A konyha” szövegrész lép.

(3) A Tr. 3. § (1) bekezdés 4. pontjában a „Családi napköziben ellátottak” szövegrész helyébe a „Családi bölcsődében ellátottak” szövegrész lép.

(4) A Tr. 5. § (3) bekezdés 4. pontjában a „Családi napköziben ellátottak” szövegrész helyébe a „Családi bölcsődében ellátottak” szövegrész lép.

(5) A Tr. 5. § (7) és (8) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda családi bölcsődéjében ellátottak után a fizetésre kötelezett 240 Ft/nap gondozási díjat köteles fizetni. A gondozási díj mentes az ÁFA alól.
(8) A családi bölcsődében ellátottak a napi négyszeri gyermekétkeztetésért az 5. § (3) 4. pontjában meghatározott díjat kötelesek fizetni benntartózkodási órák mennyiségétől függetlenül. E rendelkezés alól kivételt képez, ha az ellátottnak nincs napi ellátása.”


3.    A köztisztviselők illetménykiegészítéséről és egyéb juttatásairól szóló 29/2012. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról


3.     § (1) A köztisztviselők illetménykiegészítéséről és egyéb juttatásairól szóló 29/2012. (XII. 21.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ikr.) 1. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § A rendelet hatálya kiterjed a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) köztisztviselőire és közszolgálati ügykezelőire.”

(2) Az Ikr. 2. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
    [A hivatal köztisztviselői illetménykiegészítésének mértéke:]
„b) közszolgálati ügykezelő és középiskolai végzettségű köztisztviselő esetén 20 %.”

(3) Az Ikr. 3/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3/A. § A fizetési számlához kapcsolódóan a köztisztviselő és közszolgálati ügykezelő részére a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott legmagasabb mértékű bankszámla-hozzájárulás ad a munkáltató.”

(4) Az Ikr. 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép
 „4. § (2) Jelen rendelet 2. §-a 2017. január 1-jén lép hatályba és 2017. december 31-én hatályát veszti.”


4.    A Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2014. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról
 
4.     § A Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2014. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[(1)    A képviselő-testület által átruházott hatáskörében a polgármester:]
„f)    dönt a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján a hatáskörébe tartozó személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéről, személyi térítési díj csökkentéséről és elengedéséről,”


5.    A szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
 
5.     § (1) A szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Szoc. r.) 12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2)    A támogatás összege 20 000 Ft.”

(2) A Szoc. r. 25. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az ellátottal kötött megállapodás tartalmazza a fizetendő térítési díjat, amelyet a – rendszeres jövedelemtől függően – a szociális előirányzat terhére a polgármester mérsékelhet vagy elengedhet.”

(3) A Szoc. r. 29. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[(1)    Az Önkormányzat a következő gyermekjóléti alapellátásokat biztosítja:]
„b) gyermekek napközbeni ellátása (családi bölcsőde).”

(4) A Szoc. r. 31. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„31. § (1)    Az önkormányzat a családban nevelkedő gyermekek napközbeni ellátásáról - a gyermek 5. életévének betöltéséig - családi bölcsőde megszervezésével gondoskodik.
(2)    A családi bölcsőde felvételi körzete Heves megye közigazgatási területe.
(3)    Az Önkormányzat a családi bölcsődét a Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda családi bölcsőde intézményegységében szervezi meg.
(4)    A családi bölcsődében elhelyezésre irányuló kérelem a Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda óvodavezetőjénél nyújtható be.
(5)  A Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda óvodavezetője az elhelyezésre irányuló kérelmeket a jelentkezés sorrendjében bírálja el, a gyermekek a jelentkezés sorrendjében vehetők fel. Amennyiben a jelentkezők létszáma meghaladja a családi bölcsődébe felvehető gyermekek létszámát, az óvodavezető várólistát készít, melyen a gyöngyöstarjáni lakcímmel rendelkező gyermekeket köteles előresorolni.
(6)    A gyermekgondozási segélyen (GYES-en) lévő, illetve a gyermeknevelési támogatásban (GYET-ben) részesülő szülő gyermeke kizárólag a szülő munkavégzése esetén a munkavégzéshez szükséges időtartamra vehető fel a családi bölcsődébe.
(7)    A családi bölcsőde igénybevételéért térítési díjat kell fizetni. Az ellátás térítési díját a Képviselő-testület külön rendeletben állapítja meg.”


6.    Záró rendelkezések


6.     § A rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!