nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Sonkád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017 (II.14.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-02-15 -tól
Sonkád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017 (II.14.) önkormányzati rendelete
Helyi kitüntetés és elismerő cím alapításáról, adományozásuk rendjéről.

Sonkád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a következőket rendeli el:


1. Általános rendelkezések


1. §      Sonkád Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Sonkád község fejlődésében, érdekeinek előmozdításában, értékeinek megőrzésében, gyarapításában kifejtett, a társadalmi, gazdasági, tudományos, művészeti, kulturális, oktatási, szociális, egészségügyi vagy sporttevékenység területén nyújtott kimagasló teljesítmény, szakmai munka, életmű elismerésére a következő kitüntetést, elismerő díjat (a továbbiakban: elismerés) alapítja:

a) „Sonkádért  Elismerő Emlékplakett”,

b) „Sonkádért Elismerő Oklevél”.


2. § (1) Az elismerések adományozhatók természetes személynek, jogi személynek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, közösségnek (a továbbiakban: személyek, szervezetek).

(2) Elismerésben részesülő részére ugyanazon elismerés csak egy alkalommal adományozható.

(3) E rendeletben megállapított elismerés posztumusz is adományozható.

(4) Az elismerés posztumusz adományozása esetén annak átvételére a legközelebbi hozzátartozó jogosult.


2. Eljárási szabályok


3. § (1) Az elismerések adományozására, odaítélésére a Képviselő-testület jogosult.

(2) Az elismerés adományozását e rendelet 1. melléklet szerinti nyomtatványon kezdeményezheti:

a) a polgármester,

b) az alpolgármester,

c) Képviselő-testület bizottsága,

d) települési önkormányzati képviselő,

e) nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete,

f) a településen működő jogi személyek, intézmények, költségvetési szervek, önszerveződő közösségek, egyéb szervezetek,

g) a településen lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen élő természetes személyek.

(3) Az elismerés adományozására irányuló javaslatokat az adományozás évének június 30. napjáig kell benyújtani a polgármesterhez.


4. § (1) Természetes személyt érintő elismerésre vonatkozó javaslathoz mellékelni kell a jelölt e rendelet 2. melléklete szerinti hozzájáruló nyilatkozatát személyes adatai kezeléséhez, és előzetes nyilatkozatát a kitüntetés elfogadásáról.

(2) Posztumusz elismerés esetén az elhunyt személlyel kapcsolatba hozható adatok tekintetében az érintett jogait az elismerés átvételére jogosult hozzátartozó gyakorolja.


5. § (1) Az elismerés átadásának körülményeiről (helyéről, idejéről, módjáról) a képviselő-testület az odaítélésekor dönt. Az elismeréseket ünnepélyes keretek között a polgármester - akadályoztatása esetén a szervezeti és működési szabályzatban helyettesítésével megjelölt személy - adja át.

(2) Az elismerésekkel összefüggő kiadások fedezetét a Képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében biztosítja.


3. Az elismerés visszavonása


6. § (1) Az elismerő címet a Képviselő-testület visszavonhatja, az egyéb előnyöket megszüntetheti, ha a kitüntetettet az adományozást követő, vagy az adományozáskor nem ismeretes tevékenysége miatt

a) bűncselekmény elkövetése miatt felelősségre vonták vagy

b) egyébként az elismerés viselésére méltatlanná, érdemtelenné válik.

(2) Az elismerő címet a képviselő-testület visszavonja, az egyéb előnyöket megszünteti, ha a kitüntetettet az adományozást követő, vagy az adományozáskor nem ismeretes tevékenysége miatt

a) a bíróság szándékos bűncselekmény miatt, jogerősen végrehajtható szabadságvesztésre ítélte vagy

b) a bíróság a közügyektől eltiltotta.


7. § (1) Az elismerés visszavonására bárki írásban, indokolással ellátott javaslatot tehet. A javaslatot a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé.

(2) Az elismerés visszavonásáról az adományozottat a polgármester tájékoztatja.

(3) Az elismeréssel adományozott emlékplakettet/oklevelet az elismeréstől megfosztott köteles visszaadni.

(4) Az elismeréstől megfosztott nevét az elismerésben részesítettekről vezetett nyilvántartásából törölni kell.


4. „Sonkádért Elismerő Emlékplakett”


8. § (1) „Sonkád Elismerő Emlékplakett” adományozható annak a személynek, szervezetnek aki, illetve amely a község és lakossága érdekében a társadalmi, szociális, egészségügyi, kulturális, művészeti, oktatási, tudományos, gazdasági vagy a sportélet bármely ágazatában, továbbá a község hagyományainak megőrzésében, ápolásában kiemelkedően hasznos, jelentős munkát, tevékenységet végzett és ennek révén a község értékeit növelő, maradandó eredményeket ért el, öregbítette a község jó hírét, emelte tekintélyét.

(2) „Sonkádért Elismerő Emlékplakett” évente egy adományozható.

(3) A 2. § (3) bekezdés kivételével, az elismeréssel tárgyjutalom jár, amelynek meghatározásáról a Képviselő-testület az odaítéléssel egyidejűleg dönt, az (1) bekezdésben foglalt, leginkább meghatározó ismérv figyelembe vételével.   

(4) A (3) bekezdés szerinti tárgyjutalom értéke legfeljebb százezer forint.

(5) „Sonkádért Elismerő Emlékplakett” leírását a 3. melléklet 1. pontja tartalmazza.


5. „Sonkádért Elismerő Oklevél”


9. §   (1) „Sonkádért Elismerő Oklevél” adományozható azoknak a személyeknek, akik, illetve amelyek a községért, a település egy közösségért kiemelkedő jelentőségű munkát, tevékenységet végeztek, kimagasló szakmai teljesítményt nyújtottak, vagy hozzájárultak a község hírnevének elmélyítéséhez.

(2) „Sonkádért Elismerő Oklevél” évente legfeljebb kettő adományozható.  

(3) A 2. § (3) bekezdés kivételével, az elismeréssel tárgyjutalom jár, amelynek meghatározásáról a Képviselő-testület az odaítéléssel egyidejűleg dönt, az (1) bekezdésben foglalt, leginkább meghatározó ismérv figyelembe vételével.  

(4) A (3) bekezdés szerinti tárgyjutalom értéke legfeljebb ötvenezer forint.

(5) „Sonkádért Elismerő Oklevél” leírását a 3. melléklet 2. pontja tartalmazza.


6. Záró rendelkezések


10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.                    Iszák Tibor s.k.                                                                             Szabó István s.k.

                     polgármester                                                                                     jegyző
Záradék:


E rendelet kihirdetésének napja: 2017. február 14.


Szabó István s.k.

jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
413.67 KB
2. melléklet
229.31 KB
3. melléklet
223.46 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!