nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Nova Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2017. (VIII.14.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-08-15 - 2017-08-16
Nova Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2017. (VIII.14.) önkormányzati rendelete
az egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015. (II.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Nova Község Önkormányzat Képviselő-testületének


11/2017. (VIII.14.) önkormányzati rendelete


az egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló

3/2015. (II.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Nova Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132.§ (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8a. pontjában, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2.§-ában, 25.§ (3) bekezdés b) pontjában, és 45.§-ában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva

az egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015. (II.28.) önkormányzati rendeletét a következők szerint módosítja:
1. § Nova Község Önkormányzat Képviselő-testületének az egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015. (II.28.) önkormányzati rendelete 15. § (3) bekezdése a hatályát veszti.2. § (1) Jelen rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.


(2) Jelen rendelet kihirdetéséről az aljegyző gondoskodik.

                        Lendvai Jenőné s.k.                                                         Tóthné Péter Judit s.k.

                        polgármester                                                                           jegyző

Kihirdetés: 2017. augusztus 14.                   
Pallér Edina s.k.

aljegyzőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!